Proces verbal din 30.06.2015

12.Proces-verbal al sedintei ordinare 30 iunie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 iunie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2010 din 25.06.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. A lipsit domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie.

Domnul secretar informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesele verbale ale ședințelor extraordinare din data de 02.06.2015, respectiv din data de 08.06.2015. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și, întrunind 14 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (următorii consilieri locali: Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Dobrete Adina Florentina, Amza Valeru, Mihăilescu Gheorghe, Cocoș Vasile, Matei Gigi Ion și Nuică Ionuț Eduard), se aprobă procesele verbale ale ședințelor extraordinare din data de 02.06.2015, respectiv din data de 08.06.2015.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului Național”.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internațional de Teatru “Ariel Inter Fest - ediția a V-a”, 28 iulie - 2 august 2015.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind   prelungirea Contractului

nr.28077/20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.20103 din 06.07.2010, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Pătrășcioiu Nicolae Persoană Fizică Autorizată.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile Consiliului Local nr.119/2013 și nr.147/2013.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spațiu comercial, strada Lespezi nr.54, investitori Obogeanu Elena Georgiana și Obogeanu Gheorghe.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al

aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al

Serviciului Public Creșe.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele Teatrulului municipal “Ariel” și ale tarifelor pentru accesul la spectacolele de film difuzate la Cinema “Geo Saizescu”.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Râmnicu Vâlcea nr.57 din 27.03.2014, inițiat la solicitarea unui număr de zece consilieri locali.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dau cuvântul domnul viceprimar Gigi Ion Matei.

Domnul vicerpimar Gigi Ion Matei: Retrag de pe ordinea de zi punctul 20.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Nemaifiind alte discuții, supun la vot ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 30 iunie 2015, așa cum a fost prezentată de executiv cu retragerea punctului 20. Ordinea de zi a ședinței se votează cu majoritate simplă. Cine este pentru?

Domnul secretar Ion Didoiu: Vot unanim.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 și Raportul de completare nr.242781 din 30.06.2015”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 și Raportul de completare nr.242781 din 30.06.2015.

Întrunind 10 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 și Raportul de completare nr.242781 din 30.06.2015.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015

Întrunind 10 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Domnul consilier Amza Valeru și domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe solicită să adreseze o întrebare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore întreabă pe marginea cărei teme pentru că s-a îndeplinit procedura de vot.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: În comisii ați fost de acord și acum nu votați?

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:„Raportul și proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Amza Valeru: Dacă îmi permiteți... Dacă în comisie, peste tot, s-a dat vot favorabil, ce se întâmplă acuma? La ce s-a mai dat vot favorabil?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Așteaptă constructorul banii de la Guvern. Fraților, nu vă jucați cu orașul!

Domnul consilier local vețeleanu Ninel Eusebiu: Nici dumneavoastră... S-a dat un aviz în comisie și acum este votul. Votează fiecare cum crede.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă mai sunt discuții? Domnul consilier Mihăilescu?

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Eu am o întrebare pentru domnul director economic: care este scadența pentru constituirea acestui fond de risc?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnul director economic de unde?

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Al Primăriei, domnul director Lepădat.

Domnul viceprimar Matei Ion: Este impus de Curtea de Conturi.

Din sală domnul director Lepădat Ion spune că trebuie cât mai repede posibil.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă plata din bugetul local a sumei de 9.419,72 lei, inclusiv TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecționat și montat armătura în pereții mulați ai parcării subterane, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiții « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea ». Suma rezultată, prezentată în situația de plată anexată, reprezintă contravaloarea cantității de 1.458,68 kg. armătură, obținută din scurtarea carcaselor la nivelul grinzii de ghidaj.

Plata sumei prevăzută la alineatul precedent se va efectua după predarea, de către constructor, către UAT municipiul Râmnicu Vâlcea, a cantității de armătură, în vederea valorificării acesteia.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului Național”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului Național”.

În timpul votului, domnul viceprimar Matei Ion a întrebat: “Nu mai faceți Zilele Imnului?”

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri” (următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului Național”.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internațional de Teatru “Ariel Inter Fest - ediția a V-a”, 28 iulie - 2 august 2015”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internațional de Teatru “Ariel Inter Fest - ediția a V-a”, 28 iulie - 2 august 2015.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internațional de Teatru “Ariel Inter Fest - ediția a V-a”, 28 iulie - 2 august 2015.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:“Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului nr.28077/20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: O intrebare as avea: cand expiră actuala perioadă? Și o să vedeți cum motivez această întrebare...

Domnul viceprimar Matei Ion: În septembrie, 20 .09.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Vă întreb pentru că este important să știm dacă putem să discutăm altă dată, întrucât așteptam, sincer, un raport mai complex. Vorbim de o perioadă de 5 ani, iar prelungirea se motivează doar cu amortizarea investițiilor în utilaje. Eu, înainte de a lua utilajele, aș vrea să fiu sigur că așa avea unde să le pun la lucru. Tocmai de aceea aș vrea să știu dacă este singurul motiv pentru care se invocă această prelungire. Am citit raportul. Sunt convins că trebuie să voteze toți consilieri această prelungire pentru că e vorba de servicii publice. Nu cred că este singura motivare care mi s-a părut, sincer, puțin cam puerilă. Doar ca să amortizăm niște utilaje, prelungim cu încă 5 ani durata în care se efectueză servicii publice de către Piețe Prest pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea. Tocmai de aceea solicit, colegial, celor de la Piețe Prest, dacă putem discuta altă dată, sau dacă pot să ne prezinte acum motivele, pentru că eu nu le-am dedus în material și votez fără probleme acest material.

