Proces verbal din 29.04.2015

7. Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 29 aprilie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 aprilie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1386 din 24.04.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și toți cei 23 de consilieri locali în funcție. Inițial au fost prezenți 22 de consilieri locali, domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș a venit la dezbaterea punctului șapte din ordinea de zi.

Domnul secretar informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 martie 2015. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 martie 2015.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă anunț că retrag de pe ordinea de zi punctul cinci - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului municipal Ariel. La punctul saptesprezece vreau sa fac o precizare acum: schimbarea destinatiei locuintei va fi facuta printr-o hotărâre de consiliu local și va deveni locuință socială.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, un punct suplimentar pe ordinea de zi: Întrebări și interpelări, pe care vă rog să-l introduceți.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare și nu trebuie aprobat.

În continuare, are cuvântul domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Ordinea de zi a ședinței de astăzi prezentata de executiv cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014, cap. IV, pct 13 de stabilire și aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului municipal Ariel.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare

și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de acordare sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 “Cultură, recreere, religie”.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului - 627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului și Zilei Copilului.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente dedicate sărbătoririi zilei de 1 Mai.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind rezultatele reevaluării activelor corporale de natura construcțiilor aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 28.02.2015.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor artere de circulație în domeniul public al municipiului.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosință către societatea PIETE PREST SA.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 212/60/2008, modificată de hotărârea nr. 179/28/2012.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism “Reactualizare PUZ Goranu 2”.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea modificării Statutului Asociației și pentru semnarea actului adițional nr.1 la acesta.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea cotizației municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015. În continuare, se supune aprobării ordinea de zi fără punctul cinci și se aprobă cu vot unanim ordinea de zi a ședinței modificată.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La primul punct din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2015, cu o valoare de 86.059.249,28 lei - la partea de venituri și 49.422.121,00 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în suma de 36.637.128,28 lei. De asemenea, se aprobă executia bugetului contului „Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” pe trimestrul I al anului 2015 cu o valoare de 1.087.086,59 lei - la partea de venituri, rezultând un sold în sumă de 1.087.086,59 lei.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2015.

Cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință, se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2015, cu o valoare de 86.059.249,28 lei -la partea de venituri și 49.422.121,00 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 36.637.128,28 lei, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă execuția bugetului contului « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare » pe trimestrul I al anului 2015, cu o valoare de 1.087.086,59 lei -la partea de venituri, rezultând un sold în sumă de 1.087.086,59 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune rectificarea bugetului local al muncipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 la partea cheltuieli, rămânând la valoarea totală de 250.603.000 lei după cum urmează:

„Se rectifică lista de investitii pe anul 2015-TOTAL SURSE DE FINANTARE prin modificări de structură, în cadrul aceluiași capitol bugetar, rămânând la valoarea totală de 34.871.000 lei”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință, se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 la partea de cheltuieli - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, rămânând la valoarea totală de 250.603.000 lei, după cum urmează :

 • - CAP 67- Cultură, recreere și religie = + 55.000 lei Filarmonica Ion Dumitrescu -Fesivalul Muzical Internațional "Tinere Talente" ediția a XXXVI-a;

 • - CAP 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" = + 20.000 lei - TVA la veniturile din concesiuni ;

 • - CAP 74 "Protecția mediului" = + 5.000 lei TVA la veniturile din prestări servicii;

 • - CAP 81 - Combustibili și energie = + 44.000 lei TVA la veniturile din concesiuni;

 • - CAP 84 - Transporturi = + 1.000 lei TVA la veniturile din concesiuni;

 • - CAP 97 - Fond rezervă = - 125.000 lei, din care:

 • 70.000 lei - TVA concesiuni și prestări servicii;

 • 55.000 lei - Filarmonica Ion Dumitrescu -Festivalul Muzical Internațional "Tinere Talente".

De asemenea, se rectifică lista de investiții pe anul 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin modificări în structură, în cadrul aceluiași capitol bugetar, rămânând la valoarea totală de 34.871.000 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată. Influențele constau în:

 • se diminuează capitolul 84.02 - Dotări independente - 1.200.000 lei;

 • se majorează capitolul 84.02 - Majorare capital social S.C. ETA SA + 1.200.000 lei. În situația în care suma alocată de 1.200.000 lei pentru achiziția celor două autobuze de capacitate mică nu va fi utilizată integral, diferența rămasă va fi alocată pentru plata ratelor la scadență la creditul contractat de S.C. ETA S.A. de la Banca Românească.

Consecință a majorării capitalului social al Societății ETA SA conform prevederilor de mai sus, se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A, pentru a îndeplini atribuția prevăzută la art. 4.4.1 lit.f) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să majoreze capitalul social al societății cu suma de 1.200.000 lei».

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr. 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015, nr. 3 -Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015, nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr. 5 - lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014, cap. IV, pct 13 de stabilire și aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune ca taxa de 80 de lei pentru eliberarea certificatului de producător prevăzută la cap.IV “Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor”, pct. 13, din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 să fie înlocuită cu:

 • - Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 30 de lei;

 • - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare - 50 de lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014, cap. IV, pct 13 de stabilire și aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.

Cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință, se aprobă ca taxa de 80 de lei pentru eliberarea certificatului de producător, prevăzută la cap.IV « Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor », pct.13, din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.259/2014 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 să se înlocuiască cu:

 • - Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 30 de lei și

 • - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare - 50 de lei.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” începând cu data de 1 mai 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, în urma dezbaterilor din comisia de buget-finanțe în cursul zilei de ieri am ajuns la următoarea concluzie: conform raportului care ne este prezentat există o mențiune foarte clară că această organigramă este determinată de rezultatul unui audit efectuat de către aparatul de specialitate din Primăria municipiului, prin care se recomandă modificarea organigramei. Intrând în detalii am ajuns la concluzia că acest audit se referă la cu totul și cu totul alte probleme și nu neapărat la modificarea organigramei, se referă mai degrabă la o eroare a programului și a activităților pe care le desfășura Filarmonica Ion Dumitrescu în sensul următor: dirijorii aveau un program de la ora 8.00 până la ora 4 după amiază și instrumentistii de la ora 2-3-4 după amiază până mai târziu. Drept urmare, faptul că acest raport de audit este menționat în proiectul de hotărâre și luarea acestor măsuri este nelegală și cred că este deja un pic de abuz în acest sens. Am intrat în detalii și am observat că se solicită modificarea unor compartimente sau birouri din cadrul organigramei. Modificarea Biroului financiar contabilitate în compartiment prin retragerea unei persoane care funcția de controlor bilete. Am mers la legislație am analizat-o, este un monitor din 2010 unde funcția de controlor bilete și funcția de casier sunt total diferite. Mi-am dat seama că în cadrul acestei instituții casierul este cel care vinde bilete și acesta are si rolul de a controla la intrarea în sala de cinematograf. Sunt fișele postului care nu au fost prezentate și legislația, nepuse în concordanță în măsura în care exista cumul de funcții pentru o persoană care deține multiple atribuțiuni ar trebui să fie trecute printr-o decizie a consiliului de administrație sau a consiliului administrativ, despre care discutăm. În organigrama propusă care se găsește în materialele puse la dispoziția consiliului pentru analiză nici măcar nu apare în această structură a organigramei, consiliul administrativ, care este format din câteva persoane, printre care unul dintre colegi, consilier local. Deci, nici măcar nu există în structura organigramei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu are cum să apară. În organigrama apare doar execuția și nu consiliul administrativ.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Cum să nu apară? Atunci trebuia ca structura să fie următoarea: consiliul local, primar, manager, consiliul administrativ și după aceea celelalte structuri. Consiliul administrativ nici măcar nu apare menționat în organigramă sub nicio formă. Cred că lucrurile au fost făcute în grabă, cred că trebuie analizate cu mai mult temei pentru a se lua o decizie în cunoștință de cauză și nu cred că este în regulă ce se întâmplă acolo. Dumneavoastră ați avut unele semnale pentru modul de cheltuire a banului public și lucrurile trebuie tranșate. La un moment dat s-a făcut afirmația că prin desființarea unui post a șefului de Birou financiar contabilitate, economia este de 200 de lei/lună. În situația în care, dumneavoastră, domnule Matei, în ședințele precedente de consiliu local ați spus că anumiți bani se cheltuiesc într-un fel sau altul, ați identificat parteneri din alte județe care vin și concertează și la Râmnicu Vâlcea și sunt plătiți.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este recomandarea în raport.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Ca atare, domnule Matei, propunem amânarea acestui punct pentru analiză temeinică și pentru ca decizia pe care o va lua consiliul local să fie bine fundamentată nu în modul cum a fost prezentată astăzi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: În primul rând, raportul de audit recomandă reducerea cheltuielilor, iar reducerea unui post de conducere se încadrează aici. Dacă dumneavoastră considerați că un jurist poate fi șef birou financiar contabilitate eu cred că cineva greșește. Asta să vă spun scurt și să nu intru în alte detalii. Deci, chestiunea este foarte clară: se reduce un post de conducere și este foarte bine. Nu poate să conducă un jurist compartimanetul financiar-contabil niciodată pentru că nu este normal, poate este legal, prin urmare asta este propunerea pe care o analizează astăzi consiliul local. Mulțumesc.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Permiteți-mi să vă spun că în raport se vorbea și de recuperarea unor sume necuvenite. Am analizat împreună raportul și nu se specifica nimic.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Aceasta ține de managerul de acolo care a semnat un contract de management.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Vreau să-l lămuesc pe domnul consilier Pruteanu. Ca membru în consiliul administrativ al Filamonicii, vreu să vă spun că s-au luat decizii și există decizii emise de manager și sunt stabilite sumele și persoanele de la care se recuperează sumele.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Îmi arătați și mie aceste decizii ? Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Bineînțeles.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 13 voturi «pentru», 8 voturi «împotrivă» (printre care următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Vețeleanu Ninel Eusebiu) și o abținere, se aprobă, începând cu data de 1 mai 2015, modificarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii « Ion Dumitrescu », conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Punctul cinci din ordinea de zi - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului municipal Ariel, a fost retras.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu data de 1 mai 2015 ca urmare a transformării unei funcții publice, în sensul promovării în gradul imediat superior.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, începând cu data de 1 mai 2015, se modifică statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea ca urmare a transformării funcției publice specifice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, clasa de salarizare 32, gradația 2 (poziția 19 din Statul de funcții) din cadrul Compartimentului Protecția Mediului - Serviciul Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului, în funcția publică specifică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 42, gradația 2 în cadrul aceluiași compartiment.

Modificarea prevăzută la alineatul precedent se regăsește în anexa - Statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea “Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea” pe anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

