Proces verbal din 31.08.2015

18.Proces-verbal al sedintei ordinare 31 august 2015 rectificat.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 31 august 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2430 din 25.08.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit urmatorii: domnul consilier local Boban Liviu Emil și domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard.

Domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2015. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Înainte de a intra în ședința ordinară de astăzi, trebuie ales președintele de ședință, întrucât mandatul de trei luni de zile pentru care subsemnatul a fost ales s-a încheiat. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard îl propune pe domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu.

Nemaifiind alte propuneri, se supune aprobării și întrunind 20 de voturi “pentru” și o “abținere” (domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie) se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Ninel-Eusebiu Vețeleanu, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv august, septembrie și octombrie 2015.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism Reactualizare PUZ Goranu 2, aferent dezbaterii publice din 29.05.2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.145 din 30.07.2015.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015”.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de facturare către populație a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 iulie 2015.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție al energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.8 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri cu destinația de drum public, în domeniul public al municipiului.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/30.04.2010 referitoare la inventarierea unui imobil-teren în domeniul public al municipiului.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/27.04.2012.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție la obiectivul de investiții “Colegiul Național Alexandru Lahovari - Reabilitare teren de sport”.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

 • 23. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Ponea Eugen, referent superior în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, pentru a îndeplini prin cumul atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Mulțumesc. Nefiind discuții, supun la vot ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 31 august 2015, așa cum a fost prezentată de executiv. Ordinea de zi a ședinței se votează cu majoritate simplă. Cine este “pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Vot unanim.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei solicită retragerea punctului șapte de pe ordinea de zi întrucât nu s-a efectuat procedura prevăzută de legislația în vigoare.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune din nou aprobării ordinea de zi a ședinței fără punctul șapte, care a fost retras de inițiator. Ordinea de zi se aprobă cu vot unanim.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Vă rog să observați că după cinci ani de zile de la expirarea Planului Urbanistic General, am reusit în 2013 să avem, ca municipalitate, un PUG. La doi ani de zile după aprobarea PUG-ului ni se propune al doilea document...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: PUG-ul e demult aprobat.

Domnul consilier local loniță Gheorghe: Da, așa am spus, dar la 2 ani de zile de la aprobarea PUG-ului ni se propune a doua componentă, la fel de importantă, Planul Urbanistic Zonal al zonei centrale care s-a extins după cum știți până la Olt, Nicolae Bălcescu, Știrbei Vodă și râul Olănești. Din păcate, etapele necesare parcurgerii aprobării acestui document, repet, deosebit de important, vine de undeva din urmă și ele nu sunt oarecum conforme sau în concordanță cu situația la zi în anul 2015. Dacă ne uităm la faptul că dezbaterile publice, informările care au stat la baza acestui document care ni se propune spre aprobare vin din 24 martie 2009, 9 februarie 2010, 27 august 2012 și 08 aprilie 2013, în ultimii doi ani de zile noi nu am făcut practic o dezbatere publică serioasă asupra acestui document, care, repet, este subsidiar PUG-ului. Având în vedere că și documentația care fundamentează, precum și documentația în sine a acestui PUZ nu a fost anexată la materialele consilierilor, ci ele se regăsesc spre consultare la direcție, eu cred că, având în vedere, repet, importanța acestui document pe care o dăm pentru ani de zile de acum încolo, să amânăm acest punct pentru o lună de zile, în care să mai avem o dezbatere, să preluăm la zi ultimele informații și să ne corelăm. Așa cum s-a stat ani de zile fără PUG, ani de zile fără PUZ a ne grăbi să aprobăm acum ceva cu greșeli este mult mai periculos decât a nu-l avea. Propunerea mea este de amânare ca să nu zicem de respingere. Să-l amânăm și data viitoare să putem avea o dezbatere serioasă asupra acestui important document.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Aș vrea să cer părerea domnului arhitect șef să vedem ce presupune această amânare a PUZ-ului.

Domnul Mihăilă Petre Dragoș, arhitect șef: Fac precizarea că în ultimii doi ani de zile au fost luate avizele necesare pentru aprobarea acestei documentații, orice modificare asupra acestei documentații presupune luarea altor avize pe modificările respective. Dacă noi nu aprobăm această documentație, avizele respective își vor pierde valabilitatea și nu vom putea aproba această documentație și va trebui să reluăm procedura.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Aș vrea să-l întreb pe domnul Ioniță dacă are vreo propunere concretă care nu a fost preluată în această chestiune? Pentru că după dezbaterea publică trebuie să reluăm totul. Acum noi ne aflăm la capătul acestui drum. Dacă o luăm din nou de la capăt și peste 7 ani discutăm același lucru.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Deci, eu repet, nu este vina domnului arhitect șef care a venit de curând și a reușit să mai desțelenească un pic și să clarifice o parte din aspectele importante ale urbanismului. Eu nu răspund la întrebările colegilor consilieri pentru că am făcut-o în comisie. Documentația și toate celelalte au la bază informațiile vechi. Am înțeles ce înseamnă treaba aceasta și principalul este să conștientizăm. Eu nu văd cum doi ani de zile am putut să mergem înainte și acum într-o lună de zile nu ne putem apleca serios asupra acestui aspect.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Eu am înțeles din cele expuse de domnul arhitect șef că întârziem foarte mult aprobarea acestei documentații dacă noi amânăm. Dacă mai sunt alte discuții?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Cine trebuie să se aplece asupra acestei documentații?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Eu vă întreb stimati colegi. Câți dintre dumneavoastră ați parcurs materialul ca atare? Haideți să fim serioși.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule consilier Ioniță este foarte grav ceea ce spuneți dumneavoastră. Materialul a fost pe site. Întrebarea cred că nu e binevenită.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: În materialul pe care ni l-ați prezentat ați scris că documentația este anexată. Așa ne-ați spus.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Documetația este de trei luni pe site.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Eu, dacă veniți la mine nu vă trimit la București să vedeți documentația.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Cred că trebuia să scrieți că documentația anexată se află pe site-ul Primăriei și atunci era în regulă. E o greșală, trebuie să recunoaștem asta. Dacă mai sunt discuții ? Dacă nu supunem la vot proiectul.

Din sală se spune că trebuie supus la vot mai întâi amendamentul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Propunem amânarea analizării acestui material.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru. Supunem la vot mai întâi amendamentul domnului Ioniță și apoi materialul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Nu este un amendament ci o propunere de amânare.

La întrebarea domnului consilier local Voicu Marius Iulian cât timp ar presupune reluarea avizelor în urma modificărilor acestei documentații, domnul viceprimar Gigi Ion Matei răspunde că este vorba de 2 ani de zile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule arhitect, când expiră aceste avize ?

Domnul Mihăilă Petre Dragoș, arhitect șef: În octombrie cel târziu. Ele au fost solicitate din anul 2013.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: Văd că se generează tot timpul o stare din aceasta de confuzie, de nu mai știi ce este de făcut. Avem un fond de anticipare pe urbanism zero. Adică, dacă durează doi ani de zile, de ce nu s-au făcut mai repede ? Orice investitor nou care vine în oraș se confruntă cu o astfel de situație pentru că nu sunt reglementările urbanistice. Nu mai este de stat. Oamenii vor ca lucrurile să se pună în mișcare. Cel care dorește să își facă investiții suplimentare își mai face o documentație în completarea acesteia. Este iar o stare incertă. Este un punct de vedere care stă la bază unei dezvoltării necesare. Dacă nu s-a făcut acum doi ani de zile, de ce trebuie acum?

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 20 de voturi “pentru” și o “abținere” (domnul consilier local Ioniță Gheorghe) se aprobă Planul Urbanistic Zonal « ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ».

