Proces verbal din 30.09.2015

17.Proces-verbal al sedintei ordinare 30 septembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2667 din 25.09.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit urmatorii: domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard și domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu.

Domnul secretar Ion Didoiu : pentru că lipsește președintele de ședință, vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință doar pentru această ședință.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan l-a propus pe domnul consilier local Crăciunescu Grigore, acesta din urmă s-a recuzat și l-a propus pe domnul consilier local Voicu Marius Iulian. Propunerea pentru domnul consilier local Voicu Marius Iulian să conducă lucrările ședinței de astăzi a fost supusă aprobării și s-a aprobat cu vot unanim.

În continuare, domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2015 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07 septembrie 2015.

La solicitarea domnului consilier Ioniță Gheorghe : Domnule prședinte, domnule secretar am o intervenție vizavi de procesul verbal al ședinței din 31 august 2015, respectiv la pagina 23 este o mică omisiune privind redarea intervenție mele în problema contractului de comodat între primărie și Parohia Toți Sfinții, penultima frază a mea a fost că solicit executivului nu ca la sedinta de astazi, ci până la ședința, Deci, s-a omis cuvântul “până” și din câte am discutat cu compartimentul cred că e lămurită situația și vreau să fie aprobată sub această formă pentru că schimbă esența. Una este să facem discuția astăzi la ședință și cu totul altceva “până la ședință”. Deci, să se introducă “până la ședința viitoare”.

Domnul secretar Ion Didoiu: S-a făcut acea corectură domnule consilier.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Pe site nu era și de aceea mi-am permis.

Domnul secretar Ion Didoiu. Urmează să fie postat și pe site și procesul verbal, după aprobarea dumneavoastră va fi semnat în această formă.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Vă mulțumesc.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2015 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07 septembrie 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Se propune, in conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale articolului 48, alin.1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu următoarul proiect de hotarârăre:

- Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bdul. Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobrea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință Sp+P+1E, strada Dem Teodorescu nr.8”, investitori Deaconu Maria și Deaconu Adrian.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea « Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea -2015 ».

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului și administrate de către Direcția Administrării Domeniului Public.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinația de drum public.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea a spațiului situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă).

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind reducerea unei suprafețe de teren concesionată prin Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 27.01.2000.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.166 din 31.08.2015.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea ansamblului de manifestări culturale “Toamna la Râmnic” - ediția a II-a, în luna octombrie 2015.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu 1 octombrie 2015.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 23. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015-2016.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Nefiind discuții, supun la vot ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 30 septembrie 2015, așa cum a fost prezentată de executiv. Ordinea de zi a ședinței se votează cu majoritate simplă. Cine este “pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Vot unanim.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport -zona Splaiul Independenței”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Mușat Constantin: De fiecare dată când se prezinta un studiu de fezabilitate se prezintă două variante. Ceea ce este interesant este ca la teren avem gazon sintetic și ni se propune ca activitate: fotbal, handbal, baschet. Imi este greu să cred că pe teren sintetic se poate juca baschet. Aș propune să se analizeze și o a doua variantă și să fie și pentru teren de baschet și eventual și volei și apoi să analizăm cele două variante.

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții și Achiziții Publice: Documentația a fost întocmită în baza unei teme de proiectare. Documentația se poate completa cu propuneri concrete.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Propun amânarea analizării studiului și propun să se realizeza și a doua variantă a terenului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: În final la ce faceți referire: vorbiti de baschet sau de volei? Există echipament specific prevăzut.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Nu vorbesc de echipament ci de teren în sine.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Stimati colegi, nu cred ca înțelegeți. Proiectantul a făcut acest studiu.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Pe iarbă sintetică nu se poate juca baschet.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ideea acestui teren a apărut pentru că atunci când se merge în Zăvoi cu copii să existe un teren de joc pentru copii. Nu avem în vedere ca acolo se va juca volei. Când merg bunicii sau părinții cu copiii în parc să aibe undeva unde să se și joace. În timp ce se plimbă prin parc să poată merge în grup și să se și joace. Dacă dumneavoastră veniți cu ideea de dragul de a se amâna proiectul, faceți ce credeți. Opriți niște etape care sunt în curs și nu are rost să interveniți cu modificarea unui sport, că vreți volei și pentru asta să amânăm în continuare. Dacă ați văzut, aveți un gazon cu număr de fire, nu știu cum se calculează, care ține la bătaia mingii de sol. Am întrebat și proiectantul și se poate juca și baschet. Ține la bătaia mingii. O să vedeți un gazon mult mai scump și cu un număr mai mare de fire așa mi s-a spus și se poate bate mingea și pentru baschet. Dacă dumneavoastră doriți, spuneți-o direct: nu doriți să aprobați acest proiect pentru că este un proiect propus de Matei.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Domnule viceprimar nu am venit aici ca să nu aprobăm pentru că a fost proiectul solicitat de Matei. În niciun caz. Lucrurile stau în felul următor: în condițiile în care trebuiesc două variante, facem două variante. În condițiile în care vrem numai fotbal și handbal, atunci facem numai pentru handbal dar nu punem coș și pentru baschet. Sunt niște costuri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voiuc Marius Iulian: Aveți o propunere concretă de completare a proiectului sau doriți amânarea?

Domnul consilier local Mușat Constantin: Să amânăm analizarea acestui material până la întocmirea celor două variante.

Domnul consilier local Persu Mihai: Pe mine mă surpinde faptul că dumneavoastră ați invocat că aveți soluția de la proiectant, ori eu aș fi vrut să aveți o discuție cu profesorii de sport și cu cei care au activat în acest domeniu al baschetului. Mi se pare că prea forțați lucrurile fără să discutați cu cei care sunt direct implicați.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei. Domnule Persu, îl scoatem.

Domnul consilier local Persu Mihai: Dar nu se pune problema să îl scoatem. E foarte bine. Trebuie să facem, dar nu vă mai aruncați cu capul înainte să faceți orice. Haideți să le analizăm ca în momentul în care ieșim lucrurile de aici să fie în regulă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă băgați dumneavoastră cu capul înainte, da?

Domnul consilier local Persu Mihai: Lăsați, domnule Matei, că nu are rost să intrăm în alte discuții. Când faceți o investiție de asemenea valoare trebuie să analizați bine.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu este sport de performanță. Se joacă copiii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Deci, în măsura în care se insistă cu amânarea acestui proiect o să supun la vot propunerea de amânare a acestui proiect de hotărâre. Cine este „pentru” amânare și prezentarea a două variante până la următoarea ședință de consiliu?