În acest moment a venit domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș. În aceste condiții sunt prezenți la ședință toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Am acordat mare atenție acestui material destul de voluminos, având 24 de pagini și am constatat că ne aflăm în aceeași situație a vechilor informații la fel ca la strategia municipiului, respectiv faptul că toate datele de intrare, aproape toate datele sunt neactualizate sau actualizate necorespunzător. Dacă noi, în calitate de consilieri locali, aprobăm un astfel de material îl aprobăm cu niște date inexacte. Dacă în planul respectiv sunt prezentate toate instituțiile publice, toate unitățile de învățământ și toate instituțiile de culte, partea economică și agenții economici nu sunt tratate corespunzător decât cu trei propoziții. De asemenea, ceea ce nu au reușit să facă mulți primari și mulți oameni de bine din municipiu să scoată calea ferată din oraș, acest plan reușește să o scoată din oraș și nu există nici potențial turistic. Legat de campusurile universitare care constituie un element de luat in considerare mai ales in perspectiva evenimentelor, nu avem decat 3 facultăți, după elaboratorii acestui material, eu stiu ca la acest moment avem vreo nouă facultati. Ma opresc aici cu exemplele. Ceea ce ma surprinde este cresterea exponentială, sau de la ultimul recensământ, a populatiei municipiului care a ajuns la 119.269 locuitopri, in conditiile in care abia in 1992 am avut 111.000 iar rezultatele ultimului recensamant au fost de 98.782. Ne așteptam ca la sfârșitul acestui material, intitulat după lege și ca structură- Plan de ordine și siguranță publică al municipiului Râmnicu Vâlcea, să avem la sfârșit un plan de măsuri concentrat, pentru că acestea sunt datele de intrare și lipsește finalul. Prin urmare, se propune acolo că echipajul pentru activitate comercială desfăsoara activitate 24 de ore din 24, de luni până duminică, in conditiile in care Biroul de ordine publică- Colonia Nuci are un program de 8 ore, de luni pana vineri. Consider că această zonă constituie o problemă și ea trebuie tratată ca atare și acolo trebuie să avem cu atât mai mult în weekend un echipaj.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Aveți o propunere?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Propunerea rezultă de la sine. Mă așteptam deja să spuneți. Materialul ca atare trebuie refăcut, actualizat, pus în corelație, dacă vreți, și cu draft-ul de strategie. Nu se face nicio legătură cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, acea instituție cu atribuții în domeniu. In final propunerea mea este să amânăm aprobarea și dezbaterea acestui material, refacerea lui...

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: În funcție de rezultatul votului, domnule consilier.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vreau să vă spun că și eu am rămas surprins. Știam de rezultatul recensământului, respectiv 98776 locuitori, dar am primit o adresă de la Prefectură prin care se iau în calcul numărul de 119.269 locuitori.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Prefectura a făcut un nou recensământ ? Haideți să se lămurească aceste aspecte.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Să știtiți că și statistica spune la fel.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu a fost singurul element.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015, în forma prezentată de executiv.

La solicitarea domnului consilier local Ioniță Gheorghe, domnul președinte de ședință supune aprobării propunerea acestuia de amânare a aprobării acestui material și refacerea lui.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, acesta nu este un amendament. Vă reamintesc că inițiatorul proiectului de hotărâre este singurul care poate să-l retragă sau să ceară amânarea. Deci, dumneavoastră, în mod legal, trebuie să supuneți la vot proiectul de hotărâre și în situația în care el nu trece, automat să mergem într-o altă ședință. Aceasta este procedura.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 14 voturi “pentru”, 6 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Ioniță Gheorghe, Vîrlan Eduard, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai și Mușat Constantin) și 3 „abțineri” se aprobă «Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea» pe anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă “Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local .

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 “Cultură, recreere și religie” a sumei de 16.500 lei ce intră în categoria “Cultură recreere” .

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Doamnelor și domnilor consilieri, aș vrea să fiu foarte bine înțeles, sunt de acord cu efectuarea acestor plăți, însă m-a surprins o plată infimă de 2.000 de lei Asociației Naționale « Cultul Eroilor » pentru tipărirea unei cărți despre Înalt Prea Sfințitul decedat - Gherasim. Consider că suma este foarte mică. Eu zic că trebuie reanalizat, cooptați niște oameni de cultură să elaboreze o lucrare comparabilă cu viața și activitatea Înalt Prea Sfințitului Gherasim.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Domnule consilier, ei au cerut 3.000 lei și li se acordă 2.000.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Ce am spus și eu. Putem să le dăm și 1.000 de lei și să scoată o foaie de revistă. Eu zic că Înalt Prea Sfințitului Gherasim merită o lucrare elaborată valoroasă, comparabilă cum am spus cu viața și activitatea sa. Propunerea mea este următoarea : ori mărim pe loc suma ori amânăm aprobarea până când găsim o soluție.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu putem să mărim acum suma pentru că așa v-ați gândit dumneavoastră.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Spre deosebire de alții eu mai gândesc.

Domnul consilier local Persu Mihai: Domnule președinte, stimați colegi, fără a fi împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, respectiv efectuarea unor plăți din bugetul local aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt și probabil va trebui să facem un amendament în sensul că la două dintre aceste două plăți solicitate, practic competițiile au fost desfășurate și atunci noi nu putem veni astăzi, pe acest raport, prin care aprobăm niște sume de bani pe niște acțiuni care au fost deja efectuate. Cu toate că apare cu cerere depusă în 28.01.2015 apare cu o acțiune desfășurată în 2.04.2015.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Despre care punct vorbiți? Din regulament?

Domnul consilier local Persu Mihai: Nu. Este vorba despre aceste două acțiuni care s-au desfășurat deja și pentru care se cer plățile. Noi aprobăm numai pentru cele care urmează să se desfășoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Clubul Chimia, secția handbal au o solicitare și am înțeles că au mai avut una.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Referitor la solicitarea acestui club, avem un buget prestabilit. Au venit cu o solicitare destul de târziu și nu s-a mai putut. Știu și eu că au obținut performațe și e foarte bine dar să vină cu solicitarea în timp util. Poate la ședința viitoare.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 16.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de acordare sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 “Cultură, recreere, religie”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune actualizarea “Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local-capitolul 67 “Cultură, recreere și religie”. De asemenea, se propune desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză a solicitărilor, comisie ce va fi constituită prin dispoziție a primarului.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, analizând structura în care a fost făcut raportul, cred că regulamentul poate fi supus oricând unei actualizări în scopul în care a fost gândit pentru a fi aprobat. Ca un amendament pe care îl putem aduce astăzi suplimentar, cererea pe care solicitantul o înaintează consiliului local cred că ar fi corect să aibă anexat sau alăturat avizul sau acordul instituției sau a forului superior. Spre exemplu : dacă vine o solicitare din partea unei școli pentru efectuarea unui concurs ar trebui să fie acordul Inspectoratului anexat la cererea care vine la Primărie, să știe și Inspectoratul că Școala Take Ionescu organizează un concurs.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu are în atribuții acest lucru.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu are nimic. Este bine să știe și Inspectoratul