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal «ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA», aprobată conform alineatului precedent, este de 7 (șapte) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic Zonal «ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA», anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism Reactualizare PUZ Goranu 2, aferent dezbaterii publice din 29.05.2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Musat Constantin: Dacă tot suntem în această parte a discuțiilor aș vrea să observați că au fost trei dezbateri până la această dată. Urmează ca în luna septembrie să aibă loc și a patra dezbatere. Dar, aș vrea dacă ați citit materialul și sunt convins că l-ați citit, să discutăm punctul de vedere al proiectantului. Doamna arhitect Negoită spune așa: ”ca o observație generală acest PUZ tinde să devină o rezolvare punctuală a tuturor cerințelor punctuale ale locuitorilor din cartierul Goranu, neținând cont de condițiile inițiale de temă formulate de beneficiar și de interesul orașului”. Păi, să înțelegem că noi plătim să facem acest PUZ și de fapt rezolvăm problemele locuitorilor în defavoarea orașului?

De asemenea, mai spune că.” Reticeța cetățenilor la traseele propuse se completează și cu lipsa informațiilor venite din partea Primăriei despre operațiunile juridice-expropieri de utilitate publică”. Ce să înțeleg din materialul acesta?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă răspund eu. Acest PUZ este în dezbatere publică și bineînțeles trebuie consultați cetățenii care sunt direct afectați. La Goranu este o situație fără precedent. Oamenii sunt foarte vehemenți în ceea ce privește proprietatea și nu au fost în niciun fel de acord cu traseele propuse de arhitect ca specialist, acestea nu au fost acceptate. Ori să facem exproprieri care depășesc cu foarte mult estimările noastre cred că nu se poate pentru că nu există nimic în zonă, niciun proiect de dezvoltare. Primăria a pierdut niște procese pentru că au fost anunțate niște trasee și au fost restricționate de la autorizare. Am plătit cinci miliarde într-un proces, mai sunt și altele pe rol și nu vrem să riscăm banii pentru nefolosința terenului. Arhitectul nu reprezintă rezultatul acestui proiect și prin urmare a trebuit să scrie aceste lucruri. Dumneavoastră aveți dreptul să votați sau să nu votați, dar eu vă spun, ca reprezentant al autorității, că proprietarii sunt cei care hotărăsc până la urmă ce trebuie făcut în zonă și nu neapărat să dăm cu toporul și să trasăm ca pe vremea comuniștilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Aveți o propunere concretă, domnule Mușat?

Domnul consilier Mușat Constantin: Aici e vorba de însușit materialul. Acum spuneți de principii...

Doamna Mihăilescu Liliana, director Direcția Urbanism: Propunerea din documentație viza realizarea unor trasee, cu anumite lățimi. Astfel, în urma discuțiilor purtate cu cetățenii sa solicitat ca unele străzi prevăzute cu o lățime de 9 metri să fie reduse la o lățime de patru metri. După cum știți, noi avem obligația de a prezenta în consiliul local o astfel de informare referitoare la dezbaterile care au avut loc. Urmează o altă dezbatere în care se va prezenta proiectul cu alte trasee sau trasee mai mici. Să vedem ce se întâmplă la a patra dezbatere.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Referitor la toate aceste propuneri care vin de la cetățeni, rămâne la latitudinea proiectantului dacă și le însușește?

Doamna Mihăilescu Liliana: De comun acord și cu cetățenii și cu consiliul local.

Domnul consilier local Persu Mihai: Rămân suprins de poziția domnului viceprimar Matei pentru că, practic, în acest moment are două unități de măsură în aceeași chestiune. Și aici mă refer la faptul că, nu știu dacă citez bine:”cetățenii sunt cei care decid până la urmă dacă sunt de acord sau nu ca să venim cu niște trasee de utilitate publică”. Mi se pare că la acest moment tratați lucrurile cu altă unitate de măsură pentru că pe zona PUZ-ului central este o situație similară în Simian și știu despre ce este vorba pentru că am sediul acolo. Traseele care sunt propuse în PUZ sunt toate pe proprietatea Simian și ar însemna niște exproprieri fantastice. PUZ-ul s-a făcut pentru că vorbim de dezvoltarea în perspectivă a municipiului și este corect acest lucru. Atunci vin și vă spun, dacă nu aveți fermitate în ceea ce privește viziunea administrației vizavi de dezvoltarea municipiului sigur că vom intra într-un asemenea impas în care oricine crede că poate să direcționeze într-o anumită zonă, planul urbanistic general, PUZ-ul sau eu știu ce altceva. Întradevăr și aici îmi fac “mea culpa” am fost invitat la una dintre dezbateri de către doamna Mihăilescu și domnul arhitect șef Mihăilă și nu am participat. La următoarea trebuie să mergem cu atât mai mulți dintre consilieri tocmai pentru a putea analiza această chestiune. Eu știu dintotdeauna că acolo erau prevăzute pe zona Goranu niște trasee tocmai pentru a dezvolta orașul în zona respectivă. Practic vom fi într-un cerc vicios și sigur nu mai putem vorbi de un interes unic ci de un interes punctual așa cum se exprimă doamna arhitect Negoiță. Îmi pare rău că nu participă și dânsa la această ședință. Cred că trebuie mai multă fermitate din partea administrației și din partea noastră a consiliului local. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Persu, dacă erați atent ați fi înțeles. Cuantumul despăgubirilor este foarte mare, asta nu înseamnă că nu despăgubim. Să nu înțelegeți că facem ce vrea fiecare. Dacă ar însemna să facem absolut ce vrea toată lumea este prea mult. Atenție, am spus că este prea mult. Se vor face niște eforturi financiare pentru despăgubiri, dar nu întrutotul.

Domnul consilier local Persu Mihai: Scuzați-mă. Am fost foarte atent și vă spun așa: a despăgubi pe Simian cu o clădire de 5 etaje, vorbeam de cuantumul valoric și nu puteți să mă comvingeți că despăgubirea unui metru de teren la Goranu va fi mai scumpă decât un metru pătrat de construcție în centrul orașului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Unul este interesul la Goranu și altul este interesul în zona centrală.

Domnul consilier local Persu Mihai: Indiferent, domnule viceprimar Matei, interesul nostru general este de dezvoltare durabilă a municipiului, ori dacă noi mergem pe interese punctuale vă garantez că orașul se va închide la un moment dat. Deci, dacă noi nu vorbim de viziunea de dezvoltare a acestui municipiu eu nu pot să stau liniștit pentru că vă văd foarte pasiv și nu mă provocați acum că discutăm la final, la interpelări. Haideți să vedem lucrurile realist și să le tratăm cu maximă responsabilitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Ați făcut o propunere și e bine ca la viitoarea dezbatere să fim prezenți câți mai mulți dintre consilieri și să explicăm și noi oamenilor că ar fi bine să fie de acord cu propunerile noastre.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Mesaj de pace: indiferent care este interesul autorității, despăgubirea se face în urma unui raport de evaluare și în zona de centru și în zona Goranu.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Dacă nu sunt de acord, instanța va decide.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Din câte am văzut eu doar trebuie să ne însușim ceea ce s-a întâmplat. A fost vorba de o dezbatere publică, lucrurile s-au întâmplat și indiferent dacă noi ni le însușim sau nu lucrurile tot rămân făcute. Am văzut scris în raportul de specialitate că se va organiza o a patra dezbatere pentru varianta finală. Probabil că va fi ultima dezbatere. Deci, trebuie să ne însușim raportul acesta.

Nemaifind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism Reactualizare PUZ Goranu 2, aferent dezbaterii publice din 29.05.2015, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism reactualizare „PUZ Goranu 2”, aferent dezbaterii publice din 29.05.2015, prezentat în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aporbării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela.