Domnul viceprimar Matei Ion: Motivarea este în solicitarea inițială. E aceeași motivare.aceea de a presta servicii pentru comunitate. Nu este nimic modificat. Datorită acestui fapt se face act adițional. Motivarea se face la contractul inițial. Continuitatea înseamnă, pur și simplu, o solicitare scrisă, în două-trei rânduri, zece, dacă este cazul, cu explicații. Ce v-am pus, a fost cu amortizarea și nu este neapărat...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Dacă îmi permiteți.eu întrebam dacă se impune această prelungire, pentru că cetățenii din municipiu au nevoie de servicii de utilitate publică. Că ele sunt prestate de către Piețe Prest, nu este nicio problemă. Dar, în material, motivarea prelungirii este că trebuie amortizate niște utilaje. Eu cred că este o falsă temă cel puțin în prezentarea lor. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că în acești 5 ani societatea și-a făcut datoria și cetățenii au, în continuare, nevoie ca această societate să presteze serviciile publice, e ok, votez cu ambele mâini.

Domnul viceprimar Matei Ion: Solicitarea pentru a presta serviciile este la contractul inițial încheiat acum 5 ani. Se mențin motivele de acum 5 ani.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Atunci acelea au fost motivele care au stat la baza delegării. Acum vorbim de o prelungire a duratei.

Domnul viceprimar Matei Ion: În aceleași condiții. Nu se modifică condițiile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Întreb colegii din Consiliul Local: credeți că trebuie să discutăm la o altă dată acest raport care va fi prezentat mai amănunțit?

Domnul viceprimar Matei Ion: Și o altă motivare: deși contractul expiră peste două-trei luni, perioada de licențiere este lungă și trebuie să înceapă de îndată solicitarea pentru licențiere, pentru că durează mult.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Același lucru vroiam să-l spun: trebuie să fiți conștienți că Piețe Prest trebuie să depună la Agenția Națională de Reglementare în domeniu cererea de licențiere în perioada de valabilitate a contractului vechi, iar prelungirea licenței trebuie să se facă în perioada de valabilitate a contractului. Altfel, riscăm la un moment dat, să nu aibă dreptul să presteze servicii de curățenie în oraș.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă din partea societății Piețe Prest este cineva prezent? Domnul Salomia.”

Domnul director economic Gheorghe Salomia: Același lucru vroiam să vă spun, ceea ce v-a spus și domnul consilier Mihăilescu Gheorghe. Avem nevoie de o nouă licență și trebuie depusă documentația la București. Pe lângă perioada de valabilitate a concesiunii trebuie să facem și dovada unor investiții, ceea ce am și făcut prin utiulaje, majorare de capital social și se reflectă în amortizarea lor, în durata de amortizare a acestora.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ați putea să menționați expres ce anume tip de aprobare este necesară? Ce tip de licență?

Domnul director economic Gheorghe Salomia: Este vorba de licența pentru salubrizare stradală.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Licența inițială pentru ce perioadă a fost emisă?

Domnul director economic Gheorghe Salomia: Este pentru 5 ani.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Și în ce dată ați obținut, în 2010, în ce dată?

Domnul director economic Gheorghe Salomia: Ea este valabilă până la expirarea contractului de concesiune, pentru salubrizare în aprilie pentru că am obținut licența mai târziu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: în condițiile în care soc Piețe Prest a fost înființată undeva în luna iulie sau august 2010?

Domnul director economic Gheorghe Salomia: 15 septembrie...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule Salomia.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului nr.28077/20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și restul „abțineri” (printre care următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului nr.28077/20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Vroiam să întreb ce număr de voturi trebuia întrunit?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: 16 voturi.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina:Dacă îmi dați voie, aș vrea să nu pățim ca la punctul nr.2 pe care dumneavoastră nu l-ați votat. La punctul nr.2 trebuia doar un xerox, pentru că suntem în bacalaureat, la Liceul Antim Ivireanul. Trebuia doar plata asigurată copiilor de la Grădinița Cozia, deci nu era mare lucru, se putea vota, era pentru copiii comunității, iar aici nu sunt decât niște copii cu cerințe educative speciale care au nevoie de un loc unde să stea, să învețe, în condiții civilizate. Este hotărârea dumneavoastră dacă votați sau nu, dacă vă jucați cu viețile copiilor sau nu. Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu vom trece la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.

Întrunind 13 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și o „abținere” nu se adoptă proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către “Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni” a imobilului “Grădinița cu program prelungit Nord 3”.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.20103 din 06.07.2010, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Pătrășcioiu Nicolae Persoană Fizică Autorizată”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celro prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.20103 din 06.07.2010, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Pătrășcioiu Nicolae Persoană Fizică Autorizată.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, contractul de închiriere nr.20103/06.07.2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață utilă de 9,60 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, în incinta PT 36, strada Buna Vestire, nr.3, se prelungește pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 05.07.2020.

