Proces verbal din 28.12.2015

28.Proces-verbal al sedintei ordinare 28 decembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VALCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 decembrie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 6712 din 23.12.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 21 de consilieri locali din cei 22 de consilieri locali în funcție. A lipsit domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Bună ziua și bine ați venit la ultima ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din anul 2015. Întrucât este o ședință cu foarte multe puncte pe ordinea de zi îmi permit să fac apel la colegii mei consilieri pentru a duce la bun sfârșit cu obiectivitate toate punctele de pe ordinea de zi, să avem discuții pertinente, la ordinea de zi, fără derapaje inutile. Vă mulțumesc fumos! Îi dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali.

În continuare, domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi 28 decembrie 2015 este legal constituită prin prezența unui număr de 21 de consilieri locali din totalul de 22 în funcție.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Se propune, in conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale articolului 48, alin.1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea.

 • -Raport și proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea în dosarele aflate pe rol în instanțele de contencios administrativ.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Construire Hipermarket KAUFLAND - strada Barajului nr.32-34.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Zonă - S.C. MINET S.A. - strada Depozitelor nr.12, investitor S.C. MINET S.A.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism PUD Locuințe colective D+P+2E+E3 retras, Cartier Ostroveni, intrarea Crizantemei nr.7, investitor Dumitru Elena.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Școala Gimnazială nr.5, Râmnicu Vâlcea - acoperiș tip șarpantă”.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST S.A.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a ADI APA Vâlcea pentru modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului aferent imobilului - construcție “Casa de Cultură a Sindicatelor”.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil - teren cu destinația de drum public.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu PNȚCD - Organizația Județeană Vâlcea.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12972/2010, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici și extinderea spațiului închiriat.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr.82/2015 al Președintelui ANRSC.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru prestarea unor activități componente ale Serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor și pentru activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 23. Raport și proiect de hotărâre privind plata unor cheltuieli către Parohia “Toți Sfinții”, conform contractului de comodat nr.8153/16.03.2011.

 • 24. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea, completarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016.

 • 25. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă în sumă de 20.000.000 de lei de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A., precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 04.06.2016.

 • 26. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația “Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/30.09.2013.

 • 27. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.01.2016.

 • 28. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

 • 29. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 30. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

 • 31. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației”Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea” - proiect propus la inițiativa unui grup de consilieri locali.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Solicit retragerea punctului doi din ordinea de zi „Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Construire Hipermarket KAUFLAND -strada Barajului nr.32-34”.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Grupul de consilieri locali care au depus un proiect de hotărâre pentru punctul 31 referitor la Adunarea Generală a Asociației”Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea” vrem să retragem acest punct de pe ordinea de zi pentru că nu este complet raportul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței cu punctele 2 si 31 retrase de initiatori, plus cele două completări. Cine este „pentru”?.

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Se trece la analizarea punctelor din ordinea de zi aprobată.

La primul punct din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2015.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetul local pe anul 2015 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 - conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărâre Consiliului Local nr.261 din 23.12.2015, respectiv 301.162.190 lei.

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 600.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 89.701.060 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr.1 - « Venituri estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015 », nr.3 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr.6 « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămân nemodificate.

Întrucât punctul doi din ordinea de zi a fost retras de pe ordinea de zi, la punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Zonă - S.C. MINET S.A. - strada Depozitelor nr.12, investitor S.C. MINET S.A.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentatese supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Zonă - S.C. MINET S.A. - strada Depozitelor nr.12, investitor S.C. MINET S.A.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă Planul Urbanistic de Zonă - S.C. MINET S.A. - strada Depozitelor nr.12, investitor S.C. MINET S.A. cu respectarea următoarei condiții :

 • - asigurarea locurilor de parcare necesare strict în proprietatea investitorului, dimensionate conform prevederilor PUG - anexa 4.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Zonă -S.C. MINET S.A. - strada Depozitelor nr.12, investitor S.C. MINET S.A., aprobată conform alineatului precedent, este de 3 (trei) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Zonă - S.C. MINET S.A. - strada Depozitelor nr.12, investitor S.C. MINET S.A., anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism PUD Locuințe colective D+P+2E+E3 retras, Cartier Ostroveni, intrarea Crizantemei nr.7, investitor Dumitru Elena.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism PUD Locuințe colective D+P+2E+E3 retras, Cartier Ostroveni, intrarea Crizantemei nr.7, investitor Dumitru Elena.

Cu vot unanim se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism PUD Locuințe colective D+P+2E+E3 retras, Cartier Ostroveni, intrarea Crizantemei nr.7, investitor Dumitru Elena, însoțit de punctul de vedere al arhitectului șef, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Întrucât era necesară formularea de propuneri pentru desemnarea a trei membri in comisia de licitatie, în plenul ședinței au fost formulate următoarele propuneri: domnul Vîrlan Eduard l-a propus pe domnul Pandurașu Adrian Iulian, domnul Pruteanu Costel Bogdan l-a propus pe domnul Boban Liviu Emil și domnul Cocoș Vasile l-a propus pe domnul Amza Valeru.

În continuare se supun aprobării propunerile prezentate în plenul ședinței pentru membrii comisiei de licitatii. Aceste propuneri au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

În consecință, cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă următoarele:

 • - închirierea prin licitație publică a unui număr de 24 suprafete de teren (6 loturi) ce aparțin domeniului public al municipiului în vederea amplasării unor panouri publicitare;

 • - închirierea suprafețelor de teren menționate la alineatul precedent, identificate conform planurilor anexate, anexele nr.1-6 la hotărârea adoptată, se va face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local, la prețul de pornire de 31 Euro/amplasament/lună, fără TVA, preț stabilit funcție de valoarea medie a încasărilor din contractele de asociere în participațiune încheiate de municipiu în baza HCL 223/2005;

 • - caietul de sarcini în vederea inchirierii amplasamentelor prevăzute mai sus, conform anexei nr.7 la hotărârea adoptată;

 • - desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, cu drept de vot, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, după cum urmează :

 • - dl. Pandurașu Adrian Iulian;

 • - dl. Amza Valeru;

 • - dl. Boban Liviu - Emil.

 • - împuternicirea primarului municipiului ca, prin compartimentele de specialitate, să întocmească și să semneze contractele de închiriere.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2015, astfel:                                                            ’

Nr. crt.

Indicatori

BVC conform HCL nr.196/2015

PROPUNERI RECTIFICARE

DIFERENȚE f

1.

Venituri totale (mii lei) din care :

10.675

10.675

0

- venituri proprii

4.995

4.995

0

- venituri subventii

5.680

5.680

0

2.

