Proces verbal din 29.01.2015

2. Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 29 ianuarie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 271 din 23.01.2015, la care participă doamna Ciobanu Elena Daniela, șef Serviciu Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 care ține locul domnului secretar Ion Didoiu aflat în concediu medical, precum și toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Doamna Ciobanu Elena Daniela informează că sunt prezenți toți cei 23 de consilieri în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.12.2014 și al ședinței extraordinare din data de 20. 01.2015. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.12.2014 și al ședinței extraordinare din data de                20.

01.2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune, in conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale articolului 48, alin.1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotarâre:

-Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din 26.02.2004.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se voteaza cu vot unanim.

În continuare, are cuvântul domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu prezintă ordinea de zi a ședinței de astăzi prezentata de executiv care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 -2016.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2014 referitoare la punerea la dispoziția proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Olănești și Băbeni în județul Vâlcea” a terenului pentru construcția/extinderea noilor investiții aferente acestuia.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției pentru bugetul Fondului I.I.D. pe anul 2014.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pentru bugetul “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru anul 2014”.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2014.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Rm. Vâlcea.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piata Centrală municipiul Rm. Vâlcea”.

În continuare, se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim ordinea de zi a ședinței.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La primul punct din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiară de ajutor social.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare.

Cu vot unanim se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, în sensul promovării în grad a unui funcționar public.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • -începând cu data de 01 februarie 2015, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2014, așa cum a mai fost modificat, prin transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații Îndrumare Asociații de Proprietari -Direcția Dezvoltare Locală în inspector, clasa I, grad profesional asistent;

 • -modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune modificarea organigramei și a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, nu este pentru prima dată când, în consiliul local, au loc propuneri de modificare a organigramelor și statelor de funcții ale instituțiilor din subordinea consiliului local, numai că s-au respectat niște proceduri corecte. Astăzi, în opinia mea, interpretez lucrurile în felul următor : modificarea acestei organigrame presupune mutarea unor anumiți oameni pe diferite funcții și refacerea structurii compartimentelor existente până la data de astăzi în cadrul Poliției Locale. Nu discutăm despre persoane, nu discutăm despre oameni ci discutăm despre modul cum se face. Văd că proiectul de hotărâre care ne este înaintat nu este cu viza directorului, l-am putea numi legitim al Poliției Locale. Știm că fostul director a demisionat cred că în luna noiembrie, ulterior cu delegație a fost numit directorul adjunct cu drepturi depline în persoana domnului Sâia. Vedem că în materialele prezentate: raportul și proiectul de hotărâre, în raportul întocmit de Poliția Locală este sub semnătura altei persoane, înțeleg că este șef de serviciu domnul Bulgaru, iar domnului Sâia i-a fost retrasă delegația în data de 13 ianuarie când se semnează materialul pentru consiliu, iar în data de 15 ianuarie îi revine delegația domnului Sâia. S-a întâmplat ceva în astea trei zile. În opinia mea, faptul că modificarea unei organigrame este esențială pentru funcționarea instituției respective și că cel care propune trebuie să fie coodonatorul cu drepturi depline al acestei instituții și nu un șef de serviciu, indiferent cum ar fi, cum s-ar numi și ce grad ar purta, propun amânarea aprobării acestei organigrame în ședința de consiliu de astăzi din 29 ianuarie, întrucât știm cu toții că postul de director executiv al Poliției Locale este scos la concurs și peste puțină vreme va avea loc un concurs. Ca atare, când locul este ocupat prin concurs, viitoarea persoană cu atribuții depline poate să facă propunere către consiliul local așa cum consideră oportună la momentul acela pentru a modifica compartimentele și organigrama. Ba mai mult, am înțeles că persoanei care a fost numită cu delegație pentru trei zile și care a semnat aceste documente, i-a fost retrasă delegația datorită unor abuzuri pe care le-a făcut în interiorul instituției, ori dacă în decurs de trei zile faci niște abuzuri și începi cu decizii de numiri în funcții sau de destituiri din funcții, îmi dau seama că raportul însușit de cel care l-a semnat nu este corect fundamentat și nu avea atribuțiuni să facă acest lucru. În concluzie, din partea grupului de consilieri PNL propunem amânarea aprobării acestei organigrame până la validarea postului prin concurs de către o altă persoană. Vă mulțumesc!

