Hotărârea nr. 105/2020

hotarirea 105 - 29 aprilie 2020 - declarare ca bun de interes local terenuri strada Depozitelor


ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.105

privind declararea ca bunuri de interes public local, a unor imobile- terenuri situate în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, utilizate ca drum acces

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 14827 din 21.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile - terenuri situate în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, utilizate ca drum acces și clasificarea ca stradă, a drumului de interes local în suprafață totală de 10621 m.p., compus din suprafața de 2201 mp dobândită în proprietate de către Municipiu prin Actul de Donație autentificat sub nr. 1798/19.12.2019, și cele două suprafețe situate în strada Depozitelor;

Văzând Raportul nr. 15385 din data de 24.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere prevederile documentației de urbanism «Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea» și regulamentul local de urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, conform căreia între strada Cătăneștilor și strada Depozitelor este prevăzută realizarea unei căi de circulație, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/13.08.2019, a fost acceptată donația imobilului-teren în suprafață de 2201 mp situat în strada Depozitelor, având nr. cadastral și număr de carte funciară 53304, cu destinația de drum public;

Ținând seama de faptul că în urma identificării în teren a traseului arterei de circulație prevăzută în Planul Urbanistic General și în urma verificării situației juridice a terenurilor din zonă, în baza de date cadastrale și inscrieri în Cartea Funciară, s-a constatat existența a două suprafețe de teren adiacente terenului de 2201 mp care a făcut obiectul Actului de Donație autentificat sub nr. 1798/19.12.2019, suprafețe care nu au făcut obiectul restituirii conform legilor restituirii proprietăților și nu sunt înscrise în Cartea Funciară ca proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice, astfel încât acestea pot primi destinația de drum public;

în temeiul prevederilor art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art.8 alin.(1), lit.c) și alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

______întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 1879 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, identificat în Pianul de situație - anexă, cu culoare albastru, utilizat ca drum acces.

Art.2. Se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren, în suprafață de 6541 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, identificat în Planul de situație - anexă, cu culoare verde, utilizat ca drum acces.

Art.3. Se aprobă clasificarea ca stradă, a drumului de interes local în suprafață totală de 10621 m.p., compus din suprafața de 2201 mp dobândită în proprietate de către Municipiu prin Actul de Donație autentificat sub nr. 1798/19.12.2019, și suprafețele menționate la art.1 și art.2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.                         _____

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOILL/

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020 'S I U

PLAN DE SITUAȚIE

CU TEREn -ILE SITUATE INTRE STRADA CATANESTILOR SI STRADA DEPOZITELOR CE URMEAZĂ A FI INVENTARIATE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

CU DESTINAȚIA DRUM PUBLIC


■'ANEXA Nr.

UOTARARF-A


4 oepoZ'telOR

STRADA