Hotărârea nr. 101/2020

hotarirea 101 - 29 aprilie 2020 - aprobare PUZ si RLU - Depozit legume fructe,str Raureni,SC YSAGOLDEN SRL

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICARI MRC-OCS   SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.101

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ si RLU - DEPOZIT LEGUME -FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE SI ZONA FUNCȚIONALĂ, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar:S.C. YSAGOLDEN S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.14009 din data de 09.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - DEPOZIT LEGUME - FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE SI ZONA FUNCȚIONALA, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L.;

Văzând și Raportul nr.14011 din data de 09.04.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizele favorabile nr.8 din 12.03.2019 si nr.52 din 30.09.2019 ale Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.79 din 04.02.2020 al Arhitectului Șef, și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.889/19665 din 19.06.2018, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită până la data de 19.06.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - DEPOZIT LEGUME -FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE Șl ZONA FUNCȚIONALĂ, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L., cu respectarea următoarei condiții:

- construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și lucrările de infrastructură (străzi, alei, trotuare, spații verzi), se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”PUZ si RLU - DEPOZIT LEGUME- FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE SI ZONA FUNCȚIONALĂ, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”’, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L, aprobată conform alin.(1), este de 3 (trei) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ si RLU - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE Șl ZONA FUNCȚIONALA, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L., anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr.4982 din 06.02.2020 și adiționalul la acesta, înregistrat sub nr.6920 din 19.02.2020, întocmit de către S.C. ARHISPACE S.R.L., respectiv arh. Alexandru Suciu, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Beneficiarului - S.C. YSAGOLDEN S.R.L.               ____


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, .............

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

  )/))

  <*3^/ /' J> //

  âmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020
A E3B        ® E'kO Rc .1-33/42/2004 CUI R <605620 RM. VUCSA

A \ tgg| MeJLl1 /Să STR.CALEA IU TRAIAN t®. 164 BL 27, SC. C AM

V ; j MWlffi le!/fo“ 0250-737667 mcbS 0744-691147

CMS1 «Nspcce(»gmdee:.>

Nr. 30 din 19.08.2019      ___________

L "ANEXA Nr.__________’3

hotărârea

Către

PRIMĂRIA MUN RM.Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Referitor la documentația

PLAN URBANISTIC ZONAL - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE

- SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA FUNCȚIONALA -

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

în conformitate cu art 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism" coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în municipiul Rm Vâlcea, aprobat prin H.C.L nr. 96/31.03.2011, conform articolului 51, procedurile de informare și consultare a publicului, inclusiv identificarea publicului și a proprietarilor direct afectați vor fi inițiate de către investitor.

în vederea aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zona str raureni, nr. 110A, au fost parcurse etapele legale de informare și consultare a publicului atât de către inițiatorul proiectului cât și de către Biroul Urbanism, respectiv Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, în scopul fundamentării deciziei consiliului local Vâlcea, structuri de specialitate ce asigură elaborarea

Raportului de informare și consultare a publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate și argumentarea lor.

Amplasament

Mun. Rm Valcea, str. Raureni, nr. 110A, jud Valcea

ProiectaiU

S.C ARHÎSPACE S.R.L.

Prin responsabilitatea administrației publice, privind informarea și consultarea populației, documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Rm Vâlcea și online la adresa http://www.primariavl.ro/urbanism/item/6379-anunt-pentru-informarea-si-consultarea-publicului, iar eventualele sesizări se transmit fie prin poștă, la adresa: Primăria Municipiului Rm. Valcea, str. G-rai Praporgescu nr. 14, fie electronic, la adresa de mail: primaria@primariavl.ro.

Ihfomwea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel:

Actul eliberat de municipiul Rm. Vâlcea pentru aprobarea documentației: - Certificat de urbanism nr.889/19665 din 19.06.2018

în data de 07.07.2019 a fost afișat în zona accesului spre terenul ce a generat studiul panoul de informare a populației privind intenția de elaborare a documentației PUZ - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA FUNCȚIONALA -".

Am identificat proprietarii loturilor învecinate, direct afectate de elaborarea documentației ca fiind următorii:

La nord -vest nr cad 50366 teren magistrala de termoficare

La sud - est str. Raureni;

La nord- vest - Ilina Constantin Mocanu Emilian

La sud-est

Lazar Stelian si Magdalena Braicau Mihai - Nicolae Rosianu Ana Maria Raicanu Cristian Glodeanu Nicolae

Tarlea Maria

Tudoase Simona Mocanu Emilian

Toți vecinii afectați în mod direct de elaborarea documentației PUZ au fost notificați prin inmanarea directa a notificărilor cu semnătură de primire.