Se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciul de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.20103/06.07.2010.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafață de 11,0837 ha., proprietatea municipiului, situat în punctul Fețeni.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Am luat act de lista prezentată în materialul nr.12. Am văzut că această comisie a fost transpartinică. N-am dubii vizavi de legalitatea acestei liste. Cunosc și aparatul de specialitate și n-am niciun fel de dubiu, dar aș vrea să le transmitem acestor 320 de persoane îndreptățite să primească o locuință socială niște termene. Să știm concret: anul acesta, în 2015, vor fi cetățeni care vor beneficia de aceste locuințe? Ar fi bine, dacă lucrăm planificat, să putem confirma acest lucru. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Cu mare drag le-aș fi dat un termen dacă dumneavoastră ați fi aprobat banii care au venit de la bugetul de stat pentru lucrările de la transformarea Căminului de Bătrâni din Ostroveni. Constructorul de acolo a oprit lucrările pentru că așteaptă de două luni de zile banii de la bugetul de stat, patru miliarde cinci sute, pentru care e depus deja facturile de acum două luni de zile. Dacă dumneavoastră nu ați binevoit să aprobați, nu puteți cere un termen pentru că, dacă aprobați, vă spuneam că mai e de lucru două săptămâni sau trei săptămâni.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnul Matei. Mai sunt alte discuții?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu cred că răspunsul domnului Matei a fost personal. Nu cred că știe dumnealui cum am votat eu. Eu am votat “pentru”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Răspunsul a fost la întrebare, adresat Consiliului Local.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă lista solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă lista solicitanților care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru accesul la o locuință socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Solicitanților prevăzuți la alineatul precedent li se va aduce la cunoștință motivul respingerii dosarelor, precum și faptul că, la data când întrunesc toate condițiile prevăzute de lege referitoare la criteriile de acces, pot depune o nouă cerere.

Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și cele referitoare la acordarea priorităților în soluționarea cererilor, se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.277 din 28.10.2013 privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială își încetează aplicabilitatea.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 4 „abțineri”(următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 16 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile Consiliului Local nr.119/2013 și nr.147/2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile Consiliului Local nr.119/2013 și nr.147/2013.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile Consiliului Local nr.119/2013 și nr.147/2013.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spațiu comercial, strada Lespezi nr.54, investitori Obogeanu Elena Georgiana și Obogeanu Gheorghe”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spațiu comercial, strada Lespezi nr.54, investitori Obogeanu Elena Georgiana și Obogeanu Gheorghe.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire spațiu comercial, strada Lespezi nr.54 », investitori Obogeanu Elena Georgiana și Obogeanu Gheorghe, cu respectarea condiției ca oportunitatea și necesitatea realizării arterei de circulație pe latura de nord a proprietății să fie studiată prin reactualizarea PUZ Goranu 2.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire spațiu comercial, strada Lespezi nr.54 », investitori Obogeanu Elena Georgiana și Obogeanu Gheorghe, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire spațiu comercial, strada Lespezi nr.54 », investitori Obogeanu Elena Georgiana și Obogeanu Gheorghe, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe.

Punctul douăzeci din ordinea de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele Teatrulului municipal “Ariel” și ale tarifelor pentru accesul la spectacolele de film difuzate la Cinema “Geo Saizescu”, a fost retras de pe ordinea de zi la propunerea inițiatorului.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Crăciunescu Grigore, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Pandurașu Adrian Iulian) și 2 „abțineri”(următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

În continuare, la punctul douăzeci și doi din ordinea de zi este prezentat: „Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Râmnicu Vâlcea nr. 57 din 27.03.2014, inițiat la solicitarea unui număr de zece consilieri locali”. Proiectul este însoțit de raportul compartimentului de specialitate nr. 23268 din 26.06.2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

În acest moment au părăsit sala următorii consilieri locali: Nuică Ionuț Eduard, Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Dobrete Adina Florentina, Amza Valeru, Mihăilescu Gheorghe, Cocoș Vasile și Matei Gigi Ion. Mai sunt prezenți în sală, la ședință, 14 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Păi, eventual... eventual...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: O secundă! Întrucât prin proiectul de hotărâre inițiat se va modifica o hotărâre existentă care a produs efecte juridice dar care face referire la persoane, aveți, domnule, secretar, un punct de vedere vizavi de procedura de vot pe care o va aplica astăzi consiliul local, referitor la modalitatea de vot întrucât hotărârea respectivă, modificarea ei se referă la o persoană? Domnul Didoiu, vă rog!

Domnul secretar Ion Didoiu: Deci, aveți în mapa dumneavoastră și pe masa dumneavoastră o opinie motivată a mea prin care nu am dat aviz de legalitate acestui proiect de hotărâre. În aceste condiții, dumneavoastră veți aprecia cum veți proceda vizavi de vot, dacă va fi vot secret sau nu. Vă mulțumesc!

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar Didoiu, eu văd că pe ordinea de zi, unde este viza de legalitate a secretarului municipiului Râmnicu Vâlcea, este înscris și punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local, care se prezintă în această formă. Noi considerăm că, punându-vă viza de leghalitate pe întreaga ordine de zi, este semnătura dumneavoastră, și punctul 22 este inclus.

Domnul secretar Ion Didoiu: Este o interpretare eronată!

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnul consilier Iulian Voicu, vă rog!

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Avem o mică discuție legată de faptul dacă secretarul unității administrativ teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că este ilegală. Deci dumneavoastră aveți posibilitatea ca, eventual, după redactarea acestui proiect de hotărâre să nu îl contrasemnați...

Domnul secretar Ion Didoiu: Eu sunt obligat prin lege să avizez de legalitate proiectele de hotărâri și, ulterior, am obligația să contrasemnez sau nu, prin motivarea de ce nu, hotărârile adoptate. Deci e diferență!

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu am văzut opinia motivată și v-am trimis un răspuns în numele consiliului local.