Cheltuieli totale (mii lei), din care :

10.637

10.626

- 11

- cheltuieli cu bunuri și servicii

3.882

3.884

2

- cheltuieli cu impozite, taxe și     vărsăminte

asimilate

180

180

0

- cheltuieli cu personalul

5.311

5.310

- 1

- alte cheltuieli de exploatare (amortizare și alte      cheltuieli       de

exploatare)

973

993

20

- cheltuieli financiare

291

259

- 32

3.

Rezultat brut (mii lei)

38

49

11

4.

Numar de personal prognozat la sfarsitul anului

167

167

0

5.

Numar mediu personal

166

166

0

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Boban Liviu Emil: S-a făcut o solicitare de către Brigada Zăvoi pentru un suport financiar pentru că ar dori să participe la meciurile de handbal de anul viitor ale echipei în turul campionatului. Se pare că solicitarea a fost respinsă în comisie și aș vrea să știu care este cauza.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Avizul a fost negativ pentru că nu se fac previziuni bugetare pentru anul viitor pentru că nu s-a făcut proiectul de buget. Aceste cheltuieli vor fi prinse în bugetul local când va fi aprobat. Nu există legislație să permită așa ceva.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 3.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Școala Gimnazială nr.5, Râmnicu Vâlcea - acoperiș tip șarpantă”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Școala Gimnazială nr.5, Râmnicu Vâlcea - acoperiș tip șarpantă”.

Cu vot unanim se aprobă Documentatia pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie la obiectivul de investiții “Școala Gimnazială nr.5, Râmnicu Vâlcea - acoperiș tip șarpantă” la valoarea totală estimată de 752.928,00 lei cu TVA, respectiv 169.163,00 Euro cu TVA, din care C+M - 678.088,00 lei cu TVA, respectiv 152.348,00 Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Mușat Constantin: La acest punct solicităm ca atâta timp cât ați observat că stadionul va trebui modernizat pentru că nu arată așa cum este normal, propun amânarea discuției punctului respectiv, pentru că este nefiresc, cred eu, să facem o investiție acolo în condițiile în care se va face modernizarea stadionului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Contractul de lucrări este semnat.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Cine l-a încheiat și l-a semnat trebuie să răspundă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este aprobat de Consiliul Local, prin buget. Este pe lista de investiții.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Nu am spus să nu se facă. Este normal să se facă, dar întrucât acolo vor mai fi lucrări era normal să facem această investiție, să facem lucrările acolo...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Lucrarea se va face de cel care a câștigat licitația.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Cum? Găsiți dumneavoastră soluția.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Soluția este aici.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Dacă s-a încheiat licitația și este încheiat un contract, ce votăm noi acum?

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Indicatorii tehnico-economici ai investiției. Este parte componentă a investiției.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Noi discutăm acum de un punct care a fost dezbătut în nu știu câte ședințe. O lămurim, supuneți la vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Mai sunt alte discuții? Nu. Domnule viceprimar Matei, este o explicație pertinentă. Atâta timp cât este clar că stadionul trebuie să intre într-un proces de modernizare, pentru că noi facem investiții fără cap și apoi ne gândim cum le rezolvăm.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu are legătură cu stadionul.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei solicită ca pentru voturile „împotrivă” să fie nominalizate persoanele pentru că vor fi probleme.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Țârdea Dumitru, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Bobeanu Maria) și o „abținere” (doamna consilier local Preda Maria Carmen) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, vedem că nu este prima dată și se insistă așa cu o sumedenie de materiale care de-a lungul timpului au fost respinse, deși există anumite reguli că fiind respinse o dată nu se mai pot reintroduce pe ordinea de zi la infinit. A fost o dată, a fost de două ori, a fost de trei ori, probabil că se va veni în continuare cu o anumită presiune pe colegii din consiliul local că lucrurile trebuie făcute, că iarăși sunt semnate contracte și că așa mai departe. Referitor la construirea acestui parc auto pentru societatea comercială Piețe Prest, pentru utilaje, pentru tot ceea ce ține de logistică, de infrastructură, cred că discuția la un moment dat a fost destul de clară. Atâta timp cât necesită cheltuirea din bugetul public a aproximativ 900.000 de euro ne aflăm în situația foarte delicată în clipa de față și va trebui să luăm niște decizii în ceea ce privește cheltuirea banului public, mai ales în urma deciziei pe care am luat-o cu toții de a finanța unele proiecte cu finalitate la 30 iunie 2016. Nu cred că este oportun la momentul de față să cheltuim 900.000 de euro din bugetul public. La momentul acesta sunt 825.000 euro dar vor mai fi și alte avize și se va duce la un milion de euro. Noi trebuie să ne concentrăm atenția la sursele de finanțare pentru aceste proiecte rămase neterminate pe fonduri europene ca să fie finalizate. La momentul de față nu este prezentată o execuție de casă ca să vedem care este excedentul cu alte cuvinte care sunt banii disponibili din exercițiul financiar 2015 ca urmare a nerealizării investițiilor, ca urmare, așa cum spune și domnul Matei, care au fost aprobate inițial în buget pe lista de investiții. A existat o altă variantă. Aceea de a se construi cu bani puțini un parc auto pe o anumită parte a proprietății societății comerciale ETA. Propun grupului de consilieri PNL și colegilor independenți care vor dori să inițiem pentru viitoarea ședință ordinară un proiect de hotărâre și acest parc auto care se dorește și este necesar pentru societatea Piețe Prest să fie amplasat pe platforma de la ETA, de la Râureni, unde este societatea comercială ETA. Este singurul raționament și singurul argument pe care vi-l aduc că, la momentul de față, neștiind care este dimensiunea bugetului pentru anul 2016 să nu aprobăm cheltuirea unei sume colosale pentru acest obiectiv de investiții. Nu contest necesitatea amenajării unui parc auto dar noi considerăm că pe platforma de la ETA se poate face cu bani foarte foarte puțini. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Vîrlan Eduard, Preda Maria Carmen, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Țârdea Dumitru, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Bobeanu Maria) și o „abținere”

(domnul consilier local Ioniță Gheorghe) nu se adoptă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

Cu vot unanim se aprobă contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A. conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform H.C.L nr. 57/2014, să încheie și să semneze contractul de mandat, aprobat potrivit prevederilor de mai sus, cu cei cinci reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea desemnați în A.G.A. la Societatea ETA S.A.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST S.A.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST S.A.