Domnul secretar Ion Didoiu: 12 voturi „pentru” amânare și restul abțineri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Acest material a fost amânat.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, avem în atenția noastră varianta propusă spre analiză de executiv pentru o incintă necesară pentru a muta toată logistica și toată baza pentru buna funcționare a societății comerciale Piețe Prest, din subordinea Consiliului Local. Dar, observăm că acolo există proiectate construcții pe o suprafață limitată, cca 100 m.p. pentru spații de câteva birouri, vestiare, filtre ș.a.m.d., o platformă betonată și câteva garaje. Nu știu în ce vor consta aceste garaje pentru că la momentul de față pe terenul respectiv se află amplasate niște hale metalice.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu mai este nimic.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Sau se aflau cu ceva timp în urmă amplasate niște hale metalice. În concluzie, în urma unei consultări cu colegii, am ajuns la o soluție cu care venim către Consiliul Local. Pentru o mai bună gestionare a unei activități comerciale sau de prestări servicii pe care o desfășoară societatea Piețe Prest, credem că este mai bine ca totul să fie amplasat sub un singur acoperiș. La momentul de față utilajele de la Piețe Prest se vor afla pe viitoarea locație, pe Morilor și conducerea în zona centrală a orașului. Am propunerea, de fapt voi propune colegilor din consiliu să amânăm aprobarea studiului de fezabilitate de astăzi, în varianta propusă de executiv, la costuri de aproximativ opt sute și ceva de mii de euro, să facem o consultare, să discutăm cu arhitectul și să discutăm despre construirea unui ansamblu pentru ceea ce înseamnă baza de producție și prestări servicii a societății Piețe Prest. Dacă tot se vor face câteva garaje pentru utilaje și pentru echipamentele din dotare, vine iarna, plouă, ninge, înlocuiesc lame, pene de cauciuc la utilaje de mare capacitate, atunci trebuie găsită o soluție în așa fel încât să dislocăm acolo cu tot, inclusiv conducerea Piețe Prest din zona centrală. Tot ceea ce înseamnă conducere și control să fie într-un singur loc. Cum societatea ETA funcționează în zona de la Râureni și acolo funcționează toată conducerea și tot ceea ce înseamnă partea de execuție, lăcătușerie, ateliere de reparat, practic același lucru să îl facem și pentru Piețe Prest în zona Morilor. La un moment dat au existat întrebări în sensul următor: „Cum domnule, dar Piețe Prest controlează activitatea cimitirelor și vor veni oamenii necăjiți și e mai ușor să ajungă în centru decât să ajungă pe Morilor?” Este foarte simplu de ajuns. În zona Morilor există traseu al societății ETA, curse regulate cu microbuze sau autobuze care se desfășoară până în zona Buda. Nu ar fi un impediment să creăm acolo o stație de autobuz și oamenii se pot duce. Cine are nevoie trebuie să ajungă acolo. Pe de altă parte, dezvoltând în zona Morilor, pe spațiul proprietatea municipiului, doar baza de producție acolo vor veni în fiecare dimineață muncitorii să semneze condica, să-și facă prezența, să își ia echipamentele în primire. Oricum trebuia și pentru acești oameni care cu ceva timp în urmă, aveau amplasate sub stadion, la Zăvoi, câteva birouri să se facă ceva. Deci, și pentru acești oameni trebuie găsită o soluție pentru că sunt foarte mulți salariați ai Piețe Prest. Chiar și măturătorii de stradă vin și își iau în primire echipamentele: saci, mănuși, tot ce trebuie. În concluzie, propun amânarea acestui studiu de fezabilitate. Nu discutăm de proiectul în sine care a fost propus de către executiv, de domnul viceprimar Gigi Ion Matei ci, amânarea acestui studiu de fezabilitate și găsită o formulă complexă, optimă și care să fie funcțională pentru mulți ani de aici încolo. Au existat întrebări din partea executivului pentru că această situație am pus-o în discuție ieri, în comisia de buget-finanțe. „Bine, bine, va rămâne dezafectat spațiul de la etajul unu din imobilul în care își desfășoară activitatea conducerea Piețe Prest la momentul de față, în zona centrală”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ce faceți, vă răspundeți singur la întrebări?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Vă voi răspunde dumneavoastră, dar răspund public. Aș vrea să vă atrag atenția tuturor că există niște situații în acest oraș, la cabinetele medicale care au fost alocate medicilor și este vorba de zona din Nord, spațiul dezafectat de la o centrală termică unde sunt 2/m.p.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt private.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Se va găsi o soluție și vedem ulterior ce se întâmplă cu etajul unu de la imobilul din zona centrală, unde actualmente funcționează Piețe Prest. În concluzie, dragi colegi, propun amânarea studiului de fezabilitate de la aprobarea în ședința de consiliu local de astăzi până la o consultare cu proiectantul și găsirea unei formule corecte care să permită desfășurarea corectă a activității comerciale și de prestări servicii, într-un singur loc, într-un spațiu unitar, sub o singură coordonare. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Crăciunescu, este același scop dar e mai mult populist. Doreați amânarea dar trebuia să spuneți simplu. Este o greșeală și o aberație să spuneți să mutăm dintr-un spațiu existent fără o motivare. Noi avem un spațiu existent și facem o investiție, deci, cheltuim niște bani ca să ce? Ca să mutăm de colo colo, dar spațiile respective nu știm ce o să facem cu ele. Vă spun eu ce se poate face. Să le dăm sedii la partidele politice. Că asta vreți dumneavoastră sau aveți ceva doctori care nu au cabinet. Vă spun că sunt privați. Cabinetele sunt private. Deci, nu aveți nicio justificare. Justificarea este una singură: să amânați tot ce propune Matei ca nu cumva să iasă în evidență cu ceva bine făcut. Nu intru în alte răspunsuri că nu are rost pentru că scopul dumneavoastră ăsta este cel care reiese dar nu-l declarați, nu-l recunoașteți.

Domnul consilier local Persu Mihai: Mă surprinde poziția domnului Matei pentru că cel care vorbește și aberează la momentul acesta este domnia sa. În replică la ce i-ați spus colegului. Vreau să vă spun domnule Matei, aici pe materialul clientului, avem următoarele funcțiuni: clădire administrație în care vorbiți de vestiare și cinci birouri. În condițiile date, cu ce greșim dacă spunem că dorim să mai creăm alte birouri?...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mă deranjează că sunt bani în plus...

Domnul consilier local Persu Mihai: Poftim?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Alți bani în plus....

Domnul consilier local Persu Mihai: Dumneavoastră și așa aveți o apetență pentru cheltuirea banului public dacă vreți să cheltuiți opt sute și ceva de mii de euro.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Haideți să nu intrăm în discuții referitoare la cheltuieli. Dacă tot vă pricepeți la cheltuieli... aveți și dumneavoastră casă...

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Haideți să nu începem cu astea...

Domnul consilier local Persu Mihai: Am tot ceea ce îmi trebuie ca fiecare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Haideți să ne limităm la chestii importante.

Domnul consilier local Persu Mihai: Se intră în chestiuni personale și pe mine mă deranjează...

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Spre deosebire, domnul Gigi Matei nu are. În declarația de avere nu are nici casă și nici mașină.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Haideți să ne limităm la chestiunile din material.

