Hotărârea nr. 10/2020

hotarirea 10 -30 ianuarie 2020 - cotizatie ADI APA

ROMÂN IA

județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


SR EN ISC 91101:2015 110/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001.2008 190/HS SR IS0/CE1 27001:201:1 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 10

privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, în anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.1909 din data de 17.01.2020 al cărui semnatar este Primarul municipiului prin care se propune stabilirea și aprobarea cotizației ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, pentru anul 2020, în cuantum de 178.000 lei, precum și raportul nr.2461 din 22.01.2020 întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și ținând seama de propunerea formulată în plenul ședinței privind reducerea cuantumului cotizației pentru anul 2020 de la 178.000 lei la 90.000 lei, propunere supusă la vot și care a întrunit 22 de voturi "pentru” și o neparticipare la vot;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.264 din 21.09.2010, prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Râmnicu-Vâlcea, prin Consiliul Local, cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”;

Ținând seama de adresa nr.19/14.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.1489/15.01.2020, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” a comunicat Municipiului Râmnicu Vâlcea, în sensul fundamentării bugetului, cuantumul cotizației pentru anul 2020, necesară funcționării și desfășurării activităților proprii ale acesteia;

Văzând prevederile art.46, alin.(1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), art.139, alin.(3), lit.a) și a art.196, alin.(1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește și se aprobă cotizația ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, pentru anul 2020, în cuantum de 90.000 lei.

Art.2. Suma prevăzută la art.1 va fi cuprinsă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • ■ Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • ■ Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • ■ Direcției Economico-Financiare;

  • ■ Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”;

  • ■ Reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației ADI "APA Vâlcea”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ'PENTRU LEGALITATE,

Diana Maria IONESCU


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020