Cu vot unanim se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela, cu respectarea condiției ca extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să fie realizate pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.145 din 30.07.2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.145 din 30.07.2015.

Cu vot unanim se rectifică eroarea materială din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.145/30.07.2015 în sensul înscrierii corecte a numărului blocului menționat în hotărâre, respectiv blocul A13, și nu A18/1, cum greșit s-a preluat în respectiva hotărâre.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, domnilor consilieri, suntem în data de 31 august 2015 și știu foarte clar că CET vrea să prezinte spre aprobare în consiliul local, planul anual de achiziții publice și mentenanță încă din primăvara acestui an. Nu este pentru prima dată când se creează o persiune de forță ca acest plan să fie introdus spre aprobare în consiliul local pe ultima sută de metri. Aș vrea să vă reamintesc tuturor că, în urmă cu doi ani de zile, a fost aprobat tot în luna iulie și am văzut cu toții atunci avizul primit de la ANRSC care solicita votul consiliului local pentru majorarea prețului, majorare determinată de creșterea și de umflarea unor cheltuieli inexplicabile 150%, 30% cheltuieli cu serviciile prestate, executate de terți ș.a.m.d. Aș vrea să vă supun tuturor spre atenție câteva date rezultate din ce-i public pe site referitor la planul anual de achiziții publice și mentenanță pe anul 2015 - sistemul de termoficare urbană în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Se estimează reparații la avarii de 536.000 euro, la partea de instalații și lucrări de instalații, la partea de rețele termice, deci, repet, discutăm de reparații la avarii, partea de construcții și lucrări de construcții 295.000 euro, robineți 15.000 de euro. Ceea ce mi se pare foarte interesant -lucrări de îndepărtare a vegetației adiacente la conducta magistrală de termoficare costuri de 30.000 de euro. Nu mai discut de celelalte. În concluzie, voi propune în consiliul local amânarea acestui punct din ședința ordinară de astăzi, 31 august și solicit public domnului director Cocleț să vină cu justificare fermă în fața consiliului local din ce se compun aceste costuri, dar detalitate și nu cifre pe hârtie, că cifre pe hârtie putem face toți, cifre pe hârtie în care poate să umfle costurile cu un 1.250.000 de euro. Să se reflecte foarte clar modul transparent de cheltuire din banul public care în final va fi suportat de oricare dintre cetățenii acestui oraș care sunt racordați la acest sistem centralizat al CET-ului. Lucrurile pentru toată lumea trebuie să fie clare. De ce trebuie să plătim atât ? Pe baza căror date sunt fundamentate corect creșterile, majorările de preț determinate sau parte a acestor prețuri ce înseamnă inclusiv mentenanța, întreținerea și reparația ? Ca să nu mai discutăm, sunt foarte multe altele aici. Lucrări de întreținere și reparații clădiri - 45.000 de euro. Solicit devize estimative detaliate pentru fiecare categorie, repet domnule director Cocleț, pentru fiecare categorie de mentenanță din plan, pentru o ședință ulterioară de consiliu local ca să votăm în cunoștință de cauză. Spre exemplu: reparații la avarii la rețele termice parte de construcții, lucrări de construcții în regim de urgență - 295.000 euro. Aș vrea să detaliați în ce proporție de la 01 ianuarie până în 31 august au fost efectuate lucrări de reparație în sistem de avarie și cât a costat. V-aș ruga și chiar aș insista la presă, pe o conducță de 6 km cât are lungimea conducta magistrală a CET-ului, nu știu câți copaci trebuie să fie defrișați. În concluzie, propun un amendament în consiliul local de amânare a acestui punct până la prezentarea oficială a datelor pe care le-am solicitat.

Domnul Cocleț Ion, S.C. CET GOVORA SA: Privind planul de mentenanță vreau să vă spun că prin hotărâre 119 din sedinta din 29 mai 2015, Consiliul Județean a aprobat B.V.C-ul pentru CET GOVORA. Ca atare, în data de 24 iunie 2015 am venit cu planul de mentenanță pentru a fi introdus în ședinta de consiliu local. Anul trecut, după ce s-a aprobat bugetul, la începutul anului 2015 am prezentat un raport privind întregul program de mentenanță aprobat anul trecut privind modul de îndeplinire, contractele care au fost încheiate. Ele pot fi văzute pe site-ul ANRMAP-ului sau pe cetgovora.ro. Toate lucrările care sunt prevăzute acolo se fac prin licitație publică, în consecință ele vor fi publicate pe site. Acelea sunt valori estimate, în cadrul licitației sumele se vor modifica. Trebuie să se înțeleagă că acele reparații la clădiri pe varianta de avarii înseamnă mentenanță preventivă și eliminarea incidentelor care pot să apară. Sunt 70 de km de rețea ori 4 rețele sunt 280 de km de rețele. Rețeaua primară are 29,9 km, este 12 km de rețea supraterană până la intrarea în oraș și restul de rețea este rețea normală. În planul de mentenanță la partea de construcții se referă la întreaga rețea primară și secundară. CET Govora are 4.600 de contori, la fiecare contor sunt prevăzut trei robineți, deci 12.000 de robineți și trebuie schimbați la 6-8 ani. O cantitate de 300-400 de robineți anual este o cantitate foarte mică raportat la cantitatea necesară. În orice caz programul de mentenanță care va fi aprobat ajunge la ANRSC, iar la sfârșitul anului sau la începutul anului 2016, CET va prezenta un raport similar cu cel din 2014.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Mulțumim. Dacă mai sunt discuții? Domnule Ioniță?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Mă așteptam ca domnul director să ne spună și dacă s-au executat ceva activități din planul de mentenanță.

Domnul Cocleț Ion: 70% din planul de mentenanță este realizat.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: În ce bază, atunci?

Domnul Cocleț Ion: B.V.C este aprobat. Noi venim cu un plan de mentenanță pentru a putea modifica un preț. Suntem obligați să facem acest lucru, iar până la aprobarea acestui plan lucrările trebuie realizate.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Atunci soluția ar putea fi următoarea- ori aprobăm un plan de mentenanță pe trimestrul IV sau septembrie 2015-septembrie 2016 pentru că nu mă pot pronunța pe ce a fost înainte și oricum bugetul a fost aprobat în iunie, precum ați spus. Deci, asta este bucătăria dumneavoastră internă. Ori aprobăm, ca să nu mai fim și anul viitor într-o situație asemănătoare, când aprobăm planul de mentenanță și aprobăm septembrie 2015-septembrie 2016 sau soluția a doua septembrie-decembrie 2015.

Domnul Cocleț Ion: Planul de mentenanță trebuie să fie pe un an de zile. Este un act adițional la contractul de concesiune. Trebuie să știți că bugetul nostru se aprobă undeva în luna aprilie-mai, atunci începând cu luna august a fiecărui an se aprobă un plan de mentenanță pe un an de zile.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Iar, noi nu mai aprobăm retroactiv niște lucruri si poate fi august 2015-august 2016.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Stimați colegi, ceea ce facem noi, aici, astăzi și am făcut în fiecare an sunt niște simple formalități pentru că noi avem un contract de finanțare dina nul 2011 semnat de domnul Romeo Rădulescu, contract de finanțare prin care noi ne obligăm să asigurăm creșterile de tarif până în 2013. Atenție!

Domnul consilier Crăciunescu Grigore: Nu are legătură cu acest material. La punctul următor.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mentenanța este să justifice creșterea de preț iar creșterea de preț este până în anul 2031.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Eu am înțeles exact ceea ce a cerut domnul Crăciunescu numai că se pare că nu se vrea să se înțeleagă. Domnul Crăciunescu a cerut exact acele cifre pe care dânsul le are iar eu nu știu unde sunt. Domnule Matei ușurel, fiți dumneavoastră mai calm. Cei aproximativ 330.000 de euro să ne zică cât a costat detaliat montajul, lucrările. Exact.

