Proces verbal din 30.07.2015

14.Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 30 iulie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚULVÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 iulie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2144 din 22.07.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit urmatorii: domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan și domnul consilier local Țârdea Dumitru.

Domnul secretar informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 1 5.07.2015. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și, se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 1 5.07.2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Se propune, in conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale articolului 48, alin.1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotarârări:

 • - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele activitați componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • - Raport și proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la inițiativa majorității consilierilor locali în funcție și atacate la instanța de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind constituirea unei ipoteci mobiliare asupra veniturilor proprii ale bugetului local, în favoarea EXIMBANK ROMÂNIA SA, pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar și rambursarea acestuia.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind rezultatele reevaluării cu indicii de inflație a activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate in patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.06.2015.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții “Scoala Gimnazială Colonie” - teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință socială pentru imobilul - apartament situat in strada Narciselor, nr.4, bl.B15 -A-37.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinta gratuita de catre Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania - Filiala Valcea a imobilului situat in Rm.Vâlcea, str.Ostroveni nr.10.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2015.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcței de Protecție Socială.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferente instituțiilor învătământului preuniversitar de stat și invatamantului preșcolar din municipiul Rm.Vâlcea urmare a promovării in grade/trepte profesionale superioare.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unei creșteri salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru cel din instituțiile publice subordonate Consiliului Local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Nefiind discuții, supun la vot ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 30 iulie 2015, așa cum a fost prezentată de executiv. Ordinea de zi a ședinței se votează cu majoritate simplă. Cine este pentru?

Domnul secretar Ion Didoiu: Vot unanim.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Obiectul populist al Guvernului văd că este preluat și la Primărie și dacă, Victor Viorel Ponta anunța cu trâmbițe că avem o creștere economică dar nu spunea nimeni că datoria externă a României a crescut de la 52 miliarde de euro la 62,5, vedem că și la Primărie pentru prima oară se anunță tot la fel că, pentru prima oară societatea ETA este pe profit, dar observăm că astăzi la rectificarea de buget ni se propune mărirea subvenției de la 5 milioane de lei la 6,5 milioane, prin urmare propun următorul amendament: reducerea sumei la Capitolul 84 Transport - subvenții si facilități pentru transport acordate societății ETA S.A. la suma de 500.000 lei, iar diferența de un milion să fie transferată la capitolul 97 - Fond de rezervă. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: De acolo vine transferul.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Să fie retrase și duse acolo.

Domnul consilier local loniță Gheorghe: Am menționat și în comisie, cred că executivul trebuie să aibă în vedere în această rectificare bugetară, dacă nu în aceasta cel puțin în următoarea neapărat, respectiv să pună în concordanță cu ultimele modificări legislative. Am în vedere H.G. 569/2015, prin care, de data aceasta, foarte clar, obligă autoritățile locale să se prevadă în bugetele locale banii necesari pentru decontarea navetei cadrelor didactice. Sigur că în comisie s-a spus că încă nu avem o solicitare clară din partea Inspectoratului dar, eu vă spun că nici nu trebuie să avem vreun dubiu că ea sigur va veni și, noi, până la 15 septembrie trebuie să avem acești bani. Dispunem de bani din fondul de rezervă că trebuie să ne gândim la suma respectivă și deci trebuie să avem o prevedere și, funcție de dimensionarea ei, în urma solicitării Inspectoratului și a cadrelor didactice, conform normelor, pentru că și normele sunt acceptate, să fim pregătiți pentru punerea în practică a acestei hotărâri de guvern. Și, doi, mă surprinde suma mare iarăși cu care trebuie să rectificăm la câteva centre bugetare. Aici, nu știu, ori noi nu am fost bine informați ori informațiile care au venit către noi nu au fost exacte, din moment ce, după șase luni de zile, trebuie să rectificăm cu un miliard și ceva la două - trei centre bugetare, între care grosul văd că este la Școala 13-peste un miliard și un alt centru care nu performeză nici economic, nici educațional pentru că înțeleg că la Liceul Magheru niciun absolvent nu a trecut examenul de bacalaureat. Sunt aspecte asupra cărora cer executivului să aibă un punct de vedere și să regândim poate noua structură a centrelor bugetare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: În primul rând, la ETA nu am zis niciodată că este pe profit. Nu știu de unde aveți informația, domnule viceprimar. Nu am declarat eu, deci nu primăria a declarat acest lucru. Doi: acolo aveți majoritatea în AGA. Vă rog să luați măsurile care se impun să scadă în așa fel încât să scadă subvenția. Vă rog și vă atrag atenția. Deci, sunteți majoritari, veniți cu propuneri și cu măsuri pentru scăderea subvenției. Dacă la un liceu copiii nu iau bac-ul asta nu înseamnă că autoritatea nu are obligația să plătească cheltuielile de încălzire. Deci, nu confundați lucrurile, performanțele nu sunt date de plata facturilor de căldură și de apă, ca să fim foarte obiectivi. Nu știu ce alte sume vedeți dumneavoastră că sunt foarte mari, ele sunt justificate și dacă citeați cu atenție materialul, aveați informațiile care vă trebuie.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Aș vrea să completez puțin și să spun următorul lucru: nu neapărat performanța elevilor prin gradul de promovare la bac reprezintă un element de care noi trebuie să ținem cont acum. Aici este vorba de o cheltuială administrativă, făcută din banul public, din bugetul local și care reflectă managementul și modul cum e administrată instituția respectivă -școala respectivă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt utilități, domnule președinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Aș vrea să știți cu toții că dacă ne raportăm la cheltuielile cu energia termică, vedem clar că la Colegiul Național Lahovari costurile sunt pe jumătate decât se solicită sau cu ceva mai mult de jumătate, cu 40% la mici decât cele solicitate de Școala nr.13. Deci, costurile pe m.p. sunt mai mici. Asta înseamnă un administrator bun, un management eficient pentru că la sfârșit de săptămână a redus motoarele, a închis robinetele la liniile de avarie fără a îngheța. Acestea sunt liniile și se reflectă în bugetul public.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Am înțeles că la sfîrșitul anului societatea avea de încasat 1,8 milioane de lei, servicii prestate provenind din subvenție și facilitățile acordate la societatea ETA. La începutul fiecărui an, din experința mea de consilier local, societatea solicită o sumă și consiliul local acordă o altă sumă. Tot timpul sunt discuții și la sfârșitul anului avem aceleași probleme. Sunt economist, sunt colegi în consiliul local tot economiști, haideți să găsim o soluție. Cred că un buget multianual este o soluție dar pentru asta trebuie o înțelegere, trebuie consens politic, pentru că societatea este a noastră, a consiliului local. Haideți să vedem care sunt toate cheltuielile societății, leasing-urile și să aprobăm un buget multianual și să știm exact de ce ne legăm în următorii 5 ani, 10 ani. Cam asta se face într-o economie dezvoltată. De ce nu facem și noi la consiliul local? Haideți să dăm dovadă de puțină înțelegere. PNL este reprezentativ în AGA, foarte bine. Conducerea-domnul Șovar, este bine există un director pentru că o conducere temporară nu este benefică pentru ca să poți să ceri performanță trebuie să ai un management stabil. Haideți să găsim o soluție împreună, să dezbatem pentru că este un subiect tare fierbinte pe care îl abordăm în fiecare an și la începutul și la sfârșitul anului.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule Constantinescu, PNL nu are niciun membru în AGA de la ETA.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt reprezentanții majorității în consiliul local.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Discutăm despre partide.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: este o altă problemă. Propunera domnului Constantinescu este una corectă dar eu sunt convins că acest studiu și plusul de încasări și plăți, acest cash-flow este făcut la momentul în care s-a contractat creditul, dar o analiză pe perioada de rambursat a creditului este necesara.

Domnul consilier local Amza Valeru: Dacă îmi permiteți, legat de acel miliard acordat centrului bugetar- Școala nr.13, trebuie să știți că acolo mai sunt și două, trei grădinițe cu program prelungit care au utilități de plată începând cu gaze, apă, energie termică. Trebuie să rețineți că aceste grădinițe au și bucătărie și masă. Mai mult decât atât conform legii educației, care nu este nouă este veche, costurile sunt per elev. Vreau să vă spun că la ora actuală Școala generală nr.13 are 300 de elevi în acest centru bugetar care trebuie acoperit și este conform legii. Deci, nu este nimic ilegal.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule președinte, domnilor colegi aș vrea să întreb un singur lucru: nu mi se pare corectă abordarea unui viceprimar de municipiu să spui că nu dai în rectificare bugetară un milion cinci sute de mii ci doar cinci sute de mii. Bănuiesc că nu este o joacă de cifre. Vreau să pun o întrebare Direcției Economice și respectiv lui ETA S.A: aveți nevoie de acești bani? Sunt scadenți pentru o plată urgentă?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cui ați adresat întrebarea, domnule consilier, conducerii ETA sau Direcției Economic?