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: În momentul în care se solicită sume din partea unor instituții de învățământ, de fapt nu le fac instituțiile de învățământ ci asociațiile de părinți sau fundațiile care sunt organizate pe lângă aceste unități de învățământ.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dar nu m-ați înțeles, domnule președinte. Este bine să știe și Inspectoratul că Școala Take Ionescu, printr-o organizație, printr-un ONG, printr-o asociație a părinților, că pentru un concurs bugetul estimat este de 3.000 lei și solicită de la Primărie suma de 1.000 de lei. Către celelalte asociații și fundații cred că este necesar să aibă acordul, chiar și la biserici. Atunci când o biserică solicită bani pentru o acțiune socială, culturală sau religioasă sau de ce natură ar fi ea, cred că ar fi bine să fie și cu avizul Arhiepiscopiei.

Domnul consilier Amza Valeru: Vreau să-i spun domnului consilier Crăciunescu că toate aceste acțiuni, care se desfășoară într-un an de învățământ sunt cuprinse în calendarul anual și Inspectoratul știe de el.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Toate concursurile sunt cuprinse in calendarul anual și sunt cu avizul Inspectoratului și al Ministerului.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, aici este vorba despre altceva. Nu este vorba despre acțiunea în sine care este aprobată și se știe despre existența ei, ci discutăm despre partea de finanțare

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Cred că ne complicăm.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cred că aduceți atingere autonomiei. În orice acțiune există un buget aprobat și care poate fi completat și din alte surse conform reglementărilor legale.

Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina: Eu vreau să vin cu un exemplu concret. Am avut zielele acestea un concurs cu participare națională la informatică și nu putea să se desfășoare fără sprijin. Era avizat de inspectorat și de minister, dar cu 25 de lei/participant pentru casă și masă și fără ajutorul Primăriei nu puteam să ne desfășurăm activitatea. Am avut cei mai buni copii olimpici care ne vor reprezenta la concursuri internaționale de informatică. De aceste acțiuni se știe, se merge pe descentralizare.

Domnul consilier local Persu Mihai: Eu cred că s-a creat o confuzie și nu a fost bine înțeleasă motivarea pe care a făcut-o colegul meu, domnul Crăciunescu. Deci aici nu se pune aproblema de a nu da bani sau nu se pune aproblema de a nu susține actul de învățământ la aceste concursuri cu care, știți foarte bine, că am fost tot timpul de acord, cu atât mai mult sunt în continuare de acord să premiem performanța. Se punea problema strictă a unui aviz în așa fel încât să se știe la nivelul Inspectoratului Școlar sau la nivelul Arhiepiscopiei că anumite sume de bani sunt donate, sunt sponsorizate de către Primărie. Nu are nicio legătură cu banii în sine pe care îi alocăm. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Îi informăm după aceea, dacă doriți.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, domnilor consilieri, regulamentul este făcut în aplicarea unor acte normative deja existente, care sunt în vigoare și consiliul local nu poate să aducă reglementări suplimentare care nu sunt prevăzute de lege. Nicidecum nu putem condiționa în acest regulament de efectuare a plăților ca această cerere să fie vizată de Inspectoratul Școlar sau de o altă entitate pentru că în acest mod ar trebui să trecem că avem nevoie și de viza Pompierilor și de alții care este necesar să fie acolo.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar nu duceți lucrurile la extrem.

Domnul secretar Ion Didoiu: Deci, nu se poate face reglementare superioară față de lege.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Pe cel care organizează îl obligăm să mai facă un dosar ca să mai obțină o hârtie.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Rămăsese că se va avea în vedere ca să știm la fiecare solicitant ce sume a primit.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Fiecare solicitant va avea o fisă și este stipulat în regulament. Prin această fișă vom vedea cât are fiecare. În continuare, domnia sa supune aprobării regulamentul în forma prezentată de executiv. Aceasta se aprobă cu vot unanim.

Urmează propunerile pentru comisia de analiză din care fac parte și trei consilieri. Au fost următoarele propuneri: dl. Ioniță Gheorghe, dl. Mușat Constantin, dl. Gherghinaru Ion, dl. Țârdea Dumitru și dl. Pandurașu Adrian Iulian. În această situație urmează să se facă vot individual.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș propune ca această comisie să fie extinsă și să fie formată din 5 consilieri locali.

La întrebarea domnului consilier Ioniță Gheorghe dacă întreaga comisie de analiză a solicitărilor va fi extinsă, domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion spune că va fi extinsă la 9 persoane din care cinci consilieri locali. Această propunere este supusă aprobării consiliului local și se aprobă cu vot unanim.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de acordare sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 “Cultură, recreere, religie”, completat cu amendamentul formulat in plenul ședinței privind numărul membrilor comisiei de analiză și persoanele nominalizate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea “Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se desemnează 5 (cinci) consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză a solicitărilor, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, respectiv :

 • - dl. Ioniță Gheorghe ;

 • - dl. Mușat Constantin ;

 • - dl. Gherghinaru Ion ;

 • - dl. Țârdea Dumitru ;

 • - dl. Pandurașu Adrian Iulian.

