Hotărârea nr. 108/2020

hotarirea 108 - 29 aprilie 2020 - acordare facilitati la plata locatarilor din PT 3 Ostroveni

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIF1CARI MRC-0CS   SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.108

privind împuternicirea conducerii societății Piețe Prest SA ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT 3 Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 15042 din 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind împuternicirea conducerii societății Piețe Prest SA ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT 3 Ostroveni, construcție aflată în proprietatea publică a municipiului și în administrarea societății Piețe Prest SA, a cărei activitate a fost suspendată prin Hotărârea nr. 4/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

Văzând Raportul nr. 15405 din data de 27.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și având în vedere amendamentul formulat în plenul ședinței potrivit căruia "facilitatea acordată să fie aceea de a nu plăti chiria”, amendament supus aprobării și care a întrunit 22 de voturi "pentru”;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr.244/31.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către Societatea PIEȚE PREST SA, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat după cum urmează: construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare și a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și prTvat nF. 28077/20.09.2010; conform prevederilor contractului de delegare, "redevența datorată de operator este de 2% din veniturile realizate de la beneficiarii serviciilor prestate, exclusiv Municipiul Râmnicu Vâlcea";

Având în vedere adresa nr.5544/27.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 12693/30.03.2020, prin care societatea Piețe Prest SA a solicitat suspendarea plății chiriei pentru comercianții din spațiile comerciale administrate de societate în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, care își suspendă activitatea pe perioada instituirii stării de urgență, în contextul economico-social creat de răspândirea virusului SARS-COV-2;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 4/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se împuternicește conducerea societății Piețe Prest S.A. ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT3 Ostroveni, construcție aflată în proprietatea publică a municipiului și în administrarea societății Piețe Prest SA, a cărei activitate a fost suspendată prin Hotărârea nr.4/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

  • (2) Facilitatea ce se va acorda conform alin.(1) este aceea de a nu se plăti chirie de către locatarii Centrului comercial Bazar PT3 Ostroveni, pe perioada stării de urgență.

  • Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea societății Piețe Prest S.A.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Societății Piețe Prest SA.

J                       9