Domnul consilier local Persu Mihai: Atata timp cat dumneavoastră aveți proiectate birouri adminsitrative, nu înțeleg care este cheltuiala suplimentară pentru a mări aceste spații.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Alți metri pătrați.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Aș vrea să luați în calcul că pentru această amenjare lucrarea costă 875.000 de euro. O căciulă de bani.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: O platformă betonată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Justificarea este a proiectantului. Nu am nicio treabă. Să nu credeți că i-am spus eu prețul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Dacă mai sunt alte discuții? Da. Dmnul consilier Țârdea.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnule președinte, doamnelor și domnilor, discuțiile văd că au luat-o pe o pantă în derizoriu, pe probleme personale. Nu este ambiția nimănui să amâne acest proiect sau să nu-l voteze. Este dreptul fiecărui consilier să voteze sau să nu voteze. Personal, consider că pentru Piețe Prest nu este singurul lucru care îi lipsește la ora actuală, respectiv o investiție de 900.000 de euro. Mă rog opt sute și ceva de mii de euro - nouă sute de mii de euro. Nu este singura chestiune ce-i lipseste...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La licitație poate să vină oricine și să iasă alt preț.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Dumneavoastră o tot dați cu licitația și cu prețul făcut de proiectant. Deci, nu este propunerea dumneavoastră. Ori este a dumneavoastră ori nu este a dumneavoastră?! Dar, se invocă pe de o parte necesitatea mutării sediului Piețe Prest din centru pe Morilor. Nu cred că este o soluție. Birourile din piață, acolo unde sunt acum, sunt foarte bine amplasate, sunt ale Primăriei. De acolo se poate conduce Piețe Prest pentru că nu îi zice societatea de măturători. Are și piețele și târgurile, cimitirele, moara și altele. Are obiective în întreg orașul și este bine să rămână acolo unde sunt. A, pentru niște birouri pentru o secție de mecanizare a Piețe Prest și vestiare pentru muncitori, de acord. De asemenea, o copertină, pentru că nu toată ziua se schimba acolo. Eu vorbesc din experiență pentru că atunci când Piețe Prest era la A.D.P. se făceau reparatii la utilaje, schimbari de pene la cauciucuri, schimburi de ulei. Nu asta este urgența. Eu zic că trebuie reanalizat. Si eu zic ca trebuie reanalizat pentru ca am vazut in material montarea de turnicheti, să vină mecanicul conductor...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu stiu.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Nu vă mirați că așa scrie. Eu zic că trebuie reanalizat acest proiect și printr-o reanaliză pertinentă nu se ajunge la suma asta de aproape 900 de mii de euro. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnilor colegi, nașterea unei investiții se face printr-o notă de fundamentare pe care noi am aprobat-o când am aprobat bugetul anului respectiv și am prins această lucrare. Ulterior acestui lucru se face o temă de proiectare. Este comanda pe care autoritatea contractantă o dă unui proiectant. Tu îi spui ce să îți facă. El îți face un proiect și îți propune pentru a răspunde la întrebările tale niște variante. Noi, Primăria a cerut acest lucru proiectantului și el acest lucru a făcut. Noi avem trei variante de lucru acolo din care trebuie să alegem. Necesitatea? Este nevoie de acel parc pentru că el stă și cine știe unde este organizat acest lucru, înțelege că trebuie să fie mutat. Toate utilajele pleacă de acolo și pleacă pe Splaiul Independenței dintr-o zonă care trebuie să recunoaștem că nu îndeplinește condițiile care trebuie ca să rămână o anexă a Piețe Prest. Este o suprafață identificată. Referitor la soluția dacă trebuie să devină un centru pentru toată societatea, Piețe Prest are 320 și ceva de salariați. Este foarte greu să spunem acum că vom face un sediu acolo. În această situație, după opinia mea, să îi ceri proiectantului să îți refacă studiul de fezabilitate nu mai corespunde contractului de proiectare pe care l-ai avut. Ca atare ne ducem într-un blocaj. Nu știu cum se poate aviza acest lucru. Acest contract a fost făcut, a fost o temă de proiectare. Asta i s-a cerut proiectantului și asta ni s-a dat. Noi decidem dacă este necesar și trebuie să recunoaștem că este necesar. Înțeleg că există bani în buget pentru a putea face lucrarea. De asemenea, putem decide dacă facem acum această lucrare sau facem un sediu administrativ pentru Piețe Prest, așa cum credeți sau cum au spus unii dintre colegi. Decizia ne aparține dar e bine să o luăm în cunoștință de cauză. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Vreau puțin să completez. Știam foarte bine ce a spus și colegul nostru, domnul Mihăilescu, dar vreau să vă spun că în ultima perioadă, în ultimii doi ani și jumătate de când am venit la Primărie au fost foarte foarte multe greșeli de proiectare pe care noi, aici, în consiliul local le-am aprobat și proiectul a mers pe linia respectivă și foarte greu am reușit să mai rezolvăm problemele. Nu mă refer la proiectele europene, ci ați văzut greșeala pe care nu știu dacă o vom mai putea corecta la Piața Centrală. Deci, dacă noi considerăm că în tema asta sunt câteva greșeli proiectantul este obligat să refacă acolo. Corecții, da. Și atunci vom vota după ce se reanalizează proiectul. Exemplele sunt foarte clare: cum aveam pe Sacerdoțeanu stâlpii. De aceea am cerut amânarea. Ați văzut că părerile sunt că este sediu, că este altceva, aici putem discuta, dar suma este foarte mare. Haideți să o reanalizăm. Eu știu că tot timpul la o licitație poate să scadă dar nu poate să scadă foarte mult. Dacă vrem să mergem în continuare cum am mers până acum și să punem pe un trotuar de 60 de cm stâlpul pe mijloc și am aprobat, nu vom face bine în orașul acesta. Dacă vrem să fie puse lucrurile la punct. Am înțeles că nu s-a dorit să se facă acea comisie de verificare a proiectanților pentru că avem specialiști, dar noi, în consiliul local, uitați că am găsit anumite deficiențe cu care nu suntem de acord și solicităm refacerea acestor greșeli.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Da, eu am înțeles că este propunerea executivului. Este binevenită dar cred că ar trebui să asculte și de noi. Cred că dacă s-ar întâlni într-o zi cu noi să venim cu idei și noi și ei și dumneavoastră și proiectantul vom face lucruri mai bune.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este cu totul altceva ce s-a propus de domnul viceprimar Vîrlan. Este cu totul altceva să facem o întâlnire chiar dacă s-a încheiat contractul. Observațiile și remedierile la proiect se pot face și ulterior mai ales dacă există justificări. În ceea ce privește costurile foarte mari, neconcordanțe între dotări ș.a.m.d. se pot face și revizui dar nu se pot aduce modificări esențiale în ceea ce privește proiectul să mai face un etaj sau 200 și ceva de metri de curte. În ceea ce privește valorile, dotările ș.a.m.d. cred că se poate face o întâlnire cu proiectantul, domnule Miftode, la care să participe toți colegii interesați. Eu chiar îmi doresc și aș fi dorit să am o acoperire să se vadă că sunt transparent și am dorit dintotdeauna ca să nu existe nici cea mai mică acuzare, acuzație la adresa mea că mă fac vinovat de ceva subiectiv. Prin urmare, sunt de acord cu amânarea proiectului și cu o întâlnire cu proiectantul. De unde este? Din oraș? Din București? O convocăm și stabilim să vină la Vâlcea. Domnul Vîrlan se ocupă și să anunțe toți consilierii interesați care doresc să participe.

Domnul viceprimar Vîrlan Euard: Eu anunț consilierii, pe proiectant domnul Miftode.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, nu toți consilierii interesați, toți consilierii să fie informați.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Eu îi anunț pe toți și cei care sunt interesați vor participa.