Domnul secretar Ion Didoiu: Am primit răspunsul, nu am fost de acord cu acel răspuns, de aceea am depus opinia motivată.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: O să fac trimitere la faptul că ați făcut trimitere la justificarea nesemnării acestui proiect de lege la prevederile art.14 din Legea 554 a conteciosului administraziv și, noi, zic eu, că am demonstrat faptul că acel articol 14, la care faceți trimitere dumneavoastră că v-ar reține să semnați, nu este aplicabil în această cauză. În primul rând, articolul vorbește expres doar despre suspendarea dispusă de instanță. Nu ne aflăm în situația unei suspendări dispuse printr-o hotărâre judecătorească ci, în situația unei suspendări, ca urmare a promovării unei acțiuni de către Prefectul județului Vâlcea. Acesta ar fi un prim aspect. Deci, articolul 14 se referă în mod expres doar la suspendarea dispusă de instanța de judecată. Pe de altă parte, același articol 14 se referă de asemenea în mod expres la emiterea de noi acte administrative. Or, în această situație nu se emite un act nou administrativ, ci se modifică un act vechi de circa un an de zile. Deci, nici din acest punct de vedere art.14 pe care îl invocați dumneavoastră nu este aplicabil în această speță. În al treilea rând ați făcut trimitere la sfârțitul opiniei motivate la faptul că cele două hotărâri ar produce aceleași efecte și știți foarte bine că în articolul 14 se face trimitere doar la conținut, în niciun caz la efectele celor două hotărâri luate de consiliul local. Deci, acestea ar fi cele trei argumente care zic eu că ne îndreptățesc să vă solicităm și aveți timp, zic eu, să vă reconsiderați poziția.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule consilier, dacă dumneavoastră sunteți avocat de profesie, ne spuneți și îmi spuneți și mie, care, probabil în accepțiunea dumneavoastră, nu știu, ce se întâmplă în situația în care un act administrativ este suspendat de drept?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dacă legea nu distinge nici dumneavoastră nu trebuie să distingeți

Domnul secretar Ion Didoiu: Nu. Vă întreb, că eu nu știu...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Că suntem juriști amândoi, că sunt eu sunt avocat și dumneavoastră secretar...

Domnul secretar Ion Didoiu. Vă întreb ce se întâmplă în situația în care...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Legea nu distinge acest aspect. În al doilea rând dumneavoastră ați făcut trimitere la art.14. Dacă făceați trimitere la altceva și o să vă spun, eventual după aceea, la ce trebuia să faceți trimitere, atuncea aș fi fost de acord cu dumneavoatsră. Dar dumneavoastră ați motivat în această opinie, faptul că art.14 vă împiedică să semnați pentru legalitate. Or, eu vă spun că nu vă împiedică. Sau nu acest articol. Acuma nu trebuie să vă spun exact ce trebuie să scrieți în opinie. E treaba dumneavoastră...

Domnul secretar Ion Didoiu: Suspendarea de drept este...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dacă îmi arătați unde scrie în lege... eu sunt de acord.

Domnul secretar Ion Didoiu. Este cel puțin la fel de puternică ca suspendarea...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Păi, nu mergeți pe analogii...

Domnul secretar Ion Didoiu: Mă lăsați să termin?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dacă ați făcut trimitere la articolul 14...

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule consilier, eu nu v-am întrerupt, v-am ascultat până la capăt, da? Suspendarea de drept este cel puțin la fel de puternică ca suspendarea dată de un organ jurisdicțional și o să vă dau un exemplu. Mai operează în legislația românească și alte suspendări de drept. O suspendare de drept care intervine și pe care o cunoaștem cu toții, pentru că probabil am fost în astfel de situații, este atunci când se face o plângere împotriva unui proces verbal de sancționare a contravenției, da? Simpla dovadă a depunerii plângerii și înregistrarea la judecătoria competentă face ca acel proces verbal să fie suspendat de drept. În aceste condiții, agentul constatator nu mai poate reveni să dea o nouă formă procesului verbal astfel încât să ajungă la același efect. Eventual, dau un exemplu, de suspendare a permisului. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dumneavoastră vorbiți acum de O.G.2, domnule Didoiu! Eu vorbesc de legea contenciosului administrativ care ne este aplicabilă nouă. Dacă legiuitorul ar fi dorit ca suspendarea de drept să se menționeze, ceea ce ați spus dumneavoastră, nu s-ar fi trecut suspendarea de către instanță ar fi lăsat doar suspendarea. Asta vreau să vă spun. Acolo unde sunt menționate ca suspendate de drept s-ar fi inserat acest paragraf la care dumneavoastră faceți trimitere. Articolul 14, vă spun cu toată seninătatea nu este aplicabil în speță și nu mai continuăm cu discuția că...

Domnul secretar Ion Didoiu: Un act administrativ atacat de Prefect, prevede art. 123 din Constituția României, este suspendat de drept.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dar nu articolul 14.

Domnul secretar Ion Didoiu: Această prevedere se reia și în legea conteciosului administrativ, da?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dumneavoastră ați făcut trimitere la art.14 și eu am zis doar că nu este aplicabil, atâta.

Domnul secretar Ion Didoiu: Este aplicabil pe cale de consecință, întrucât este vorba despre emiterea unui act administrativ cu același conținut, da? Este aceeași situație.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Ăsta este punctul dumneavoastră de vedere, eu v-am spus doar că nu este aplicabil.

Domnul secretar Ion Didoiu: Actele adminsitrative se redactează ținând seama de Legea 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative în care se precizează foarte clar ce se întâmplă în situația modificării, completării sau abrogării altor acte.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dar dumneavoastră nu ați făcut trimitere la aceste articole de lege și ați spus doar de art.14 și eu cu asta am combătut. Faptul că dacă art.14, deci așa cum spuneți în opinia motivată, vă împiedică, nu ar trebui să o facă.

Domnul secretar Ion Didoiu: Mă împiedică suspendarea de drept, domnule consilier.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Păi, știu, dar nu ați scris asta în opinia motivată. Asta-i opinia motivată și aici scrie doar de art.14 și eu v-am spus doar că nu se aplică.

