Hotărârea nr. 109/2020

hotarirea 109 - 29 aprilie 2020 - demolare imobile strada Morilor


ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.109

privind demolarea imobilelor - construcții în suprafață totală construită de 1.114 mp, situate în str. Morilor nr. 28 C, proprietatea privată a municipiului, înscrise în Cartea Funciară nr. 56206

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 14985 din 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind demolarea imobilelor-construcții în suprafață totală construită de 1.114 mp, situate în str. Morilor nr. 28 C, înscrise în Cartea Funciară nr.56206 ca proprietate privată a municipiului, iar terenul în suprafață de 3.691 mp, proprietatea municipiului, pe care sunt situate construcțiile mai sus menționate, va fi utilizat pentru construcția de locuințe pentru tineri în regim de închiriere și realizarea unor lucrări de investiții compatibile cu acestea: alei și spații verzi, loc de joacă și/sau teren de sport, etc;

Văzând Raportul nr. 15414 din data de 27.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Având în vedere că în baza prevederilor Hotărârii Consiliul Local nr. 221/31.07.2019, în data de 26.03.2020, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Societatea Cooperativă CERTA GRUP a fost încheiat Contractul de schimb autentificat de BNP Holohan Diana Mihaela sub nr.473, municipiul oferind terenul situat în strada Carol I nr.4, Bl. M, parter, în suprafață totală de 100,70 mp (48,70 mp + 52 mp), în schimbul spațiului în suprafață de 20,78 mp, din strada Mihai Eminescu nr. 39, zona bl. C10-C11 și a construcțiilor în suprafață totală construită de 1.114 mp, situate în strada Morilor nr. 28 C și ținând seama de faptul că terenul în suprafață de 3.691 mp din str. Morilor nr. 28 C, pe care sunt amplasate construcțiile obiect al contractului de schimb mai sus menționat aparține domeniului privat al municipiului și se învecinează pe latura de vest cu terenul în suprafață de 4.350 mp, transmis Agenției Naționale pentru Locuințe Agenției Naționale pentru Locuințe, prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/29.05.2019, pentru construcția de locuințe pentru tineri în regim de închiriere;

în temeiul prevederilor art.8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3), lit.g) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

H O T Ă R Ă Ș TEt-

Art.1. (1) Se aprobă demolarea imobilelor-construcții în suprafață totală construită de 1.114 mp, situate în str. Morilor nr. 28 C, înscrise în Cartea Funciară nr. 56206 ca proprietate privată a municipiului, identificate ca C1-C2-C3 în planul de amplasament și delimitare - anexă la prezenta hotărâre.

(2) Terenul în suprafață de 3.691 mp, proprietatea municipiului, pe care sunt situate construcțiile menționate la art.1 va fi utilizat pentru construcția de locuințe pentru tineri în regim de închiriere și realizarea unor lucrări de investiții compatibile cu acestea: alei și spații verzi, loc dejoacă și/sau teren de sport, etc.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să facă demersurile pentru obținerea Autorizației de desființare a construcțiilor si radierea acestora din Cartea Funciară nr.56206.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.


  B. Date referitoare la construcții

  Cod

  Destinația

  Supraf. construita ia sol (mp)

  Mențiuni

  C1

  CIE

  725

  SPATII PRODUCȚIE MATRITERIE, un nivel, edificata in anul 1991, suprafața construita desfasurata = 725mp

  C2

  CIE

  175

  ATELIER CRTA, un nivel, edificata in anul 1991, suprafața construita desfasurata = 175mp.

  C3

  CIE

  214

  ATELIER MECANIC - PRELUCRĂRI PRIN ASCHIERE,, un nivel, edificata in anul 1991, suprafața construita desfasurata = 214mp.

  Total

  1114