Hotărârea nr. 104/2020

hotarirea 104 - 29 aprilie 2020 - acceptarea donatiei a doua terenuri cu destinatia de drum public

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICARI MRC-0CS   SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.104 privind acceptarea donației a două imobile terenuri cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 15003 din data de 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

 • - acceptarea donației imobilului teren, situat în strada Arinilor, în suprafață de 49 m.p., având numărul cadastral 53602, cu destinația de drum public;

 • - acceptarea donației imobilului teren, situat în strada Arinilor, în suprafață de 357 m.p., având numărul cadastral 54087, cu destinația de drum public;

 • - împuternicirea primarului municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică;

 • - suportarea, de către donatori, a cheltuielilor pentru încheierea actelor de donație în formă autentică;

Văzând Raportul nr. 15330 din data de 24.04.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor: nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, figurează strada Arinilor, arteră de circulație înscrisă în Cartea Funciară a municipiului sub nr.44917;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.32542/12.08.2019, prin care numiții Băicoianu Constantin -Alexandru, Băicoianu Alexandra, Gubendreanu Teofil - Cătălin, Gubendreanu Andreea - luliana, Georgescu Alin și Georgescu Mirela - Daniela au comunicat oferta de donație către municipiu a două imobile-terenuri în suprafață totală de 406 m.p., respectiv imobilul cu numărul cadastral 53602, în suprafață de 49 m.p, și imobilul cu numărul cadastral 54087, în suprafață de 357 m.p., așa cum sunt identificate în extrasele de carte funciară nr.53602 și 54087;

în temeiul dispozițiilor art.863, lit.c) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.291, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația imobilului-teren situat în strada Arinilor, în suprafață de 49 m.p., având numărul cadastral 53602, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr.1 la prezenta hotărâre - și în extrasul de carte funciară nr.53602, cu destinația de drum public.

Art.2. Se acceptă donația imobilului-teren situat în strada Arinilor, în suprafață de 357 m.p., având numărul cadastral 54087, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr.2 la prezenta hotărâre - și în extrasul de carte funciară nr.54087, cu destinația de drum public.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art.4. Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donatori.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.


  447020PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1; 200

. NR CADASTRAL;

Suprafața masurata a >mobiiuiui(mp)

I Adresa Imobilului

49

i Localitatea Rm. Vaîcea SV. 'Anniicr.. Punctul Arinilor. Județul Vaîcea

i INTRAVILAN 1                   _____—__1   ......... ............... ..........—■■■■■                 —--...---

•--- - -1.......

nr.carte funciara

Unitatea Administrativ Tentcriala (U.A.T

■ )

'■ Mun.Rm. Vaîcea

A DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr

Categcne

i Suprafața ,

Mențiuni

' parce'a ■

de folosința

;     (mp)

A

49 i

T51;P1145/10/1 ;P1144/3

i î i

Total

49     ?

i

Limita este nematerializata

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTH

Cod 1 Destinația1      Suprafața      J

construcției           | construita ia sol (mp)i

Mențiuni

1                     1 i                                            1

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului =49 mp


Confirm executarea m corectitudinea întocmirii corespondenta ace

MAR1NESCU K

CQNStUSR l A

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

SCARA 1.500


A IMOBILULUI
A DATE REFERITOARE LA TEREN

Ne. parcela

CstOflono datatoare

n.

Suprafața (mp)

Menlkjn

ttmUB este ndmsrterialiîata

1

A

357

Total                   3S7