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Și conducerii ETA și Direcției Economice din primărie pentru că abordarea domnului Constantinescu este corectă. Când am aprobat un tarif de transport public local în Râmnicu Vâlcea, am știut că acel tarif nu acoperă în totalitate cheltuielile. Am știut cu toții acest lucru, cu toții am aprobat acel tarif, știam care este diferența și o acordăm de la bugetul local. Nu putem să venim acum să spunem că nu dăm acești bani și dacă dumnealor au niște plăți care sunt și ele însoțite de niște termene și care la rândul lor, prin neplată aduc penalități, vreau să știu dacă această sumă este scadentă, este eligibilă și trebuie plătită.

Domnul Șovar Nicolae, director ETA SA: În legătură cu această sumă vreau să vă spun că este datoria dumneavoastră către societate. La sfârșitul anului trecut a rămas de plată suma de 1,8 milioane lei către societate. Deci, primăria era datoare cu această sumă. La începutul anului am solicitat să se aibă în vedere o subvenție mai mare dar acest lucru nu s-a întâmplat la aprobarea bugetului local și a trebuit să construim un buget pe ce s-a aprobat. Vă rog să țineți cont că acordarea de subvenție nu creează profit. Legea spune foarte clar că subvenția se acordă pentru transport public local. Dar, nu înțeleg un lucru: când este o pierdere nu este bine, când faci profit nu este bine. Repet: acordarea subvenției nu creează profit. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Veți înțelege, domnule director. Mulțumesc. Domnul viceprimar Vîrlan.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Vreau să-i spun domnului Mihăilescu că anul trecut, tot așa societatea ETA a venit cu o propunere de buget de 5.500.000 (cincimilioanecincisute), pentru că nu ați fost de acord s-a pornit de la 4.500.000 (patrumilioanecincisute) și în final, până la sfârșitul anului s-a ajuns tot la această sumă. Anul acesta creștem de la 5.500.000 (cincimilioanecincisute) la 6.500.000 (sasemilioanecincisute), deci este o creștere cu un milion. Deci, vi se pare normal?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu este așa.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduar. Domnule Matei, vă rog să nu mă întrerupeți. Am avut răbdarea și bunul simț să nu vă întrerup. De asemenea, anul trecut am venit cu un program de reducere a personalului și am zis că prin această reducere de personal o să fie mai eficientă societatea și o să reducem subvenția. Deci, nu am crescut subvenția și am lăsat-o la nivelul anului trecut. Nu mi se pare normal ca cei din AGA, pentru că i-am întrebat și eu săptămâna aceasta, să nu știe că s-au cumpărat acele microbuze...

Vă răspund eu imediat.

Deci, în continuare interveniți. Vă plac acele microbuze? Deci, trebuia să știm și noi. Trebuia să se facă cum s-a făcut până acum, să fie departamentul de achiziții de la primărie care să se ocupe de lucru acesta și să caute o soluție cât mai bună. Ați făcut ce ați făcut acolo. Deci, după părerea mea, ați redus personalul, trebuia să fie redusă subvenția. Noi, în continuare, am înțeles că sunt greutăți și vrem să se mențină subvenția care a fost anul trecut de 5.500.000 (cinicmilioanecincisute).

Domnul viceprimar Gigi Ion Mate: Vă rog să-mi permiteți. Domnule Lepădat, vă rog să spuneți care a fost subvenția în 2014 ?

Domnul Ion Lepădat, director Direcția Economico-Financiară: În buget a fost 5.500.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: E în regulă. Mulțumesc, domnule director.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cu totul? Și din decembrie?

Domnul Ion Lepădat: La 1 ianuarie 2014 a fost 1.200.000 (unmiliondouăsute)...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Deci, 62 (saizecișidouă)...

Domnul Ion lepădat: Iar la sfârșitul anului ...1.800.000 (unmilionoptsute).

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Deci, 5.500.000 (cincimilioanecincisute). Am înțeles. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții? Domnul consilier Gherghinaru.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Aș vrea să-i reamintesc domnului consilier Ioniță că, Școala nr.13 este în sistem alternativ step by step, iar costurile sunt mult mai mari. Vreau să vă reamintesc că acum doi ani de zile, când eram inspector general am venit și v-am propus să fecm rețeaua școlară cu comasarea unor licee, din trei să facem două și nu ați fost de acord.

Domnul consilier Ioniță Gheroghe: Eu?

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Vă rog frumos, discuțiile erau în cabinet la domnul Frâncu și ați spus: categoric “nu”. Acum venim și spunem: de ce îi dăm bani din buget? Nu vă supărați.

Domnul consilier local Ioniță Gheroghe: Dacă îmi permiteți?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Era înainte doamna consilier Dobrete.

Doamna consilier local Dobrete Florentina Adina: Eu vreau să fac precizarea că aprobarea rețelei școlare s-a făcut de către noi, de către toată lumea, în comisii și fiecare a fost de acord și fiecare dintre dumneavoastră face parte dintr-un consiliu de administrație. Deci, în momentul în care se ridică problema unei unități școlare, a unui buget, a modului de cheltuire a banilor prin consiliile de administrație fiecare trebuie să știe despre ceea ce discută. La Magheru vreau să vă informez că a fost centru de examen și centru de evaluare pentru județul Vâlcea pentru toate examenele care au fost. Am avut bacalaureat-vară, am avut clasa a VIII-a, am avut titularizare, am avut definitivat, am avut centru de corectare pe județe. Deci, cheltuielile, din punctul meu de vedere și ale Inspectoratului Școlar, cred că sunt justificate pentru Magheru. Pentru Școala nr.13 țineți cont de ce cheltuieli este vorba, de cine face parte din consiliul de administrație, pentru că dacă nu mă înșel, pe lângă mine sunt și colegii dumneavoastră.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Pericolul cel mai mare la care suntem supuși este cel al dezinformării sau al utilizării unor false argumente. Nu-mi place să dau din casă dar trebuie să o fac. În cadrul ședinței de comisie, chiar astăzi, am cerut mai multe informații legate de utilizarea subvenției, printre care mi s-a răspuns că o parte din ea va fi utilizată la noi investiții. Care investiții? “Două noi microbuze”, la care domnul viceprimar cu atribuții de primar a zis: “Ba nu.”. Deci, iată cum se schimbă argumentația de la oră la oră și există o degrigoladă, constat eu, pe acest subiect. În ceea ce privește raportul și rectificarea bugetară, eu văd că a devenit o practică, de la lună la lună, da, legea prevede asemenea rectificări bugetare dar, repet, așa cum ați scris în preambul în baza unor fundamentări consistente. În raportul acesta de o pagină și jumătate lipsesc aceste argumentări privind rectificările chiar și vizavi de Școala nr.13, dacă tot ați amintit-o atâta. Întrebarea mea era: Noi când am bugatat, la începutul anului, împreună și am fost de acord, am făcut-o în baza informațiilor furnizate, aceleași: că sunt trei grădinițe, că e număr mic de copii, că e step by step, așa am făcut pentru toate unitățile. Aceasta este întrebarea: de ce după șase luni trebuie să rectificăm cu un miliard? Nu am avut informațiile corecte ? Nu au fost estimate cheltuielile coresct sau s-au produs cheltuieli, altele de care noi trebuia să avem știință ? Până acum nu mi-a dat nimeni răspuns la această întrebare. În acest context am formulat-o.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am înțeles. Dacă mai sunt alte discuții? Domnul viceprimar Gigi Ion Matei.

Domnul vicerpimar Gigi Ion Matei: Trebuie să mai spun ceva. Scurt.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Foarte scurt.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Se spune foarte clar care este destinația banilor -achitare facturi restante utilități. Nu vorbim despre alte facturi.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Vorbiți la nr.13, nu la ETA.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La nr.13.