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Deși nu aș fi dorit să intervin mă văd nevoit să fac acest lucru. Dispozițiile sunt legale și se pot verifica. În al doilea rând materialul este însușit de domnul Sâia și a fost pregătit chiar de dumnealui, iar propunerea de modificare a organigramei o face ordonatorul de credite, care momentan sunt eu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Vreau să-i spun domnului viceprimar gigi Matei că acest raport nu este însușit de directorul interimar al Poliției Locale.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian : Dacă tot este în sală domnul Sâia să ne confirme dacă și-a însușit materialul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Domnule consilier, eu formulez propunerile. Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, supun aprobării propunerea domnului consilier local Crăciunescu Grigore de amânare a analizării acestui raport. Propunerea a întrunit 6 voturi «pentru».

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi “pentru”, șase voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Pruteanu Costel Bogdan, Ioniță Gheorghe și Vîrlan Eduard) și o “abținere” (domnul consilier local Voicu Marius Iulian) se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului, al căror conținut este prezentat în anexele nr. 1 și 2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 -2016.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu:Se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015-2016.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Domnule prședinte, anul trecut s-a aprobat rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea și la această dată nu știm ce rezultate au fost sau dacă acea modificare a dus la niște îmbunătățiri și propun amânarea până avem un raport complet și știm despre ce este vorba.

Domnul consilier Gherghinaru Ion: Ce anume doriți să știți domnul consilier. An de an rețeaua școlară se poate modifica. Eu înțeleg că vă referiți strict la faptul că grădinițele și-au pierdut personalitatea juridică și au intrat ca structuri în subordinea unităților de învățământ preuniversitar. V-am adus aici documente și le pot pune la dispoziție chiar în timpul ședinței, dacă sunteți interesați. Un exemplu concret: la nivelul anului 2013, conform legii se spune că, consiliul local poate suplimenta cheltuiala de personal. Cheltuiala de personal pe care primăria a avut-o la nivelul anului 2013 pe o rețea nemodificată de ani de zile a fost de 1.819.789 lei, în condițiile în care, la un moment dat era suplimentare și de 4-5 milioane. Grădinițele cu program prelungit datorită costurilor standard nu-și acoperă cheltuielile decât 7-8 luni pe an iar dacă verificați închiderea bilanțului veți vedea că învățământul nu a primt un leu pe cheltuieli de personal de la consiliul local. Am reușit să ne încadrăm în cheltuieli cu noua rețea. In anul 2012 cheltuielile au fost și mai mari.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Pentru noi, ca și consiliu local facem economie la buget.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Mă bucur foarte tare că nu s-au cheltuit bani publici dar era bine dacă domnul Gherghinaru ne prezenta și nouă această situație.Informarea domnului Gherghinaru putea să însoțească materialele dumneavoastră și nu mai existau discuții iar dumneavoastră nu mai puteați să comentați. Dumneavoastră trebuia să ne prezentați un material complet ca noi să ne dăm seama că am făcut reduceri.

Mulțumesc și mă bucur foarte tare că ați reușit. Deși poate știți că doamnele de la grădinițe ne sar nouă în cap, consilierilor care suntem în consiliile de administrație.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion : Domnule consilier vreau să vă spun că eu dau foarte greu pentru că nu sunt din privat și nu sunt interesat să fac beneficii decât în privința calității învățământului. Eu sunt obligat să mă încadrez în niște constrângeri bugetare și asta și încerc să fac în așa fel încât să degrevez și Primăria. Dacă ați fi fost interesați ați fi aflat că Primăria mi-a adresat o adresă din 05.01.2015 cu nr.162 și a primit răspuns pe data de 09.01.2015. Deci, această adresă este la Primărie de pe data de 9, se putea solicita și în comisii.

