Hotărârea nr. 103/2020

hotarirea 103 - 29 aprilie 2020 - aprobare PUD construire Showroom strada Strandului nr 15A

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.103

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu -Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr. 15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Pișu Constantin și Pișu luliana

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 14797 din data de 21.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism "P.U.D -Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr.15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu luliana, precum și raportul nr.14802 din 21.04.2020, întocmit de Direcția Urbanism;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile favorabile conform legislației în vigoare, în certificatul de urbanism nr. 1109/25255 din 16.07.2019, precum și al Arhitectului - Șef nr. 82 din 10.04.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr.15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu luliana, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile exTstenteîn^orrăr^evorefectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferente "Planului Urbanistic de Detaliu -Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr.15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu luliana, aprobată conform alin. (1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

 • (3) Documentația aferentă "Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr. 15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu luliana, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

 • (5) Raportul informării și consultării publicului nr.14247 din 13.04.2020, întocmit de către Societatea Assad S.R.L., prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-Geo^ge Apostolescu

  CONTRASEMNEAZĂ PENÎRU LEG SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020


Aferent PLAN URBANISTIC DE DETALIU - “CONSTRUIRE SHOWROOM, ATELIER. MANUFACTURA SI ÎMPREJMUIRE TEREN"

 • 1. DATE GENERALE____________ __ ____ ____

____1.1 DATELE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII:      ~ ~          ~

 • 1.1.1 DENUMIREA LUCRĂRII: "CONSTRUIRE SHOWROOM, ATELIER MANUFACTURA SI ÎMPREJMUIRE TEREN"

Amplasament: Zona Ostroveni, Punctul "La Lac", Municipiul Rm. Valcea, Jud. Valcea

Beneficiar - PISU CONSTANTIN, PISU IULIANA

 • 1.1.2 PROIECTANT GENERAL

SC ASSAD SRL, Județul Valcea, Municipiul Ramnicu Valcea, Strada Știrbei Vodă, nr. 15.

Număr proiect 043/2019

 • 1.2 OBIECTUL LUCRĂRII, DOMENIUL DE APLICARE______

PISU CONSTANTIN, PISU IULIANA , in calitate de beneficiari, doresc construirea unui SHOWROOM, ATELIER MANUFACTURA SI ÎMPREJMUIRE TEREN

Primăria a emis un Certificatul de Urbanism nr. 11^9/25255 in

16.07.2019, prin care se solicita, in vederea autorizării, întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu, pe un teren de 1000,00 mp.

S-a obtinut avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanismului a Municipiului Ramnicu Valcea

AVIZ NR.65/2019, aviz cu condiția ca pe fatadaatelierului de manufactura se vor placa elemente din lemn natur.

 • 2. TEHNICILE SI METODELE DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

  • 2.1 DOCUMENTUL DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE

2.1.1 Identificarea pârtilor interesate:

Vecinătăți

la nord

- nr. Cad. 55067

la sud

- Strada Ștrandului (varianta DN7)

la vest

- nr. Cad. 55068

la est

- nr. Cad. 55067

 • 2.1.2 Modalitatea prin care au fost anunțate persoanele interesate: Persoanele interesate au fost notificate astfel:

 • - prin anunțuri repetate în presa, privind obținerea avizului de mediu

 • - dezbatere publica si consultare la sediul firmei de proiectare SC ASSAD SRL, cu adresa str. Știrbei Vodă, nr. 13, loc. Rm. Vâlcea,

 • - prin afisaj la sediul primăriei si afișare pe sîte-ul primăriei Rm. Valcea

 • -la terenul studiat a fost amplasat panou care cuprindea planșa mobilare urbană, planșa propuneresreglementări urbanistice.(PANOU DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI)

 • - prin anunțarea vecinilor terenului si obținerea acordului notarial sau prin semnarea prezentului raport de informare si consultare a publicului.