Domnul consilier local Amza Valeru: Legat de investițiile pentru care își pune întrebări domnul Vîrlan: dumnealui nu cunoaște lista de investiții ?

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării amendamentul propus de domnul viceprimar Vîrlan Eduard în plenul ședinței consiliului local, respectiv acela de a se reduce la nivelul sumei de 500.000 (cincisutedemii) de lei subvenția acordata ETA SA, la rectificarea bugetului din sedința de astăzi.

Întrunind 12 voturi “pentru” se aprobă amendamentul formulat în plenul ședinței în sensul diminuării la Cap.84 - Transporturi a sumei alocate pentru subvenție activitate transport și facilități acordate SC ETA SA de la 1.500.000 la 500.000 lei, iar suma retrasă de la acest capitol, respectiv 1.000.000 lei, să fie trecută la Cap.97 - Fond rezervă .

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015, cu amendamentul aprobat în plenul ședinței.

La întrebarea domnului viceprimar Gigi Ion Matei de a se supune la vot cu amendament, domnul președinte de ședință răspunde că acesta a fost aprobat cu 12 voturi.

Întrunind 12 voturi “pentru” se aprobă următoarele:

-rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015, la partea de cheltuieli - anexa nr.2 la hotărârea adoptată, acesta rămânând la valoarea totală de 261.423.800 lei. Influențele se regăsesc la următoarele capitole de cheltuieli :

-CAP 65 - Învatamant = + 170.000 achitare facturi restante utilitati

-CAP 84 - Transporturi = + 500.000 lei subventie activitate transport și facilități acordate SC ETA SA

-CAP 97 - Fond rezervă = - 670.000 lei;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 170.000 lei, ajungând la valoarea totală de 9.774.400 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea Listei de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare prin redistribuiri de sume între capitole, aceasta rămânând la aceeași valoare totală de 37.164.600 lei. Modificările se regăsesc în anexa nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

-influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr.1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015, nr.4 -«Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr.5 - lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Deci nu vă votați propriul proiect de hotărâre.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu nu am înțeles. Se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendament?

Domnul secretar Ion Didoiu: S-a supus aprobării mai întâi amendamentul, care s-a aprobat și apoi se supune aprobării proiectul de hotărâre cu acel amendament aprobat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mai greu pentru unii să gândească.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Noi suntem de acord cu materialul așa cum a fost propus de executiv.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, respectați votul și așteptați să luați cuvântul când primiți voie de la președintele de ședință.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015”.

La solicitarea domnului președinte comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 20.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alineatul precedent, va avea valoarea totală de 4.342.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

 • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă niciunul dintre colegii consilieri nu are un punct de vedere voi avea eu câteva obiecțiuni. Aș vrea să fac următoarea mențiune: societatea comercială ETA SA solicită pe lângă subvenția de 1.500.000 (unmilioncincisute) la care spera astăzi să o primească în dar, încă 360.000 (treisuteșaizecidemii) de lei din fondurile publice, din bugetul local pentru constituirea fondului de risc. Țin să fac o singură precizare. Există o decizie nr.11 din 2015 a Camerei de Conturi, în baza art.64 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru acoperirea riscurilor financiare, deci vor exista niște riscuri care decurg din garantarea de către UAT, respectiv Municipiul Râmnicu Vâlcea, a împrumuturilor făcute, contractate de operatorii economici în subordinea consiliului local. Fondul de risc se păstrează în conturi separate și se constituie din sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate. ETA este beneficiarul împrumutului, primăria doar a garantat în parte acest împrumut, obligația de a constitui acest fond de risc revine societății ETA, din comisioane și din banii din surse proprii. În niciun caz la momentul de față, eu, în opinia mea cred că se încalcă legea solicitând ca acești bani să vină direct de la cosiliul local. Eventual, printr-o suplimentare bugetară, într-o altă ședință de consiliu, a subvenției și din partea de subvenție pe care o veți primi să vă puteți constitui dumneavoastră, societatea ETA, acel fond de risc.

Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar Cocoș Vasile: Subvenția după cum bine știți are cu totul alt scop, este diferența dintre cheltuieli și venituri atunci când cheltuielile sunt mai mari. Fondul de rezervă are alt scop. El rămâne la dispoziția societății pentru acoperirea riscului în derularea creditului. Dacă vreți să constituie dânșii din resurse proprii trebuie să mărim subvenția. Este mult mai simplu să aprobăm astăzi așa și dânșii să-l păstreze într-un cont separat la dispoziția... Exact.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca procedură, domnule viceprimar nu este corect. Râmăne să le dăm bani strict pentru acoperirea acestui fond de risc, sub altă formă.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule președinte și dumneavaostră ați citit ceea ce am citit și eu în raportul de specialitate că acest fond de risc se constituie într-un cont separat deschis la Trezorerie. Ați înșirat sumele din care se constituie, precum și în completare din bugetul local. Păi dumnealor pun un leu și restul tot noi din bugetul local.