Domnul secretar Ion Didoiu: Mă împiedică suspendarea de drept și am scris asta în...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Că spuneți altele în plus acuma asta-i altă discuție, dar trebuia să o faceți în scris să vă răspundem și noi, că așa...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră.

Din sală se aude: Punctual!

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Chiar foarte punctuală. Deci, ați făcut trimitere la un fenomen care se poate întâmpla oricăruia dintre cei ce au permis de conducere și vă întreb un lucru: dacă astăzi mi-a fost suspendat și mi s-a întocmit proces verbal, îl atac în instanță, se suspendă. Dar, după trei zile, iar calc pe bec și mă sancționează, dar dacă după o săptămână de zile, din nou încalc regulile de circulație, ce se întâmplă atunci? Este aceeași situație.

Din sală se aud discuții neinteligibile.

Domnul secretar Ion Didoiu: Este vorba de același conținut. Eu am spus...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: N-au aplicat... n-am respectat o trecere de pietoni. Mulțumesc. Domnul consilier Ioniță, vă rog!

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Stimați colegi, rămân un pic surprins de refuzul domnului secretar de a da un răspuns la o întrebare pertinentă care n-are, după mine, legătură cu refuzul de legalitate. Întrebarea a fost simplă: dacă noi purcedem mai departe în decursul nostru legitim de a vota această modificare, dacă purcedem la vot secret sau nu? Deci, aceasta fusese întrebarea, dacă domnul secretar Didoiu refuză să răspundă pentru că, mă rog, n-ar fi dat viză de legalitate...

Domnul secretar Ion Didoiu: V-am spus că...

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule Didoiu, vă rog nu fiți domnul Matei! Vă rog frumos, e liber scaunul dar nu mă întrerupeți, atâta vreme cât eu nu v-am întrerupt. Deci, dacă domnul Didoiu refuză să dea un răspuns pe această argumentație, eu vă propun, stimați colegi, să votăm secret. Asta nr.1. Numărul 2: constat că nu se face distincția între fondul problemei și forma ei. Că nu înțelege de domnul Ion Gigi Matei treaba aceasta, mă rog, pot să înțeleg, că chiar dacă are înțelegere îi e greu să accepte. Dar, aparatul de specialitate al Primăriei trebuie să înțeleagă. Stimați colegi, în fapt, pe fond, consiliul local, prin glasul a 11 consilieri și cu Ion Gigi Matei 12 au dat, au acordat încrederea lui Ion Gigi Matei să fie viceprimar cu atribuții de primar și i-au dat aceste atribuții. Dacă domnul Gigi Matei nu a știut cum să-și gestioneze aceste atribuții, nu a răspuns cetățenilor, și-a desconsiderat colegii și i-a jignit în permanență și i-a și dezinformat, s-a ajuns la situația în care consiliul local, de data aceasta prin glasul a 14 consilieri, a luat o hotărâre de schimbare, de retragere a atribuțiilor de primar. Și, acum puteți să-mi răspundeți dacă doriți, domnule secretar general: acest demers de retragere a atribuțiilor de primar pentru viceprimarul Ion Gigi Matei motivat așa cum s-a motivat, este ilegitim? Încalcă vreo lege? Răspund. Întrebarea era retorică. Nu încalcă. Deci, acesta este fondul problemei cu care consiliul local care i-a acordat încredere și atribuții de primar domnului Ion Gigi Matei, de data aceasta cu 14 voturi, deci consiliul local i-a retras și îi retrage această încredere. Problema mai departe rămâne de formă și aici este rolul secretarului general, aici este rolul departamentului de specialitate, care trebuie să fie în slujba consiliului local. Mă tem că, după acțiunile repetate pe care le-am constatat, erori în procesele verbale de ședință, omisiuni, transmiterea, formularea de puncte de vedere cum a fost acela: „Domnule, nu putem pune la primul punct al ordinii de zi subiectul acesta că atacă Prefectul”. Nu am văzut să atace Prefectul. Am văzut că o hotărâre de consiliu local redactată și transmisă la Primărie, la Prefectură, ajunge la persoanele nominalizate după trei zile. Oare, departamentul de specialitate nu are nicio responsabilitate vizavi de aceste aspecte? Faptul că niște hotărâri ale consiliului local sunt atacate de Prefect cu sau fără motivație nu ridică niște semne de întrebare și asupra acestui departament? Și vă fac o sugestie: deci, fiți... riscați prin această manieră, începută astăzi de a nu răspunde la o întrebare inofensivă și perfect pertinentă, riscați să vă pierdeți credibilitatea. În cei șapte ani de activitate nu am întâlnit așa ceva și eu vă recomand să îl consultați în continuare pe domnul secretar Toma Mihăescu. Apropo, mai este angajatul Primăriei?

Din sală se spune că nu mai este.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: De când? Doamna Borleanu este? Mai are contract?

Domnul consilier local Țârdea Dumitr: Dar nu ăsta este subiectul.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu, nu, ca să știu și eu. Bine, lasă, discutăm la diverse. Deci, eu fac un apel la departamentul de specialitate, să explice, să ia act dacă demersul nostru al celor 14 consilieri, de retragere a atribuțiilor viceprimarului este perfect legal și legitim, forma prin care se pune această hotărâre în aplicare trebuie să o sprijiniți și chiar să o oferiți, dacă aveți alte punct de vedere. Dacă nu, sigur, precum ați văzut consiliul local este suveran și poate să își desfășoare activitatea luând hotărâri cu 14, 16 sau 12 voturi. Vă foarte mulțumesc!

Domnul preșdinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule consilier.

Domnul consilier local loniță Gheorghe: Deci, propun votul secret! Ca să fim înțeleși!

