Hotărârea nr. 110/2020

hotarirea 110 - 29 aprilie 2020 - prorogare termen plata chirii si concesiuni

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERT1FICAR1.MRC-0CS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1S0/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.110

privind prorogarea termenului de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu

destinația de locuință, scadente în perioada stării de urgență

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 14983 din data de 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind prorogarea până la data de 30.06.2020 a termenului de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, ce derivă din contractele încheiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea și sunt scadente în perioada 16.03.2020 -16.05.2020;

Văzând Raportul nr.15416 din data de 27.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că în cadrul Direcției Dezvoltare Locală, se află în derulare un număr de aproximativ 420 contracte de concesiune și închiriere bunuri proprietatea publică sau privată a Municipiului Râmnicu Vâlcea (altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință), încheiate cu persoane fizice sau juridice, cu facturarea și plata redevenței/chiriei lunar, trimestrial sau anual, cca 350 dintre aceste contracte având termene de facturare și plată în luna aprilie, iar în contextul economico-social creat de răspândirea virusului SARS-COV-2, până la această dată au solicitat suspendarea/amânarea/sistarea plății chiriei/redevenței un număr de 9 locatari și un concesionar;

Ținând seama de faptul că prin Decretul nr.195/16.03.2020, s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, ce a fost prelungită, iar prin Ordonanțele militare nr. 1/17.03.2020 și nr. 2/21.03.2020, emise pentru punerea în aplicare a prevederilor Decretului nr. 195/2020, au fost impuse restricții de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei și s-au suspendat temporar mai multe activități, dintre acestea amintind: activitățile de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, fiind permise acele activități care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client; activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii nr.4/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

în baza art.129, alin.(2), lit b), art.139, alin.(3), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Termenul de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, ce derivă din contractele încheiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea și sunt scadente în perioada 16.03.2020 -16.05.2020, se prorogă până la data de 30.06.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.