Domnul consilier Amza Valeru: Planul de mentenanță este parte din B.V.C. Așa cum sa spus deja. B.V.C.-ul este aprobat deja și noi nu avem dreptul să-l modificăm.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ni-l arată ca să justifice creșterile de preț.

Urmează o serie de discuții neinteligibile în plenul ședinței pe acest subiect.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă îmi permiteți, domnule președinte, în opinia mea, ca să fiu foarte clar pe înțelesul tuturor, lucrurile stau cam așa: dacă colegii noștri spun că doar ni se aduce spre informare de ce mai trebuie supus votului consiliului local pentru aprobare? Nu. Eu cred că lucrurlie nu stau așa. CET Govora este obligată să aibă aprobarea noastră ca partener și beneficiar a ceea ce înseamnă termoficare, să aibă votul consiliului local, pentru că municipiul și cetățenii sunt consumatorii și beneficiarii finali, pentru că fără această hotărâre a consiliului local, ANRSC-ul nu le va aproba majorarea de prețuri. Eu îl invit pe domnul Cocleț să nu ne ducă și să nu ne plimbe de la Ana la Caiafa că e licitație publică pe site. Eu am cerut niște chestiuni foarte clare. Din ce se justifică 30.000 de euro pentru 6 km și nu pentru 280 de km pentru că doar 6 km sunt supraterani. Domnule director, discutăm de conducta magistrală unde sunt 6 sau 7 km și cum justificați cei 30.000 de euro pe care vreți să-i cheltuiți. Deci, justificarea foarte clară a cheltuielilor pentru că aveți nevoie de votul consiliului local pentru ca ANRSC-ul să vă accepte majorarea de preț.

Domnul Cocleț Ion: ANRSC-ul a avizat majorarea de preț. Lucrurile sunt simple. Nu noi am întârziat aprobarea acestui plan. V-am spus că din luna a șasea am solicitat această aprobare, suntem în luna august.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Atunci despre ce mai discutăm? Despre niște lucrări executate acum 7 luni de zile ?

Domnul Cocleț Ion: Eu nu văd niciun fel de problemă pentru că lucrările au fost licitate.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Poate că noi vedem o problemă. Aveți obligația și datoria ca la solicitarea publică a unui consilier local și a consiliului să prezentați în plen consiliului- unitățile de măsură, prețuri.

Domnul Cocleț Ion: Da, dar numai pe ce s-a realizat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule Crăciunescu, propuneți amânarea?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Am propus amânarea până la prezentarea datelor solicitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării propunerea de amânare a analizării proiectului. Propunerea a întrunit 10 voturi “pentru”.

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015”, în forma prezentată de executiv.

Domnul secretar Ion Didoiu: Proiectul de hotărâre a întrunit 11 voturi „pentru”. În aceste condiții proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței vizavi de faptul că proiectul de hotărâre a fost respins. Domnul secretar Ion Didoiu spune că nu a fost adoptat.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de facturare către populație a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 iulie 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de facturare către populație a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 iulie 2015.

Întrunind votul unanim al membriloc consiliului local prezenți la ședință, se aprobă următoarele:

-începând cu data de 01.07.2015, se aprobă prețul energiei termice facturată populației, în cuantum de 181,57 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, conform Anexei 1.4 la Contractul de finanțare nr.3986/LB/17.08.2011, încheiat pentru proiectul « Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării cu legislația de mediu și creșterii eficienței energetice»;

-diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației de 272,48 lei/Gcal inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, aprobat conform art.1, în cuantum de 47,33 lei/Gcal, va fi asigurată, începând cu data de 01.07.2015, din bugetul local al municipiului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Păi, ați votat asta și nu ați votat planul de mentenanță ?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, haideți să lămurim lucrurile. Domnule președinte, am votat pentru că este o decizie luată încă din anul 2011 referitor la majorarea sistematică a prețurilor. Suntem consecvenți deciziilor pe care le-am luat cu ani în urmă, domnule Matei.

Întrucât punctul șapte din ordinea de zi a fost retras de inițiator, la punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consuilier local Mușat Constantin: La acest punct pe ordinea de zi vă rog să observați că trebuie alocați 21.500 de lei pentru vopsirea pasarelei pietonale și a turnurilor de acces la pasarela pietonală. Întrebarea mea este următoarea: este posibil ca într-un asemenea proiect să nu fie prevăzută această lucrare?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Da, întrebarea dumneavoastră este pertinentă. Vreau să vă spun că și eu am rămas total surprins când am văzut proiectul și că există o asemenea greșală. Să nu vă mai spun că, împreună cu toată echipa și colegii mei, am fost de acord că este mai bine să vopsim această pasarelă acum decât să o vopsim după ce se termină proiectul. De aceea am și luat această decizie și am supus votului dumneavoastră pentru că este mult mai bine să avem această cheltuială acum. Nu este greșala decât a proiectantului și a celor care au verificat atunci proiectul, dar pentru municipiul Râmnicu Vâlcea și pentru locuitori este mai bine să facem această cheltuială acum pentru că mai târziu cheltuiala va fi mai mare.

Domnul consilier local Mușat Constantin: O întrebare atunci: se iau măsuri? Compartimentul juridic? Nu înțeleg cum pentru o construcție metalică nu observi că nu ai vopseaua?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: La proiectantul pe care l-am avut noi nu s-a văzut.

Domnul consilier Țârdea Dumitru: Acum s-au găsit vopsitorii.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor rpezentate, se supune aprobării și proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-alocarea în bugetul local al municipiului a sumei de 21.500 lei fără TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în vederea încheierii unui contract având ca obiect realizarea lucrărilor de vopsitorie a pasarelei pietonale și a turnurilor de acces la pasarela pietonală;

-alocarea în bugetul local al municipiului a sumei de 5.000 lei fără TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în vederea încheierii unui contract având ca obiect achiziționarea și montarea a două instalații de climatizare în camerele mașinilor aferente celor două lifturi ale pasarelei pietonale.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Cu vot unanim se aprobă modificarea "Listei cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate Societății PlEȚE PREST SA " - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077/20.09.2010, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.8 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.8 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea "Listei locurilor de joacă și terenurilor de sport amplasate pe domeniul public al municipiului, ce vor fi întreținute și amenajate de către Societatea PIEȚE PREST SA" - anexa nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077/20.09.2010, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Eu, personal, nu înțeleg necesitatea acestui schimb de terenuri din moment ce cei 962 de m.p. sunt în concesiune la firma respectivă și îi luăm pe cei 872 și dăm 962 pe motiv că sunt conducte de apă și de canalizare care aparțin municipiului. În condițiile acestea, eu aș vrea să vă rețin atenția că toți cetățenii din municipiu ar putea să solicite alte terenuri pentru terenurile pe unde trece conducta magistrală de apă fie de la Cheia, fie de la Brădișor și pe unde trec conductele de canalizare. Deci, o să dea Primăria parcarea inclusiv din curtea Primăriei la schimb celor care au conducte pe terenurile lor. Eu, personal, nu sunt de acord cu demararea acestei proceduri și rog secretariatul să consemneze nominal voturile.

Domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan: Vreau să știu dacă se știe exact cât anume este afectat din teren, toată suprafața?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Bineînțeles că măsurătorile s-au făcut în baza unui plan pe baza căruia funcționează conducta. Este normal și trebuie să știți domnul general că 95% dintre cetățenii municipiului au cerut ori despăgubiri ori mutarea conductelor.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Dar nu primesc toți cei 95% sunt numai unii aleși.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Primesc.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnule viceprimar, nu v-am întrebat nimic și nu vreau să-mi răspundeți.