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Pe lângă faptul că, lăsând la o parte moralitatea pe care dumneavoastră, cu ghilimele de rigoare ați invocat-o, aparatul de specialitate are obligația de a sprijini orice consilier local sau orice grup de consilieri locali in inițierea unui proiect și redactarea lui corectă și în spriritul legii. Oamenii care sunt în consiliul local, nu toți au studii și pregătire juridică, iar aparatul de specialitate din cadrul Primăriei este pregătit struct pentru așa ceva. Mai mult decât atât, o hotărâre finalizată, redactată, semnată de către președintele de eșdință și de către secretar pentru legalitate, ea trebuie să plece în același timp și către autoritățile care controlează, respectiv Prefectura, dar în același timp și către părțile direct implicate și știți bine la ce mă refer. Nu privește o parte direct implicată hotărârea decât după două zile sau trei zile când deja vine și un răspuns din partea Prefecturii. Legea vă obligă să le trimiteți în paralel. Mulțumesc. În aceste condiții, dacă... Domnul Constantinescu? Spuneți!

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Un minut, pentru a clarifica această inițiativă. Pentru a o clarifica din punctul meu de vedere. Am atât motivele invocate în inițiativa celor 10 consilieri locali. Dacă îmi permiteți, trei sau patru sunt, am să le enumăr pe scurt. Neîndeplinirea atribuțiilor în soluționarea petițiilor. Exercitarea concomitentă a atribuțiilor de primar și a celor de consilier local, inclusiv în ședința de astăzi a votat. Eu spun că a votat conform legii.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Ca și consilier. E viceprimar și consilier!

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Eu vorbesc din punctul meu de vedere! Nu sunt jurist.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Are dreptul să voteze, domnule! Nu mai invocați asta!

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Lipsa de colaborare dintre viceprimarul cu atribuții de primar și consilierii locali, din vina exclusivă a acestuia. Să mă ierte Dumnezeu, nu am fost nici pe departe prietenul domnului Matei, ne-am ciondănit în multe ședințe de consiliu local. Am greșit și eu un pic. Poate dumnealui mai mult dar cred că am și eu părți din vină. Sau alți consilieri locali. Acum nu suntem Dumnezeu ca să... avem dreptate absolută cum se invocă în această inițiativă.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Morala?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Îmi cer scuze, mai am un minut, cred că vorbesc la subiect și n-aș vrea să plictisesc. Dup-aia: starea de incertitudine în conducerea orașului. Cred că doar formula de adresare e necunoscută, în rest... Dumnealui și după hotărâre și înainte face parte din echipa de conducere a UAT. În fine, nu cred că noi, consilierii locali, avem atribuții de cercetare disciplinară. Aceste chestiuni se referă la cercetarea disciplinară a unui angajat al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Văd că domnul Matei, la ora actuală, este angajatul primăriei Râmnicu Vâlcea. Eu nu am competența să îi evaluez activitatea. Doi la mână: concluzia, că o așteaptă domnul general! Întradevăr, singurul motiv este acela invocat de domnul Ioniță: s-a constituit o altă majoritate în consiliul local, o nouă majoritate și, conform principiului democrației -majoritatea decide, și al legii, dacă eu voi vota acest punct de pe ordinea de zi este că s-a creat o majoritate, și cu mine și fără mine, asta-i altă discuție și întradevăr minoritatea se supune majorității. Atât am avut de spus. Mulțumesc frumos!

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Da, mulțumesc domnului Constantinescu. Domnul Vețeleanu, vă rog!

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Vreau să îi dau o scurtă replică colegului meu, domnul Constantinescu! Dacă citiți bine 215, o să vedeți că Gigi Matei, primarul actual nu a respectat niște puncte de acolo. Raportul care trebuie să îl facă...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu l-am invocat!

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Relația cu consilierii locali și poate nu v-ați întâlnit pe aici mai des...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Îmi amintesc, sigur, nu am fost prieteni nici pe departe... Nu am competențe disciplinare, am vorbit în numele meu, dar întradevăr dacă s-a creat o majoritate, majoritatea trebuie să decidă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: În conluzie, dacă nu mai sunt alte discuții... Va trebui să completăm comisia de validare și numărare a voturilor care avea sau are următoarea componență: domnul consilier Amza Valeru, pruteanu Bogdan, Boban Liviu, Nuică Ionuț, Crăciunescu Grigore. Întrucât constatăm că lipsesc doi dintre colegi respectiv: domnul Amza și domnul Nuică, propun nominalizarea a două persoane care să facă parte din componența comisiei de numărare și validare a votului. Aștept propuneri. Domnule Pruteanu?

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnul Vețeleanu și domnul Persu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnul Vețeleanu și domnul Persu. Supun votului dumneavoastră completarea pentru votul de astăzi din data de 30.06 a comisiei de numărare și validare cu domnul Eusebiu Vețeleanu și domnul Persu Mihai alături de domnul Liviu Boban, domnul Pruteanu Bogdan și subsemnatul Crăciunescu Grigore. Supun votului dumneavoastră componența comisiei. Cine este „pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Da. Mulțumesc. În aceste condiții fiind vorba de modificarea unei hotărâri de consiliu local vă propun ca pe buletinul de vot să fie trecut următorul lucru: sunteți de acord cu modificarea hotărârii de consiliu local numărul  din data de  ? Să răspundem cu „da” sau „nu” în condițiile în care, repet, această modificare de hotărâre se referă la înlocuirea domnului Ion Gigi Matei cu domnul Eduard Vîrlan. Cine este „pentru” va tăia printr-o linie barată cuvântul „nu”, în sensul că va rămâne „da”, sunt pentru modificarea hotărârii în sensul înlocuirii domnul Matei cu domnul Vîrlan.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Ca în proiectul de hotărâre...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă sunteți de acord, supun votului colegilor din consiliul local modalitatea de nominalizare, modalitatea de întocmire a buletinului de vot și modalitatea de vot. Cine este „pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. În aceste condiții, domnule secretar dați vă rog dispoziție aparatului de specialitate să întocmească buletinele de vot.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Numai o secundă. Aș dori să mă abțin la această votare și să facă 13 buletine.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian: Mai am și eu o rugăminte către domnul secretar ca eventual odată cu opinia dumnealui să înainteze către Prefectură și răspunsul consilierilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Răspunsul consilierilor și hotărârea semnată și validată către adresanți. Ar trebui să facem mențiunea că la acest punct de pe ordinea de zi, respectiv punctul 22, colegii din consiliul local, reprezentanții Partidului Social Democrat în frunte cu viceprimarul în exercițiu, domnul Gigi Ion Matei au părăsit sala de sedință.