Se supune la vot amânarea acestui proiect și se aprobă cu vot unanim.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bdul. Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bdul. Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin.

Cu vot unanim se aprobă Planul Urbanistic de Zonă ”Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin, cu respectarea următoarelor condiții:

 • - în conformitate cu avizul de oportunitate nr.27 din 23.06.2015, se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale în interiorul incintei și în exterior. Pentru latura nord, la strada Patriarh Iustinian Marina, în limita sa de proprietate, investitorul va realiza pe cheltuiala sa trotuarul și carosabilul aferent circulației publice, fără drept de a împrejmui sau de a restricționa accesul public;

 • - extinderea rețelelor de utilități se va realiza pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planul Urbanistic de Zonă ”Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin, aprobată conform alineatului precedent, este de 3 (trei) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Zonă ”Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobrea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință Sp+P+1E, strada Dem Teodorescu nr.8”, investitori Deaconu Maria și Deaconu Adrian.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Cu vot unanim se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Locuință Sp+P+1E, str.Dem Teodorescu, nr.8”, investitori Deaconu Maria și Deaconu Adrian, cu respectarea condiției ca extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să fie realizate pe cheltuiala investitorilor.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Locuință Sp+P+1E, str. Dem Teodorescu, nr.8”, investitori Deaconu Maria și Deaconu Adrian, aprobată conform alineatului precedent este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Locuință Sp+P+1E, str. Dem Teodorescu, nr.8”, investitori Deaconu Maria și Deaconu Adrian, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanim.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

La solicitarea domnului președinte, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi este adevărat că sunt necesare găsirea unor soluții pentru a construi locuri de veci în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Au existat multe tentative din partea executivului, respectiv în mod special a domnului viceprimar Matei. Prima variantă a fost cu extinderea cimitirului Cetățuia cu expropriere în interes de utilitate publică, lucru care nu s-a finalizat. S-a găsit la momentul de față soluția pentru achiziționarea unor terenuri din bugetul public în zona Râureni. Faptul că trebuie să plătim și în urma discuțiilor din comisia debuget-finanțe de ieri am înțeles că prețul solicitat de către proprietarii terenurilor ar fi de circa 7 euro/m.p.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu solicitat, ci este expertiza.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Îmi pun întrebarea și v-o pun și dumneavoastră, având două alternative: această investiție costă câteva sute de mii de euro. Chiar dacă sunt bani rezultați în urma excedentului în bugetul public pentru că nu s-au făcut anumite lucruri cu acei bani, dai ei există, de ce să îi cheltuim când avem câteva alternative și sunt sigur două care au rămas în studiu pentru actuala conducere. Este un teren proprietate publică a municipiului la Fețeni cu PUD aprobat, este un teren în zona Argintari. Aici, la zona Râureni, în afara faptului de a cheltui banii publici pentru a cumpăra terenul, faptul că se află pe DN poziționat la patru benzi cu un singur acces pe strada Târgului cred că va crea câteva probleme atunci când cortegiul mortuar se îndreaptă către locația respectivă. Avem și alte soluții pentru care nu trebuie să plătim bani. Cimitirul care era proiectat și era prins în PUZ în zona Argintari, există teren sunt câteva hectare de teren, doar trebuie să ne apucăm de treabă să îl împrejmuim nu să mai cheltuim câteva sute de mii de euro și cine știe în final la cât se va ajunge. Nu avem convingerea și certitudinea că toate suprafețele de teren care în componența lor vor constitui aproximativ trei hectare, că toți proprietarii de suprafețe sunt dispuși să le vândă la prețul de 7 euro/m.p. S-ar putea ca unii dintre ei nu pentru ca ulterior după cumpărare individuală să se facă alipirea. Aș propune analizarea cu maximă atenție pentru acest caz. Sunt bani în buget, este ușor să îi cheltuim dar ei se colectează foarte greu, în condițiile în care avem alternative și acest oraș are în proprietate două locații pe care se poate construi un cimitir. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Să le luăm în ordine. Cetățuia, cimitirul de la Cetățuia, extinderea cimitirului este în proces la Curtea de Apel Pitești. Deci, nu s-a renunțat se merge în continuare dar este o suprafață mică pentru că sunt foarte multe cabluri subterane și deja sunt semnale că se va îmăuțina foarte mult suprafața de acolo. Nu s-a renunțat.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă îmi permiteți, domnule Matei de ce este în proces? Cine cu cine se judecă?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu sunt de acord cu prețul despăgubirii.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Nu este terenul Primăriei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Contestă prețul oferit de Primărie. La Argintari este un teren cu un acces la 45° numai s ă nu urci cu mortul acolo. Doi - este o casă acolo și autorizarea unui cimitir se face la 150 de metri de o casă locuită. Casa se află amplasată chiar lângă izvorul care este în mijlocul respectivului teren pe care se vrea cimitirul. Ce nu știți dumneavoastră și îmi cer scuze că nu v-am atenționat, PUZ-ul de la Râureni, lângă târgul de săptămână cuprinde și un acces nou din drumul național pe lângă firma domnului Șteflea ...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Conphys

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Conphys. Este un acces separat din drumul național, coboară exact până în zona cimitirului fără să fim puși în situația ca un car mortuar să treacă prin aglomerația de la târgul de săptămână.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Tot pe expropriere? Pentru că știu că acolo există construcții.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu. Donație. S-a luat legătura cu proprietarul.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Sunt terenuri private. Există un accept pentru donație?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: O înțelegere. Am discutat. Persoanele sunt de la București. A venit și a spus că atunci când este cazul dacă se aprobă PUZ-ul este dispus să vină să facem donația legală în consiliul local și la notar. Ce să vă mai spun. S-a angajat lucrarea conform contractului și este și pe lista de investiții. PUZ-ul a fost aprobat. Dacă dumneavoastră considerați că nici asta nu trebuie făcută atunci asta este. Pentru varianta cu Fețenii...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Acolo sunt câinii.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu știu. Eu înțeleg că cetățenii nu sunt de acord să meargă acolo să-și ducă morții. Deci aveți o situație foarte clară, deschisă, pusă în fața dumneavoastră, dacă doriți puteți să hotărâți astăzi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Aș pune o întrebare: către zona Fețeni este traseu de curse regulate cu mijloacele de transport ale lui ETA?

Domnul director Șovar Nicolae: Rare.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Ce însemnă rare domnule director?