Doamna Feroiu Maria: În raportul prezentat am spus care este situația actuală. Vreau să vă spun că deja avem două procese pe rol: unul pe strada Ostroveni și unul pe Nicolae Enache.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri.

Întrunind 18 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (domnul consilier local Țârdea Dumitru) și 2 “abțineri” (următorii consilieri locali: Pandurașu Adrian Iulian și Preda Maria Carmen) se aprobă demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri cu municipiul Râmnicu Vâlcea întrucât respectiva suprafață de teren este traversată de rețele de utilități publice, proprietatea municipiului, respectiv rețea de alimentare cu apă și canalizare; ținând seama, totodată, și de faptul că terenul solicitat de către societate, aflat în proprietatea municipiului, în suprafață de 962 m.p., este situat la aceeași adresă, respectiv str.Barajului nr.42, fiind concesionat acestei societăți, conform Contractului de concesiune nr.2383/1995, modificat prin Actul adițional nr.3 din 25.01.2010.

Se aprobă demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea HERY S.R.L., municipiul oferind teren situat în strada Barajului nr.42, identificat prin planul de situație, anexă la hotărârea adoptată, în schimbul terenului, proprietatea societății HERY S.R.L., în suprafață de 872,49 m.p, situat la aceeași adresă, identificat prin planul de situație anexat.

Schimbul de terenuri prevăzut mai sus și rapoartele de expertiză tehnică de evaluare a acestora vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local într-o ședintă ulterioară.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri cu destinația de drum public, în domeniul public al municipiului”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri cu destinația de drum public, în domeniul public al municipiului”.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului a terenului în suprafață de 680 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, ce pornește din strada Posada spre vest, este identificat în planul de situație, anexa nr.1 la hotărârea adoptată.

Valoarea terenului identificat la alineatul precedent este de 37.400 lei (55 lei/m.p. x 680 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

De asemenea, se inventariază în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 735 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, ce pornește din strada Geniștilor către nord-vest, și căruia, prin Hotărârea Consiliului Local nr.189/2013, i s-a atribuit denumirea de intrarea Margaretelor, este identificat în planul de situație, anexa nr.2 la hotărârea adoptată.

Valoarea terenului identificat la alineatul precedent este de 51.450 lei (70 lei/m.p. x 735 m.p.) și a fost stabilită având la bază aceleași elemente ca și cele menționate mai sus.

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/30.04.2010 referitoare la inventarierea unui imobil-teren în domeniul public al municipiului”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Aș vrea să se precizeze exact cât este suprafața afectată de lucrare pentru că se poate interpreta.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Există în proiect dar nu este trecută suprafața în proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Este vorba de circa 23 de metri conform proiectului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Deci, să fie conform proiectului. E în regulă. Supun la vot materialul. Cine este “pentru”?

Cu vot unanim se aprobă completarea articolului 2 din Hotărârea nr. 114/30.04.2010 cu un nou alineat, alin.( 12), care va avea următorul conținut:

(11) "Se aprobă realizarea de către Administrația Bazinală de Apă Olt, a lucrării "extindere cabină poartă cu grup sanitar", pe terenul proprietatea municipiului, în suprafață de 11219,67 mp, situat în strada Posada nr. 21, transmis în administrare potrivit alin. (1), identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre".

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului”.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a a imobilelor - construcții situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Libertății nr.3, cu numărul de inventar DP 08624, respectiv pe b-dul Tudor Vladimirescu nr.42, cu numărul de inventar DP 08628.

Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilelor-construcții menționate la alineatul precedent se face în vederea demolării acestora.

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică în mod corespunzător lista bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/27.04.2012”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/27.04.2012

Cu vot unanim se aprobă revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012 referitoare la atribuirea în folosință a unor spații în ceea ce privește transmiterea spațiului situat în incinta Grupului Școlar Henri Coandă către Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea - Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea, motivat de faptul că scopul pentru care s-a hotărât transmiterea spațiului respectiv, funcționarea biroului Poliției de Proximitate, nu s-a mai realizat.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție la obiectivul de investiții “Colegiul Național Alexandru Lahovari - Reabilitare teren de sport”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, domnilor consilieri, dacă tot investim în sport și este un lucru excepțional pe care îl facem acum, tot ce înseamnă acest complex în ansamblul lui-Lahovari- e pe ultima sută de metri și e finalizat. Există situații similare în municipiul Râmnicu Vâlcea unde lucrurile nu sunt rezolvate, unde Primăria a băgat bani mulți în sală de sport, în terenuri și la Grupul Școlar Pleșoianu sunt fundațiile pur și simplu dezvelite, fundațiile unui corp de școală propus a fi construit și modernizat. Pe de altă parte, un alt obiectiv este sala de sport de acolo- nu este finalizată, trebuie niște ziduri de sprijin de făcut, sunt niște probleme acolo. Intră apa și parchetul s-a deteriorat. Problemele sunt grave. Nu este nimic rău că ne îndreptăm atenția și suntem mai aplecați la ceea ce se întâmplă cu sportul și cu copiii în general, copiii noștri. Ar trebui să găsim soluții și pentru reabilitarea și a celorlalte printre care una este și Pleșoianu. O a doua întrebare pe care aș pune-o este dacă la momentul de față tot ce înseamnă partea tehnică, partea de documentație este finalizată și dacă la acest moment este eliberată autorizație de construire pentru finalizarea terenului de sport de la Lahovari?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Autorizația de construire nu este eliberată pentru că s-a cerut aviz de la Cultură având în vedere că este monument de artă- Lahovari, iar la Pleșoianu cred că toată lumea știe că de trei ani de zile este în instantă atât pentru sala de sport cât și pentru construcția începută.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Este în instanță dar, totuși, depinde de noi, depinde de dumneavoastră, de executiv să accelerați lucrurile. Păcat de banii care s-au investit acolo. Se degradează lucrările.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu nu o să bag banii acolo pentru că eu răspund de legalitate. E un litigiu.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție la obiectivul de investiții “Colegiul Național Alexandru Lahovari - Reabilitare teren de sport”, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă Documentatia pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie la obiectivul de investiții “Colegiul Național Alexandru Lahovari - Reabilitare teren de sport” la valoarea totală estimată de 273.230,00 lei cu TVA, respectiv 61.992,00 Euro cu TVA, din care C+M - 235.280,00 lei cu TVA, respectiv 53.382,00 Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, domnilor colegi, asistăm și de această dată la modul de rectificare a bugetului local și a listei de investiții așa după cum vrea cineva sau după cum vor câteva persoane. Aș vrea să scot în evidență doar câteva aspecte ca să fiu extrem de scurt pentru că de data asta lucrurile sunt mult mai alambicate și mult mai întortocheate și combinate în acest material de rectificare. Faptul că, în ședințele de consiliu precedente noi, o parte din consilieri, am solicitat executivului să pună la dispoziție sumele necesare, care au fost aprobate prin bugetul local, pentru reparații școli ca să fie pregătite pentru anul școlar 2015-2016, am primit la momentul respectiv informări în sensul următor -că totul se află postat pe SEAP și că se așteaptă licitație pentru adjudecarea lucrărilor. Văd că de data aceasta se vine cu o rectificate de 240 de mii dintru necesar de 1.140.000 și întreb dacă astea sunt solicitările sau atâta a dorit cineva să aprobe sau pixul cuiva care să semneze acolo? Din cele 1.140.000, sumă solicitată pentru primul semestru al anului 2015 de către școlile și grădinițele din municipiu, până la data de 31 iulie nu s-a cheltuit niciun leu și arată dezastruos. Pentru rectificarea bugetului, în 31 august, Primăria alocă 240.000 de lei. Diferența, întreb oficial și solicit public răspuns, nu au existat solicitări la momentul acesta pentru că în luna ianuarie au fost depuse solicitări și documentații de către conducătorii școlilor respective, grădinițe ș.a.m.d. și însumau 11 miliarde 4 sute de mii pentru primul semestru în așa fel încât anul școlar 2015-2016 să ne găsească pregătiți? Aș vrea să știu care este situația și dacă toate instituțiile, toate școlile din oraș, de la grădinițe până la colegii vor fi pregătite să-și obțină autorizațiile sanitare de funcționare necesare începerii noului an? Pe de altă parte, faptul că sunt sume cu destinație clară, sume care doar tranzitează bugetul local, așa cum sunt cheltuielile judecătorești, pentru drepturile salariale ale profesorilor, aș vrea să adresez întrebare domnului viceprimar cu atribuții de primar -domnul Matei și domnului consilier local cu atribuții de viceprimar- domnul Cocoș - din veniturile din donații și sponsorizări cu ocazia zilelor Râmnicului în sumă de 40.350 lei au fost acoperitoare și suficiente pentru sumele cheltuite de către Primărie luna trecută, pentru organizarea evenimentul sau sumele au fost mai mari, pentru că aici se solicită cheltuirea acestor bani prin rectificare de buget? De fapt, cât a cheltuit Primăria, cu documente, din surse proprii și din donații și sponsorizări pentru finalizarea evenimentului din 29 iulie?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Încep cu sfârșitul ca să nu uit. Sumele au fost acoperitoare întrucât după cum vedeți avem o economie care va avea traseul pe care l-a dat hotărârea de consiliu local de aprobare a evenimentului. Referitor la sumele defalcate pe școli, vreau să vă spun dacă nu știați și trebuie să știe toată lumea, anul acesta, fără precedent, toate lucrările și toate achizițiile publice au fost făcute prin licitație publică pe SEAP și site-ul Primăriei, așa încât am realizat economii. Ceea ce vedeți dumneavoastră sunt lucrări și dotări rezultate din banii care au rezultat din licitații. Făceați comparație între 240.000 și 11 milioane, diferența de solicitări, ăștia sunt banii care au rezultat. Asta este justificarea. Banii au rezultat din economie datorită faptului că nu au fost încredințate lucrări și cumpărări de bunuri.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Stadiul executării lucrărilor și autorizații?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La zi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Ați mai făcut un anagajament, domnule viceprimar Matei, că în data de 29 iulie 2015 parcul Zăvoi va fi reabilitat complet și se vor putea desfășura acțiunile culturale corespunzător. Vă întreb doar atât: pentru anul 2015 data de 14 septembrie 2015 găsește unitățile școlare în regulă, pregătite și cu autorizații sanitare de funcționare sau nu? Sunteți direct răspunzător.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vor avea autorizații de funcționare dar nu garantez că toate lucrările vor fi gata pentru că datorită procedurilor de licitație s-a întârziat. Dacă era prin încredințare directă, într-o zi le încredințam pe toate. Așa am avut firmă din exterior care a făcut evaluarea lucrărilor, pașii de licitație publică, publicitatea și evaluarea, există niște întârzieri. Dar toate școlile și grădinițele din oraș vor avea autorizație de funcționare în această toamnă.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Aș vrea să întreb la câte școli s-au făcut reparații până acum?