Domnul consilier local Mușat Constantin: În condițiile în care s-au prezentat aceste date îmi retrag propunerea.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 -2016.

Întrunind 22 voturi “pentru” și o “abținere” (domnul consilier local Ioniță Gheorghe) se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 - 2016, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren de 6,30 m.p. situat în str. Luceafărului nr. 5, bloc A 20, sc. A, ap. 1, parter și concesionarea acestuia proprietarilor apartamentului mai sus menționat, în scopul schimbării destinației în spațiu comercial.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață totală de 6,30 m.p.(rot.) = 2,6 m.p.+ 3,7 m.p., situat în str. Luceafărului nr.5, blocul A20, sc.A, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

De asemenea, se desființează aleile și podestele existente, realizate pentru acces la apartamentul de la adresa menționată la alineatul precedent, iar cele două balcoane vor fi construite în aliniamentul celor de la etajele superioare, numai după obținerea autorizației de construire.

Totodată, se aprobă concesionarea directă a celor două suprefețe de teren, prevăzute mai sus, respectiv 2,6 m.p. și 3,7 m.p., pentru coproprietarii apartamentului, în vederea amenajării acceselor din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață totală de 6,30 m.p.(rot.) vor fi suportate de către concesionar.

Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafețele de teren prevăzute mai sus.

Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune radierea din “Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEȚE PREST SA” a parcărilor publice cu plată ce nu vor mai fi funcționale pe perioada derulării investiției “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea “.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - se radiază din „Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEȚE PREST S.A.” - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010, parcările publice cu plată ce nu vor mai fi funcționale pe perioada derulării investiției "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea", prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - se completează anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.372 din 23.12.2010 -„Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului”, cu:

 • - "Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian, tronsonul de la intersecția cu

Splaiul Independenței și G-ral Magheru, până la magazinul Cozia - 26 de locuri" ;

 • - "Parcarea publică cu plată - strada Remus Bellu (vis-a-vis de Spitalul de

Obstetrică -Ginecologie) - 46 de locuri";

 • - "Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian nr.154 (latura de vest a Complexului Nord) - 36 de locuri" ;

 • - parcările publice enumerate la alineatul precedent sunt identificate în planurile de situație - anexele nr.2, nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - consecință a prevederilor de mai sus, se completează „Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEȚE PREST S.A.” - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010;

 • - pentru "Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian, tronsonul de la intersecția cu Splaiul Independenței și G-ral Magheru, până la magazinul Cozia", identificată în planul de situație - anexa nr.2 la hotărârea adoptată, riveranii care dețin ecuson pentru parcare de reședință în zonă vor fi scutiți de la plata taxei de parcare.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către Societatea PIEȚE PREST SA cu terenul în suprafață de 4350 m.p., având numărul cadastral 46324 și valoarea de inventar 517.258,5 lei, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate și-au prezentat avizele după cum urmează: comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz favorabil; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale - aviz favorabil cu condiția începerii demersurilor necesare în vederea obținerii dreptului de servitute la terenul descris mai sus și comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură - aviz favorabil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Mă bucur că în ședința de comisie, ieri, când am dezbătut acest proiect colegii au înțeles că este necesar ca să fie demarate procedurile pentru obținerea dreptului de servitute...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am înțeles acest aspect, iar vorbiți pentru cameră?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Cine v-a permis să mă întrerupeți? Aveți calitate de consilier sau calitate de invitat?

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Vă rog să treceți la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Ar fi fost o greșeală, și discut cu dumneavoastră acest lucru. Ar fi fost o greșeală din partea executivului ca materialul să treacă așa cum a fost prezentat și așa cum a fost vizat de domnul Matei ca să trecem terenul, având ulterior probleme cu tranzitul.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: Când ești viceprimar 48 de ore și trebuie să te vadă șeful activ e grav.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, completat cu amendamentul comisiei nr.2.

Cu vot unanim se aprobă completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către Societatea PIEȚE PREST SA - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, cu terenul în suprafață de 4350 mp, având numărul cadastral 46324 și valoarea de inventar 517. 258,5 lei, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Morilor identificat prin planul de situație - anexă la hotărârea adoptată.