Domnul director Șovar Nicolae: Dimineața și seara.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Întrebam pentru cei care doresc să meargă acolo și vor fi în situația asta au posibilitatea aceasta.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă se face cimitir acolo, știti cum este: vrei nu vrei tot la noi ajungi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Mai sunt alte discuții? Domnul Ioniță?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Am mai spus-o și repet. Decizia pentru amplasamentul unui viitor cimitir nu trebuie să aparțină unui singur om sau la 5-6 ci comunității pentru că ea va beneficia de acel obiectiv 50 de ani sau 100 de ani de zile de aici încolo. Anterioarele potențiale decizii Fețeni, Râureni, Ostroveni ș.a.m.d. au trecut la fel prin consiliul local, au avut argumentație, panta la Fețeni e la fel de mare ca și la Argintari. Locul, într-o parte terenul aparține Primăriei, deci este public sau este privat. Sigur, văd că este o apetență pentru privat din „n” motive. Asta ar fi unu. Apoi m-aș alătura argumentelor domnului Crăciunescu în sensul că: dacă noi vom amplasa un cimitir în zona Râureni, potențiala zonă, potențial, repet, disponibilă pentru eventuale dezvoltări de investiții, amplasarea unui cimitir acolo îți distruge și această brumă de potențialitate de a oferi ceva unor investitori tocmai pe acest motiv al absenței terenului de a fi pus la dispoziție. Las dezavantajele ieșirii în drumul național ș.a.m.d. în condițiile în care, repet, avem un teren al nostru, fie în pantă, care necesită minime lucrări de ramforsare pe care îl putem realiza în trepte și în etape. Ceea ce vă propun este să respingem acest proiect de hotărâre și vă reiterez propunerea făcută și poate până la urmă se va înțelege că măcar dacă vom lua o decizie nepotrivită să fie decizia comunității. Un asemenea subiect merită pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei și atunci ne asumăm împreună cu comunitatea această decizie.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: PUZ-ul ce facem cu el?

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: Eu vreau să vă spun numai atât: dacă se cere respingerea ne batem joc de oameni. Deci, nu se poate. Este nevoie de cimitir și în Argintari și la Râureni, este nevoie și la Fețeni să scurtăm distanța. Dar haideți să nu ne mai bătem joc de oameni pentru că un loc de veci a ajuns să coste 1000 de euro. Fraților, ahideți să nu ne mai batem joc de oameni. Dacă se asigură accesul la Râureni din drumul național, un alt acces decât cel de la târg haideți să îi dăm drumul să îl facem. Nu ne mai batem joc de oameni. Ce înțeleg oamenii de la noi? Unde își mai duc morții? Cine scoate din buzunar 100 de euro în condițiile în care statul nu îți dă decât 25 de milioane. Preoții și privații cer 1000 de euro pe loc de veci. Chiar așa am ajuns să ne batem joc de oameni?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Vă rog puțină liniște. Stimați colegi, în zona de sud a orașului, cu toții cunoașteți că există parcul industrial și aici în Primărie am văzut câteva planșe care prevăd dezvoltarea parcului industrial în zona de sud a orașului, pe malul râului Olt. În zona pe care la momentul de față se amplasează cimitirul, în mod normal ar trebui să fie o șosea care trece prin parcul industrial și subscriu la ce spune colegul meu, domnul Ioniță. Dacă vom amplasa cimitirul acolo vom obstrucționa dezvoltarea orașului în partea de sud, dezvoltarea orașului. În al doilea rând dacă tot dorim construirea unui cimitir în zona Râureni, există acolo o biserică la Râureni cu un cimitir și haideți să găsim soluția de extindere a acelui cimitir.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cu ce bani?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Tot pe bani este și acela, domnule Matei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu cred.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, dar nici măcar nu doriți, nu vreți să încercăm. Dumneavoastră refuzați orice dialog. Atât am sugerat: există o biserică, există un cimitir în zona Râureni și să încercăm o soluție de extindere a acelui cimitir și să rezolvăm o problemă pentru Râureni.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Fiți mai scurt vă rog. Da? Vă rog.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La Râureni se înmormântează și acum dar cu bani foarte mulți. Trebuie să știți și o fac publică informația. Informația este publică. Da? Cu bani mulți. Se înmormântează cu bani grei. Dacă dumneavoastră doriți să vă bateți joc de oameni în continuare, să dea câte 1000 de euro pentru o înmormântare, fraților nu votați. Eu am obligația să fac o propunere ca să rezolv problema aceasta foarte grea a orașului. Dacă dumneavoastră vreți să apăreți la televizor cu populisme, ce grijă aveți dumneavoastră, că sunt scumpe că nu știu ce, faceți!

Comnul consilier local Crăciunescu Grigore: Duc grija banului pentru că știu cum se face. Văd cum se cheltuiește în consiliul local, domnule Matei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A fost 7 euro stabilit de un evaluator care a fost desemnat prin licitație publică. Da? Se vorbea de 18 euro/m.p. în zonă. Uitați că la evaluarea aceasta oficială s-a stabilit 7 euro. Un preț de 7 euro la distanța care este de oraș nu cred că este un preț foarte mare. Mai mult decât atât oamenilor trebuie să le mulțumim că au acceptat și sunt de acord cu aceasta.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Am înțeles că nu toți cei nouă ar fi de acord să vândă și întrebarea mea era câți sunt de acord și câți nu?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei spune că este vorba de un singur proprietar, iar doamna director Feroiu Maria că un singur proprietar nu este de acord cu vânzarea prin expropriere.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian În c zul acesta dacă nu este de acord cu procedura exproprierii, ce se întâmplă cât va dura?

Doamna Feroiu Maria spune că terenul este situat mai la margine și nu se blochează situația cimitirului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Renunțăm la acea suprafață și reducem suprafața cimitirului.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Este foarte adevărat că Municipiul Râmnicu Vâlcea din punct de vedere a terenurilor disponibile stă foarte rău și executivul trebuie să cumpere terenuri sunt de acord. Nu pot să fiu de acord cu ce spune Matei. Da, se înmormântează la Râureni pe bani mulți dar dacă noi vom înmormânta acolo venim în sprijinul cetățeanului. Eu sunt de acord să cumpărăm acest teren care ați spus dumneavoastră în material pentru că este prețul bun 7 euro dar haideți să dezvoltăm zona industrială. Acolo să rămână zona industrială și, eventual, să analizăm și să cumpărăm și terenul de la Râureni să extindem cimitirul de acolo.

Domnul consilier local Amza Valeru: Care zonă industrială acolo? Nu există zonă industrială acolo. Nu mai aberați

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule Amza, nu v-am întrerupt. V-ați luat pastilele să vă calmați? Lăsați-mă să vorbesc. Văd că vorbiți neîntrebat, aiurea.

Domnul consilier local Amza Valeru: Nu știți nimic. Este stație de epurare acolo. Nu știți terenul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Așteptați, vă dau cuvântul domnule Amza.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule Amza, nu v-am întrerupt. Mulțumesc. Poftiți, dumneavoastră. Vă rog să vă calmați. Aici suntem într-o ședință publică. Dacă nu sunteți în stare să vă calmați putem să luăm o pauză ca să vă calmați. Îmi pare rău că v-am trezit

Domnul consilier local Amza Valeru: În zona industrială ați mâncat patru sute de miliarde numai să duceți utilitățile.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Să înțelegem că domnul Amza este de servici și trebuie să combată orice consilier.

Domnul consilier local Amza Valeru: Spune-ți adevărul domnule viceprimar. Cu cât s-a vândut metrul pătrat în zona industrială?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Cine a vândut?

Domnul consilier local Amza Valeru: Dumneavoastră, că erați consilier local și ați aprobat. Aia spuneți-le la oameni.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Păi le spun.

Domnul consilier local Amza Valeru: Așa să faceți.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Dar dumneavoastră știți mai bine cine se ocupă. În fine, asta este părerea mea.

