Hotărârea nr. 111/2020

hotarirea 111 - 29 aprilie 2020 - modificare art 1 din HCL 83 din 2020

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR IS0/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.111

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 referitoare la alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea publică a municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 15062 din data de 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 referitoare la alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea publică a municipiului;

Văzând Raportul nr. 15436 din data de 27.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 31 martie 2020, s-a aprobat alipirea a două loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, Goranu, punctul "Izlaz Goranu”, astfel: Lotul nr.1, identificat prin numărul cadastral 40412, având suprafața din acte de 196.636 m.p. și suprafața rezultată în urma măsurătorilor cadastrale de 196.605 m.p. și Lotul nr.2, identificat prin numărul cadastral 40411, având suprafața de 30.000 m.p., suprafața totală rezultată din măsurătorile cadastrale efectuate pentru alipirea celor două loturi fiind de 226.605 m.p. (suprafața din acte fiind de 226.636 m.p.), iar în urma verificării planului de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire, anexă la Hotărârea nr. 83/2020 a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, s-a constatat că în mod eronat la suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr. 40412 s-a calculat eronat ca fiind 196605 mp compusă din 191504 mp pășune, 388 mp drum și 4713 mp neproductiv, suprafața reală fiind de 796636 mp compusă din 191527 mp pășune, 388 mp drum și 4721 mp neproductiv;

în temeiul prevederilor art.879, alin.(1) și art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.134 și art.135, alin.(1), lit.b) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

—întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.83 din 31 martie 2020 referitoare la alipirea a două imobile - terenuri, proprietatea publică a municipiului, care va avea următorul conținut:

’Art.l. Se aprobă alipirea a două loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului, situate în Rm. Vâlcea, Goranu, punctul "Izlaz Goranu”, identificate în Planul de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire - anexat la prezenta hotărâre, astfel: Lotul nr.1 înscris în cartea funciară nr.4O412, având suprafața din acte de 196636 mp și Lotul nr.2 înscris în cartea funciară nr.4O411, având suprafața de 30000 mp, suprafața totală rezultată prin alipirea celor două loturi fiind de 226636 mp”.

Art.2. Urmare a modificărilor prevăzute la art. 1, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.83/2020 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

  • - Direcției Urbanism.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENER jurist Ion DIDOI1/

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020


HOTĂRÂREA HSILIULUUO^AI


Anexa 1.36


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire

Scara 1:2000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului: Loc. Goranu

226636

PUNCTUL 'ISLAZ GORANU' INTRVILAN

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Ramnicu Valcea


PROTECT*DR


Imobil împrejmuit intre punctele 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 85. £6. 87. 88. 89. 90. 91. 92.33, 94. 95.96. 97.98. 99 - 17.16 - 4.193,103. 104-109.110.116,117. 118,119. . 120. 121, 122. 123. 124, 125,126. 127, 128. 129,130.131.132.133,134.135. 136. 137. 138, 139. 140. 141. 142. 143, 145, neimprejmuit intre punctele 145,146, 147. 148. 149.150, 151.152. 153, 154. 155. 156, 157. 158. 159, 160, 161, 162, 163,164, 165. 166. 167, 168. 169,170, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29. 202. 201. 200.199. 198.197. 71 - 99. 100.101, 211, 17. 16. 10. 9. 3. 4 - 104. 190. 105. 106,107. 108.109. 110.111.


Imobil imprejmuit Intre punctele 30, 31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42.221527

388 4721


Situația viitoare

(dopa alipire)


DR


54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

65.66.67. 68. 69. 71. neimprejmullt intre punctele 71.197.198.199. 200, 201.

202.30.


48.49. 50. 51.52. 53. 54.55. 56. 57. 53. 59. 60. 61.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 70. 79. 80. 81,82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 93. 99 - 4.192 103. 104-109, 110-116. 117, 118.119.120.121.122.123.124. 125, 126. 127. 128. 129. 130,131. 132. 133.134.135.136.137.138, 139. 140. 141. 142. 143. 144,145, neimprejmuit intre punctele 145, 146. 147. 148. 149. 150.151.152, 153. 154. 155, 156.157. 158.

159. 160. 161, 162.163.164.

165. 166. 167, 188. 169. 170, 18. 19. 20. 21.22. 23. 24. 25. 26, 27.

28. 29. 30 - 99. 100.101. 102,


190, 105. 106.107.108. 109-

110.111.112,210.113.114.

115.116.


402600


226636


Executant: Gabriel Petru Nechifor Confirm executarea masu corectitudinea întocmirii d si corespondenta acest» SemnatInspecta'

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numaru ui cadastral

Semnătură si parafa


Data

Stampila BCPI


402400_ __ _?O_5Jr2__


LOT NR. 2


!l.57m

mirttoiu duwtru


HR. CK>.


NR. CAD. 55351


edinte de ședința