Cu vot unanim se aprobă contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE PREST S.A., conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform H.C.L nr. 57/2014, să încheie și să semneze contractul de mandat, aprobat potrivit prevederilor de mai sus, cu cei cinci reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea desemnați în A.G.A. la Societatea PIEȚE PREST S.A.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a ADI APA Vâlcea pentru modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a ADI APA Vâlcea pentru modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Cu vot unanim se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" pentru a aproba modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor Legii nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiilor de specialitate și-au prezentat avizele favorabile după cum urmează: comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor-discuții în plen; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură -aviz favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 15 voturi.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Stimați colegi, conștientizăm cu toții faptul că Municipiul Râmnicu Vâlcea are nevoie de urgență și noi, Consiliul Local, trebuie să aprobăm demararea unei investiții pentru a avea un nou cimitir și în același timp noul amplasament trebuie să fie acela care poate să fie primul realizat cu cheltuieli minime și într-un orizont de timp cât mai scurt. Rămân puțin surprins de faptul că astăzi avem pe ordinea de zi în discuție numai acest amplasament, în condițiile în care în ședința din 27 noiembrie 2015, citez din procesul verbal al ședinței, domnul Ion Gigi Matei a spus: „să lămurim lucrurile foarte clar. Până la urmă eu nu am nimic împotrivă să fie o ofertă și la Fețeni sau în altă parte. Vă rog să fiți de acord și dumneavoastră și să pun pe ordinea de zi demararea investițiilor pe cele două amplasamente și la Râureni și la Fețeni”. Dezbaterea publică care a avut loc a adus în plus câteva argumente. Am aflat informații noi mai ales privind stadiul extinderii cimitirului Cetățuia din Nord dar, în același timp, nu a clarificat, bineînțeles, toate aspectele. Ceea ce ni se propune astăzi iarăși repet nu aduce aproape nimic nou față de situația de acum un an. Ni se propune un amplasament care, pe bună dreptate, este cel mai aproape de oraș și pare a avea multe avantaje și chiar le are, însă, din păcate, acolo sunt 10 loturi de pământ și 16 proprietari. Până la această oră, cum scrie și în proiectul de hotărâre în preambul și în raport, Primăria a purtat discuții numai cu o parte din acești proprietari, respectiv numai 6 proprietari și-au exprimat un acord privind vânzarea terenului, 5 proprietari, în scris au declarat că sunt împotrivă și alți 4 nu au răspuns. Uitându-ne pe schița respectivă acești proprietari sunt localizați cam în zona centrală a amplasamentului, astfel că posibilitatea de a începe această investiție dintr-o parte cade, întrucât partea centrală, repet, din 27.000 de m.p. pentru 13672 m.p. nu avem la ora actuală acordul proprietarilor. De ce fac acest preambul? Noi vom fi de acord. Așa cum am declarat o să demarăm și această investiție dar vreau să atrag foarte serios atenția atât colegilor cât și executivului că sunt întrunite aproape toate condițiile să repetăm situația privind extinderea cimitirului Cetățuia, acțiune începută în anul 2012, aflată pe rolul diferitelor instanțe de judecată și, iacătă se împlinesc patru ani și noi acolo nu am reușit să facem extindere. Vă dați seama în ce situație suntem cu acest cimitir dacă din start, 9 din 16 proprietari, la ora actuală, nu sunt de acord. Aș ruga totuși ca vizavi de situația extinderii cimitirului Cetățuia, că știu că a fost termen, dacă din partea Departamentului Juridic avem acum un răspuns și putem acolo continua procedura de expropriere și să începen extinderea?

Domnul Cazan Petre, director Direcția Administrație, Juiridc, Contencios: La această dată dosarul se află pe rolul Curții de Apel Pitești și instanța a admis contestația proprietarilor împotriva hotărârii de expropriere, în sensul că de la 25 de euro cât a fost propunerea noastră s-a ajuns la 51 euro/m.p., hotărâre pe care noi am atacat-o la Înalta Curte de Casație și Justiție urmând ca după redactarea și comunicarea acestei hotărâri să apreciem dacă mai continuăm sau nu.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Cine va aprecia de acum încolo? Deci, din ce înțeleg eu s-a reluat procesul. Cine va hotărî dacă noi acceptăm prețul din această hotărâre judecătorească și putem să începem extinderea cimitirului? Executivul sau Consiliul Local?

Domnul Cazan Petre: Executivul.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu voi intreba Consiliul.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Bun, în aceste condiții, eu repet haideți să învățăm din practica trecută pentru că avem patru ani de zile de când nu am reușit să avansăm niciun pas spre această extindere. Eu v-aș face următorul amendament ca să nu lungesc discuția. Nu știu dacă domnul viceprimar cu atribuții de primar se va răzgândi și își va menține punctul de vedere și va promova, așa cum a promis, în ședința din 27 noiembrie și amplasamentul de la Fețeni sau altul. Repet, orizontul de realizare a cimitirului de la Râureni va fi spre 2020. Pentru a nu ne pune pe noi într-o situație delicată pentru că vom începe să achiziționăm 30% din terenul respectiv și cu restul de 70% ne ducem prin instanțe și nu putem face nimic acolo și vom merge și vom avea al șaselea amplasament și niciun cimitir în oraș, eu vă propun domnule președinte și domnule secretar să completați art.2 din acest proiect de hotărâre. Deci, primul punct spune:”se aprobă achiziționarea prin cumpărare a terenului în suprafață de...”, iar la punctul 2:”achiziționarea terenului se va face în vederea realizării cimitirului public” și acum se pune virgulă „numai după obținerea acordului notarial în scris al tuturor proprietarilor„.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este normal.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu numai că este normal, domnule Matei. Decă, eu vă propun această completare a art.2 sau acest amendament-numai după obținerea acordului notarial în scris al tuturor proprietarilor. Repet avem 10 loturi și 16 proprietari, dintre care doar 6 și-au dat acordul. Eu nu pot să fiu de acord să achiziționăm 13.000 m.p. care sunt dispersați și pe acea suprafață nu vom putea face nimic.