Se împuternicește primarul municipiului ca, prin compartimentul de specialitate, să facă demersurile necesare în vederea obținerii dreptului de servitute la terenul identificat conform alineatului precedent.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2014 referitoare la punerea la dispoziția proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Olănești și Băbeni în județul Vâlcea” a terenului pentru construcția/extinderea noilor investiții aferente acestuia.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2014, prin care pentru construcția/extinderea obiectivului de investiții “Realizarea rețelei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Olănești și Băbeni în județul Vâlcea” au fost puse la dispoziție Proiectului 13 (treisprezece) terenuri aparținând domeniului public al municipiului, în sensul punerii la dispoziția acestuia a încă 2 (două) terenuri aferente strazilor Pârâul Hoțului și Fântânii.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2014 referitoare la punerea la dispoziția proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Olănești și Băbeni în județul Vâlcea” a terenului pentru construcția/extinderea noilor investiții aferente acestuia.

Cu vot unanim se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.276/2014 prin care, pentru construcția/extinderea obiectivului de investiții "Realizarea ratei de conectare de 100 % în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Olănești și Băbeni în județul Vâlcea", au fost puse la dispoziția Proiectului 13 (treisprezece) terenuri aparținând domeniului public al municipiului, în sensul punerii la dispoziția acestuia a încă 2 (două) terenuri aferente străzilor Pârâul Hoțului și Fântânii, identificate în anexele la hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, se completează în mod corespunzător anexele la Hotărârea nr.276/2014 cu încă două anexe care, prin numărătoare, devin anexele nr.14 și nr.15.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, blocurile B,C,D, pentru o perioada de 5 ani.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, blocurile B, C, D pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 31.03.2020.

Se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciul de specialitate, în baza verificărilor efectuate, să întocmească și să semneze actele adiționale la contractele de închiriere.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției pentru bugetul Fondului I.I.D. pe anul 2014.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea execuției de casă pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe anul 2014 în următoarea structură:

 • - venituri totale=4.757.217,47 lei;

 • - cheltuieli totale=3.776.646,44 lei;

 • - excedent anul 2014=980.571,03 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției pentru bugetul Fondului I.I.D. pe anul 2014.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pentru bugetul Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2014, în următoarea structură:

 • - venituri totale= 4.757.217,47 lei ;

 • - cheltuieli totale = 3.776.646,44 lei ;

 • - excedent anul 2014 = 980.571,03 lei.

Structura detaliată a execuției de casă pentru bugetul Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2014 este prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Situația privind obiectivele de investiții finanțate din Fondul IID în anul 2014, precum și sumele alocate/consumate/necheltuite pentru fiecare obiectiv în parte sunt prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Disponibilul din contul bugetului Fondului IID la data de 31 decembrie 2014, în valoare de 980.571,03 lei se reportează în bugetul Fondului IID pe anul 2015, cu aceeași destinație.

În continuare, la punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pentru bugetul “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru anul 2014”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea execuției de casă pe anul 2014 a bugetului pentru contul “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” cu o valoare de 976.871,13 lei la partea de încasări, 142.855,92 lei la partea de plăți și suma de 819.920,76 lei, rămânând un sold în sumă de 14.094,45 lei, suma ce se transferă în bugetul local al anului 2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pentru bugetul “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru anul 2014”.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pe anul 2014 a bugetului pentru contul ”Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, cu o valoare de 976.871,13 lei la partea de încasări, 142.855,92 lei la partea de plăți și suma de 819.920,76 lei - transferată la bugetul local, rămânând un sold în sumă de 14.094,45 lei, sumă ce se transferă în bugetul local al anului 2015.