 • _   2.2 DETALII PRIVIND TEHNJCILEJI METODELE UTILIZATE:

 • 2.2.1 Datele si locurile întâlnirilor:

Ședința de dezbatere publica s-a desfasurat la data de 25.10.2019 ora 13.30, la sediul SC ASSAD SRL, pe str. Știrbei Vodă, nr.13. Conținutul PUD-ului a fost prezentat astfel: prin informarea publicului interesat prin mijloace media (anunțuri repetate la un ziar), afișarea la fata locului, prin montarea unui panou de informare si consultanta a publicului interesat), informarea cu sprijinul Primăriei Rm. Valcea prin panou de afisaj la sediul primăriei.

 • 2.2.2 Contiunutul, datele prezentate:

-planșa încadrare in teritoriu

-planșa propunere reglementari urbanistice

-planșa mobilare urbana,

-memoriu PUD.

2.2.3 Proprietarii care au fost consultati: Beneficiarul a identificat următorii vecini:

Nr crt

Vecini

Adresa            f

Confirma re de primire

1

Sud: Domeniul Public, Primăria Râmnicu Vâlcea

Rm. Valcea,str. General Praporgescu

DA

2

Vest:MICLESCU CUISOARA

Rm Vâlcea, str. Aurelian Sacerdoteanu, nr. 94

DA (acord notarial)

3

Est: Deliu Paula

Rm Vâlcea, str. Florilor, nr. 10

DA

4

Nord :Deliu Paula

Rm Vâlcea, str. Florilor, nr. 10

DA

2.2.4 Persoanele care au participat la procesul de consultare si

informare:

Nr crt

Adresa

1

Chiticariu Florina

Rm Vâlcea, str. Știrbei Vodă, nr. 15

2

Ghica Ion

Rm Vâlcea, str. Știrbei Vodă, nr. 15

3

Deliu Paula

Rm Vâlcea, str. Florilor, nr. 10

4

Tunaru Georgiana

Rm. Valcea, str. Carol I, nr.32

5

Deliu Paula

Rm Vâlcea, str. Florilor, nr. 10

6

Gelu Pisu

Pausesti Maglasi, sat Vladuceni

7

luliana Pisu

Pausesti Maglasi, sat Vladuceni

 • 1. REZUMATUL PROBLEMELOR, OBSERVAȚIILOR, REZERVELOR EXPRIMATE DE PUBLIC

  • 1.1 Probleme, observatii, rezerve

Nu au fost formulate de către vecini.

 • 1.2 PRELUAREA OBSERVAȚIILOR SI^EZERVELOR

întocmitorul, respectiv SC Assad SRL, nu a avut de preluat observatii pe care sa le transmită primăriei prin prezenta documentație.           f


PROCES VERBAL

PRIVIND PREZENTA LA INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI

Aferent PLAN URBANISTIC DE DETALIU -"CONSTRUIRE SHOWROOM, ATELIER MANUFACTURA SI ÎMPREJMUIRE TEREN"

1. DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRĂRII: "CONSTRUIRE SHOWROOM, ATELIER MANUFACTURA SI ÎMPREJMUIRE TEREN"

Amplasament:Zona Ostroveni, Punctul "La Lac", Municipiul Rm. Valcea, Jud. Valcea

Beneficiar - PISU CONSTANTIN, PISU IULIANA PROIECTANT GENERAL:SC ASSAD SRL, Județul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strada Știrbei Vodă, nr. 15.

Organizarea dezbaterii publice în data de 12 -02- 2019 ora 12.30 la sediul firmei de proiectare SC ASSAD SRL, cu adresa str. Știrbei Vodă, nr. 13, loc. Rm. Vâlcea, ocazie cu care au fost pregătite pentru prezentare planșa mobilare urbană, planșa propuneresreglementări urbanistice, planșa încadrare în PUG și memoriu justificativ PUD.

CEI PREZENTI:


Chiticariu Florina

Ghica Ion____

Deliu Paula

Deliu Paula

Gelu Pisu__

luliana Pisu