Hotărârea nr. 106/2020

hotarirea 106 - 29 aprilie 2020 - achizitionare teren Ambrozie

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR O1ISAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.106

privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil-teren rămas în urma exproprierilor pentru obiectivul de investiții "Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - refacere și completare"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.14873 din 21.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil-teren și construcție, rămas în urma exproprierilor pentru obiectivul de investiții "Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - refacere și completare";

Văzând Raportul nr.15418 din data de 27.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și având în vedere amendamentul formulat în plenul ședinței potrivit căruia "cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpârare se suportă de municipiu”, amendament supus aprobării și care a întrunit 22 de voturi "pentru”;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr. 201/31.05.2017 așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.358/18.09.2017, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor - terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru Breteaua de acces Sud 1 urcare (S1U), care asigură accesul dinspre cartierul Ostroveni, pe strada Libertății, prelungirea bulevardului Tineretului, lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, din cadrul obiectivului de investiții "Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - refacere și completare", iar unul dintre proprietarii căruia i-a fost expropriat o parte din terenul situat în Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 44 și construcția în suprafață de 113,35 mp, este d-l lonescu Ambrosie-Pavel, care în cadrul ședinței Comisiei de expropriere, a solicitat achiziționarea de către autoritatea locală și a suprafeței de teren de 439 mp rămasă după expropriere, opțiune consemnată în procesul - verbal care a stat la baza emiterii hotărârii de expropriere; la acea dată nu au fost identificate în bugetul local resursele necesare pentru achiziționarea și a suprafeței de teren descrisă mai sus, pe care se afla și o construcție în suprafață de 13 mp care nu a făcut obiectul exproprierii;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 8627/28.02.2020, prin care dl lonescu Ambrosie Pavel în calitate de proprietar al terenului de 439 mp și al construcției de 13 mp situată pe acesta, înscrise în CF nr.53761, a formulat oferta de vânzare către Municipiul Râmnicu Vâlcea a imobilului - teren și construcție descris mai sus, precizând că în cazul în care această ofertă va fi acceptată, va renunța la litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată;

în temeiul prevederilor art. 863 lit.d) din Codul Civil;

în baza art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește raportul de evaluare a proprietății imobiliare conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă achiziționarea prin cumpărare a imobilului - teren în suprafață de 439 mp și acordarea de despăgubiri pentru construcția în suprafață de 13 mp, situate în Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 44, înscrise în cartea funciară nr. 53761, identificate în Planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, proprietatea domnului lonescu Ambrosie Pavel, a cărui valoare totală, conform Raportului de evaluare menționat la art.1 este de 375.672 lei [(371.172 lei-valoare de piață a terenului + 4.500 lei-valoare construcție) - echivalentul a 77.756 Euro calculat la cursul de schimb BNR la data întocmirii raportului, de 4,8314 lei/euro].

 • (2) Plata sumei de 375.672 lei va fi efectuată în două tranșe, astfel: prima tranșă de 250.000 lei la data semnării Contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, iar restul sumei până cel mai târziu la sfârșitul anului 2020.

 • (3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare se suportă de municipiu.

 • Art .3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, a construcției în suprafață de 13 mp înscrisă în CF nr. 53761, în vederea obținerii Autorizației de desființare - intrare în legalitate și a radierii din Cartea funciară.

 • Art .4. Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca personal sau prin persoane desemnate, să semneze Contractul de vanzare-cumpărare în formă autentică.

 • Art .5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Domnului lonescu Ambrosie Pavel.

