Hotărârea nr. 102/2020

hotarirea 102 - 29 aprilie 2020 - aprobare PUZ si RLU Marire regim inaltime imobil locuinte colective bdul Dem Radulescu nr 52


ROMÂN IA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.102

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru

imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem

Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 15069 din data de 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, precum și raportul nr.15071 din 22.04.2020, întocmit de Direcția Urbanism;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Având în vedere avizul favorabil nr.33 din 22.05.2019 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.81 din 06.04.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.659/14972 din 23.04.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, cu respectarea următoarei condiții:

 • a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și lucrările de infrastructură -străzi, alei, trotuare, spații verzi -, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism "PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr. 14678 din 15.04.2020, întocmit de arh. Dorin Rădulescu, specialist RUR - responsabil cu informarea publicului, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu
  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA


  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020


ANEXA Nr.___   __ la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL n

L /oZ din

1 BIROU INDIVIDUAL DE Radulescu Dorin

CĂTRE,

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEAArhitectul Sef al Municipiului


RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

al elaboratorului de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - MĂRIRE REGIM DE ÎNĂLȚIME LA TRONSON JOS DE ÎNĂLȚIME D+P+2E la D+P+5E pentru IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6-7E retras, cu spatii comerciale la parter, b-dul Dem Radulescu, nr.52 Municipiul Rm. Valcea, jud. Valcea;

arhitect Dorin Radulescu-urbanist cu drept de semnătură RUR;

Documentația de urbanism PUZ - MĂRIRE REGIM DE ÎNĂLȚIME LA TRONSON JOS DE ÎNĂLȚIME D+P+2E la D+P+5E pentru IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6-7E retras , cu spatii comerciale la parter, bdul Dem Radulescu, nr.52 , si a fost elaborata la comanda SC CUORE NERO SRL prin Paraschiv Mihaela Gabriela , cu domiciliul in Rm, -Valcea, strada Patriarh lustinian Marina , nr.43 , jud Valcea, ca urmare a solicitării din Certificatul de urbanism nr.659/14972 din 23 04 2020, emis de primăria Municipiului Rm. Valcea.

Prin solocitarea de realizare a măririi inaltimii tronsonului cu D+P+2E la inaltimea de D+P+5E a imobilului de locuințe colective pe parcela proprietate privata , Primăria mun Rm.Valcea impune prin Certificatul de Urbanism studierea si reglementarea la nivel de plan urbanistic zonal modificat a PUZ existent , proprietatea SC CUORE NERO SRL, in suprafața de 2995mp +290mp, amplasata in municipiul Rm.Valcea, b-dul Dem Radulescu, nr.52, județul Valcea.

Conform PUG aprobat parcela se afla in UTR 17, - subzona V2 cu clădiri avand funcțiunea de sevicii generale si instituții publice , cu regim de inaltime pana la P+8E

Plecând de la situația existenta in parcela cu desfășurare la b-dul Dem Radulescu si configurarea volumetrica a acestuia, s-a urmărit marirea regimului de inaltime a trosonului jos (D+P+2E) la inaltimea de D+P+5E, alipindu-se tronsonului inalt cu regimul de inaltime D+P+P+6-7E rezolvandu-se solicitările din tema privind regimul de inaltime,rezolvandu-se:

a/ realizarea unei volumetrii echilibrate a imobilului deja in construcție , amplasat la frontul B.duiui Dem Radulescu ,

-Amenajare accese carosabile si parcari suplimentare , pe suprafața de 290mp, adaugata amplasamentului inițial.

-Prin modificarea PUZ inițial nu se aduc modificări indicatorilor urbanistici aprobati: POT, CUT, regim maxim de inaltime, aliniamente, retrageri fata de limiteloe de proprietate, etc.

- Relațiile de circulație pietonale si carosabile , asigurarea accesului de urgente si salubritate , a spatiilor de parcare si a spatiilor verzi, a platformelor gospodărești, echiparea cu rețele pentru alimentarea cu energic electrica, apa potabila, canalizare, raman neschimbate.

Pentru elaborarea documentației de urbanism sunt prevăzute etapele de elaborare conform Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ - GM 010/2000.

Documentația de urbanism in cursul elaborării a parcurs etapele de avizare obținând toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism ;

Conform prevederilor Ordinului nr.2701/2010 si Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat cu HCL nr.96/2011, a parcurs etapele privind consultarea populației si implicarea publicului.

Procedura de implicare a publicului in planul urbanistic zonal a demarat practic odata cu solicitarea făcută către primăria mun Rm. Valcea pentru postarea pe site-ul primăriei www.primariavl.ro incepand cu data de 21 07 2019, continuata pana in data prezentului material prin amplasarea la loc vizibil,pe panoul din holul primarieei mun. Rm. Valcea , amplasarea pe pe amplasament (parcela studiata) a panoului de afisaj cuprinzând datele necesare informării, inclusiv planul de reglementari urbanistice, atașat in fotocopie,

In ceea ce privește punctul de vedere a vecinilor direct afectati, terenul de Ia Vest este proprietatea tot a SC CUORE NERO SRL,solicitantul si inițiatorul documentației PUZ de amplasare imobil locuințe colective. Vecinul de la Nord nu este direct amplasat, modificarea de înălțime facandu-se la extremitatea de la Sud a amplasamentului.

Urbanist cu drept de semnătură pentru Registrul Urbaniștilor din Romania, arh. Dorin Radulescu