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții și Achiziții Publice: Este vorba de 16 unități de învățământ, urmează încă 6.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Presupun că băgați și în luna octombrie?

Domnul Miftode Liviu: La unele dintre ele este vorba de igienizări și nu vom ajunge în luna octombrie.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Pentru luna viitoare ne prezentați și nouă o informare în acest sens.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Eu sunt în consiliul de administrație la 3 sau 4 unități de învățământ și nu începuseră lucrările. Poate încep de săptămâna aceasta, dar vreau să vă mai spun ceva: la zilele Imnului știți că nu s-au ținut toate activitățile din program? Știți că la „Tinere talente” trebuiau să primească copiii niște premii și nu le-au primit?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am intentat un proces în instanță. Vom recupera banii și se vor suplimenta veniturile Primăriei.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Vedem că, pentru prima oară, încercăm să acoperim toate datoriile de la ETA și este un lucru bun. În fiecare an tot creșteam cu aproximativ 500-600 de mii datoria către ETA. Anul acesta vom finaliza dar trebuie spus că subvenția anul acesta, când vom trage linie va fi de 80 de miliarde. Dacă dăm la o parte datoriile de 17 miliarde o să vedem că subvenția la ETA este undeva la 63 de miliarde. Întrebarea mea este: ce am reușit noi să facem prin planul pe care l-am aprobat anul trecut și am dat o serie de oameni afară pentru că niciodată în istoria acestei societăți subvenția nu a fost de 63 de miliarde?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Euseb: Așteptați un răspuns de la domnul director?

Domnul viceprimar Vărlan Eduard : Da. Poate să mi-l dea și în cursul săptămânii. Am vrut să știe public că anul acesta la această valoare se va ridica subvenția acordată. Este normal și voi vota pentru buget pentru că trebuie să terminăm odată cu aceste datorii către ETA, dar trebuie luat în calcul că la această societate și la altele s-a obișnuit să se vină cu mâna întinsă, în loc să facă anumite planuri de redresare iar noi creștem subvenția în continuare.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: Aș vrea să știu în ce stadiu se află sistemul de tiketing ?

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții și Achiziții Publice : Vreau să vă spun că a fost finalizată documentația și este transmisă la ANRMAP pentru avizare. Urmează să o publicăm și sperăm ca anul acesta să finalizăm.

Domnul consilier local Cocoș Vasile: Am avut o discuție cu colegul nostru, domnul Vîrlan, cred că creșterea subvenției se datorează celor două motive: indexarea salariilor de la 01 ianuarie și de la 01 iulie, iar dacă ar fi existat personalul pe care l-am restructurat anul trecut, subvenția era mult mai mare. Cred că știți cu toții că acolo se fac eforturi foarte mari, se conturează foarte bine costurile. Au fost discuții și lucrurile sunt spre bine.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Numai o secundă. L-aș întreba pe domnul viceprimar Cocoș dacă se controlează costurile cu ce se controlează de ele cresc mereu și nu se mai opresc? În ce sens există control?

Domnul consilier local Cocoș Vasile: Controlul costurilor se realizează prin buget. Se urmărește bugetul până la nivel de leu. Este bugetul aprobat la ei și nu există depășiri de costuri.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 11.216.750 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 272.640.550 lei, la partea de venituri, din care 245.739.370 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 272.640.550 lei, la partea de cheltuieli;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 256.400 lei, ajungând la valoarea totală de 10.030.800 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 5.840.000 lei din fonduri UE, ajungând la valoarea totală de 62.290.370 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » în plus cu suma de 714.000 lei, ajungând la valoarea totală de 37.878.600 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată. Influențele constau în :

Majorare capital social S.C. ETA SA cu suma de 714.000 lei pentru plata ratelor nr.7 și nr.8, scadente în trimestrele III și IV ale anului 2015, aferente contractului pentru achiziția de autobuze.

 • -consecință a majorării capitalului social al societății ETA SA conform alin.(1), se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A, pentru a îndeplini atribuția prevăzută la art. 4.4.1 lit.f) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să majoreze capitalul social al societății cu suma de 714.000 lei».

 • -influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexa nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » rămâne nemodificată.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: E prima dată când votez o rectificare de buget în trei ani de zile. Bănuiesc că este întocmită de dumneavoastră, domnule Cocoș.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aporbării proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei, aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând 17,19% din suma totală garantată.