Domnul consilier local Amza Valeru: Habar nu aveți ce este ăla parc industrial. Mai mergeți la școală să învățați.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule președinte, am rugămintea să luăm o pauză ca domnul Amza să-și revină ca să putem să continuăm. Este foarte agitat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Domnule Amza, haideți să ne calmăm. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă”(următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Ioniță Gheorghe și Vîrlan Eduard) ți o „abținere” (domnul consilier local Voicu Marius Iulian), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă plata din bugetul local a sumei de 3.940,74 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 945,74 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecționat și montat armătura în pereții mulați ai pasajului pietonal subteran, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiții « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea ». Suma susmenționată, prezentată în situația de plată anexată, reprezintă contravaloarea cantității de armătură de 756,70 kg, obținută din scurtarea carcaselor la nivelul grinzii de ghidaj.

Plata sumei prevăzută la alineatul precedent se va efectua după predarea, de către constructor, către UAT municipiul Râmnicu Vâlcea, a cantității de armătură, în vederea valorificării acesteia

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea « Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015 ».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea « Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015 ».

Cu vot unanim se aprobă «Planul anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015», conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • ♦ Începând cu data de 01.10.2015, se aprobă prețul total de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici în cuantum de 230,74 lei/Gcal, exclusiv TVA, compus din :

 • - preț de producere - 113,71 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr.2806/17.12.2014 ;

 • - tarif de transport - 33,41 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015 ;

 • - tarif de distribuție - 83,62 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015.

 • ♦ Începând cu data de 01.10.2015, se aprobă prețul total de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, în cuantum de 286,11 lei/Gcal, inclusiv TVA, compus din :

 • - preț de producere - 140,99 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr.2806/17.12.2014 ;

 • - tarif de transport - 41,43 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015 ;

 • - tarif de distribuție - 103,69 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015.

 • ♦ Diferența dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată populației de 286,11 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 60,96 lei/Gcal va fi asigurată, începând cu data de 01.10.2015, din bugetul local al municipiului.

Întrucât domnul consilier local Crăciunescu Grigore solicitase cuvântul la punctul opt din ordinea de zi, punct care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, domnul preșdinte de ședință anunță ca la punctul “Întrebări și interpelări” i se va da cuvântul pentru că nu se poate reveni la un proiect de hotărâre deja aprobat.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului și administrate de către Direcția Administrării Domeniului Public.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului și administrate de către Direcția Administrării Domeniului Public.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, administrate de Direcția

Administrării Domeniului Public, după cum urmează:

 • a) Lista cuprinzând arterele de circulație aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea (parte carosabilă, zone siguranță/protecție, trotuare, rigole, pasaje etc) -prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • b) Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului privat al municipiului aferente Depozitului Ecologic Fețeni și Stației de Compost de la Râureni - prezentată în anexa nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • c) Lista cuprinzând bunurile aferente infrastructurii sistemului de iluminat public -

prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • d) Lista cuprinzând bunurile și dotările aferente Bazei de Agrement Ostroveni -

prezentată în anexa nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • e) Lista cuprinzând bunurile și dotările aferente Grădinii Zoologice - prezentată în anexa nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • f) Lista cuprinzând terenurile aparținând domeniului public și privat, administrate de Direcția Administrării Domeniului Public - prezentată în anexa nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • g) Lista cuprinzând bunurile și dotările aferente serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, fântânile arteziene și alte bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului administrate de către Direcția Administrării Domeniului Public - prezentată în anexa nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, administrate de Direcția Administrării Domeniului Public, a căror actualizare este cuprinsă în listele prevăzute mai sus, vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, încheiat între Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrării Domeniului Public.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinația de drum public.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinația de drum public.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 2.922,87 m.p., aferent Intrării Schitul Troianu.

Terenul menționat la alineatul precedent are destinația de drum public și este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Valoarea imobilului - teren, inventariat conform prevederilor de mai sus este de 160.757,85 lei (55 lei/mp x 2922,87 mp) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici și stabilite prin raport de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică caracteristicile tehnice ale acestei căi de comunicație din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea a spațiului situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă).

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea a spațiului situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă).

Cu vot unanim se aprobă prelungirea duratei de folosință gratuită de către « Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Râmnicu Vâlcea » a spațiului în suprafață utilă de 219,84 m.p., situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă), pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 30.09.2020.

Prelungirea duratei de folosință gratuită a spațiului menționat la alineatul precedent se va face pe bază de protocol încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea și Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea.

De asemenea, se împuternicește Primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.22/27.02.2015 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral, care va avea următorul conținut :

"Art. 2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a bunurilor, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în valoare totală de 5.973.429,32 lei, concesionate societăților APAVIL SA și ETA SA, propuse la casare sau declasare.

(2) Se aprobă casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, în valoare de 8.085.615,10 lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

Consecință a prevederilor de mai sus, se înlocuiesc anexele nr.2 și 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.22/27.02.2015 cu anexele nr.2 și 3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind reducerea unei suprafețe de teren concesionată prin Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 27.01.2000.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reducerea unei suprafețe de teren concesionată prin Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 27.01.2000.

Cu vot unanim se aprobă modificarea suprafeței de teren de 7,5 mp, situat în municipiul Rm.Vâlcea, str.Mihai Viteazu, bloc 2, scara 4, apartament 4, concesionată prin HCL nr.6/2000, în sensul reducerii acesteia de la 7,5 mp la 5 mp, întrucât diferența de suprafață, de 2,5 mp se află deja înscrisă în cartea funciară, ca teren proprietate de stat aferent blocului.

Consecință a modificării prevăzută la alineatul precedent, în mod corespunzător, se modifică contractul de concesiune nr.1056/2000 încheiat între municipiul Rm.Vâlcea și dl.Petrescu Petre având ca obiect concesionarea terenului identificat in planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Cheltuielile aferente intabularii terenului vor fi suportate de către concesionar.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.166 din 31.08.2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.166 din 31.08.2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea erorii materiale strecurată în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.166/2015 cuprinzând "Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate Societății PIEȚE PREST SA", în sensul radierii efective a poziției nr.487 prevăzută la punctul III “Domeniu privat - obiecte inventar”, cuprinzând mijlocul de transport “Dacia VL 21 MUN” - OB20817 - cu valoarea de inventar 874,52 lei, așa cum s-a aprobat prin hotărârea susmenționată.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 + Raportul de completare nr. 34756 din 28.09.2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Propun alocarea sumei de 20.000 lei pentru efectuare expertiză tehnică la Colegiul National « Mircea cel Bătrân », sumă ce va fi luată de la obiectivul de investiții « Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala».