Domnul Ion Lepădat : Acest fond este deschis de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Este contul nostru, cont de garantare a datoriei.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cu siguranță am înțeles foarte clar care este procedura dar trebuie ținut cont de recomandările Curții de Conturi. Într-o ședință viitoare dacă veți face și întocmi corect materialele vom discuta din nou.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu, în calitate de membru AGA la ETA, precum și colegii mei din AGA doream să verificăm aceste lucruri. Doream să vă propun să amânăm eventual discutarea acestor aspecte până nu le discutăm noi în AGA. Eu, sincer, nu știam absolut nimic de această chestiune care a fost pusă pe ordinea de zi. Dacă, întradevăr nu este corectă procedura să încercăm totuși să o îndreptăm. O discutăm întâi în AGA, dacă este corectă procedura așa o înaintăm, dacă nu este corectă o rectificăm.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pentru că nu există un termen, sunt de acord să amânăm discuțiile.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării propunerea formulată în plenul ședinței privind amânarea analizării acestui material. Propunerea se aprobă cu vot unanim.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind constituirea unei ipoteci mobiliare asupra veniturilor proprii ale bugetului local, în favoarea EXIMBANK ROMÂNIA SA, pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar și rambursarea acestuia”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă nu sunt discuții din partea colegilor aș vrea să spun eu câteva cuvinte. S-au făcut foarte mulți pași în derularea acestui program de finanțare cu credit bancar. Ultima fază este constituirea acestei garanții. Pe o perioadă de 10 ani va fi grevat bugetul municipiului pe anii 2015-2025 pentru a rambursa ulterior ratele. Însă, nu am contestat că este necesar și am fost cu toții de acord. Dar, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi, punctul cinci îl reprezintă aprobarea execuției bugetului pe semestrul I, vedem că vom avea niște surprize mari. Există un excedent bugetar nemaiîntâlnit în istoria acestui oraș. Ca atare, până vedem ce se întîmplă cu acest excedent despre care vom discuta la punctul următor, propun colegilor să amânăm constituirea acestei ipoteci mobiliare asupra veniturilor proprii. Ea nu grevează nicidecum utilizarea creditului. Contractul este semnat și pur și simplu constituirea ipotecii mobiliare pe conturi nu face decât să completeze faza finală și să existe posibilitatea ca acești bani să fie folosiți, cu garanție pe anumite fonduri din venituri proprii, domnule director. Venituri proprii ale municipiului, domnule Lepădat. Ipoteca mobiliară se va constitui pe fonduri din venituri proprii din surse proprii. Faptul că există resurse proprii în buget nu creează presiune asupra noastră ca să urgentăm lucrurile și să constituim această ipotecă mobiliară și să utilizăm creditul. Propun un amendament- amânarea punctului patru de pe ordinea de zi pentru o ședință ulterioară.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu puteți să propuneți dumneavoastră amânarea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Doriți să luați cuvântul domnule Matei, înscrieți-vă la cuvânt.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: În primul rând când vă uitați la excedent, uitați-vă și la ce este în curs de achiziție, de licitație. Uitați-vă că avem lucrări și achiziții care acum se licitează. E vorba de Piața Centrală pe care știu că nu v-ați dorit-o, dar uite că tot se face și are o valoare foarte mare. Sunt alte multe lucrări, sunt acorduri cadru pe execuție de lucrări și la care o să sosească facturi cât de repede. Eu cred că nu este nicio problemă pentru că nu vreau să stau cu banii in cont din credite bancare, dar dimpotrivă, este un lucru în regulă și sunt de acord cu ele, dar domnul director a negociat contractul, a fost semnat contractul și spre șansa noastră condiția nu a fost îndeplinită înainte de semnare așa că noi avem deja contractul de împrumut și s-ar putea ca noi să avem creditul asigurat fără această condiție pentru că este o scăpare a băncii. Am mizat pe acest lucru.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării propunerea formulată în plenul ședinței privind amânarea analizării acestui material pentru o ședință ordinară ulterioară. Propunerea se aprobă cu vot unanim.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă nu sunt discuții, permite-ți-mi dragi colegi să iau cuvântul referitor la acest punct pe ordinea de zi. Observăm că pentru prima dată în istoria municipiului Râmnicu Vâlcea, la data de 30 iunie 2015, avem un excedent bugetar în sumă de 649 miliarde lei. În opinia mea acest excedent există și din alte motive pentru că nu s-au cheltuit banii. Pentru că lipsa puterii decizionale a administrației, a domnului viceprimar Matei-ordonatorul de credite, din anumite considerente pe care dumnealui le știe a omis, a evitat sau poate cu rea voință poate nici nu a vrut să dea drumul la bani. Este o chestiune asupra căreia nu vreau să intervin. Voi discuta strict pe cifre. Voi discuta pe două paliere. Execuția de casă a cheltuielilor din bugetul local, secțiunea funcționare și dacă vedem că în ceea ce privește cheltuielile de personal au fost atinse pe primele șase luni, cu Poliția Locală, cu autorități executive, cu Evidența Persoanei, cu Apărare Civilă, teatrul Ariel 100%, Filarmonica Ion Dumitrescu - 100%. În schimb la capitolul-cheltuieli materiale avem o mare problemă pe semestrul I. La Învățământ-capitolul 65, cheltuielile cu reparații curente programate în cuantum de unsprezecemiliarde patru sute nu au fost executate până la acest moment.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Așa și care este problema? Se fac licitații...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule viceprimar, v-am invitat dacă vreți să luați cuvântul, nu ați binevoit. Aveți decența necesară și ascultați-ne pentru că sunt colegi care doresc să vorbească.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu sunt foarte mulți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: la capitolul sănătate, deci avem la dispoziție un miliard cinci sute șaizeci de milioane pentru a asigura medicamentele necesare dispensarelor școlare. Au fost cheltuiți în proporție de 4,49% Acestea sunt pe cheltuieli materiale-secțiunea funcționare. În schimb acolo unde a existat interes, discutăm la capitolul cheltuieli materiale, CSM a primit 100% - patrumiliarde și jumătate, HCM Municipal un milion o sută cinzeci de mii -100%, Teatrul Ariel-100% cinci miliarde, Filarmonica Ion Dumitrescu - patru miliarde trei sute, Cantina de Ajutor Social pe partea de cheltuieli materiale nu le-a acoperit decât în proporție de 54%...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Și, care este problema?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Pe o jumătate de an și nu m-am adresat flegmatic ca dumneavoastră, domnule Amza. În schimb pe secțiunea dezvoltare este un dezastru. Domnule Matei, dacă doriți discutați după ce închei până atunci aveți decența...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Numai prostii vorbiți...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Prostii ați făcut dumneavoastră în bugetul local pentru că nu ați avut capacitatea sau ați avut incompetența necesară să stați cu 645 de miliarde. Atunci, temperați-vă, păstrați decența și lăsați-mă să vorbesc. Veți vorbi când veți primi cuvântul de la președintele de ședință. În schimb la învățământ pe secțiunea dezvoltare au fost prevederi de 1.174.000 (unmilionosutasaptezecișipatrudemii) de lei și nu s-a cheltuit niciun ban, sunt toți în cont. La sănătate-820.000.000 (optsuntedouăzecidemilioane) sunt toți în cont. Iar la străzi, atenție, cheltuieli de investiții, din 57 de miliarde s-au cheltuit 4 miliarde.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Da. Pot să vorbesc?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Spuneți ce doriți, domnule Matei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ați vorbit la școli că nu este executat. După cum știți de anul acesta...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Aș vrea să completez că presa, la un anumit moment, a speculat intenția consilierilor locali de a aloca din fonduri bugetului local 10-11 miliarde pentru diferite interese sau partipriuri. Acei bani erau în prevederile bugetare. Intenția noastră a unui grup de consilieri a fost să promovăm un proiect de hotărâre prin care banii să fie puși la dispoziție. Există banii prevăzuți în buget dar ordonator este domnul viceprimar Matei. Acei bani să fie puși la dispoziție și să înceapă lucrările pentru că va veni 15 septembrie și va găsi instituții-școli fără autorizații sanitare, fără condiții de igienă normale.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Lucrările la școli sunt într-o oarecare întârziere datorită faptului că, începând de anul acesta toate lucrările se dau prin licitație publică. Ori aceasta a însemnat evaluarea lucrărilor la fiecare școală, a fiecărei lucrări și nu în ultimul rând printr-o firmă autorizată și nu de către aparatul primăriei, firmă autorizată desemnată prin licitație publică. După aceea se face licitație și se execută lucrările. La secțiunea lucări de străzi și reparații, acordul-cadru vreau să vă spun că a fost semnat acum 10 zile. A fost licitația, au fost contestații peste contestații ș.a.m.d. După cum vedeți a început o stradă. Avem un portofoliu important de străzi. S-a început cu Aleea Castanilor spre Capela. Urgent aveam să începem cu Carol, dar se fac niște lucrări la gaze, racordurile întregii rețele-Zăvoi-centru și nu putem să începem până nu se fac aceste lucrări. Acolo se va lucra în weekend pentru că circulația este și așa perturbată. La fondul de investiții, repet, sunt lucrări care sunt în licitații și până nu se termină licitațiile normal că nu sosesc facturile. Lucrurile sunt foarte simple dar nu știu de ce vă agitați degeaba. Mai mult decât atât, eu am intrat cu un excedent în anul bugetar pentru că am avut un moment de nesiguranță pentru că nu eram sigur că autoritatea de reglementare a creditelor, datorită gradului de îndatorare nu eram sigur că va aproba creditul și riscam să pierdem finanțarea europeană. Știu că dumneavoastră v-ar fi convenit acest lucru dar eu m-am străduit să găsesc soluții în așa fel încât să am o manta de rezervă pentru că nu îmi permit să risc să pierdem banii europeni și să risc să plătim ulterior din fonduri proprii. Cam așa se vorbește despre buget dar îmi pare rău, eu vă stau la dispoziție cu informații și să vă învăț un pic pentru că nu știți prea bine să citiți proiectele și bugetul. Cred că nu ar fi aceste discuții politice în consiliul local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă mai sunt alte discuții? Aici nu este vorba de a citi. Aici este vorba de a interpreta listele. Trebuie o anumită pregătire. Pentru fiecare dintre cetățenii acestui oraș care văd parcurile în ce hal se află, chiar și cele care nu sunt reabilitate, chiar și cele mici cum este parcul de la Episcopie, parcul Mircea cel Bătrân, parcul din nord. Toate sunt pline de praf. Parcul din centru este în lucru, parcul din Zăvoi nu este reabilitat deși știu că a fost un angajament ferm că până la ziua Râmnicului totul va fi gata, cu surle și trâmbițe și cu toții am văzut...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-a făcut și a fost foarte frumos..

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vi s-a terminat majorarea necesară pentru care ați solicitat expunere. Sunt suficiente argumente pentru a arăta tuturor că orașul se prezintă într-o anumită stare și că în buget pentru prima dată există 650 de miliarde... Vă rog frumos vedeți-vă de treaba dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu sunteți la televiziune și faceți emisiune proprie

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, eu conduc ședința de consiliu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu conduceți ședința de consiliu decât în scopul prevăzut, nu cum vreți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu vă las să vorbiți. Faceți politică la televiziune, nu aici.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Există 650 miliarde lei bani în buget datorită unei administrări incompetente din parte unui primar incompetent care nu reușește să-i cheltuiască. Dacă nu mai sunt discuții vă supun votului...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am făcut totul fără nicio greșeală.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Supun votului dumneavoastră aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: După votul acesta eu mă retrag pentru că mie bâlciul acesta din păcate nu îmi prinde bine. Mă abțin. Bâlciul ăsta... Chiar este lipsă de respect. Sincer? Deja m-am plictisit.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă referiți la domnul Crăciunescu? Da?