în data de 13 mai 2019 a fost publicat anunțul de elaborare a documentației PUZ „ - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA FUNCȚIONALA -", în ziarul Curierul de Valcea Concomitent, prin grija Serviciului de Urbanism, documentația a putut fi consultată la sediul Primăriei Rm Vâlcea și online, pe site-ul primăriei.

Am obținut din partea vecinilor, declarații notariale, atașate prezentului dosar, în care aceștia îți exprimă acordul pentru elaborarea documentației in vederea obținerii Planului Urbanistic de Zona, aprobat de Consiliul Local al

Municipiu lui Rm. Valcea, sa efectueze toate lucrările de amenajare si construire ce ar urma a fi executate pentru "depozit legume fructe''

Urmare a notificărilor transmise vecinilor, a fost primita pe adresa primăriei o înștiințare din partea:

Cherascu loan Aurel str. Raureni nr 114B

Glodeanu Dan str. Raureni nr 114C

Rosianu SCristian si Ana-Maria str. Raureni nr 114D

Friedrich Elena str. Raureni nr 114G

bazat Stelian str. Raureni nr 114F

Care considera ca zona funcționala trebuie sa ramana ca in PUG-ul aprobat adica cu "funcțiuni complexe de importanta municipala" si ca funtiunea de depozit legume fructe nu se incadreaza in aceste funcțiuni. Susnumitii sunt de acord ca in zona exista funcțiuni de servicii dar acestea sunt amplasate "peste str. Raureni si nicidecum in zona studiata", ca "este adevarat ca in apropiere este reprezentanta Toyota dar apreciind cu onestitate si profesionalism......activitatea desfasurata in incinta reprezentantei nici pe

departe nu poate fi comparata cu cu ceea ce ar urma sa fie ca activitate per terenul apartinand depozitului de legume fructe propus"

In continuare se fac referiri la reglementari ale PUG aferente zonei ÎS1 care, tocmai prin faptul ca sunt depășite de evoluția de pana acum si de tendința de evoluție a zonei in zona de servicii si depozitare

Urmare a studiului privind oportunitarea realizării PUZ-ului, Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, analizand "cu onestitate si profesionalism" a apreciat ca evoluția zonei nu este cea previzionata prin PUG si a admis ca zona se dezvolta in sensul unei zone de servicii. De asenmenea, prin Avizul de oprtunitate, a fost avizata favorabil schimbarea funcțiunii pentru terenul studiat

Pe percursul intervalului de timp in care documentația a fost supusa dezbaterii publice nu au fost primite alte observatii sau puncte de vedere din partea altor cetateni

în data de 16.05.2019, a fost inițiată procedura de încadrare a documentației pentru avizul Agenției de Protecția a Mediului. Au fost publicate anunțuri pentru asigurarea accesului liber al publicului astfel:

In data de 13 mai 2019, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 16 mai 2019, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 14-15 iunie 2019, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 24 iunie 2019, in ziarul Curierul de Valcea;

Extras din decizia etapei de încadrare:

„ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul Comitetului Special Constituit din data de 06.06.2019, P.V. nr. 8251/06.06.2019.

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct.a) și a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 vind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat, anunțuri repetate în mass-media locală și afișare pe pagina de internet a Agenției pentru Proiecția Mediului Vâlcea;

punerea la dispoziția publicului spre consultare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea a documentației de solicitare aviz de mediu pentru „PUZ - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA FUNCȚIONALA situat in Rm Valcea, str. Raureni nr 110A;

a informării publicului prin anunțuri repetate și în lipsa oricăror comentarii din partea publicului, decide [...]planul nu se supune evaluării de mediu și nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu".

Data:                                                  SC ARHISPACE S.R.L. SRL

19.08.2019Către


PRIMĂRIA MUN VÂLCEA

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Referitor la documentația

PLAN URBANISTIC ZONAL - DEPOZIT LiOTME-FRUCTE-

= SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA FUNCȚIONALA -

RAPORTUL ADIȚIONAL LA RAPORTUL PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI DIN DATA DE 1MB .2019

Ulterior depunerii raportului privind consultarea populației si dezbaterii publice din data de 19.08.2019, a mai fost primita o sesizare din partea unor locuitori din zona adiacenta amplasamentulu (in data de 06.12.2019) Fata de cele semnalate in adresa, in calitate de elaborator al PUZ-ului am depus la Primăria mun Rm Valcea un răspuns in data de 12.12.2019.

Ulterior acestui răspuns nu au mai fost primite sesizări sau observatii

Acest raport completează raportul depus in data de 19.08.2019

Data:

19.02.2020SC ARHISPACE S.R.L. SRL