Consecință a prevederilor de mai sus, Hotărârea Consiliului Local nr.307/2013 își încetează aplicabilitatea.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului - 627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului și Zilei Copilului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea programului evenimentelor dedicate “Zilei Râmnicului”-627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului și “Zilei Copilului” precum și suportarea din bugetul local -Cap.67 “Cultură, recreere și religie” a sumei de 31.116,25 lei, sumă necesară organizării manifestărilor artistice, distractive și de agrement ocazionate de cele două evenimente.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile, cu un amendament din partea comisiei numărul 2 ca suma alocată pentru achiziționarea de dulciuri ce vor fi oferite copiilor aflați în vizită la Grădina Zoologică, în ziua de 1 iunie, să fie suplimentată de la 2.300 de lei, cât se propusese inițial, la 5.000 de lei.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În cadrul comisiei de buget finanțe propunerea a fost pentru majorarea sumei alocate de la 2.300 lei la 5.000 lei pentru dulciurile care vor fi achiziționate de 1 Iunie pentru copii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion supune aprobării amendamentul prezentat în plenul ședinței, în sensul suplimentării sumei alocate pentru achiziționarea de dulciuri ce vor fi oferite copiilor aflați în vizită la Grădina Zoologică, în ziua de 1 iunie, de la 2.300 de lei, cât se propusese inițial, la 5.000 de lei. Amendamentul este aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului - 627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului și Zilei Copilului, inclusiv amendamentul anterior aprobat.

Cu vot unanim se aprobă programul evenimentelor dedicate “Zilei Râmnicului” - 627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului și “Zilei Copilului”, conform anexei nr. 1 la hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67„Cultură, recreere și religie” a sumei de 33.816,25 lei, sumă necesară pentru organizarea manifestărilor artistice, distractive și de agrement ocazionate de cele două evenimente prevăzute mai sus, cheltuieli detaliate in anexa nr. 2 la hotărârea adoptată.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente dedicate sărbătoririi zilei de 1 Mai.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea programului evenimentelor dedicate “Zilei de 1 Mai” precum și suportarea din bugetul local-Cap 67 “Cultură, recreere și religie” a sumei de 23.465 lei pentru organizarea acestor evenimente.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Constat cu oarecare satisfacție, în condițiile în care anul trecut cetățenii Râmnicului au fost văduviți de aniversarea consistentă a atestării documentare a orașului. Anul acesta executivul a revenit la sentimente mai bune, chiar într-o explozie de evenimente. Este pentru prima dată când se propune sărbătorirea zile de 1 Mai, în condițiile în care și prin țară foarte puține muunicipalități organizează astfel de evenimente și nu pot să nu remarc că evenimentul respectiv nu are loc în două zile. În condițiile în care amplasamentul propus este această străduță, respectiv la intersecția străzii Ostroveni cu DN 67, în zona de picnic unde practic orice familie merge la picnic, ocupă aceste foișoare existențe și nu poți să oferi mai mult, mie mi se par condițiile și amplasamentul improprii pentru o serbare câmpenească cum se face de regulă. Mai bine să fi mers pe Goranu pe un alt amplasament. În condițiile în care astăzi este 29 aprilie, iar din capitolul 67 au fost deja cheltuiți peste jumătate din ei ...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ce vreți să spuneți, domnule Ioniță ?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Aveți politețea să nu mă întrerupeți.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Știu că nu vă coborâți la acest nivel.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Aveți politețea să nu mă întrerupeți chiar dacă mai greșim. În condițiile în care alocăm pentru un eveniment de o săptămână aniversarea a 627 de ani de la atestarea documentară a Râmnicului, o sumă de 31.116 lei, iar pentru un concert la coada lacului și la coada orașului pentru 30 de familii nu mi se pare corect. Dar ca să vedeți că m-ați convins și că este responsabilitatea dumneavoastră vreau să știți că voi vota acest material dacă și colegii mei liberali vor susține acest lucru. Dar trebuie să știți că am primit semnale și informații din partea agențiilor economici, despre modul cum se va desfășura activitatea acolo, poate chiar în condiții improprii.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vreau să vă spun că acțiunile organizate pentru ziua orașului sunt în mare parte făcute de instituțiile din subordinea Primăriei.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente dedicate sărbătoririi zilei de 1 Mai, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă programul evenimentelor dedicate “Zilei de 1 Mai”, conform anexei nr. 1 la hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67„Cultură, recreere și religie” a sumei de 23.465 lei, sumă necesară pentru organizarea evenimentelor aprobate conform art.1, cheltuieli detaliate în anexa nr. 2 la hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice -faza 2” + Raportul de completare nr. 15701 din 28.04.2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice- faza 2”. De asemenea, se propune:

 • - aprobarea contribuției pentru finanțarea cheltuielilor eligibile ce revin Consiliului Local Râmnicu Vâlcea în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Infrastructură Mare în cuantum de 476.986,70 euro fără TVA la care se adaugă 2.242.725,53 euro contribuția la costurile neeligibile ale proiectului - TVA aferent cheltuielilor eligibile;

 • - aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform Analizei Cost-Beneficiu;

 • - punerea la dispoziția proiectului sus menționat a terenurilor din domeniul public al municipiului aferente investițiilor ce fac obiectul proiectului.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2” + Raportul de completare nr. 15701 din 28.04.2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la hotărârea adoptată;

 • - contribuția pentru finanțarea cheltuielilor eligibile ce revin Consiliului Local Râmnicu Vâlcea pentru proiectul prevăzut la art.1, în perioada de programare 2014 - 2020 prin Programul Operațional Infrastructură Mare în cuantum de 476.986,70 euro fără TVA la care se adaugă 2.242.725,53 euro contribuția la costurile neeligibile ale proiectului -TVA aferent cheltuielilor eligibile;

 • - Planul anual de evoluție a tarifelor conform Analizei Cost - Beneficiu, prezentat în anexa nr. 2 la hotărârea adoptată;

 • - punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”, a terenurilor din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente investițiilor ce fac obiectul proiectului mai sus menționat, conform Planurilor de situație anexă la Cerificatul de Urbanism nr. 1613/42120 din 19.12.2014, anexele 3 - 11 la hotărârea adoptată.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rezultatele reevaluării activelor corporale de natura construcțiilor aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 28.02.2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune aprobarea rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale de natură construcțiilor aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 28.02.2015. De asemenea, se aprobă reevaluarea construcțiilor rămase neevaluate până la data de 30.06.2015 cu indici de inflație.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rezultatele reevaluării activelor corporale de natura construcțiilor aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 28.02.2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - rezultatele reevaluarii activelor fixe corporale de natura constructiilor aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Valcea la data de 28.02.2015, conform anexelor nr.1 - 8 la hotărârea adoptată;

 • - înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluarii, de catre serviciul de specialitate, conform normelor legale in vigoare, urmând ca aceste rezultate să fie comunicate concesionarilor prin grija Directiei Dezvoltare Locală, în vederea întocmirii unor acte aditionale la contractele de concesiune;

 • - reevaluarea constructiilor rămase nereevaluate până la data de 30.06.2015 cu indicii de inflatie.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor artere de circulație în domeniul public al municipiului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a arterei de circulație Intrarea CĂRBUNARI, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Dealul Malului, având suprafața de 2.818 m.p. și valoarea de 126.810 lei, precum și a arterei de circulație Intrarea Dumitru Colțești, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Goranu, având suprafața de 2.3003 m.p și valoarea de 41.454 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unor artere de circulație în domeniul public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - inventarierea în domeniul public al municipiului a arterei de circulație Intrarea CĂRBUNARI, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Dealul Malului, având suprafața de 2.818 m.p. și valoarea de 126.810 lei (45 lei/mp x 2.818 mp) ;

 • - artera de circulație menționată la alineatul precedent este identificată în planul de situație, anexa nr.1 la hotărârea adoptată ;

 • - inventarierea în domeniul public al municipiului a arterei de circulație Intrarea Alexandru Dumitru Colțești, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Cartier Goranu, având suprafața de 2.303 m.p. și valoarea de 41.454 lei (18 lei/mp x 2.303 mp) ;

 • - artera de circulație menționată la alineatul precedent este identificată în planul de situație, anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • - consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosință către societatea PIETE PREST SA.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune transmiterea în folosință, către societatea PIEȚE PREST SA, în perioada 01.06.2015 -30.09.2015, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosință către societatea PIETE PREST SA.

Cu vot unanim se aprobă transmiterea în folosință, către societatea PIEȚE PREST S.A., în perioada 01.06.2015-30.09.2015, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni, după cum urmează:

 • > Bulevardul Pandurilor - lângă pasajul CFR - 8 locuri, conform anexei nr.1 ;

 • > Parcarea auto de pe strada Remus Bellu-vis-a-vis de Maternitate - 3 locuri, conform anexei nr.2;

 • > Intersecția Lucian Blaga - bd. Tineretului - parcare bloc A11/1 - 2 locuri, conform anexei nr.3;

 • > Parcare Strada Rapsodiei - 2 locuri, conform anexei nr. 4;

 • > Parcare Sala Sporturilor - 3 locuri, conform anexei nr.5;

 • > Strada Petrișor - lângă Complexul Comercial Petrișor - 3 locuri, conform anexei nr.6;

 • > Strada Maior V. Popescu - bloc P2 - 2 locuri, conform anexei nr. 7;

 • > Strada Nicolae Titulescu - lângă dispeceratul ETA Nord - 2 locuri, conform anexei nr.8 ;

 • > Strada Mihai Viteazul la blocul 6 (zona garajelor) - 6 locuri, conform anexei nr. 9;

 • > Parcare Baza de Agrement Ostroveni - 2 locuri, conform anexei nr. 10.

Societatea PIEȚE PREST S.A. va asigura salubrizarea locurilor de vânzare a pepenilor prin amplasarea și ridicarea recipienților de deșeuri, urmărind o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de comercializare.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 212/60/2008, modificată de hotărârea nr. 179/28/2012.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 212/60/2008, modificată de hotărârea nr. 179/28/2012, în sensul completării atribuțiilor comisiei sociale de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor sociale.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Așa cum se menționează și în preambulul hotărârii și în raport, comisia socială căreia i se propune să realizeze și sarcina aceasta, deși într-o ședință a comisiei s-a menționat clar că aceasta nu are compotența legală de a propune în consiliul local atributul privind repartizarea camerelor din fondul vechi de stat care trebuie să revină unei alte comisii care va avea în componența ei 2-3 membrii ai consiliului local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Domnule consilier, nu cred că ați fost de la început unde s-a prezentat o clarificare.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu contează și oricum nu am termitat. În concluzie, trebuia să cuprindem ambele variante ca dumneavoastră să puteți vota și să alegeți varianta cea mai bună, iar varianta propusă de executiv care spune la punctul g) că atribuția comisiei sociale de a repartiza locuințe sociale se extinde și asupra camerelor rămase disponibile din locuințele aparținând fondului vechi de stat, ceea ce nu este corect. În continuarea punctului se spune așa: Repartizarea camerelor rămase disponibile se va efectua în ordinea listei de priorități a solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, aprobată de către Consiliul Local și se dă acum exemplul unui caz care se află în această situație. Dacă comisia va fi îndrituită să repartizeze aceste locuințe, persoana respectivă nu se află pe lista solicitanților de locuințe sociale. Noi, consiliul local, vom transfera apartamentul respectiv ca locuință socială, iar doamnei care solicită acum nu pot să-i dau locuința respectivă pentru că nu are dosar de locuință socială.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Domnule consilier, problema s-a lămurit de la începutul ședinței. Trecerea unui apartament sau a unei locuințe din fondul locativ de stat vechi în fondul de locuințe sociale se face numai prin hotărârea consiliului local. Devenind locuință socială, atunci comisia poate să dea sau nu locuința respectivă.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Înseamnă că nu ați ascultat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Nu ați înțeles dumneavoastră, cu tot respectul.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Doamna Nedelcu are o cameră din fondul locativ de stat, în momentul la care am trecut-o la locuință socială, noi avem o listă de priorități și doamna Nedelcu nu are dosar de locuință socială și nici nu îndeplinește criteriile pentru a primi o locuință socială.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Ioniță, ușor, ușor vor dispărea locuințele din fondul locativ de stat. Nu există priorități pentru locuințele din fondul locativ de stat. Ușor, ușor acestea vor intra în fondul de locuințe sociale.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Dar de ce nu o ajutăm pentru că doamna Popescu solicită extindere la două camere din fondul locativ de stat? Vreți să o evacuați.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu. Doamna rămâne cu o cameră și nu mai aprobăm extinderea.