Structura detaliată a execuției aprobată conform alineatului precedent este prezentată în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2014.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea aprobarea execuției bugetului local pe anul 2014, cu o valoare de 283.371.331,83 lei la partea de venituri și 256.470.152,86 lei-la partea de cheltuieli rezultând un excedent în sumă de 26.901.178,97 lei.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, corect ar fi fost ca această execuție de casă a bugetului local să fi fost prezentată înainte de aprobarea raportului cu plăți din bugetul local pe care l-am avut săptămâna trecută. Atunci au fost discuții pe tema bugetului și pe tema excedentului, iată că nu bate una cu cealaltă. Dacă vedeți, executivul se contrează în cifre, oricum ceea ce este validat este în ședința de astăzi. Mulțumesc!

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Execuția bugetară trebuie prezentată până la 31 mai 2015 așa cum prevede Legea 273. Noi am făcut această execuție pentru a știi exact cu ce plecăm pentru bugetul local pe care o să-l propunem dezbaterii. Cheltuielile care vor fi efectuate până la aprobarea bugetului local pot fi efectuate în limita de 1/12 din bugetul executat pe anul anterior. Sunt lucruri esențiale, legale, pe care în calitatea dumneavoastră de doritor de mai mare ar fi trebuit să le știți.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Execuția trimestrială, domnule Matei, se face în luna următoare expirării termenului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Ne aflăm la încheierea unui an bugetar, domnule Crăciunescu. Haideți să nu exagerăm.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Era vorba de execuția trimestrului IV. Mai studiați, domnule Matei.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2014.

Cu vot unanim se aprobă execuția bugetului local pe anul 2014, cu o valoare de 283.371.331,83 lei - la partea de venituri și 256.470.152,86 lei - la partea de cheltuieli.

Contul de execuție al bugetului local pe anul 2014, aprobat conform alineatului precedent, este prezentat în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din hotărârea prezentată.

Excedentul contului de execuție al bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2014, în sumă de 26.901.178,97 lei, se compune din:

 • a) 11.607.285,59 lei - excedent an 2014 - secțiunea dezvoltare;

 • b) 15.293.893,38 lei - excedent an 2014 - secțiunea funcționare.

Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Rm. Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu:Se propune modificarea articolului 11, alin. 1, lit. e) din Contractul de concesiune nr. 24400/22.07, care va avea următorul conținut “Să predea concesionarului, în termen de 90 de zile de la semnarea contractului, bunurile concesionate, libere de sarcini, pe bază de proces verbal, în suprafață de 340 m.p., atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Vâlcea, va fi realizat doar din strada Căminului.” De asemenea, se modifică art. 11 alin. “, lit. c) Contractul de concesiune nr. 24400/22.07.2014 care va avea următorul conținut: “Să realizeze investiția cu dotările necesare funcționării centrului în cuntum de 900.000 lei fără TVA , din care 270.000 lei fără TVA vor fi alocați pentru dotarea centrului cu apartură medicală de înaltă tehnicitate și să înceapă activitatea în termen de maxim un an de la data semnării contractului de concesiune, urmând ca redevența să fie datorată începând cu data expirării celor 6 luni de la dat semnării contractului de concesiune:”

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării și proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Rm. Vâlcea.

Întrunind 22 voturi «pentru» și o «abținere» (domnul consilier local Mușat Constantin) se aprobă modificarea și completarea art. 11, alin 1, lit e din Contractul de concesiune nr. 24400/22.07.2014, care va avea următorul conținut:

"Să predea concesionarului, în termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului, bunurile concesionate, libere de sarcini, pe bază de proces verbal, inclusiv terenul aferent în suprafață de 11.602 mp; accesul la terenul învecinat, în suprafață de 340 mp, atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Vâlcea, va fi realizat doar din strada Căminului".

De asemenea, se modifică art. 11 alin (2), lit.c Contractul de concesiune nr. 24400/22.07.2014, care va avea următorul conținut:

"Să realizeze investiția cu dotările necesare funcționării centrului în cuantum de 900.000 lei fără TVA, din care 270.000 lei fără TVA vor fi alocați pentru dotarea centrului cu aparatură medicală de înaltă tehnicitate și să înceapă activitatea în termen de maxim un an de la data semnării contractului de concesiune, urmând ca redevența să fie datorată începând cu data expirării celor 6 luni de la data semnării contractului de concesiune".