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian a părăsit sala de ședințe. În acest moment mai sunt prezenți 20 de consilieri locali din cei 23 în funcție.

Întrunind 10 voturi “pentru”, 8 voturi “împotrivă” (printre care următorii consilieri locali: Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Bobeanu Maria) și 2 abțineri nu se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind rezultatele reevaluării cu indicii de inflație a activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate in patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.06.2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rezultatele reevaluării cu indicii de inflație a activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate in patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.06.2015.

Întrunind votul unanim al membrilor consiliului local, prezenți la ședință, se aprobă următoarele:

 • - rezultatele reevaluarii cu indici de inflație a activelor fixe corporale de natura constructiilor aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Valcea la data de 30.06.2015, conform anexelor nr.1 - 14 la hotărârea adoptată;

 • - înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluarii, de catre serviciul de specialitate, conform normelor legale in vigoare, urmând ca aceste rezultate să fie comunicate concesionarilor prin grija Directiei Dezvoltare Locală, în vederea întocmirii unor acte aditionale la contractele de concesiune;

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Întrunind votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 39.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții “Scoala Gimnazială Colonie” - teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire+ Raportul de completare nr. 26.993 din 27.07.2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții “Scoala Gimnazială Colonie” - teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire+ Raportul de completare nr. 26.993 din 27.07.2015

Întrunind votul unanim al membrilor consiliului local, prezenți la ședință se aprobă Documentatia pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții “Scoala Gimnazială Colonie - teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire” la valoarea totală estimată de 175,79 mii lei cu TVA, respectiv 39,23 mii euro cu TVA, din care C+M -160,03 mii lei cu TVA, respectiv 35,72 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Întrunind votul unanim al membrilor consiliului local, prezenți la ședință se aprobă următoarele:

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,40 m.p.(rot.), situat în str. Gib Mihăescu, nr.17, blocul A18/1, sc.A, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată;

 • - concesionarea directă a suprafeței de teren prevăzută la alineatul precedent, respectiv 3,40 m.p., pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. De asemenea, nu este permisă acoperirea suprafețelor vitrate cu publicitate;

 • - prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani;

 • - cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 3,40 m.p.(rot.) vor fi suportate de către concesionar;

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.»

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele de specialitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea până la sfârșitul anului școlar 2020 - 2021 a duratei de folosință gratuită, de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni”, a imobilului - construcție "Grădinița cu program prelungit Nord 3", cu suprafața construită de 414,44 m.p, precum și a terenului aferent în suprafață de 873,19 m.p.

Prelungirea duratei de folosință gratuită a imobilului menționat la alineatul precedent se va face pe bază de protocol de predare-primire.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul de predare - primire încheiat în condițiile prevăzute mai sus.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni.

Cu vot unanim se aprobă punerea la dispoziție, în vederea realizării lucrărilor de împădurire, a unui teren în suprafață totală de 11,0837 ha., proprietate privată a municipiului, situat în punctul « Fețeni », compus din :

 • - teren în suprafață de 6,8999 ha., având numărul cadastral 39423, înscris în Cartea Funciară nr.39423 a municipiului, și

 • - teren în suprafață de 4,1838 ha., având numărul cadastral 40883, înscris în Cartea Funciară nr.40883 a municipiului.

De asemenea, se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu Asociația EcoAssist, în calitate de organizator național, având ca obiect implementarea în municipiul Râmnicu Vâlcea a inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat « Plantăm fapte bune în România ». Modelul Acordului de Parteneriat este prezentat în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Totodată, se împuternicește primarul municipiului să semneze Acordul de Parteneriat menționat la alineatul precedent.

De asemenea, se desemnează d-ra Iliescu Ioana Simona ca responsabil din partea municipiului pe perioada derulării și implementării în Râmnicu Vâlcea a proiectului « Plantăm fapte bune în România » inițiativă națională de împădurire pe bază de voluntariat.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate. „Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 6.570 m.p., identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Valoarea terenului identificat mai sus este de 361.350 lei (55 lei/m.p. x 6570 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

Întrunind 9 voturi „pentru” și 11 abțineri (printre care următorii consilieri locali:Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Preda Maria Carmen, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Persu Mihai, Musat Constantin) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Păi, nu ați înțeles despre ce este vorba.

Domnul consilier local Vețelanu Ninel Eusebiu: Noi am înțeles că nu este un proiect făcut. Are legătură cu bretelele care nu făcute și nu este un proiect urgent.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Ele sunt acolo și le fură lumea.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt invadate de țigani. După aceea se stabilesc acolo și...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, suntem în procedură de vot.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință socială pentru imobilul - apartament situat in strada Narciselor, nr.4, bl.B15 -A-37”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință socială pentru imobilul - apartament situat in strada Narciselor, nr.4, bl.B15 -A-37.

Cu vot unanim se aprobă stabilirea destinației de locuință socială pentru apartamentul nr.37, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, aleea Narciselor, nr.4, bloc B15, scara A.

Consecință a prevederilor de mai sus se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a acestuia, completându-se în mod corespunzător lista bunurilor cuprinzând domeniul public al municipiului, aprobată prin hotărârea nr. 30/2007, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.»

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează: comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor -aviz favorabil și comisia nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement -aviz negativ.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: De ce este avizul comisiei negativ?

Doamna consilier local Dobrete Florentina Adina: Colegii din comisia 5 să spună de ce este negativ.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: S-a aprobat organigrama Filarmonicii bazată pe dezinformare și atunci nu suntem de acord cu aprobarea ROF-ului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnul vceprimar Matei are obiceiul să dezinformeze. A făcut-o. Domnul viceprimar Gigi Ion Matei și-a permis să spună că desființează anumite posturi pentru că persoanele care ocupau posturile respective nu aveau pregătire de specialitate. Era vorba de Șeful departamentului - Compartimentului Resurse Umane, Financiar, Contabilitate, domnul viceprimar a argumentat că are pregătire juridică, persoana respectivă avea studii economice ca să conducă departamentul Financiar-Contabilitate.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei: M-ați acuzat și trebuie să-mi dați cuvântul...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Pe de altă parte, inducerea în eroare prin proiectul de hotărâre întocmit de către conducerea Filarmonicii, reprezentanții de la Filarmonică au indus în eroare în momentul în care au făcut o modificare în structură. Au luat recuziterii și i-au transformat în casieri. Casierul avea dublu rol: el tăia biletul la casă și în următorul momentul se ducea să rupă biletul la ușă. Deci, sunt posturi care s-au suprapus și am încheiat aici.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei: M-ați acuzat și trebuie să-mi dați cuvântul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore :Nu, pentru că ați făcut-o cu dezinformare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:Trebuie să mă justific.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: V-ați justificat și ați spus că așa vi s-a transmis.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este vorba despre un membru marcant în PDL pentru care plânge toată lumea. Este vorba de un proiect de hotărâre care a venit în baza unui referat al managerului de la Filarmonică. Nu am avut niciun fel de problemă iar în timpul ședinței, deci fără să fie în proiectul de hotărâre, cineva mi-a spus este juristă și am zis că este și juristă. Asta nu era în proiectul de hotărâre...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore:Ăsta a fost argumentul.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu este dezinformare pentru că în material aveți scris argumentul managerului de la Filarmonica Ion Dumitrescu.

Întrucât din sală au început discuții neinteligibile, domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore nu permite intervenții din sală.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă este să descoperim adevărul, în proiectul de hotărâre inițiat la acel moment se făcea referire la o recomandare a auditului. Am luat raportul de audit și nici măcar nu recomada acel lucru.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Asta înseamnă scăderea cheltuielilor de personal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Asta crede domnul Matei. Dacă nu mai sunt alte discuții voi supune aprobării proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: trebuie să lămurim un lucru : noi aici discutăm despre un regulament de organizare și funcționare nu organigrama. Haideți să dăm Filarmonicii regulamentul să funcționeze și la o modificare ulterioară a organigramei aveți posibilitatea să decideți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule consilier Mihăilescu urmează să supunem la vot. Propun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat și propus de executiv. Cine este « pentru » ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Pariez că nu veți fi de acord.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Eu sunt în consiliul administrativ de la Filarmonică.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dar care este problema?