Urmează întocmirea buletinelor de vot de către aparatul de specialitate.

Din sală s-a cerut cuvântul.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Stați că nu am terminat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Suntem în cadrul unei proceduri, pe marginea unui subiect.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Domnule presedinte până se votează eu vă propun să atacăm și punctul Diverse cu interpelări.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Interpelări? Dacă cineva are ceva? Domnule consilier Ioniță vă rog.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Întrucât în cadrul audiențelor ...

Domnul secretar al municipiului Ion Didoiu: Este un regulament. Nu aveți voie.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu, revocăm. Suntem în cadrul unei proceduri de vot, suntem în cadrul unui subiect. După terminarea punctului 22.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Societatea civilă, spuneți? Suntem în pauză.

Un cetățean din sală spune: Puneți Imnul României să-l mai ascultați o dată că toți sunteți români și așa faceți numai nenorociri, vom vorbi la anul pe vremea aceasta, da? Să vedem la anul? Pe unde vă mai ascundeti? Astăzi numai nu, nu, nu. Rușine să vă fie.

Alt cetățean din sală: E prima oară când vin aici, dar azi a fost un bâlci.

Altă voce din sală: Vă distrați? Și noi.

Mai multe voci pe fundal neinteligibile. S-a luat o scurtă pauză.

S-au înmânat buletinele de vot

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Pe buletinul de vot este scris următorul text: sunteți de acord cu modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.57 din 27 martie 2014, al cărui cuprins va fi: „Art.1 Până la alegerea unui nou primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan?” Asta este menționat pe buletinul de vot și se răspunde cu „da” sau „nu”. În condițiile în care doriți ca această hotărâre de consiliu să fie modificată veți bara cuvântul „nu”, în sensul în care trebuie să rămână valid cuvântul „da”, adică sunteți cu toții de acord pentru modificarea hotărârii de consiliu. Sunt neclarități din acest punct de vedere? Mulțumesc. În momentul de față vom trece la vot.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret. După îndeplinirea acestei proceduri, comisia de numărare se retrage pentru numărarea voturilor și constatarea rezultatului votului. Se ia o scurtă pauză.

La întoarcerea în sală are cuvântul domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu.

Domnul consilier Vețeleanu Ninel Eusebiu dă ciitire procesului verbal, parte integrantă a dosarului de sedintă. Din acesta rezultă că, pentru modificarea HCL nr. 57/2014, în sensul îndeplinirii atribuțiilor conferite prin lege primarului de către domnul viceprimar Eduard Vîrlan, până la alegerea unui nou primar, s-a întrunit cel mai mare număr de voturi, respectiv 13 voturi. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule Veteleanu. Ca atare, în aceste condiții, la punctul 22 din ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului municipal al municipiului Râmnicu Vâlcea din data de 30 iunie 2015, ora 13,00 în sala de consiliu, numărul de voturi necesar pentru adoptarea acestei hotărâri, în sensul modificării ei, era de 12 voturi, drept urmare proiectul de hotârâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Am terminat punctele de pe ordinea de zi și vom intra la capitolul „Diverse, Discuții și Interpelări”. Domnule consilier Ioniță, vă rog.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Stimați colegi, întrucât în cadrul audiențelor cu cetățenii s-a ridicat problema că o bună parte din sesizările transmise Primăriei, atât electronic, cât și scrise nu capătă răspuns în termen, întrucât acum două ședințe, trei ședințe am cerut public, de la acest microfon, domnului viceprimar Ion Gigi Matei să prezinte „Raportul semestrial privind modalitatea de soluționare a sesizărilor și petițiilor”, conform art. 14 din Legea 233 și întrucât Legea 215 prevede la art 63, alin 3, punctul b) obligativitatea autorităților publice să prezinte semestrial asemenea rapoarte, solicit colegilor de Consiliu, pentru că nu o pot face în nume personal, să aprobăm, să-i cerem primarului sau viceprimarului cu atribuții de primar, indiferent care va fi acela, ca la ședința viitoare să ne prezinte „Raportul privind modalitatea de rezolvare a sesizărilor și petițiilor cetățeniilor” pe ultimele două semestre. Deci, vă rog să supuneți, aceasta este prima propunere, deci ca raport, în baza, repet a art. 63 din Legea 215/2001. La solicitarea Consiliului Local, așa spune în lege și eu cred că necesită un vot dacă este la solicitarea Consiliului Local. De asemenea, o informare privind stadiul, numărul, noi avem o organigramă Primăriei și constat tot mai mult că peste această organigramă avem un număr „n” de colaboratori externi, deci persoane angajate cu contract de colaborare. Nu am reușit să capăt informațiile pe surse, dar sunt informații publice și solicit o informare care să cuprindă numărul, cu nume, data angajării, suma și data ultimului act adițional al acestor contracte și funcția, categoric, activitatea desfășurată. Repet, o informare privind persoanele angajate prin contract de colaborare. Data primei angajări, suma, ultimul act adițional și activitatea pentru care a fost angajat. Și eu, repet, consider că trebuie vot al Consiliului Local privind această solicitare. Nu trebuie proiect de hotărâre sau altceva.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am înțeles. Întrucât opinia dumneavoastră, cele două puncte de vedere pe care le-ați ridicat sunt pertinente, consider că este corect ca acestea să fie avute de către Consiliul Local sau cel puțin de marea majoritate constituită în Consiliul Local, care este prezentă acum în sală. Cred că este corect un vot pe această temă prin care se va face dovada că cele două puncte susținute și discutate de dumneavoastră sunt însușite și vor fi susținute de noua majoritate. Cele două puncte propuse de domnul consilier Ioniță. Cine este “pentru”?