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piata Centrală municipiul Rm. Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piata Centrală municipiul Rm. Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din 26.02.2004.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune modificarea literei c) a articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.27/2004 privind aprobarea de concesionări și folosință terenuri din domeniul public, astfel :

 • - se rectifică adresa terenului concesionat, în suprafață de 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B și nu scara A cum greșit a fost trecut în hotărâre,

 • - se înlocuiește planul de situație - anexa nr.3 la hotărâre, cel care a stat la baza încheierii contractului de concesiune nr.13803 din 10.05.2004, cu un nou plan, întrucât în urma măsurătorilor efectuate de topometrist în vederea întabulării terenului concesionat forma terenului concesionat nu corespunde cu cea reprezentată în anexa respectivă.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din 26.02.2004.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B, ap.3, parter.

De asemenea, se modifică lit.c) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.27/2004 privind aprobarea de concesionări și folosință terenuri din domeniul public, astfel :

 • - se rectifică adresa terenului concesionat, în suprafață de 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B și nu scara A cum greșit a fost trecut în hotărâre,

 • - se înlocuiește planul de situație - anexa nr.3 la hotărâre, cel care a stat la baza încheierii contractului de concesiune nr.13803 din 10.05.2004, cu un nou plan, întrucât în urma măsurătorilor efectuate de topometrist în vederea întabulării terenului concesionat forma terenului concesionat nu corespunde cu cea reprezentată în anexa respectivă.

Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 8,16 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Sunt prezentate spre informarea consiliului local următoarele:

 • - Solicitarea primită de la Cabinetul Parlamentar Romeo Rădulescu înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub. nr. 43014 din 19.12.2014;

 • - Plângerea administrativă prealabilă, înregistrată sub nr.2125 din 20.01.2015, împotriva următoarelor acte administrative:

1)HCL nr. 148/35/31.08.2004 privind instituirea taxei speciale pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean,

2)HCL nr. 297/2010 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011;

3)HCL nr.338/2011 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012;

4)HCL nr. 7/2012 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013;

5)HCl nr. 233/2013 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Vreau să vă spun că am făcut și un răspuns domnului deputat Romeo Rădulescu și consilierii care vor să vadă acest răspuns pot să vină la mine în birou. Nu are rost să discutăm despre un proiect pe care dânsul l-a promovat și acum ne cere anumite lămuriri. Cred că v-ați dat seama că este vorba despre proiectul - Zona Centrală.

Doamna consilier local Bobeanu Maria: Am și eu două probleme și aș ruga-o pe doamna consilier juridic să menționeze aceste aspecte în procesul verbal. Vorbesc din punctul meu de vedere, iar dacă ceilalți colegi vor să se alăture este problema dânșilor. Conform hotărârii 313/ 29.11.2012 am fost investită să particip în calitate de observator în comisia de licitație pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare. Vreau să menționez că de data aceasta am aflat din presă că s-au demarat procedurile de licitație, că au fost deschise oferte, iar eu, cel puțin, nu am fost convocată și din acest punct de vedere nu vreau să fiu implicată în niciun fel și nu-mi asum niciun fel de responsabilitate juridică.

Doamna Daniela Ciobanu, șef Serviciu A.P.L., Reglementări, Aplicare Legea 10/2001: În vechea hotărâre au fost desemnați și consilieri locali în calitate de observatori, care nu au niciun fel de drepturi, nu au drept de semnătură.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Dacă trebuie să participe ar fi cazul să fie invitați să participe.

Doamna Daniela Ciobanu, șef Serviciu A.P.L., Reglementări, Aplicare Legea 10/2001: În noua hotărâre nu mai sunteți trecuți ca observatori.

Domnul consilier liocal Țârdea Dumitru: Aș dori ca pentru ședința viitoare să ne prezinte executivul, prin aparatul de specialitate, care este valoarea redevenței ce a încasat-o Primăria de la Urban pe ultimii 3-4 ani și care sunt perspectivele.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă răspund eu ca să nu mai așteptați. Din 2008 redevența este zero și suntem în instanță.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.