Hotărârea nr. 11/2020

hotarirea 11 - 30 ianuarie 2020 - cotizatie ADI Salubrizare

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MuN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SKENISQ9001 Z0154I0/C SR !:N ISO 14001:2015 223,'M SR OHSAS 18001.2008 190/HS SR ISO/CE! 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 11

privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a

Localităților din județul Vâlcea, în anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2466 din data de 22.01.2020, al cărui semntar este Primarul municipiului prin care se propune stabilirea și aprobarea cotizației ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, pentru anul 2020, al cărui cuantum va fi stabilit în plenul ședinței Consiliului Local, precum și raportul nr. 2478 din 22.01.2020 întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și ținând seama de propunerea formulată în plenul ședinței potrivit căreia cuantumul cotizației pentru anul 2020 să fie de 46.141 lei, propunere supusă la vot și care a întrunit 22 de voturi "pentru” și o neparticipare la vot;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea;

Ținând seama de adresa nr.8/15.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.1418/15.01.2020, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea a solicitat aprobarea cuantumului cotizației în sumă de 90.000 lei;

Luând în considerare faptul că prin hotărâri ale Consiliului Local, cuantumul cotizației municipiului Râmnicu Vâlcea în anii anteriori a fost de 46.141 lei, iar până prezent nu au fost finalizate demersurile pentru desemnarea operatorului regional al serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea, Asociația nedesfășurând în totalitate activitățile aferente obiectului și scopului pentru care a fost înființată;

Văzând prevederile art.46, alin.(1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), art.139, alin.(3), lit. a) și a art.196, alin.(1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește și se aprobă cotizația ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, pentru anul 2020, în cuantum de 46.141 lei.

Art.2. Suma prevăzută la art.1 va fi cuprinsă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • ■ Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • ■ Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • ■ Direcției Economico-Financiare;

  • ■ Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea;

  • ■ Reprezentantului municipiului în ADI Salubrizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ /eNTRU LEGALITATE,

Diana Maria IONESCU

A


SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU z

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020