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Să înțeleg că este un amendament de completare.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, în anul 2014 în ședința ordinară din data de 29 octombrie, la rectificare de buget a mai fost alocată o sumă de 30.000 de lei pentru un studiu de fundamentare, necesar ca să vedem ce se întâmplă la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. În urma unor discuții cu executivul Primăriei am înțeles că lucrurile au trecut, s-au șters, s-a închis bugetul pe anul trecut și nu s-a făcut nimic. Într-o ședință ulterioară de consiliu local, v-aș ruga să vă amintiți cu toții că l-am întrebat pe colegul nostru din Primărie, pe domnul Miftode, în ce situație este studiul de fundamentare. Acest studiu de fundamentare se face numai pentru o posibilă reabilitare în integralitate a Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Într-o ședință de consiliu precedentă, domnul Miftode a spus că bugetul a fost aprobat în martie. Aș vrea să solicit public ca acest studiu de fundamentare să fie întradevăr făcut iar personalul de execuție din cadrul Primăriei să își facă treaba. Această sumă de bani a mai fost alocată o dată anul trecut și nu s-a făcut absolut nimic. Solicit să se facă. În comisia de buget finante de ieri am mai solicitat un lucru, pe lângă alocarea unei sume de bani necesare pentru început la Mircea cel Bătrân, am solicitat și găsirea unei soluții printr-un studiu pentru liceul pleșoianu. Acolo există o investiție demarată și se află în stadiul de fundații betonate la cota minus 2 metri. Am solicitat, domnule viceprimar Matei, să facem un studiu să vedem ce se întâmplă. Fie vom conserva acea construcție demarată, fie o vom continua. Să înțeleg că banii repartizați pentru un studiu necesar pentru ce se întâmplă la Pleșoianu în perioada următoare, nu au fost alocați? În urma discuției cu domnul Miftode am înțeles că trebuie făcut acest studiu. Locul este destul de periculor. V-ați tinut de cuvânt și ați luat decizia și astăzi se îngrădește râpa din mijlocul terenului de la Pleșoianu, dar ce vom face cu acea investiție cum arată: fie o conservăm, fie continuăm să o facem în perioada următoare?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Da, referitor la Colegiul Mircea cel Bătrân, expertiza tehnică se va face, vă promit, iar la Pleșoianu, știți bine și v-am spus și ieri, este un litigiu, este în instanță și nu putem să ne apropriem de investiție. Discutam cu domnul Miftode și vom face o expertiză tehnică în care să se arate stadiul lucrărilor de unde se pornește investiția, dar, întrucât este în litigiu în instanță nu ne putem apropria de investiție pentru că poate să fie atacată expertiza ș.a.m.d.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Ca o mică paranteză o expertiză tehnică extrajudiciară puteți oricând să faceți. Nu vă împiedică nimic, nici măcar instanța.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore spune că suma alocată era mai mare, iar domnul viceprimar Gigi Ion Matei răspunde că a luat prin similitudine cu alte expertize, respectiv cât costă realizarea unei expertize.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 + Raportul de completare nr. 34756 din 28.09.2015, completat cu propunerea domnului viceprimar Gigi Ion Matei facută în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015, conform anexei nr.2 «Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015», care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - bugetul rectificat conform alineatului precedent rămâne la valoarea totală de 272.640.550 lei, modificările regăsindu-se în structura bugetului, între capitole bugetare;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 192.500 lei, ajungând la valoarea totală de 10.223.300 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 4.323.700 lei din fonduri UE, aceasta ajungând la valoarea totală de 66.666.660 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » în minus cu suma de 5.238.300 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 32.640.300 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr.1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015 și nr.4 -«Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » rămân nemodificate.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 38.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 4.380.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

 • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale si nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2015, astfel:

Nr. crt.

Indicatori

BVC INIȚIAL, conform HCL nr.27/2015

PROPUNERI RECTIFICARE

DIFERENȚE

1.

Venituri totale (mii lei) din care :

9.996

10.675

679

- venituri proprii

4.996

4.995

- 1

- venituri subventii

5.000

5.680

680

2.

Cheltuieli totale (mii lei), din care:

9.995

10.637

642

- cheltuieli cu bunuri și servicii

3.445

3.882

437

- cheltuieli cu impozite, taxe și     vărsăminte

asimilate

208

180

- 28

- cheltuieli cu personalul

5.062

5.311

249

- alte cheltuieli de exploatare (amortizare și alte      cheltuieli       de

exploatare)

950

973

23

- cheltuieli financiare

330

291

- 39

3.

Rezultat brut (mii lei)

1

38

37

4.

Numar de personal prognozat la sfarsitul anului

161

167

6

5.

Numar mediu personal

166

166

0

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2015, rectificat conform alineatul precedent este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărâre a adoptată.

Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local + Raportul de completare privind analizarea solicitării Asociației Fan Club „Brigada Zăvoi” cu privire la acordarea unui sprijin financiar.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local + Raportul de completare privind analizarea solicitării Asociației Fan Club „Brigada Zăvoi” cu privire la acordarea unui sprijin financiar.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 20.400 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea ansamblului de manifestări culturale “Toamna la Râmnic” -ediția a II-a, în luna octombrie 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea ansamblului de manifestări culturale “Toamna la Râmnic” -ediția a II-a, în luna octombrie 2015.

Cu vot unanim se aprobă programul manifestărilor «Toamna la Râmnic» - ediția a II-a, organizate în luna octombrie a acestui an, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărâre.

De asemenea, se aprobă protocolul de colaborare încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, în vederea organizării următoarelor evenimente:

 • - « Ziua Recoltei » - ediția a V-a, în perioada 03-04.10.2015, organizator

principal Municipiul Râmnicu Vâlcea ;

 • - Expoziția de artă plastică « Armonii», în data de 22.10.2015, organizator

principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;

 • - Spectacolul de poezie și muzică « Rapsodii de toamnă », în data de 22.10.2015, organizator principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;

 • - Festivalul Național de Satiră și Umor « Povestea Vorbii », ediția a X-a, în perioada 30-31.10.2015, organizator principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

Evenimentele susmenționate vor avea loc în cadrul ansamblului de manifestări culturale «Toamna la Râmnic» - ediția a II-a.

Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, să semneze protocolul de colaborare menționat mai sus, prezentat în anexa nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

 • T otodată, se aprobă suportarea din bugetul local, Cap. 67 «Cultură, recreere și religie », a sumei de 5.200 lei, reprezentând costurile aferente manifestărilor menționate mai sus, după cum urmează:

 • a) 2.500 lei - cheltuieli administrative aferente concertelor susținute de Fanfara «Gabriel Chaborschi»;

 • b) 2.700 lei - cheltuieli pentru organizarea Festivalului Național de Satiră și Umor «Povestea Vorbii».

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • -începând cu data de 01 octombrie 2015, se modifică statul de funcții al Serviciului Public Creșe prin transformarea unor posturi vacante, astfel :

Nr. crt.

Unitatea/creșa

Functia contractuală

Nr.

Posturi

actuală

transformată

1

Cămin Traian

Asistent medical, grad principal

Asistent medical, grad debutant

1

2

Creșa Nord II

Infirmier

Îngrijitor

1

3

Creșa Ostroveni II

Muncitor calificat II

Bucătar

1

-modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al Serviciului Public « Creșe », care face parte integrantă din hotărâre a adoptată.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu 1 octombrie 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu 1 octombrie 2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • -începând cu data de 01 octombrie 2015, se modifică structura Direcției Administrării Domeniului Public prin mutarea postului vacant de inspector de specialitate gradul IA, nivel studii superioare din cadrul Serviciului Reparații, Intretinere Străzi, Marcaje în cadrul Serviciului Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene și transformarea acestuia în post de inspector specialitate gradul II, nivel studii superioare.