Domnul secretar Ion Didoiu: Da, din punct de vedere juridic nu este niciun fel de problemă cu această propunere a domnului consilier Ioniță. Este normal să fie așa pentru că altfel nu ar putea să fie încheiată tranzacția în fața notarului. Într-o altă situație...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu am înțeles ce vrea domnul Ioniță și mi se pare corect să își ia o măsură că nu se începe cimitirul decât în momentul în care se însumează cei 27.000 de m.p. Nu se începe investiția până nu se achiziționează terenurile. Corect.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Ca să fie lucrurile extrem de clare, domnule Ioniță dumneavoastră doriți să propuneți un amendament în mod expres că numai după obținerea acordurilor se va trece la procedură?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Așa este normal.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu știu. Este un amendament?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Este un amendament la proiectul de hotărâre. Amendamentul prevede completarea art.2, alin.2, pentru că numai în aceste condiții vom putea construi acolo. Dacă achiziționăm acum numai de la cei 6 care și-au dat acordul am dat banii degeaba.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă așa stau lucrurile în acest moment cum le-ați expus dumneavoastră și cum marea parte a colegilor din consiliu le cunosc nu apreciați că ar fi oportun ca acolo unde Primăria are în proprietate teren să trecem și să începem să demarăm procedura de construire a unui cimitir?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Asta am și spus dar va trebui să vedem dacă avem extinderea cimitirului Cetățuia sau la Fețeni. Eu sper că nu vom mai declara recurs pentru că nu avem nicio șansă să câștigăm și în perioada următoare să începem să extindem Cetățuia. Este un punct de veder.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Sigur că această discuție va fi reluată la o ședință ulterioară. Vă rog, domnule Matei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cumva, logic aș putea să înțeleg propunerea domnului Ioniță dar am și eu o întrebare: sunt 10 proprietari, eu cumpăr de la 1,2,3,5,7, în ordine, cel de-al zecelea se razgândește pe ultima sută, eu ce fac cu banii pe care i-am cheltuit?

Domnul consilier local Boban Liviu Emil: Nu începeți achiziționarea decât în momentul în care...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Atenție! Domnule Ioniță, ați înțeles și eu v-am înțeles. Dacă eu fac înțelegerile pe rând pentru că nu pot să am zece proprietari într-o sală. Nu pot să-i chem pe toti o dată. Am încheiat actul notarial cu 5 sau 6, dacă cei 3-4 se răzgândesc eu rămân cu banii dați și stau cu terenul nefolosit.

Domnul consilier local Boban Liviu Emil: Deci, există și promisiunea de vânzare, domnule viceprimar Matei.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local vizavi de această problemă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Facem dialog degeaba. Îi dau cuvântul domnului secretar.

Domnul secretar Ion Didoiu: Eu am înțeles amendamentul și cred că l-am înțeles bine să existe acordul notarial al tuturor proprietarilor.

Domnul consilier local Crăciounescu Grigore: Promisiune de vânzare. O promisiune de vânzare și până nu există toate acordurile de principiu că vor vinde la prețul care este stabilit.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Se fac aceste acorduri notariale și se pun niște condiții. Dacă omul se răzgândește el va trebui să despăgubească dublu sau triplu ceea ce îi va bloca din start posibilitatea de a se răzgândi. Doi, se pune condiția că vânzarea va deveni efectivă, respectiv angajamentul nostru de cumpărare numai în momentul în care toate cele 10 loturi pot fi achiziționate sau dacă vreți putem să ne restrângem la trei sferturi, dar nu să luăm răspândit. Uitați-vă pe schiță. Nu putem să începem dintr-o margine.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Ioniță, eu am vrut ca lucrurile să fie foarte clare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Din punctul meu de vedere opinia domnului Ioniță a fost extrem de pertinentă pentru a nu pica în același păcat așa cum s-a întâmplat cu cimitirul Cetățuia, vă supun la vot amendamentul pe care l-a prezentat domnul Ioniță în sensul demarării achiziției de terenuri numai în urma obținerii acordului cadru notarial sau contract de vânzare cumpărare sau cum va stabili partea juridică. Se va începe această investiție numai după ce obținem acest acord notarial de la toți cei 16 proprietari. Cred că lucrurile sunt clare. Supun mai întâi votului dumneavoastră amendamentul propus de domnul Ioniță.

Domnul secretar Ion Didoiu spune că s-a consemnat în procesul verbal amendamentul așa cum l-a propus la momentul respectiv domnul Ioniță.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: Demararea achiziției se va face după obținerea acordurilor notariale ale tuturor proprietarilor.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local se aprobă amendamentul formulat de domnul Ioniță Gheorghe.

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni, completat cu amendamentul aprobat

Cu vot unanim se aprobă achiziționarea prin cumpărare a terenului în suprafață totală de 27.500 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Târgului Râureni, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la hotărârea adoptată.

Achiziționarea terenului identificat la alineatul precedent se va face în vederea realizării Cimitirului public din zona Târgului Râureni, numai după obținerea acordului notarial al tuturor proprietarilor cu privire la vânzarea terenurilor deținute în proprietate și afectate de realizarea acestei investiții.

Prețul de cumpărare a terenului în suprafață totală de 27.500 m.p. este de 7 Euro/m.p., așa cum s-a stabilit prin rapoartele de evaluare întocmite de evaluator atestat ANEVAR. Rapoartele sunt prezentate în anexele nr.2-8, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cheltuielile aferente întocmirii documentațiilor tehnice de cadastru, precum și cele pentru încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor-terenuri ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al municipiului.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului aferent imobilului - construcție “Casa de Cultură a Sindicatelor”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 15 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului aferent imobilului - construcție “Casa de Cultură a Sindicatelor”.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3.767 m.p., situat în b-dul Tudor Vladimirescu nr.25, aferent imobilului -construcție « Casa de Cultură a Sindicatelor », identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Valoarea terenului identificat mai sus1 este de 1.619.810 lei (430 lei/m.p. x 3.767 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil - teren cu destinația de drum public.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil - teren cu destinația de drum public.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului a terenului în suprafață de 467 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Morilor, este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Valoarea terenului identificat la alineatul precedent este de 70.050 lei (150 lei/m.p. x 467 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici,și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu pNțCD - Organizația Județeană Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu PNȚCD - Organizația Județeană Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • -durata contractului de închiriere nr.39998/02.02.2010, încheiat cu Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat - Organizația Județeană Vâlcea, se prelungește până la data de 31.12.2018;

 • -prelungirea duratei contractului de închiriere menționat la alineatul precedent, se va face prin act adițional și, în acest sens, se împuternicește primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contract.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12972/2010, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici și extinderea spațiului închiriat.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12972/2010, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici și extinderea spațiului închiriat.

Cu vot unanim se aprobă extinderea spațiului închiriat Asociației Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Vâlcea prin atribuirea întregii camere nr.7 situată în incinta imobilului-construcție “Imobil str. Carol I” din strada Carol I nr.19, în suprafață exclusivă de 33,17 m.p., împreună cu cota parte indiviză din părțile comune în suprafață de 5,35 m.p.

Durata contractului de închiriere nr.12972/2010, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România - Filiala Vâlcea, se prelungește, prin act adițional, în condițiile prevăzute mai sus, până la data de 31.12.2016.