Doamna Turcu Mirela, director adjunct Direcția Dezvoltare Locală: Comisia va analiza dacă acceptă solicitarea și aprobă extinderea, sau poate să aprobe ca acea cameră să fie dată unei alte persoane din lista de priorități. Doamna stă de foarte mulți ani acolo. Părinții acesteia au decedat, iar fratele acesteia a fost evacuat pentru neplată, iar dânsa are și copii în întreținere.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Faceți o altă comisie pentru a analiza aceste cereri pentru locuințele din fondul locativ de stat. Nu poți să ai într-un apartament din fondul locativ de stat o chiriașă și un solicitant de locuință socială.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Această modificare nu se referă la cazul concret al doamnei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Atunci nu se aprobă extinderea. Domnule Ioniță, mă așteptam să apreciați transparența de care am dat dovadă pentru că eu puteam să vin în consiliul local și să vă cer împuternicire ca să decidă primarul asupra locuințelor rămase la fel cum ați făcut și cu căminele. Eu am vrut să fiu transparent și să predau această responsabilitate unei comisii pentru că un om nu hotărârște niciodată ca și o comisie. Văd că în loc să apreciați, mai mult dați cu pietre.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Amendamentul meu este să se constituie o altă comisie pentru repartizarea locuințelor din vechiul fond locativ și nu să băgăm ca atribuție la comisia socială.

Domnul consilier local Persu Mihai: Aș vrea să o întreb ceva pe doamna Turcu pentru că am o nelămurire. Înțeleg că această doamnă care solicită această cameră locuiește în acest moment într-un apartament cu 2 camere unde erau doi titulari. Dacă nu mai există unul dintre titulari, doamna dorește să se extindă la două camere. Atunci înseamnă că o să băgăm în consiliul local și o să dăm camera la altcineva pentru că doamna nu are dosar de locuință. De ce să băgăm pe altcineva dacă doamna respectivă are o situație socială dificilă?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Atunci, băgăm în consiliul local și analizăm fiecare caz în parte.

Domnul consilier local Persu Mihai: Ne aflăm în situația în care aceeași locuință are practic dublu statut. Adică locuință socială și locuință de vechiul fond locativ de stat.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local pentru clarificarea acestei situații.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Am și eu o propunere. Toate locuințele care sunt pe vechiul fond locativ și nu mai locuiește nimeni în ele le trecem la locuințe sociale. Aici fiind un caz de excepție, haideți să votăm acest caz de excepție în consiliul local și am rezolvat problema și nu mai facem alte comisii și alte lucruri. Consiliul local ia hotărârea respectivă și facem extinderea pentru vechiul fond locativ de stat, iar la celelalte în momentul în care se eliberează le trecem la locuințe sociale.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule secretar, putem să transformăm toate locuințele din fondul existent de stat în locuințe sociale?

Domnul secretar Ion Didoiu: În acest moment proiectul de hotărâe nu vizează acest aspect. Dar, în viitor consiliul local poate să hotărască aceste lucruri.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local vizavi de propunerea formulată prin proiectul de hotărăre și completată în plenul Consiliului Local.

Domnul consilier local Persu Mihai: Întrucât s-a creat o oarecare confuzie vizavi de această solicitare vă propun să retragem de pe ordinea de zi sau să amânăm luarea unei decizii. Sunt câteva chestiuni juridice care nu au fost clarificate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă rog să supuneți aprobării proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat iar pentru cazul respectiv să se facă un raport distinct care să se prezinte în consiliul local separat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 212/60/2008, modificată de hotărârea nr. 179/28/2012, în forma prezentată.

Întrunind 22 de voturi «pentru» și 1 vot «împotrivă» (domnul consilier local Ioniță Gheorghe) se aprobă modificarea și completarea art. 2 din hotărârea nr. 212/60/2008, astfel cum a fost modificată de hotărârea nr. 179/28/2012, care va avea următorul conținut:

"Art. 2 Comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor sociale, prevăzută la art. 1, îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) analizează cererile de locuințe sociale și documentele anexate de solicitanți, stabilind punctajul fiecărui solicitant;

 • b) prezintă spre aprobare Consiliului Local lista solicitanților care au acces la locuințele sociale, în ordinea de prioritate stabilită, precum și a celor care nu îndeplinesc condițiile de acces la o locuință socială;

 • c) analizează documentele solicitanților înscriși în lista de priorități, aprobată de Consiliul Local, în vederea alcătuirii listei de repartizare a locuințelor sociale;

 • d) prezintă spre aprobare Consiliului Local lista de repartizare a locuințelor sociale;

 • e) analizează solicitările privind extinderea spațiilor de locuit formulate de către titularii contractelor de închiriere a locuințelor sociale;

 • f) repartizează locuințele sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere;