 • - consecință a prevederilor alineatului precedent, structura de personal pentru cele două servicii sus mentionate, va fi următoarea :

 • - Serviciului Reparații, Intretinere Străzi, Marcaje - 29 de posturi (un post de conducere și 28 de posturi de executie) ;

 • - Serviciul Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene - 16 posturi (un post de conducere și 15 posturi de execuție).

Modificările prevăzute mai sus se regăsesc în organigrama și statul de funcții ale Directiei Administratii Domeniului Public, anexele nr.1 și nr.2 la hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat aviul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă următoarele:

 • - planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru Direcția Protecție Socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015-2016.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Doamna consilier local Dobrete Florentina Adina: În urma discuțiilor cu dumneavoastră, am propus și am negociat împreună, până la urmă acesta este adevărul, reprezentantii Consiliului Local in consiliile de administratie. Vreau totuși să fac o precizare, din partea colegilor directori că, potrivit Ordinului 4619 din 22 septembrie 2014, calitatea de membru în consiliul de administrație, la trei absențe nemotivate, în decursul unui an școlar, se suspendă. Asta înseamnă că acolo unde consiliile de administrație sunt formate din 7 sau 9 membrii, faptul că noi nu suntem prezenți anulează votul respectiv pentru că dumnealor nu vor face majoritatea.

În continuare doamna consilier local Dobrete Florentina Adina dă citire listei cu reprezentanții consiliului local în consiliile de administrație de la unitățile de învățământ, listă care face parte integrantă din dosarul de ședință.

Doamna consilier local Dobrete Florentina Adina: Vreau să fac o mențiune că spre deosebire de anul trecut, existau mai multe unități școlare private. Nefiind învățământ obligatoriu noi, conform acestui ordin pe care vi l-am citit mai mai devreme, nu mai facem parte. Sunt doar fundațiile dumnealor, nefiind obligatoriu învățământul, reprezentantul Consiliului Local nu mai este necesar. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015-2016, inclusiv propunerile prezentate în plenul ședinței.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, pentru anul scolar 2015-2016, se desemneaza reprezentantii Consiliului Local in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Ramnicu Valcea, conform anexei care face parte integranta din hotararea adoptată.

Incepand cu data adoptarii acestei hotarari, orice prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

În continuare, la punctul suplimentar din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se sprobă următoarele:

 • - contractul încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L, având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni necesare desfășurării activităților comerciale specifice ștrandurilor și bazelor de agrement, se prelungește până la data organizării unei noi licitații având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, dar nu mai târziu de 30.04.2016;

 • - prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu SC MAGIC TIC TAC SRL, se va face prin act adițional, care va cuprinde în mod obligatoriu clauze privind obligația locatarului de a executa în perioada de extrasezon lucrări de reparații, igienizare, întreținere în bună stare a bunurilor ce fac obiectul închirierii, de a asigura paza acestora și de a achita contravaloarea serviciilor de utilități publice.

 • - împuternicirea domnului viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014, să semneze actul adițional la contractul de închiriere încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L, în termenii stabiliți conform prevederilor de mai sus.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: În continuare sunt prezentate spre informarea consiliului local următoarele:

 • - Plângerea administrativă prealabilă formulată de SC TRADING SRL;

 • - Plângerea administrativă prealabilă formulată de cabinetul individual al expertului contabil Diculescu I. Marinel Cristian;

 • - Plângerea administrativă prealabilă formulată de doamna expert contabil evaluator Diculescu Adriana Alida.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: La punctul „Întrebări și interpelări” are cuvântul domnul consilier local Crăciunescu Grigore.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Stimați colegi, era vorba de discuții pe punctul șapte, respectiv aprobarea planului de mentenanță pentru CET GOVORA. Aș vrea să vă reamintesc că, în ședința precedentă de consiliu local, am respins acest plan de mentenanță pe următoarele considerente: am cerut public domnului director Ion Cocleț să prezinte notele de fundamentare prin care au fost aprobate acele cheltuieli foarte mari. Amintiti-vă: zeci de mii de euro cu tunsul ierbii, cu spart betoane, cu nu știu ce. Am fost invitat la sediul CET, eu și un coleg din consiliul local, domnul vețeleanu. Domnul director Cocleț a pus pentru informare toate datele necesare și notele de fundamentare din care rezultă acele prețuri. Vreau să vă informez că mare parte din lucrări și din contracte sunt deja executate ca urmare, votul pentru aprobarea planului de mentenanță dat astăzi a fost pentru a reglementa unele lucruri. Parte din lucrări sunt deja făcute și în varianta de astăzi am votat ca să reglementăm anumite lucruri. Referitor la contractele care sunt încheiate de către CET GOVORA cu terții reprezintă secret profesional, ăsta este cuvântul utilizat de către conducerea CET GOVORA și care nu pot fi făcute public. Eu, personal și domnul Vețeleanu le-am văzut și mai mult decât atât nu pot să comentez, dar astăzi am clarificat aceste lucruri. Oricum în urma prezentării am văzut că există note de fundamentare și astăzi am votat pentru aprobarea planului de mentenanță. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Mulțumim. Domnul Ioniță mai avea o intervenție.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: În interpelarea mea de la ședința de data trecută solicitasem executivului să ne prezinte situația respectării contractului de comodat încheiat între Primărie și Parohia Toți Sfinții arătând că de un an de zile, la solicitarea preotului paroh de acolo, deci, de un an de zile sunt cel puțin 7-8 adrese la care nu s-a răspuns și nu s-a răspuns nici la această solicitare. Deci, am solicitat în ședința trecută să se soluționeze situația sau să primim o informare la această ședință. Ce are de gând executivul vizavi de această situație pentru că noi trebuie să hotărâm: fie reziliem contractul, fie ne onorăm obligațiile.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Ioniță, dacă mă întrebați pe mine vă răspundeam foarte simplu și cred că vă era ușor să înțelegeți.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu trebuia eu să vă întreb. Eu am făcut o interpelare și o solicitare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Da, așa este. Nu se pot plăti bani publici dacă nu există documente justificative pentru o factură care sosește la plată. Punct.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule primar, haideți că nu are rost să intrăm în discuții. În primul rând vreau să vă spun că trebuie să răspundeți în 20 de zile. Dacă vreți să facem o discuție avem din 24 iunie 2014 până astăzi, 7 adrese la care nu s-a răspuns.

Doamna Feroiu Maria, director Direcția Dezvoltare Locală spune că la direcția dânsei a ajuns o solicitare din luna septembrie și s-a solicitat un punct de vedere de la Direcția de Investiții și urmează să îi facem răspuns.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Bun, dar răspunsul dumneavoastră, faptul că omul poate că nu și-a îndeplinit obligațiile dar răspunde-ții. Nu i-ați transmis un răspuns.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Ioniță, a fost la noi de zeci de ori. I-am spus foarte simplu. Promite că va veni cu devize de lucrări justificative, dar nu vine. Tot cere bani dar nu pot fără documente. Nu pot să fac așa ceva.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Vreți să vă dau citire la o adresă unde spune că vă anexează devizul de lucrări?

Domnul președinte de ședință, consilier local Voicu Marius Iulian: Aceste chestiuni urmează să se lămurească și nu trebuie să îi ținem pe toți. În aceste condiții declar închisă ședința de consiliu local de astăzi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Marius Iulian VOICU

jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.