De asemenea, se împuternicește Primarul Municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional prevăzut la mai sus.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Stimați colegi, instituirea acestei taxe speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contract este rezultatul unei note de control încheiată în data de 28 octombrie la sediul primăriei de către ANRSC. Dar lucrurile eu le interpretez în felul următor: există anumite termene cu privire la măsurile care au fost impuse de către autoritatea respectivă. Până la data de 31.12.2015, vor trebui aprobate aceste taxe cât și un regulament. Ce nu impune autoritatea respectivă cuantumul taxei. Cred că este la latitudinea noastră să stabilim dimensiunea taxei în condițiile în care unicul operator legal în urma licitației este ROMPREST dar o parte din persoanele fizice care probabil locuiesc la case și o parte din agenții economici ca urmare probabil a lipsei de informare au omis sau au neglijat să încheie contract cu ROMPREST și în continuare...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Au răspuns în scris că nu sunt de acord.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Și în continuare uzează de vechiul contract încheiat cu URBAN. Până la urmă este un lucru de normalitate ca toată lumea să colecteze în condițiile în care astăzi am aflat că începând cu data de 21 decembrie, doamna Feroiu, dumneavoastră ați spus, URBAN-ul nu mai operează pe raza municipiului.

Doamna Feroiu Maria: Am primit adresă de la Autoritatea Națională de Reglementare, în acest sens.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În aceste condiții, mașinile de la URBAN nu vor mai colecta gunoiul din oraș. Ca atare, toate persoanele fizice și juridice și poate parte din Asociațiile de Proprietari vor fi obligate să predea gunoiul menajer spre colectare către ROMPREST. Măsura coercitivă pe care o propune executivul este nivelul foarte mare al taxei. Într-un fel poate ea este justificată dar întrucât legea nu stabilește dimensiunea taxei respective este apanajul Consiliului Local să facă acest lucru. Este menționat în nota de control că executivul prin hotărârea de consiliu local trebuie să instituie aceste taxe speciale dar vă spun foarte sincer că sunt o grămadă, o sumedenie de taxe instituite de consiliul local.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Această taxă o plătesc dacă nu semnează contractul.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Numai...

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Numai. Este imperativă. Aveți o propunere pentru o taxă mai mică?

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Domnule viceprimar Vîrlan, haideți să ne înscriem la cuvânt. Dacă are de făcut domnul Crăciunescu o propunere în ceea ce privește cuantumul taxei.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nivelul taxei, pentru că oricum oamenii nu vor avea soluție decât să încheie contractul cu ROMPREST, să fie la nivelul tarifului perceput de ROMPREST în prezent.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: S-a înscris la cuvântul domnul Vețeleanu. Vă rog să așteptați, domnule Matei.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Aș vrea să vă întreb dacă noi aprobăm astăzi această taxă, cât va fi ea și cetățenii care în momentul de față nu au încheiat un contract cu ROMPREST și vor încheia din ianuarie revin la tariful vechi?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu mai plătesc.

Doamna Feroiu Maria: Este prevăzut în regulamentul taxei.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Mie 9 lei mi se pare mult și cred că o taxă de 6 lei mi se pare rezonabil.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Trebuie să fac precizarea că nu se poate menține același tarif, să transformăm tariful în taxă pentru că asta ar însemna ca Primăria să se transforme în perceptor pentru că operatorul face factura către Primărie, primește banul grămadă, iar Direcția de Impozite și Taxe trebuie să angajeze 3-4 oameni cu calculatoare ș.a.m.d. să urmărească și să recupereze datoriile pe salubritate. Deci, nu mi se pare corect. De asta a fost pusă o taxă de descurajare pentru ca toată lumea să își facă contract și este în regulă. Nu atinge nimeni bugetul nimănui, nici persoană fizică sau juridică, dacă toată lumea intră în legalitate și are contract cu operatorul oficial din Râmnic. E formală taxa pentru că sunt sigur că toată lumea va intra în legalitate chiar dacă va fi 9 lei, 7 lei sau 6 lei.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În Nota de control la capitolul 5.2 Măsuri, Măsura 5.2. 4. Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea va propune spre aprobare Consiliului Local Râmnicu Vâlcea instituirea taxei speciale conform prevederilor art.26, alin.3 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților. Potrivit art.47 din Legea serviciilor publice comunitare de utilități republicată, constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activității de control. Deci, neaplicarea acestor măsuri și, din păcate am intrat în posesia acestei note astăzi, constituie contravenție, iar în notă se stipulează foarte clar, primarul municipiului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pot să spun? Primarul municipiului a propus un regulament care a fost în dezbatere publică 30 de zile și acesta este termenul. Deci, primarul municipiului a făcut ce trebuia. Hai să o aplicăm.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Avem un cuantum al taxei propus de domnul Vețeleanu și anume de 6 lei. Sigur că este de preferat să nu se ajungă la astfel de situații și de aceea fac un apel către Corpul de Control al Primarului și inspectorii care vor duce la îndeplinire sau, mă rog, comunica populației, ca acest lucru să se facă într-un mod cât se poate de elegant pentru că s-a creat un pic de hilaritate vizavi de prestația celor care au venit la persoanele fizice acasă și le-au bătut la ușă. Să nu apară ca o chestie deranjantă pentru cetățeni, pentru că fiecare vede lucrurile într-un anumit fel, vorbesc de persoanele fizice. Aș avea această rugăminte, repet ca această transmitere să se facă într-un mod cât se poate de elegant. Populația nu este informată și acest lucru dă naștere la discuții, ilarități și neînțelegerea situației reale din Râmnicu Vâlcea.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Consider că și în situația persoanelor juridice trebuie diminuată suma undeva de la 400 lei la 300 lei/tonă, dacă tot se face asta pentru persoanele fizice, vorbim de aceeași taxă specială.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței în sensul instituirii taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea, în cuantum de 6 lei/persoană/lună (inclusiv TVA) în cazul persoanelor fizice și 300 lei/to pentru persoanele juridice. Întrunind 19 voturi « pentru » și 2 abțineri (următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Pandurașu Adrian Iulian) amendamentul este aprobat.

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare” cu amendamentuil aprobat în plen.

Întrunind 19 voturi « pentru » și 2 abțineri (următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Pandurașu Adrian Iulian) se instituie taxa specială de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fară contract din municipiul Râmnicu Vâlcea, în cuantum de:

 • - 6 lei/persoană/lună (inclusiv TVA) în cazul persoanelor fizice si

 • - 300 lei/to (90 lei/mc) pentru persoanele juridice.