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Oamenii aceia au muncit să facă un regulament.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: dar este în regulă. Supunem votului în consiliul local acest regulament.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei: Da, de ce nu votați?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Haideți, vă rog frumos, nu intrăm în dialog. V-am invitat la discuții și nu v-ați înscris. Spuneți dacă aveți ceva de spus.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion : Păi v-ați dat dumneavoastră singur cuvântul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore Poftiți domnule Gherghinaru.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion : Pot să continui ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Continuați.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Mulțumesc. Deci, vă atrag atenția că acești oameni au muncit. Începe stagiunea și oamenii aceștia nu au un regulament aprobat. Organigrama este una și ROF-ul este alta. De ce nu vreți să înțelegeți acest lucru ? Faceți confuzie între una și alta. Au existat materiale pe care le-ați amânat sau nu le aprobați. Pentru ce ? Care este interesul ? Blocăm activitatea unei instituții numită Filarmonică și activitatea în consiliul local. Pentru ce? Pentru o persoană? Ați amânat acel raport cu execuția bugetară. Păi nu are nicio valoare...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Prin votul meu eu nu legitimez ilegalitățile făcute de către viceprimarul Gigi Ion Matei.

Urmează o serie de discuții neinteligibile în plenul consiliului local.

Domnul consilier local Amza Valeru: Rețineți, respectați regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Nu sunteți pe moșia dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: E în regulă. Cine are urechi de auzit o să audă și înțelege ce dorește.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei: Așa este la oieri...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore Domnul vicerpimar Cocoș.

Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar Cocoș Vasile: Aș ruga consilierii locali din sală să înțeleagă că trebuie să aprobe acest regulament și dacă are cineva obiecțiuni să ne spună cu voce tare și de ce nu este de acord cu acest regulament.

Domnul consilier local vețeleanu ninel Eusebiu: Acest regulament se face ca urmare a modificărilor survenite în organigrama instituției ca urmare a dezinformării aplicate de domnul viceprimar Matei. Dânsul ne-a dezinformat. Noi trebuie să modificărm organigrama. Filarmonica funcționează foarte bine și cu regulamentul actual și nu este nicio problemă.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

Întrunind 9 voturi “pentru”, 10 voturi „împotrivă” (printre care următorii consilieri locali: Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) și o „abținere” (domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinta gratuita de catre Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania - Filiala Valcea a imobilului situat in Rm.Vâlcea, str.Ostroveni nr.10”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinta gratuita de catre Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania - Filiala Valcea a imobilului situat in Rm.Vâlcea, str.Ostroveni nr.10.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea cu încă 6 (șase) ani a duratei de folosință gratuită a imobilului situat în strada Ostroveni, nr.10, de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - filiala Vâlcea, in care funcționează Centrul de Zi “Cozia”.

La punctul șaptesprezce din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2015”.

Cu vot unanim se aprobă raportul de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2015, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcței de Protecție Socială”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcței de Protecție Socială.

Cu vot unanim se aprobă, începând cu data de 01 august 2015, modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/30.09.2014, în sensul transformării postului de consilier, clasa I, grad debutant din cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Asistență Persoane cu Dizabilități în post de consilier, clasa I, grad asistent în cadrul aceluiași compartiment și a postului de inspector, clasa I, grad debutant din cadrul Serviciului Buget - Contabilitate Prestații Sociale -Compartimentul Prestații Sociale în post de inspector, clasa I, grad asistent în cadrul aceluiași compartiment.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în statul de funcții al Direcției de Protecție Socială, prezentat în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferente instituțiilor învătământului preuniversitar de stat și invatamantului preșcolar din municipiul Rm.Vâlcea urmare a promovării in grade/trepte profesionale superioare”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferente instituțiilor învătământului preuniversitar de stat și invatamantului preșcolar din municipiul Rm.Vâlcea urmare a promovării in grade/trepte profesionale superioare.

Cu vot unanim se aprobă transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare, conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu este prima dată când executivul nu utilizează aceeași logică și aceeași unitate de măsură în abordarea proiectelor de hotărâre supuse consiliului local. Și, de data aceasta, sigur că voi fi de acord cu aprobarea deplasării unei delegații din care nu voi face parte. Dar, întrebarea sună: de ce astăzi este nevoie ca noi, consilierii, să dăm aprobare unei asemenea delegații, iar în precedenta deplasare în celălalt oraș cu care suntem înfrățiți Krusevac, consilierii locali nu au fost invitați?

Domnul consilier local Amza Valeru: Permiteți-mi să vă dau eu răspunsul...

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Când reputația vă permite să respectați regulamentul, făceați apel.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pot să răspund eu?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu. Nu am terminat.

La vârsta dumneavoastră... Da.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule viceprimar Gigi Matei, dacă educația vă împiedică sau nu vă oprește să vă respectați colegii de consiliu. Dacă lipsa argumentelor vă îndeamnă să vă jigniți colegii de consiliu, dați-mi voie să mă gândesc serios la calitatea mea de consilier local și partener al acestei instituții. Are dreptate, domnul Pandurașu. Voiam doar atâta să spun că nu s-a aplicat aceeași măsură data trecută. Voiam si știu cine s-a deplasat la Krusevac? Cu ce costuri? De ce consilierii locali nu au fost invitați? Dar, având în vedere atitudinea repetată a domnului viceprimar Ion Matei nu pot să mai fiu părtaș la această ședință.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei: Permiteți-mi pentru opinia publică să dau răspunsul. Evenimentul avea loc până la ședința Consiliului Local. Deci, nu mai era timp să mai intre în ședința de consiliu local. V-am spus asta. De asta mă enervează că atunci când apar camerele reluați discuțiile și întrebările la care am răspuns.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Ședințe extraordinare s-au făcut și de îndată și o informare se putea face ...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Voiați să fac o ședință extraordinară doar pentru o deplasare?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Erau suficiente și alte probleme despre care se putea discuta.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Înțeleg că trebuie aprobată deplasarea unei delegații care va avea în componența sa colegi din consiliul local. Propuneri? Domnul Vețeleanu.

Domnul consilier local vețeleanu Ninel Eusebiu: Îi propun pe domnul Mușat, domnul Voicu și domnul Pandurașu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Alte propuneri?

Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar Cocoș Vasile: Îl propun pe domnul Bogdan Costinescu.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu mă recuz pentru că este bine să fie și alți consilieri locali.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A mai fost dânsul. Eu nu am nicio problemă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Componența delegației este limitată la trei membri din consiliu?

Urmează o serie de discuții neinteligibile în plenul consiliului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore. Supun aprobării deplasarea unei delegații locale în Kromeriz - Republica Cehă, în persoana domnilor: Pandurașu Adrian, Mușat Constantin și prin retragerea domnului Voicu domnul Costinescu Bogdan Ilie.

Din sală sunt discuții ale unui cetățean și domnul președinte de ședință spune că nu are dreptul la cuvânt și ca atare va invita gardianul să însoțească pe acel cetățean afară din sală sau se suspendă ședința de consiliu local.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării deplasarea unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă, care are în componență următorii consilieri locali: Pandurașu Adrian, Mușat Constantin și prin retragerea domnului Voicu, domnul Costinescu Bogdan Ilie.

Întrunind 19 voturi „pentru” și o abținere (domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie- interes personal) se aprobă deplasarea, în perioada 21 - 22 august 2015, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea, formată din 3 (trei) consilieri locali și doi salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în orașul Kromeriz din Republica Cehă.

De asemenea, se desemnează 3 (trei) membri ai Consiliului Local, ce se vor deplasa în orașul Kromeriz, după cum urmează:

 • - dl. Mușat Constantin;

 • - dl. Costinescu Bogdan Ilie;

 • - dl. Pandurașu Adrian Iulian .

Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform hotărârii nr.57/2014, să desemneze persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce vor face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Kromeriz.

Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: "Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea unei creșteri salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru cel din instituțiile publice subordonate Consiliului Local”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este Ordonanța 27/2015, este un act juridic care a dat oarece interpretări. Vreau să vă spun că, noi, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local suntem printre puținii care ne asumăm această responsabilitate pentru că actul normativ lasă cumva loc de interpretări. După cum ați citit trebuie îndeplinite cumulativ două condiții: anume încadrarea în cheltuieli de personal în limita bugetului aprobat. Asta da. Există bani. Se pot da aceste drepturi. Dar, încadrarea în limitele cheltuielilor de personal în limita plafonului repartizat conform prevederilor legale. Asta înseamnă că trebuie să avem plafonul de cheltuieli aprobat, asigurat. S-au dat interpretări. Craiova, Pitești, Slobozia, colegii mei au luat legătura și au discutat. S-au dat termene din septembrie ș.a.m.d. Noi o să dăm de la 1 iulie acest drept dar interpretarea a fost că este asigurat plafonul, dar eu atrag atenția că plafonul nu este intermediar. Plafonul este unul singur și este plafon anual. Dar, mă rog, vom vedea. De asta în articolul doi din hotărâre am trecut o frază care este în măsură să atragă atenția. Noi am luat și această măsură ca în cazul în care Curtea de Conturi consideră că aceste sume trebuie recuperate am spus că vor fi recuperate, reținute. Pentru a nu fi intrepretări și să simplificăm situația sunt de acord și propun să fie retrasă de la articolul doi această completare care este cumva neutră. Să fie eliminată doar fraza «iar, în cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2015 până la finele exercițiului bugetar 2015, sumele reprezentând majorarea de 12% vor fi recuperate» și nu articolul doi în totalitate pentru că partea de început a articolului vizează legalitatea.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: În semn de respect pentru aparatul de specialitate al Primăriei, foștii mei colegi cu care am colaborat și cărora le mulțumesc încă o dată am rămas și la acest punct al ordinii de zi pe care îl susțin inclusiv cu amendamentul propus de domnul viceprimar Matei. În schimb, în semn de protest, față de atitudinea repetată a domnului viceprimar Ion Gigi Matei, primul factor perturbator al ședințelor noastre de consiliu local, este a nu știu câta oară când se întâmplă, dumnealui dând acest semnal, în timp ce dumnealui ar trebui să constituie exemplul pozitiv, nu voi mai rămâne la celelalte puncte și mă voi gândi serios asupra calității mele de consilier local dacă lucrurile continuă în această manieră. Îmi cer scuze tuturor dacă am produs deranj.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței de inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul Gigi Ion Matei, potrivit căruia la articolul 2 din dispozitivul hotărârii să fie eliminată fraza «iar, în cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2015 până la finele exercițiului bugetar 2015, sumele reprezentând majorarea de 12% vor fi recuperate». Acest amendament a fost aprobat cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea unei creșteri salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru cel din instituțiile publice subordonate Consiliului Local, cu amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă acordarea, începând cu data de 01 iulie 2015, a unei creșteri salariale de 12% personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și celui din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local.

În situația în care plafonul cheltuielilor de personal repartizat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Administrației și Internelor nu va acoperi majorarea salarială de 12% până la finalul anului bugetar, aceste drepturi vor fi sistate până la suplimentarea plafonului cu sumele necesare.

Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În acest moment a plecat din sală domnul consilier local Ioniță Gheorghe. Mai sunt prezenți în sală 19 consilieri locali din cei 23 în funcție.

În continuare, la punctul unu suplimentar sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele activitați componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La întrebarea domnului consilier local Voicu Marius Iulian privind prețul practicat de SC ROMPREST pentru că persoanele fizice - cetățenii spun că este mai mare cu TVA sau fără TVA, domnul viceprimar Gigi Ion Matei răspunde că prețul practicat până în prezent a fost de 7,5 lei/persoană cu TVA, iar acum prețul este de 4,7 lei/persoană cu TVA.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele activitați componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă tarifele pentru prestarea de către ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL și SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY, a activităților componente serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, a căror gestiune a fost delegată prin Contractul de delegare nr.23205/26.06.2015, după cum urmează:

 • 1. Tarif pentru colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere, inclusiv fracții colectate separate, pentru persoane fizice - 3,83 lei/persoană/lună fără TVA;

 • 2. Tarif pentru colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori -161,60 lei/tonă fără TVA;

 • 3. Tarif pentru colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora - 78,75 lei/mc fără TVA;

La punctul doi suplimentar sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2009, așa cum a fost modificată și completată de Hotărârea nr.341/2011 - Traseele și programul de transport deservit de autobuze și microbuze - în sensul prelungirii liniei 7 de autobuz Hermes-Bujoreni, până la la sensul giratoriu de la intersecția b-dului Dem Rădulescu cu strada Ostroveni.

Modificarea prevăzută la alineatul precedent se regăsește în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se completează anexa nr.2 la Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2009, așa cum a fost modificată și completată de Hotărârea nr.341/2011 Denumirea stațiilor și amplasarea lor, cu următoarele stații situate pe b-dul Dem Rădulescu, după cum urmează:

 • a) Zona magazin Lidl pe ambele sensuri;

 • b) Intersecția cu strada Patriarh lustinian Marina, pe sensul de la nord către sud, și în fața Clinicii Sofianu, pe sensul de la sud către nord;

 • c) La intersecția B-dului Dem Rădulescu cu strada Ostroveni, pe sensul de la nord către sud.

Stațiile menționate la alineatul precedent sunt identificate în planul de situație - anexa nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul suplimentar trei sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la inițiativa majorității consilierilor locali în funcție și atacate la instanța de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am înțeles că cei de la departamentul juridic ar avea o oarecare incompatibilitate în a ne reprezenta în aceste cauze pentru a fi necesară angajarea unui avocat?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Nu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Înțeleg că există o opinie și un punct de vedere transmis de către secretarul municipiului. Spuneți domnule Didoiu.

Domnul secretar Ion Didoiu:Direcția Juridică, potrivit organigramei este în subordinea mea. În aceste condiții, câtă vreme eu nu am dat aviz de legalitate pe acele proiecte de hotărâri este logic că oamenii care sunt în subordinea mea ar trebui să susțină exact contrariul a ceea ce am spus eu. Mulțumesc.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Deci, trebuie angajat un avocat.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: De ce nu plătesc avocatul cei care au inițiat acele documente? Deci, le-ați inițiat atunci, au picat, acum vreți să mergeți în justiție. De ce nu vă plătiți avocatul?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu ați înțeles nimic domnule Gherghinaru.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Eu voiam să fac amendamentul că vor plăti cei care au inițiat acele proiecte de hotărâri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, vă rog?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, este prevedere legală în acest sens că se plătește din bugetul local. NU putem să ocolim prevederea legală.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard. Vom face să fie suma cât mai mică.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Putem să stabilim suma.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei: Stabiliți suma pentru că mă puneți pe mine să stabilesc suma după aceea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore Stabilim un cuantum maxim care poate fi pus. Domnul Vețeleanu?

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Maxim 500 de lei RON.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mai am o singură completare. Dacă jurișii Primăriei nu vor merge în instanță cineva va trebui să intre pentru că va trebui reprezentat Consiliul Local. Sunt două posibilitări: fie un avocat plătit din fonduri publice sau să fie plătit d einițiatori.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul Voicu, ca să intrăm în dilema dumneavoastră, avocatul care va reprezenta consiliul ce punct de vedere va avea în instanță?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: El va apăra interesele consiliului local.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: De ce consiliul local?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Păi dacă e pârât Consiliul Local? Trebuie să aibă un punct de vedere consiliul local.

Domnul vicerpimar Gigi Ion Matei: Haideți să ne înțelegem. Va trebui să găsim un avocat neutru.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Până una alta interesul este al grupului de inițiatori pentru că de fapt aici este toată problema. A fost atacată în instanță, grupul de consilieri, dar nu în nume personal ci în calitate de consilieri locali și în numele Consiliului Local este în instanță această acțiune.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Asta am zis și eu că cineva va trebui să reprezinte Consiliul Local sau nimeni.

Domnul secretar Ion Didoiu: Proiectul de hotărâre este corect, este legal. Dacă acel amendament de a se specifica suma la 500 lei trece și se adoptă nu este niciun fel de problemă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Stați un pic. Pe piață ce reprezintă suma de 500 de lei? Dacă nu vine nimeni să apere?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Propuneți dumneavoastră atunci majorarea plafonului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Stați un pic că nu este interesul dumneavoastră personal pentru că dumneavoastră nu sunteți consiliul local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore:Și eu fac parte din grupul de inițiatori.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Consiliul Local, ca instituție este reprezentată de către secretar sau consilier local.

