Hotărârea nr. 113/2020

hotarirea 113 - 29 aprilie 2020 - stabilire masuri prelungire valabilitate ecusoane parcare resedinta

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS __SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/IIS SR IS0/CE1 27001:2013 019/SI ]

HOTĂRÂREA NR.113

pentru stabilirea unor măsuri privind prelungirea valabilității ecusoanelor parcare de reședință pe perioada stării de urgență

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 14392 din 14.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prelungirea valabilității ecusoanelor parcare de reședință pe perioada stării de urgență și a taxei de prelungire, precum și raportul nr.15082 din 23.04.2020 întocmit de Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Decretul nr. 195/2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, ce a fost prelungită prin Decretul nr. 240/2020 și ținând seama de faptul că în această perioadă expiră valabilitatea unor ecusoane de parcare eliberate în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.87/2012, cu modificările și completările ulterioare, iar contravaloarea taxei de emitere este diferită în cazul solicitării prelungirii acestora la termen;

Luând în considerare Ordonanțele Militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, emise în baza Decretului nr. 195/2020;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pe perioada stării de urgență se prelungește valabilitatea ecusoanelor eliberate în baza Hotărârii Consiliului Local nr.87/2012 care expiră în această perioadă: ecuson parcare de reședință, respectiv ecuson - vizitator parcare de reședință. Cererile pentru prelungirea valabilității acestora depuse în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, vor fi considerate ca fiind depuse la termen.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliției Locale și Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Poliției Locale;

  • - Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publi


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^O FlorianASeorge Apostoles^y


SECRETAR GENE jurist Ion DIDRâmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020