De asemenea, se aprobă ”Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare”, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr.82/2015 al Președintelui ANRSC.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea regulamentului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu regulamentul-cadru aprobat prin ordin este tot una dintre măsuri care subliniază foarte clar că primarul municipiului va supune spre aprobare consiliului local, regulamentul serviciului de salubrizare, termen 31.12, notă de control 28 octombrie. Când a fost pus pe site acest regulament, domnule viceprimar Matei?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei și doamna Feroiu Maria răspund că în luna noiembrie cu 30 de zile înainte.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Am rugămintea să faceți corecturile necesare, domnule Matei sau să sprijiniți Departamentul de Dezvoltare Locală cu personal care să fie implicat pentru că cei care sunt acum s-au ocupat foarte mult de partea de programe și din informațiile mele consider că este necesar să completați acolo cu un număr de măcar o persoană pregătită și abilitată, cu studii în domeniu care să monitorizeze. Sunt foarte multe erori, aici a fost făcut un copy-paste, domnule Matei, foarte simplu de la Primăria municipiului București. Ca atare, eu apreciez că, în Municipiul Râmnicu Vâlcea nu există metrou care trebuie făcut și câteva alte lucruri, dar sunt lucruri mărunte care pot fi reparate. Votez pentru, nu voi fi împotrivă, ci doar atrag atenția domnului Matei că dacă, conform ANRSC-ului este responsabil, trebuia să se îngrijească să fie o persoană desemnată, să nu se întâmple la fel ca și cu strategia de dezvoltare. Cineva care să monitorizeze, domnule Matei. O singură persoană care să verifice acolo. Un lucru foarte important, se discută de un plan unitar cu privire la acțiunile DDD, care va trebui făcut de un operator și aprobat de municipalitate, de consiliu local. Acolo există niște termene de finalizare și v-aș da un singur exemplu: operațiunea de dezinsecție se face lunar în perioada de vară și de patru ori pe an. Aștept cu nerăbdare să văd acest plan unitar, domnule viceprimar Matei, pentru că, atenție, toate aceste costuri sunt suportate de municipalitate. Datorită regulamentului pe care îl aprobăm acum inclusiv zonele închise ale persoanelor fizice, mă refer aici la casele scărilor, subsolurile de blocuri din acest oraș, toate instituțiile publice vor trebui igienizate, iar finanțarea conform acestui regulament se va face de la bugetul local. Cred că este foarte important să aprobăm acest plan unitar și să avem grijă să fie prinse în buget sumele necesare, aprobând o dată acest regulament. Mulțumesc.

Doamna Feroiu Maria: Vroiam să vă cer scuze pentru acele mici scăpări din regulament. El a fost făcut după regulamentul-cadru aprobat de ANRSC și ne-au scăpat metroul și Consiliul General al Municipiului București. Mi le asum și se vor remedia.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr.82/2015 al

Președintelui ANRSC.

Întrunind 19 voturi « pentru » și 2 abțineri (următorii consilieri locali: Preda Maria Carmen și Pandurașu Adrian Iulian) se aprobă actualizarea « Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea », conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată. Începând cu data adoptării prezentei, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru prestarea unor activități componente ale Serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor și pentru activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru prestarea unor activități componente ale Serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor și pentru activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri.

Cu vot unanim se aprobă Caietul de sarcini privind prestarea unor activităti componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării si valorificării materiale și energetice a deșeurilor și activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri, conform anexei care face parte integranta din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 15 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Analizând materialul propus de către executiv am ajuns la concluzia că și aici sunt foarte multe inadvertențe și aș menționa decât câteva. În primul rând, se discută de un regulament privind și funcționarea bazarului din Piața Centrală, bazarul de la Poiana se menționează în material. Eu știu că în urma realizării investiției de la Piața Centrală...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A fost o greșală și s-a specificat că dispare Poiana. Sunt sărbătorile totuși...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Se finalizează parcarea subterană. În programul de acces la Piața Centrală am anumite ore limitate. Parcarea de sub Piața Centrală unde vin producătorii să-și descarce marfa, produsele, va trebui să aibă un anumit program. Conform materialului prezentat până la ora 8.30 este fără taxă, iar după ora 8.30 este cu taxă până seara. Lucrurile ar trebui discutate și analizate pe specificul fiecărei locații în parte. Anumite lucruri vor fi pentru Zona Centrală, pentru Nord altele, pentru Ostroveni altele, pentru târgurile de săptămână altele. Sunt inadvertențe și propun amânarea acestui material, analizarea lui cu maximă atenție și cu specificul lui pentru fiecare locație în parte și introducerea lui pe ordinea de zi în următoarea ședință ordinară. Ne grăbim să aprobăm acum un regulament care nu este fundamentat corect și peste o lună de zile sau trei luni de zile să revenim din nou, să-l îmbunătățim și iar să mai adăugăm ceva. Să-l amânăm până la ședința viitoare și în cursul lunii ianuarie să fie analizat pe fiecare locație în parte.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării propunerea de amânare a analizării acestui material. Întrunind 12 voturi „pentru” și 9 „abțineri” propunerea de amânare nu este aprobată.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 9 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind plata unor cheltuieli către Parohia “Toți Sfinții”, conform contractului de comodat nr.8153/16.03.2011.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind plata unor cheltuieli către Parohia “Toți Sfinții”, conform contractului de comodat nr.8153/16.03.2011.

Cu vot unanim se aprobă plata din bugetul local a sumei de 26.622,8 lei către Parohia «Toți Sfinții » reprezentând cheltuieli efectuate pentru refacerea acoperișului casei parohiale, în contul RO34BTRL03901205523441XX deschis la Banca Transilvania -Sucursala Vâlcea.

La punctul douăzeci și patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea, completarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement ți-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, analizând materialul am văzut că la nivelul impozitelor și taxelor locale pentru clădirile nerezidente proprietate juridică cuantumul impus de lege sau marja impusă de lege este undeva între 0,2 și 1,3. Pentru anul 2015 probabil dintr-o eroare procentul respectiv aprobat de către executiv a fost de 1,5.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Aprobat de consiliu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Aprobat de consiliu a fost de 1,5, cu alte cuvinte peste marja și peste procentele recomandate de Guvern pentru că ele au fost aprobate prin ordonanță de urgență. Propun să revenim la normalitate și anul acesta văd că se merge în același sistem. Domnul Lepădat este pe aici? Propun să revenim la normalitate și de ce să fim mai catolici decât Papa, dacă legea spune că trebuie să se încadreze între procentul de 0,2 și 1,3, de ce să îl facem 1,5? Nu ne impune nimeni, este la latitudinea consiliului local. Probabil că în 2015 a fost o scăpare și văd că și pentru 2016 se propune la fel. Propunerea mea este următoarea să nu fie 1,5 în afara recomandărilor legale. Să îl încadrăm la maximul recomandărilor legale sau la o marjă mai mică. Să fie 1.