  ANEXA Nr. Tj


  la


  HOTĂRÂREA

  CONSILIULUI LOCAL

  Nr.              dinP.F. GHEORGHE VASILE

BIROU DE EVALUARE IMOBILIARA-EXPERTIZA CONTABILA-CONSULTANTA FIS

C.I.F 23023500

MUN. RM. VALCEA, STR. ION REFERENDARU, NR4,

BL. A18, SC. A, ET. 4, AP. 12, JUDEȚUL VALCEA

TELEFON FIX: 0350418603; TELEFON MOBIL:0745494373

COD IBAN: RO09BUCU1781032644985RON

BANCA: ALPHA BANK RM VALCEA

RAPORT DE EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARA

- TEREN LIBER -

SITUATA IN LOCALITATEA RM VALCEA , STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR 68B, JUDEȚUL VALCEA,


UTILIZATOR DESEMNAT: MUNICIPIUL RM VALCEA

CLIENT: MUNICIPIUL RM VALCEA

PROPRIETAR : IONESCU AMBROSIE PAVEL


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE (TEREN LIBER)

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr. 107/08.04.2020

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

GHEORGHE VASILE

Legitimație ANE VAR

12801

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

Polița de asigurare seria G nr. 969079/2020

Reprezentant -funcția

Gheorghe Vasile

Expert evaluator

Gheorghe Vasile

Parafa

Nr. 12801 - valabilă 2020

Adresa evaluatorului

Rm. Valcea, str. Ion Referendaru, nr. 4, bl. Al8, sc. A, ap. 12 jud. Valcea. Telefon: 0745494373; E-mail: junioratl974@yahoo.com

2.

CLIENT

Persoană juridica: MUNICIPIUL RM VALCEA RO2540813

Adresa

Localitatea : RM Valcea, strada G-ral Praporgescu, nr 14, județul Valcea

UTILIZATOR

DESEMNAT

Persoană Juridică: MUNICIPIUL RM VALCEA

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

TEREN - teren intravilan in suprafața totala 439 mp , teren avand categoria de folosința curți construcții, situat in intravilanul localității RM Valcea , strada Tudor Vladimirescu, nr 68B, județul Valcea.

Construcții:

Construcția CI- Anexa gospodaresca , cu regim de inaltime P, cu suprafața construita la sol de 13 mp, suprafața construita desfasurata de 13 mp, edificata in anul 1947. Cu ocazia vizualizării proprietății aceasta construcție nu a putut fi identificata deoarece a fost demolata.

Proprietar

Persoană juridica: IONESCU AMBROSIE PAVEL

Adresa proprietății

Localitatea RM Valcea , strada Tudor Vladimirescu, nr 68B, județul Valcea.

VALOAREA DE PIAȚA

Recomandata pentru teren

371.172

LEI

76.825

EURO

-valoare unitara teren

845,494

LEI /mp

175,00

EURO/mp

Construcția CI - Anexa gospodaresca

4.500 LEI

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

ABORDĂRII PRIN PIAȚA

VALOAREA NU ESTE AFECTATA DE T.

VA.

In raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit in dosarul numărul 5976/90/2017 deschis pe rolul Tribunalului Valcea, raport pus la dispoziție de către reprezentantii Muncipiului RM Valcea si atașat prezentului raport de evaluare, Construcției Ci- Anexa gospodaresca , cu regim de inaltime P, cu suprafața construita la sol de-13 mp, suprafața construita desfasurata de 13 mp i-a fost stabilita o valoare de piața ( valoare de înlocuire) de 4500 lei.

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului: Loc. Ramnicu Valcea

53761

439

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 68B INTRAVILAN

400800


ANEXA Nr.         ---la

hotărârea

CONSILIULUI LOCAL

Nr.             din


400750400800
A. Date referitoare la teren

Nr. parceia

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

439

Imobil neimprejmuit.

Total

439

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CA

13

Anexa gospodăreasca, edificata in anul 1947, Suprafața construita la sol = 13mp, Suprafața construita desfășurată = 13mp.

Total

13

Suprafața totala măsură

Suprafața din

Executant: Gabriel Petru Nechifor

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Certificat de autorizare

SERIA RO-VL-F NR. 0028

CATEGORIA B

.    . i r-< . Digitally sinned by

Gabriel-PetruGabrie|.PetruNech.for

Date: 2020.03 23

Nechifor       21:42:09+02'00'

Data: 05.03.2020

ta a imobilului = 439 mp

act = 439 mp

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

\/iOKPl Semnat digital de Viorel Herascu

LJ nnm . Data: 2020.03.25 ntl         12:44:21 +02'00'

Stampila BCPI