Hotărârea nr. 1/2020

hotarirea 1 - 30 ianuarie 2020 - acordare titlu cetatean onoare Emil Veteleanu

ROMÂN IA

Județul vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


SR EN ISO 9001 2015 110/C 5R EN ISO 14001:20 3 5 223/M SROHSAS 18001:2008 190,'HS SRISO/CEI 271X11:201.3 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 1

privind acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare” domnului Emil Vețeleanu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 830 din data de 13.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Emil Vețeleanu pentru "eroismul dovedit în luptele din cel de - Al Doilea Război Mondial” și pentru ”exemplul de implicare pe care îl oferă tinerelor generații”;

Având în vedere raportul comun nr. 831 din 13.01.2020 întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios și Biroul Comunicare, Sport, Cultură;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.2, alin.(1), lit.i) din "Regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.129, alin. (1), alin.(13), art.139, alin.(1) și a art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă Titlul de “Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Emil Vețeleanu pentru "eroismul dovedit în luptele din cel de - Al Doilea Război Mondial” și pentru "exemplul de implicare pe care îl oferă tinerelor generații”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură;                           \

  • - Domnului Emil Vețeleanu.                      /         )

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA0TATE,

SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020