Doamna Mihăilă Loredana, director adjunct Direcția Economico-Financiară: În ședința trecută s-a aprobat cota adițională. La acest capitol s-a aprobat cota adițională și s-a avut în vedere să rămânem la nivelul din 2015, pentru că la clădirile nereevaluate a scăzut foarte mult de la 30% la 7.5% cota iar influența bugetară ar fi foarte mare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pierderea doar de la un agent economic este de 25 de miliarde, de la Vilmar.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule, discutăm de cu totul altceva. Nu de clădiri aflate în proprietatea agenților economici care au rolul de spațiu de producție sau de exploatare. Discutăm de proprietăți, de clădiri nerezidente, pot fi și de altă natură.

Urmează o serie de discuții în acest sens pentru poziția din tabloul impozitelor și taxelor locale.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: Mai fac și eu o mențiune tot ca persoană juridică, operator economic. Avem același principiu de a lua mult din nimic. Oltchim-ul nu a plătit de ani de zile din cauza situației pe care o știm, așa că recomandarea ar fi corectă să luăm mai puțin. Nu e vorba de situația pe care ați spus-o dumneavoastră domnule Matei cu acel operator. Mai bine să luăm mai puțin, dar să luăm decât să considerăm să luăm mai mult și sumele să nu poată fi plătită.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Deci, este menționat foarte clar că în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoanele juridice limitele conform legii 227/2015 sunt între 0,2 și 1,3 și executivul a propus pentru anul 2015 și pentru 2016, 1,5.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Are o cotă adițională de 15%.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: De ce să aibă cotă adițională?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Păi dacă așa spune legea?

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței referitor la această situație.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Crăciunescu, în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoanele juridice a fost aplicată cota adițională de 15%. Dacă dăm jos cota adițională, coborâm sub marja legală. Marja legală este 1,3 la care se adiționează, conform legii. Ducem baza mai jos și punem cota adițională pentru că așa prevede legea.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, țineți cont și de propunerea colegului nostru Adi Pandurașu, haideți să luăm puțin și să luăm de la toată lumea, decât să încărcăm impozitarea.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Deci, propunem baza 1% la care se va veni cu cota adițională de 15%, respectiv 1,15 și este sub 1,3.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței în sensul reducerii cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice (punctul 2, lit.b din anexa nr.1) de la 1,3% la 1%, la care se aplică cota adițională de 15%. Acesta a fost aprobat cu vot unanim.

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea, completarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016, cu amendamentul aprobat în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și se completarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016 ale cărei prevederi, inclusiv anexele 1-8, se înlocuiesc cu următoarele, după cum urmează:

 • I. Se aprobă cotele procentuale pentru calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • II Se aprobă impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2016, prezentate în anexele nr.2 și 3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • III. Se aprobă taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2016, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • IV. Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliția Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2016, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • V. Se aprobă taxele, precum și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetului local, pentru anul 2016, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • VI. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2), lit.m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Regulamentul aprobat conform alineatului precedent este prevăzut în anexa nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • VII. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de scutire la plată a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2), lit.n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Regulamentul aprobat conform alineatul precedent este prevăzut în anexa nr.8, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • VIII. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor persoane fizice și juridice care efectuează anticipat, până la 31 martie inclusiv, plata integrală a obligațiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol unic provenind din orice fel de impozite și taxe, inclusiv amenzi și se acordă pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport.

 • IX. Termenele pentru plata obligațiilor către bugetul local constând din impozite, taxe și alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite și aprobate pentru anul 2016, sunt următoarele:

 • a) Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. În condițiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice și persoane juridice, este de până la 50 de lei inclusiv, acesta se plătește integral până la primul termen de plată.

 • b) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora.

 • c) Taxele pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.137/2014 referitoare la actualizarea «Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea».

 • d) Taxa pentru deținere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2016;

 • e) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii.

 • f) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 • g) Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare.

 • h) Taxele de urgență se achită anticipat eliberării actelor administrative.

 • i) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor.

j)Tarifele pentru servicii, despăgubirile și amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea.

 • X. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2015 mai mici de 40 de lei se anulează conform art.266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • XI. Hotărârea adoptată va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, iar prevederile acesteia se completează cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Hotărârea adoptată reprezintă republicarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/2015 referitoare la aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016, modificată și completată.

