Hotărârea nr. 112/2020

hotarirea 112 - 29 aprilie 2020 - suplimentare numar locuri asistenti personali

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR IS0/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.112

privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2598 din data de 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la suplimentarea, începând cu data de 01.05.2020, cu 50 de locuri a numărului de 1650 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Văzând, de asemenea, Raportul nr.2612 din data de 23.04.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor:

J art.40, art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

J art.6 alin.(2) din HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

J art.86, art.87 și art.88 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

J art.5, alin.(4) și alin.(7), Anexa 5 la Legea nr.5/2020 - Legea bugetului de stat;

v' art.1 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

S art.9, alin.(2) din Ordonanța Militară nr.8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

J art.58 din Decretul nr.240/14.04.2020 - privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.b), art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

.                 ----H O T Ă R Ă Ș TE:-----------—

Art.1. (1) începând cu 01.05.2020, se aprobă suplimentarea cu 50 de locuri a numărului de 1650 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

(2) Pentru cele 50 de locuri suplimentate, suma necesară estimată este de 70.000 lei/lună, însă nu va afecta bugetul local, fiind deja alocate fonduri cu această destinație în bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea pe anul 2020, conform Hotărârii Consiliului Local nr.39/18.02.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției de Asistentă Socială Râmnicu Vâlcea. »                                                                  J