Domnul secretar Ion Didoiu: Repet, proiectul de hotărâre este corect și legal. L-am avizat în acest sens. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Supun aprobării amendamentul formulat privind cuantumul sumei să fie de maxim 500 de lei. Cine este „pentru” acest amendament? 10 voturi „pentru”. Nu s-a adoptat amendamentul privind plafonul.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la inițiativa majorității consilierilor locali în funcție și atacate la instanța de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi „pentru” și restul „abțineri” se aprobă angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la initiativa unui grup de consilieri locali și atacate la instanta de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea.

Contravaloarea serviciilor de reprezentare aprobate potrivit prevederilor de mai sus va fi suportată din bugetul local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: În continuare, sunt prezentate spre informare consiliului local următoarele:

 • -Plângere administrativă prealabilă formulată de d-na Dumitrescu Carmen împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 29.01.2015;

 • -Plângere administrativă prealabilă formulată de d-na Ilie Andreea Ionela împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 148/35/2004.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am luat cu toții act de plangerile formulate și prezentate. Urmează ca pentru unele dintre aceste plângeri să fie inițiate proiecte de hotărâri pentru a fi introduse în consiliul local la o ședință ulterioară. Se alege președintele de ședință pentru următoarele trei luni. Mai întâi: Întrebări și Interpelări

Domnul consilier local Mușat Constantin:Am înțeles că săptămâna aceasta s-a desfășura concursul pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Ariel. Am o rugăminte: să ni se prezinte un raport cu se s-a întâmplat la acest concurs pentru că sunt informații care ne dau a înțelege că au fost candidați care au luat la proba-proiect un punctaj maxim, la proba orală și susținere proiect -minim. Celălat candidat care a luat la proba proiect un procent mai mic iar la proba cealaltă a primit un punctaj mai mare. Asta a însemnat că de fapt s-a inversat punctajul. Ținând cont că sunt în consiliul de administrație și în perioada respectivă am mers la domnul viceprimar Cocoș, am mers la ședințe, am discutat, consider că trebuie să se aleagă un manager bun. Rog, încă o dată, să se facă un raport la ce s-a întâmplat, ținând cont că s-a înregistrat și partea de interviu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Încă nu s-a terminat perioada de soluționare a contestațiilor și comisia de soluționare a contestațiilor nu s-a pronunțat.

Domnul senator Laurențiu Coca: Este pentru prima dată când particip la ședința consiliului local. În deschiderea ședinței dumneavoastră, domnul viceprimar Vîrlan Eduard a spus că numai Guvernul Ponta prin anunțuri populiste a anunțat creșteri economice. Îl rog pe domnul Vîrlan, în mod public să citească Raportul Fondului Monetar Internațional, raportul Uniunii Europene și raportul Eurostar și nu Guvernul Ponta a anunțat această creștere. Văd că sunteți prin adresare, și am și eu șapte ani de experiență, domnule nu pot să fie trei viceprimari. Domnul Ioniță îmi pare rău că a plecat pentru că est singurul care știe să se adreseze cum trebuie. Chiar dacă ne place sau nu ne place acest lucru, domnul Matei este viceprimar cu atribuții de primar și merită această titulatură pentru că a fost primită prin hotărâre de consiliu local. Ar trebui să schimbați modul cum vă adresați acestui om pentru că domnule președinte nu cred că așa trebuie să se vorbească într-o ședință de consiliu local. Este pentru prima oară în viața mea când văd că sunteți supărați că s-au alocat banii la teatru și la filarmonică. Iarăsi este pentru prima oară când aud că sunteți supărați că s-au alocat bani la fotbal și la handbal. Cred că nu pentru Primărie joacă acești oameni. Cred că trebuie să lăsăm deoparte aceste refulări pentru că este clar că nu o să reușiți niciodată să schimbați starea lucrurilor prin această atitudine.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule senator aș vrea să vă spun un singur lucru...

Domnul senator Laurențiu Coca: Senator nu senatoare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am spus domnule senator. Deschideți urechile, desfundați-le.

Domnul senator Laurențiu Coca: Vă rog frumos, vorbiți dumneavoastră mai clar. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule senator Laurențiu Coca aș vrea să vă spun că dumenavoastră nu ați înțeles nimic din tot ceea ce am spus eu la execuția de casă. Și aș vrea să repet ca să fie lucrurile clare. Când am spus că la capitolul cheltuieli materiale s-au cheltuit toți banii care au fost programați de autorități din subordinea consiliului local, cum este Filarmonica, cum sunt celelalte, Ariel, sau celelalte cluburi unde banii au fost cheltuiți însemnă că există un manager acolo care și-a făcut treaba. Tot ce a rămas necheltuit în sarcina și în subordinea primarului nu s-au cheltuit. Eu la asta m-am referit. Nu am fost niciodată supărat. Banii au fost promovați, au fost aprobați prin buget pentru a se cheltui în anumite direcții. Într-o zonă s-au cheltuit în altă zonă nu. Eu m-am raportat în zona strict în subordinea primarului în exercițiu unde banii nu au fost cheltuiți. Nu am validat sumele la rectificările din luna martie-aprilie unde nu am fost de acord cu modul în care au fost distribuți banii. Asta era toată problema, domnule senator.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Am și eu să vă răspund pentru că ați folosit numele meu, domnule senator Coca. Mă bucur că ați făcut câteva remarci și sunt corecte dar mă așteptam să îi certați și pe colegii dumneavoastră de partid pentru că și dânșii au avut o anumită atitudine. Punctul numărul doi- ați spus că este creștere dar vreți să mă contraziceți și cu creșterea datoriei pe care o avem noi. A crescut de la 52 de miliarde de euro la 62 de miliarde și tot din rapoartele semnate și de dumneavoastră am găsit aceste lucruri. Mulțumesc.

Din sală are cuvântul domnul Florin Brăgău: Aș vrea să fac o observație și un apel totodată în calitate de cetățean și probabil candidat la următoarele alegeri. Observația este că vă faceți de râs în fiecare ședință...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Suntem în cadrul ședinței de consiliu local. Dacă aveți observații pertinente pe subiectele dezbătute...

Domnul Florin Brăgău: Domnule președinte, aș vrea să readuc în atenția domnului, primar, domnului viceprimar, partidul pe care îl reprezint în Râmnicu Vâlcea nu are un loc pentru un sediu local și solicit...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ne-ați dat raportul scris și nu are rost să continuăm. Aveți datoria să ne dați niște informații legate de bugetul local. Care este gradul de îndatorare al bugetului local.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: 17%

Domnul Florin Brăgău: Domnul Teodorescu și domnul Miftode...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Eu răspund și niciunul dintre cei doi nu răspunde. Decât eu răspund.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, trebuie să alegeți președintele de ședință, iar potrivit regulamentului, câtă vreme nu s-a făcut o înscriere din partea unei organizații sau a unui cetățean nu se respectă regulamentul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Propuneri pentru președintele de ședință?

Doamna consilier local Bobeanu Maria: Propun pe domnul Vețeleanu.

Domnul Cocoș Vasile: Propun pe domnul Mihăilescu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vom supune la vot. Este vot de persoană și trebuie procedură de vot. Inițiați procedura de vot, domnul secretar, vă rog. Avem două persoane înscrise pe listă : domnul Vețeleanu Eusebiu și domnul Mihăilescu Gheorghe.

Urmează o serie de discuții privind numărul necesar de voturi pentru alegerea președintelui de ședință, respectiv: Majoritatea consilierilor în funcție sau majoritatea consilierilor locali prezenți la ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Comisia de numărare este formată din domnul Amza, domnul Nuică, domnul Crăciunescu, domnul Boban și domnul Pruteanu. Propuneri pentru înlocuirea domnului Pruteanu care este absent. Din sală este propusă doamna Dobrete. Propunerea se supune la vot și se aprobă cu vot unanim. Se barează numele persoanei pe care nu o doriți ca președinte de ședință.

Se înmânează buletinele de vot și se realizează procedura de vot secret. Comisia de numărare se retrage pentru numărarea voturilor și stabilirea rezultatului.

În timpul acestei proceduri s-a constatat că alegerea președintelui de ședință se face prin votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție și în consecință, pentru că acest lucru nu se poate realiza întrucât o parte din consilieri locali au părăsit sala de ședință și nu sa întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de lege nu s-a ales președintele de ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: În aceste condiții declar ședința de consiliu local de astăzi 30 iulie închisă, urmând ca la ședința viitoare să fie ales președintele de ședință pentru următoarele trei luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


ec. Grigore Crăciunescu


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.