Hotărârea nr. 107/2020

hotarirea 107 - 29 aprilie 2020 - completare contract salubrizare

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.107

de completare a art. 5.1 la Contractul nr. 23205/26.06.2015 privind delegarea unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea încheiat cu ASOCIEREA ROMPREST ENERGY SRL & COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 14425 din data de 14.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre de completare a art. 5.1 la Contractul de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 23205/26.06.2015, cu un nou alineat, alin. 5.1A1;

Văzând Raportul nr. 15334 din data de 24.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.168 din 28 august 2014, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat documentația de atribuire în formă revizuită, pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiu și ținând seama de faptul că în urma desfășurării procedurii de achiziție publică având ca obiect "Delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectând prevederile O.U.G. nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat Contractul de delegare nr.23205/26.06.2015, cu Operatorul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, respectiv ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL si SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY;

Luând în considerare adresa nr. 1689/06.04.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.13586/06.04.2020, prin care ROMPREST ENERGY SRL (lider de asociere) a solicitat, având în vedere Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 și măsurile impuse de Ordonanțele militare, modificarea art.5.1. al Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015 care prevede: „în schimbul delegării gestiunii Serviciului, Operatorul se obligă să plătească Delegatarului: - o redevență în cuantum de 7% din cifra de afaceri rezultată ca urmare a prestării serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea, la care se adaugă TVA, dar nu mai puțin de 80.000 lei/an, fără TVA. Cifra de afaceri este definită ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare”, în sensul formulării acestuia astfel: „în schimbul delegării gestiunii Serviciului, Operatorul se obligă să plătească Delegatarului: - o redevență în cuantum de 7% din veniturile facturate și încasate, fără TVA, rezultată ca urmare a prestării serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea, la care se adaugă TVA, dar nu mai puțin de 80.000 lei /an, fără TVA

în temeiul prevederilor art.8 alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 (R) a serviciilor comunitare de utilități publice, ale art.55 alin.(2) și art.56 alin.(3) din Caietul de sarcini pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea și Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență;

în baza art.129, alin. (2) lit d), alin.(7) lit.n)), art.139, alin.(3), art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează art.5.1 la Contractul de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr.23205/26.06.2015, cu un nou alineat, alin.5.1A1, articolul 5.1 urmând a avea următorul conținut:

  • ”Art.5.1. - în schimbul delegării gestiunii serviciului, Operatorul se obligă să plătească Delegatarului:

  • - O redevență în cuantum de 7% din cifra de afaceri rezultată ca urmare a prestării serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea, la care se adaugă TVA, dar nu mai puțin de 80.000 lei/an, fără TVA. Cifra de afaceri este definită ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare.

Art.5.1 ^1. Pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, operatorul va plăti o redevență în cuantum de 7% din veniturile facturate și încasate, rezultate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare, dar nu mai puțin de 6667 lei/lună fără TVA."

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății Romprest Energy SRL.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

\         jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020