Domnul consilier Persu Mihai: Numai puțin, domnule președinte, îmi cer scuze.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Persu, am intrat în procedură.

Domnul consilier Persu Mihai: Numai puțin. Înainte de a vota dați-mi voie, este foarte important.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Doriți să faceți comentarii?

Domnul consilier Persu Mihai: La primul punct pe care l-a solicitat domnul Ioniță, prezentarea trebuie făcută exclusiv de către viceprimarul Matei, pentru ca domnia sa știe ce răspunsuri a dat la sesizările cetățenilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Categoric. E logic pe perioada cât a avut mandat și prerogative de primar, drepturi depline, e logic ca dumnealui să dea răspuns acestor solicitări.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Solicitarea mea sună și este, vă și argumentez, raportul nu îl face primarul, el este responsabil de a pune această atribuțiune în practică, dar documentul îl elaborează compartimentul de specialitate și recomand celor care se vor ocupa de acest raport să urmărească raportul primarului Viorel Arion al municipiului Hunedoara și vor avea un model pe care eu personal îl accept ca fiind acoperitor și răspunde la întrebare, indiferent cine va fi primar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Da, e în regulă. Supun votului dumneavoastră, colegilor din consiliu susținerea ca aceste două puncte, aceste două inițiative să fie însușite de către toți colegiu din consiliu. Cine este „pentru”? Mulțumesc. În unanimitate de voturi cele două proiecte care ulterior vor avea puncte de vedere, raport și informare în cadrul unei ședinței ordinare, unei viitoare ședințe ordinare din cadrul consiliului local. Toți colegii din consiliu o vor susține. Domnul secretar Didoiu.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, vot se poate face doar pe proiectul de hotărâre, dar este dreptul dumneavoastră, fie că îi solicitați personal sau un grup de consilieri să cereți aceste date și să vi se pună la dispoziție. Nu trebuie vot. Pentru că în momentul în care se votează se presupune că se redactează o hotărâre.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, înseamnă că dumneavoastră nu ați înțeles. Suntem la Capitolul Diverse - Discuții și Interpelări. Colegul nostru, domnul Ioniță a venit cu niște propuneri prin care se solicită anumite, transparența anumitor lucrurilor, anumite date din cadrul Primăriei, vizavi de termenele de răspuns a unor solicitări venite dinspre cetățeni către Primar, iar noi ne asumăm alături de dumnealui că susținem și întărim ca aceste lucruri să fie transparente și prezentate sub forma unui raport într-o ședință viitoare.

Domnul secretar Ion Didoiu: Sunt consemnate în procesul verbal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cre este problema că ne asumăm public susținerea față de cele două inițiative care au fost puse în discuție astăzi, în plenul ședinței?

Domnul secretar Ion Didoiu: Avem în regulamentul dumneavoastră procedura de vot și spune ce se votează și ce nu se votează.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Înseamnă că dumneavoastră chiar nu doriți să înțelegeți, domnule secretar.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Domnule secretar, ce înseamnă la solicitarea Consiliului Local? Așa spune regulamentul. Tot eu, Ioniță Gheorghe, să mă substitui Consiliului Local? Dați-mi o explicație dumneavoastră. Deci, votul acesta înlătură orice dubiu privind această solicitare și modalitatea ei de punere în practică, alminteri mă trezesc fără „aviz de legalitate”. Deci, votul nu face altceva decât să întărească această solicitare.

Domnul consilier local Boban Liviu Emil: Domnule secretar, nu numai domnul Ioniță a solicitat acest lucru ci cei 14 consilieri care sunt în sală solicită acest lucru.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cu siguranță, domnule secretar, va fi o inițiativă din partea unui grup de consilieri pe care îi vedeți și care vor fi cosemnatarii acestor proiecte inițiate de domnul Ioniță, cel puțin la nivel de informare.

Domnul secretar Ion Didoiu: Și doriți redactarea unei hotărâri?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Dumneavoastră consemnați în procesul verbal că la solicitarea Consiliului Local, cu 14 voturi, viitor viceprimar cu atribuții de primar trebuie să prezinte cele două documente.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. În condițiile în care nu mai sunt discuții și interpelări, aș vrea să facem o mențiune înainte de a închide ședința ordinară din data de 30 iunie 2015. În urma votului, în urma adoptării prin vot a punctului 22 de pe ordinea de zi care prevede modificarea hotărârii consiliului local nr.57 din martie 2014, componența echipei care conduce din acest moment Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea este următoarea: domnul Eduard Vîrlan, viceprimar cu atribuțiiuni de primar și domnul Ion Gigi Matei viceprimar. Mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


ec. Grigore Crăciunescu


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.