De asemenea, se aprobă virarea sumei de 360.000 de lei în contul de disponibil, deschis la Trezoreria Statului pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, se aprobă reîntregirea fondului de risc în cazul în care municipiul Râmnicu Vâlcea efectuează plăți din acesta, aferente unor scadențe neonorate de garantat.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015.

Întrunind 11 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (printre care următorii consilieri locali: Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Persu Mihai, Mușat Constantin și Crăciunescu Grigore) și 2 „abțineri” (următorii consilieri locali: Pandurașu Adrian Iulian și Voicu Marius Iulian), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Proiectul de hotărâre s-a respins?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Știe domnul secretar.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, proiectul de hotărâre s-a respins.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 9.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284 din 30.09.2010, care va avea următorul conținut :

“Art.1 Simbolurile specifice municipiului Râmnicu Vâlcea - stema municipiului și clădirea monument istoric sediu al autorităților publice locale vor fi imprimate pe actele oficiale ale autorităților administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum sunt prezentate în imaginea de mai jos. Alături de aceste simboluri vor fi imprimate și datele de contact, precum și datele de certificare: SR EN ISO 9001:2008 410C, SR EN ISO 14001:2005 223M, SR OHSAS 18001:2008 190HS,SR ISO/CEI 27001:2013 019SI ”.

Noile date de recertificare se vor imprima pe acte oficiale începând cu data de 01 septembrie 2015.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Avizul comisiei a fost cu discuții în plen, doamna Dobrete. Întâi de toate, vreau să apreciez faptul că o serie de propuneri ale consilierilor liberali au fost acceptate și implementate în noua formulă de regulament de organizare și funcționare pe care executivul ni-l propune astăzi pentru a treia oară spre aprobare. Cu toate acestea au mai rămas câteva lucruri, zic eu de esență care ar trebui amendate și am trei amendamente. Alături de managerul instituției și consiliul administrativ, la o filarmonică, cel mai important organism, în opinia mea și nu numai a mea, este consiliul artistic- cel care se ocupă de coordonarea de programe, de proiecte culturale, avizează programul stagiunilor ș.a.m.d. Din păcate, actualul proiect nu ne spune consiliul artistic din cine se compune, din câți membrii și din cine anume? Deci, este o scăpare pe care trebuie să o corectăm neapărat. Având în vedere și legislația și discuțiile pe care le-am purtat în comisie cu reprezentanții Filarmonicii, cărora le mulțumesc pentru colaborare, formulez următorul amendament la articolul 21 care chiar cu aceasta trebuie sa inceapă: din cine se compune consiliul artistic, respectiv, va rog sa notati cu foarte mare atentie propunerea mea: “consiliul artistic se compune din 5 membrii: 3 reprezentanti ai orchestrei simfonice si 2 reprezentanti ai sectiunii cor, după cum urmează: concert maestru, sef partidă, sef partidă pentru orchestra simfonica și pentru cor: dirijor cor si corist. Cu aceasta am definit foarte clar din cine se compune consiliul artistic. Atribuțiile rămân cele care sunt scrise aici. Al doilea amendament se referă la consiliul administrativ, art.18, alin.1. Conform propunerii actualului ROF din consiliul administrativ fac parte cinci reprezentanți: managerul, reprezentantul consiliului local, consilierul juridic și delegatul sindicatului și contabilul șef. Las la o parte discuția asupra delegatului sindicatului pentru că oricum reprezentantul sindicatului în orice consiliu de administrație este invitat de drept, dar și aici nu este repretentant niciun membru al consiliului artistic, repet, al doilea organism ca și importanță. Prin urmare, amendamentul meu sună în felul următor:Art.18, alin.1. Consiliul de administrație este format din 7 membrii în loc de 5 este prima variantă. Dacă adoptăm formula de 7 membrii să-i păstrăm pe cei 5 care sunt aici și adăugăm 2 reprezentanți ai consiliului artistic. Dacă nu aprobăm mărirea numărului de la 5 la 7, atunci cei doi reprezentanți ai consiliului artistic propun să înlocuiască consilierul juridic și reprezentantul sindicatului. Și, în sfârșit, ultimul amendament referitor la conducere, art.17, trebuie sa avem o formulare, o trimitere care statuează clar faptul ca activitatea managerului si evaluarea acestuia se realizează în baza contractului de management, încheiat între ordonatorul principal de credite și manager.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: E logic.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Ce este logic nu este foarte clar. Nu se face nicio trimitere foarte clara la contractul de management.

Domnul consilier Amza Valeru: Consider că nu poate fi scos din consiliul de administrație consilierul juridic.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, au fost nenumărate discuții pe acest regulament al Filarmonicii. În subordinea sa, consiliul local are două instituții de cultură: Teatrul Ariel și Filarmonica Ion Dumitrescu. Similar există și două societăți comerciale ETA și Piețe Prest. Din structura din AGA la cele două societăți fac parte câte cinci colegi la fiecare societate. Prin comparație, faptul că există suspiciuni, faptul că domnul Matei de-a lungul timpului a încercat să dovedească că, într-un fel sau altul, s-au scos bani, s-au scurs, sub diferite forme, din bugetul public, propun un amendament ca din consiliul administrativ să facă parte pentru mai multă transparență, 3 colegi din consiliul local la fiecare din cele două instituții și la Filarmonică și dacă va fi cazul și la Teatrul Ariel. Pe de altă parte, ar fi trebuit scos din acest regulamentul textul prin care managerul este președintele consiliului administrativ. Ar trebui ca președintele consiliului să fie ales prin vot.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Managerul este președintele consiliului.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu. Nu neapărat. De ce?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pentru că așa prevede legea.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu neapărat. În concluzie propun suplimentarea numărului de membrii ai consiliului administrativ cu colegi din consiliul local, cel puțin 3.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Stați puțin să vedem dacă se poate.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Se poate.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Actualmente avem un reprezentant al consiliului local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Doamna Borleanu, spuneți-ne vă rog dacă se poate?

Doamna Borleanu Ioana, director Direcția Resurse Umane: Se precizează foarte clar în ordonanță că în consiliul administrativ este un reprezentant al consiliului local.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Dar putem să-l facem de 7 sau nu?

Doamna Borleanu Ioana: Nu se precizează numărul maxim.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării materialul cu cele trei amendamente propuse de domnul Ioniță.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Stați puțin, amendamentele trebuie trimise la managerul Filarmonicii să le introducă în ROF. Nu avem noi competență să refacem ROF-ul

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule secretar?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, domnilor consilieri, avem de a face cu trei amendamente, din care primele două eu am înțeles că se referă la structură, respectiv modificare de structură. Aici, proiectul de hotărâre pe care îl aveți supus dumneavoastră spre dezbatere se referă la organizare și funcționare pe baza structurii existente. Vizavi de forma de organizare există legislație și stabilește clar din cine se compune consiliul administrativ, din cine se compune consiliul artistic. Deci, dacă acele amendamente sunt făcute vor putea fi luate ca propuneri pentru o ședință viitoare pe structură nu pe organizare și funcționare.

Atenție! Ultimul amendament, întradevăr poate fi considerat un amendament pe organizare și funcționare. Doar ultimul, celelalte două sunt de structură.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Deci, nu suntem pe aceeași lungime de undă cu domnul secretar și cred că nu s-a înțeles. În primul rând, vreau să vă spun că aceste amendamente au fost discutate cu conducerea Filarmonicii și mai mult decât atât așa cum am menționat este o scăpare de neprecizare a consiliului artistic din cine se compune. Eu vă spun că la ora actuală, Filarmonica are un consiliu artistic, dar consiliul artistic care se stabilește trebuie să apară ca și formă în regulamentul de organizare și funcționare. Nu se poate să am un organism, să spun ce să facă și eu să nu spun din ce se compune și câți membrii sunt acolo. Asta ține de regulamentul de organizare și funcționare. Ceea ce fac eu este un amendament la articolul 21 și este o completare. La fel și celelalte două sunt completări la art.18 și la art.17.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Cum este domnule secretar ca să înțelegem cu toții?

