Hotărârea nr. 100/2020

hotarirea 100 - 29 aprilie 2020 - contractare imprumut in valoare de 30 mil lei

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.100

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 iei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.226863 din 16.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani (120 luni) de la Banca de Export Import a României - Exim Bank SA, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la costul de 6.326.796,67 lei;

Văzând Raportul nr.226864 din 16.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, Referatul nr.227587 din data de 24.04.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61 alin.(1) și alin.(3), art.63 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Noului Cod Civil referitoare la contracte, precum și de cele ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) art.139, alin.(3), lit.b) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani (120 luni) de la Banca de Export Import a României -Exim Bank SA, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la costul de 6.326.796,67 lei, în următoarea structură:

 • - 6.326.796,67 lei- dobânda calculată având în vedere condițiile stabilite în caietul de sarcini, respectiv 2,57% dobânda ROBOR 1M pentru data de 01.04.2020 (elementul variabil al costului creditului) si marja dobânzii de 1,35%, procentul oferit de bancă ce rămâne fix pe toata perioada contractului.

 • (2) Condițiile de contractare a împrumutului prevăzut la alin.(1) sunt:

 • • termen de utilizare a creditului -10 ani ( 120 luni);

 • • perioada de tragere consum) - 2 ani (24 luni);

 • • perioada de gratie (pentru plata principalului) - 2 ani ( 24 luni);

 • • perioada de rambursare - 8 ani ( 96 luni).

Art.2. (1) împrumutul în sumă de 30.000.000 lei este destinat asigurării finanțării unor proiecte locale de dezvoltare.

 • (2) Din împrumut vor fi finanțate următoarele investitii de interes local:

 • • Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian";

 • • Sediu Administrativ;

 • • Lărgire intersecție str.Strandului cu b-dul Dem Radulescu;

 • • Execuție sala de sport Antim Ivireanu - utilități și sistematizări verticale;

 • • Grădiniță cu program prelungit Ostroveni, inclusiv dotări;

 • • Reabilitare imobil str.G-ral Magheru;

 • • Reabilitare și modernizare Sala Festivități Colegiul National Mircea cel Batran;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice str. Mihai Eminescu;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice str. Copacelu;

 • • Reabilitare sala de sport Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • • Sala de sport Școala generala nr.4;

 • • Amenajare locuințe ANL pentru tineri str.Știrbei Vodă;

 • • Reabilitare imobil Colegiul Național Mircea cel Bătrân, str. Popa Șapca;

 • • Stație de tratare mecano biologică deșeuri municipiu;

 • • Amenajare parcare publică Zona Ostroveni.

 • (3) Repartizarea sumelor din împrumut pe obiective este prevăzută în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre, orice modificare, prin redistribuirea finanțării, va fi supusă aprobării consiliului local și avizării comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art.3. Din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice;

 • b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Râmnicu Vâlcea, următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Râmnicu Valcea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

 • (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Râmnicu Valcea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului județului Valcea și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Râmnicu Valcea, precum și pe pagina de internet www.primariavl.ro.

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚA, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020

Nr.crt

Denumire obiectiv

Valoare obiectiv de investitii

Valoare propusa a fi finanțata din împrumut

1

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement" Arenele Traian"

16.205.009,91

6.287.000

2

Sediu Administrativ

14.473.300,70

11.702.000

3

Lărgire intersecție str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

1.105.712,30

1.100.000

4

Execuție sala de sport Antim Ivireanu- utilitati si sistematizări verticale

906.958,32

553.000

5

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni, inclusiv dotări

4.524.487,76

1.100.000

6

Reabilitare imobil str.G-ral Magheru

1.826.970,11

1.790.000

7

Reabilitare si modernizare Sala Festivități Colegiul National Mircea cel Batran

1.213.800

1.226.000

8

Amenajare trecere la nivel de cale ferata cu dale elastice str. Mihai Eminescu

926.957,06

898.000

9

Amenajare trecere la nivel de cale ferata cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu

1.373.858,86

891.000

10

Amenajare trecere la nivel de cale ferata cu dale elastice str. Copacelu

1.500.777,29

1.053.000

11

Reabilitare sala de sport Colegiul National ■ Mircea cel Batran

3.918.901,15

1.000.000

12

Sala de sport Școala generala nr.4

13

Amenajare locuințe ANL pentru tineri str.Știrbei Vodă

14

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str. Popa Șapca

2.459.161,18

2.400.000

15

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipiu

16

Amenajare parcare publica Zona Ostroveni.

TOTAL

30.000.000

Director Executiv,


Director executiv,

Viceprimar,

Ninel Eusebi

3| Veteleanu

Narcisa^CpItos

Corina Toma

\T

/

Secretat general/