 • g) soluționează cererile de extindere, precum și cererile de repartizare, după caz, a camerelor rămase disponibile din locuințele aparținând fondului vechi de stat. Repartizarea camerelor rămase disponibile se va efectua în ordinea listei de priorități a solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, aprobată de către Consiliul Local”.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al muncipiului a terenului în suprafață de 6,80 m.p (rot.) situat în b-dul Tineretului nr. 14, bloc S2, sc. B, ap. 2, parter, precum și aprobarea concesionării directe a acestei suprafețe de teren pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior. De asemenea, se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,50 m.p. (rot.) situat în str. Știrbei Vodă nr. 7 în vederea concesionării acestuia proprietarului spațiului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 6,80 m.p. (rot.), situat în b-dul Tineretului nr.14, blocul S2, sc.B, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • - concesionarea directă a suprefeței de teren prevăzută la alineatul precedent, respectiv 6,80 m.p., pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani;

 • - cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 6,80 m.p. (rot.) vor fi suportate de către concesionar ;

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,50 m.p. (rot.), situat în str. Știrbei Vodă nr.7 (fost sediu CEZ), identificat în planul de situație, anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • - concesionarea directă a suprefeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 3,50 m.p., pentru proprietarul spațiului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani;

 • -cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 3,50 m.p. (rot.) vor fi suportate de către concesionar;

 • -împuternicirea primarului municipiului să semneze contractele de concesiune directă pentru suprafețele de teren prevăzute mai sus.

În acest moment, domnul viceprimar Gigi Ion Matei a părăsit sala de ședință. Astfel sunt prezenți la ședință 22 de membrii ai consiliului local din cei 23 de consilieri locali în funcție.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism “Reactualizare PUZ Goranu 2”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism “PUZ GORANU 2“

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism “Reactualizare PUZ Goranu 2”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism reactualizare „PUZ Goranu 2”, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea modificării Statutului Asociației și pentru semnarea actului adițional nr.1 la acesta.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune mandatarea domnului Vîrlan Eduard- reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea, pentru aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea precum și pentru semnarea, în numele și pe seama municipiului a actului adițional nr. 1 ce va fi încheiat de un notar public.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea modificării Statutului Asociației și pentru semnarea actului adițional nr.1 la acesta.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă mandatarea domnului Vîrlan Eduard - reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea cetățean român, născut la data de ____, în

____, județul ____, domiciliat în _____, posesor al _____, eliberată de _____, CNP _____, să aprobe modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional nr.1, ce va fi încheiat și autentificat de un notar public.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea cotizației municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Se propune mandatarea domnului Vîrlan Eduard- reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea să aprobe cotizația aferentă anului 2015 pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, în sumă de 46.141,00 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea cotizației municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă mandatarea domnului Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, să aprobe cotizația aferentă anului 2015 pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, în sumă de 46.141,00 lei.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Este prezentată spre informarea Consiliului Local următoarea: Plângere administrativă prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.43/2015 referitoare la adoptarea unor măsuri privind exploatarea terenurilor pe care se află amplasate copertine auto realizate în baza HCL nr. 64 din 2006, formulată de Florescu Mihaela ș.a.m.d.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Sesizarea pe care vreau să o fac era pentru domnul viceprimar Matei, dar văd că a plecat. Voi face această sesizare către o parte din executivul primăriei și către consiliul local. În ședința de consiliul local din 29 octombrie, printr-o hotărâre de rectificare de buget a fost alocată suma de 30.000 lei pentru o expertiză tehnică la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în urma solicitărilor noastre de a găsi o formă corectă de finanțare pentru renovarea întregului imobil. După 6 luni de zile înțeleg că nu s-a întâmplat nimic. Fac parte din consiliul de administrație de la Mircea cel Bătrân și am avut o discuție cu colegul din consiliul de administrație, respectiv directorul de la Direcția Investiții și Achiziții, domnul Miftode, care m-a informat că acei bani au rămas necheltuiți pentru că pur și simplu nu a avut timp. L-aș invita pe domnul Miftode să spună public de ce nu a inițiat procedura necesară pentru întocmirea expertizei tehnice, întrucât banii sunt alocați de 6 luni de zile. Nu ați primit dispoziție din partea primarului ? Vă întreb, domnule Miftode.

Domnul director Miftode Liviu spune că alocațiile bugetare din acest an pentru studii și proiecte au fost disponibile după aprobarea bugetului local. Aprobarea bugetului local s-a realizat în luna februarie, iar fondurile au devenit disponibile mult mai târziu. Se apreciază că până la sfârșitul anului se va realiza această expertiză.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule director Miftode. Sunteți chiar penibil. Discutăm despre un buget aprobat. Banii au fost la dispoziție de a doua zi, din luna noiembrie. Nu se poate un asemenea răspuns. Avem banii alocați, sunt la dispoziția executivului. Cea de-a doua problemă pe care vreau să o semnalez este în calitate de membru în consiliul de administrație la Grupul Școlar Nicolae Pleșoianu pentru că acolo este o problemă care nu suportă amânare. Este vorba de două clădiri ale școlii. Mă refer mai întâi la sala de sport care nu este finalizată, mă refer la zidul de susținere, de protecție care nu este finalizat. Toate apele se infiltrează în sala de sport și ați văzut cum este parchetul. Rigola de acolo ar trebui finalizată pentru că sunt bani.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Este un litigiu cu constructorul și acolo nu se poate interveni. Sala de sport este una și construcția de jos este alta. La sala de sport nu este făcută recepția, s-a intrat acolo... Este un proces la momentul actual între constructor și conducerea liceului.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: O să ne trezim cu un mal de pământ în sala de sport. Este problema administrației și a Primăriei când vom găsi malul de pământ peste sala de sport, domnule președinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gherghinaru Ion: Până nu se finalizează procesul cu constructorul nu putem interveni. Nemaifiind alte discuții declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Ion GHERGHINARU


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.