Domnul secretar Ion Didoiu: Deci, dacă dumneavoastră vreți doar o detaliere din cine este compus Consiliul Aristic este în regulă. Dar, într-un amendament propuneați o completare de la 5 la 7 membrii și asta înseamnă modificare de structură.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Cum să fie modificare de structură ?

Domnul secretar Ion Didoiu: Dacă măriți de la 5 la 7 ?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu se limitează. V-a spus doamna Borleanu ca în consiliul de administrație putem să punem și 11 oameni.

Domnul secretar Ion Didoiu: Da, dar nu prin regulamentul de organizare și funcționare, ci, prin aprobarea structurii.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Înseamnă că dumneavoastră nu aveți în față art.18 din regulament

Domnul secretar Ion Didoiu: Numai o secundă. Astăzi, în ședința de consiliu local se discută regulamentul de organizare și funcționare. Acum e problemă de structură.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu este de structură. În regulamentul de organizare și funcționare noi scriem la art.18, consiliul administrativ are 5 membrii propuși și nu are niciun reprezentant al consiliului artistic, iar propunerea mea a fost în loc de 5 să fie 7 în care intră și 2 reprezentanți ai consiliului artistic. Vreți să amânăm să discutăm data viitoare?

Domnul secretar Ion Didoiu: Vreau să vă spun că am în față articolul din regulament și dacă mă veți urmări veți vedea că pentru consiliul administrativ, competența numirii membrilor acestuia este dată, prin decizie, managerului. Deci, propunerea dumneavoastră poate fi luată în calcul de manager care, prin decizie,îi va numi. Cele două amendamente care se referă la explicitarea compunerii consiliului artistic este în regulă, precum și cu ultimul, sunt în regulă. Acest amendament de modificare este de competența managerului și poate să o ia în calcul.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Una peste alta, nici consiliul local și nici executivul, nu întocmesc regulamentul de organizare și funcționare al acelei instituții ci, managerul cu consiliul de administrație. Deci, să nu mai întindem discuțiile așa. Observațiile, propunerile care au ieșit din ședință, domnul secretar le poate înainta managerului care să țină seama de ele, să aibă un punct de vedere, să vină cu argumente “pro” sau “contra”, ori le introduce ori dacă “nu” de ce nu le introduce. Am terminat. Mulțumesc. Dacă o mai ținem așa o să cântăm noi în locul lor.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Era bine ca aceste amendamente să fie făcute în scris dinainte ca să știm despre ce discutăm.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu Domnule secretar, supunem la vot primele două amendamente, este în regulă?

Domnul secretar Ion Didoiu: Este vorba de primul și ultimul amendament. Explicarea din cine se compune consiliul artistic și ultimul amendament.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Nemaifiind alte discuții pe margine acelor prezentate se supun aprobării amendamentele propuse în plenul ședinței de către domnul consilier local Ioniță Gheorghe, respectiv: completarea art.17 din Regulament astfel: « Activitatea managerului și evaluarea acestuia se realizează în baza contractului de management încheiat între ordonatorul principal de credite și manager. », precum și completarea art.21 din Regulament în sensul stabilirii componenței Consiliului Artistic. Astfel se va introduce următorul paragraf: «Consiliul artistic se compune din 5 (cinci) membri, după cum urmează :

 • 3 (trei) reprezentanți din Secțiunea Orchestră Simfonică (concert

maestru și doi șefi de partidă) ;

 • 2 (doi) reprezentanți din Secțiunea Cor (dirijor cor și corist).

În acest moment, domnul viceprimar Gigi Ion Matei a părăsit sala de ședință. La acest moment sunt prezenți la ședință 20 de membriii ai consiliului local.

Amendamentele propuse sunt aprobate cu vot unanim.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, inclusiv cu amendamentele aprobate în plenul ședinței.

Întrunind 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier local Crăciunescu Grigore), Începând cu data de 1 septembrie 2015 se actualizează Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F) al Filarmonicii « Ion Dumitrescu », conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.53 din 2015 își încetează aplicabilitatea.

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Ponea Eugen, referent superior în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, pentru a îndeplini prin cumul atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Ponea Eugen, referent superior în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, pentru a îndeplini prin cumul atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor”.

Cu vot unanim se desemnează domnul Ponea Eugen, referent superior în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, pentru a îndeplini prin cumul atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Trebuie să vă prezint spre informare șapte plângeri, toate îndreptate împotriva Hotărârii Consiliului Local 148/35/2004 și să vă spun firmele care au depus plângerile respective: SC Achim SRL; cabinet Expert Contabil Maria Mihaela; doamna Salomia Maria Madalina; cabinet Expert Contabil Popescu Doina Corina; doamna Roșianu Geta; SC CAT TEHNIC SRL; doamna Negru Anca Maria.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Dacă sunt întrebări sau interpelări?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Da, dar din păcate persoana căreia voiam să-i adresez interpelările a șters-o englezește.

Domnul consilier local Cocoș Vasile: A plecat la o întâlnire deja programată.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Mă rog! Domnule viceprimar Cocoș, nu-i mai țineți apărarea. Vreau să ridic problema străzii Carol. După ce că orașul este pur și simplu gâtuit, zona centrală este pur și simplu în lucru, se circulă pe două sensuri nord-sud pe Ana Ipătescu, General Magheru și pe Carol I, este inadmisibil ce se întâmplă. Acum au început deja reparațiile la strada Carol I, asfaltare, borduri. Pur și simplu nu există un act, nu există coerență în actul decizional să te apuci să bulversezi circulația în tot orașul. Este inadmisibil așa ceva, iar, în opinia mea, decizia a fost catastrofală și extrem de proastă când domnul Matei a luat această decizie să bage în reparații strada Carol, tocmai în acest moment. Cei care nu ați văzut-o, vă invit să mergeți.

Domnul consilier Țârdea Dumitru: Ne-am obișnuit cu ele, domnule. O să intre și altele în reparații, pe la Goranu...

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Eu aș vrea să supun atenției dumneavoastră și executivului primăriei modul de respectare a contractului de comodat încheiat între Parohia Toți Sfinții și Municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv cu predarea către municipiu a acelei grădinițe și obligația pe care ne-am asumat-o de a participa la suportarea cheltuielilor pentru refacerea acoperișului bisericii și a celorlalte anexe. Sunt mai multe adrese, de un an de zile, adresate Primăriei și ultimele sunt chiar în atenția Consiliului Local. Există riscul ca acest contract de comodat să fie reziliat dacă noi nu ne îndeplinim atribuțiile din contract. Solicit executivului ca până la ședința viitoare fie să găsească soluția prin care pentru o parte din aceste cheltuieli care sunt pentru prima dată, cu deviz cu toate cele, să participăm la o întâlnire vizavi de acestea sau prezentarea unei informări în acest sens. Văd că suntem pe aceeași lungime de undă și cu domnul viceprimar Cocoș pentru a găsi o soluție în acest sens.

Domnul consilier local Cocoș Vasile: Voiam să-i spun domnului consilier local Crăciunescu că acele lucrări de pe strada Carol nu sunt lucrări de reabilitare de drumuri ci, sunt niște lucrări ale Romgaz-ului și sunt și niște lucrări de la Apavil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu sunt lucrări de intervenții, sunt lucrări de reabilitare. Domnule Cocoș, sunteți un om pe care îl apreciez și îl respect, nu se poate să spuneți așa, în public, că sunt lucrări de interveții și nu de reabilitare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: În aceste condiții declar închisă ședința de consiliu local de astăzi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Ninel Eusebiu VEȚELEANU


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.