La punctul douăzeci si cinci din ordinea zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă în sumă de 20.000.000 de lei de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A, precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 04.06.2016.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Stimați colegi, am aprobat contractarea unui credit de 20 de milioane de lei de la EXIMBANK, în urma licitației. Acest credit avea ca destinație finanțarea unor obiective de investiții pe fonduri europene: 9 milioane de lei pentru Baza de Agrement Ostroveni și 11 milioane pentru reabilitarea termică a trei calupuri de blocuri. Faptul că blocurile respective sunt reabilitate, la momentul respectiv creditul este neutilizat, decât o sumă de 100 de mii de euro. De asemenea, sunt foarte mulți bani în bugetul local care nu au fost utilizați ca urmare a nerealizării unor obiective de investiții. La ședința precedentă, extraordinară de Consiliu Local când s-a solicitat retragerea finanțării de la foarte multe investiții care nu pot fi finalizate l-am întrebat pe domnul director Lepădat. La trimestrul III a propus o execuția de casă a bugetului cu un excenedt de aproximativ 750 de miliarde, între timp s-au mai cheltuit din bani, s-au mai făcut plăți și dumnealui spunea că s-a ajuns pe la 600 de miliarde, excedent la trimestrul III, bani necheltuiți. La ședința precedentă s-au retras de la investiții 150 de miliarde pentru a se plăti proiectele și i-am solicitat domnului Lepădat să facă un scenariu și să prezinte în principiu cam cum se închide anul financiar 2015 și cam ce excedent va rămâne. În opinia mea cred că ar fi undeva la 500 de miliarde. S-au mai cheltuit la ședința trecută niște bani și ar fi rămas 300-400 miliarde. În concluzie, dragi colegi vă propun următorul lucru: dacă suma din credit nu a fost trasă și creditul a fost aprobat pentru obiective de investiții, vă propun să lăsăm intacți banii pentru Baza de Agrement de la Ostroveni pentru un singur considerent, din cotele de finanțare de 50-50%, noi apreciem și cred că o să avem un răspuns de la executiv în câteva zile și vom ajunge la concluzia că doar 10% au fost bani de la Uniunea Europeană și va ma fi necesar să se cheltuie din bugetul local circa 250-270 miliarde pentru Baza de Agrement de la Ostroveni. Sau 250 pentru această bază. Cred că suma aceasta poate să rămână neatinsă în linia de credit pentru Baza de Agrement de la Ostroveni, iar tot excedentul bugetar să fie alocat pentru Piața Centrală, de fapt pentru reabilitarea Zonei Centrale. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Excedentul nu este cunoscut la această dată pentru că avem trageri pe drum și sunt renunțări la unele plăți din proiecte ș.a.m.d. Nu știu ce deranjează pentru că a fost o măsură de siguranță acest credit pentru că sunt condiții stipulate în contract pentru plata neutilizării. Deci, nu plătim nimic dacă nu tragem banii. Nu știu de ce vă deranjează că avem o manta în plus care să ne ferească dacă este nevoie să facem mai multe plăți. Cu siguranță excedentul intră primul la plată. Este o logică totală și nu știu de ce veniți dumneavoastră să interpretați și ne spuneți nouă ce să facem. Păi, normal că excedentul intră imediat în plată. Vă rog să-mi spuneți care este pericolul sau care este inconvenientul să nu prelungim creditul ca să avem, repet, o măsură de siguranță în continuare fără să ne coste nimic?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Până în 30 iunie reabilitarea Zonei Centrale trebuie finalizată. Există pericolul ca până la aprobarea bugetului, care trebuie făcută în maxim 45 de zile de la aprobarea bugetului național, asta undeva probabil pe final de ianuarie, să vină cu situații de lucrări pe Zona Centrală și să retragă din această linie de credit dacă ea este alocată și pentru reabilitarea Zonei Centrale, pentru că o să spuneți că nu știți care este excedentul. Am făcut o propunere colegilor în sensul explicit și destul de clar: linia de credit să rămână pentru Baza de Agrement Ostroveni și excedentul să fie utilizat pentru finalizarea Zonei Centrale.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ne spuneți ce să facem, dar e normal și logic ce avem de făcut.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Atunci nu trebuie să dăm hotărâre ca banii să rămână cu destinație pentru Baza de Agrement Ostroveni?

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței, ca întreaga sumă să fie pentru Obiectivul realizarea Bazei de Agrement Ostroveni. Întrunind 11 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Dobrete Florentina Adina, Amza Valeru, Mihăilescu Gheorghe, Cocoș Vasile, Matei Ion, Costinescu Bogdan Ilie, Nuică Ionuț Eduard și Pandurașu Adrian Iulian) nu se aprobă amendamentul.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă în sumă de 20.000.000 de lei de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A, precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 04.06.2016, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Preda Maria Carmen, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Ioniță Gheorghe, Vîrlan Eduard și Persu Mihai) și o „abținere” (domnul consilier local Țârdea Dumitru) proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul douăzeci și șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația “Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/30.09.2013.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația “Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/30.09.2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-durata parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea -Direcția de Protecție Socială și Asociația "Centrul pentru Familie” - Râmnicu Vâlcea, parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2013, se prelungește până la data de 31.12.2016;

 • -prelungirea prevăzută la alineatul precedent se va face în baza unui act adițional, nr.2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • -suma reprezentând cheltuielile cu utilitățile (încălzire, apă, energie electrică) pentru spațiul în care funcționează Asociația ”Centrul pentru Familie” va fi virată acesteia în tranșe semestriale din bugetul Direcției de Protecție Socială - Râmnicu Vâlcea (capitolul 68.02.50.02 - Serviciul public de asistență socială, alineat 59.11 - Asociații și fundații).

La punctul douăzeci și șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.01.2016.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe margine a celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.01.2016.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-începând cu data de 01 ianuarie 2016, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului prin transformarea a 6 (șase) funcții publice, ca urmare a promovării . examenului în grad imediat superior, după cum urmează:_____________________

Nr.crt.

Compartimentul/Serviciul

Funcția publica

Nr. Posturi

actuala

în care a promovat

1.

Serviciul Administratie Publica

Locală, Reglementări și

Aplicare Legea 10/2001 -Direcția Administrație, Juridic, Contencios

consilier juridic, cl. I, grad profesional principal

consilier juridic, cl. I, grad profesional superior

2

2.

Serviciul Juridic Contencios -Direcția Administrație, Juridic, Contencios

consilier juridic, cl. I, grad profesional asistent

consilier juridic, cl. I, grad profesional principal

1

3.

Serviciul Juridic, Executări Silite - Direcția Economico -Financiară

Inspector , cl. I, grad profesional principal

Inspector , cl. I, grad profesional superior

1

4.

Compartiment Registratură, Informarea și Consultarea Publicului - Direcția Urbanism

Inspector , cl. I, grad profesional asistent

Inspector , cl. I, grad profesional principal

1

5.

Serviciul Evidența Persoanelor - Direcția de Evidență a Persoanelor

Inspector , cl. I, grad profesional principal

Inspector , cl. I, grad profesional superior

1

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

Cu vot unanim se aprobă transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare, începând cu data de ianuarie 2016, conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-începând cu data de 1 ianuarie 2016, se modifică statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior prin transformarea a 5 (cinci) posturi, după cum urmează:

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 46, gradația 5 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 51, gradația 5 în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 45, gradația 4 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 50, gradația 4, în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 45, gradația 4 din cadrul Serviciului Ordine Publică - Compartimentul Ordine Publică se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 50, gradația 4 în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de polițist local, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 45, gradația 4 din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire -Compartimentul Operatori Sistem Supraveghere se transformă în post de polițist local, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 50, gradația 4 în cadrul aceluiași compartiment;

 • - postul de inspector, clasa I, grad asistent, clasa de salarizare 46, gradația 5 din cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Administrativ, SSM, se transformă în post de inspector, clasa I, grad principal, clasa de salarizare 51, gradația 5 în cadrul aceluiași birou.

-modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul treizeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - începând cu data de 1 ianuarie 2016, se modifică statul de funcții al Filarmonicii « Ion Dumitrescu », prin :

 • I. Transformarea a 5 (cinci) posturi, ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior, astfel:

 • - două posturi de artist instrumentist, grad II din cadrul Secțiunii Orchestra Simfonică se transformă în posturi de artist instrumentist, grad I, în cadrul aceleiași secțiuni;

 • - un post de corist (S), grad I din cadrul Secțiunii Cor se transformă în post de corist (S), grad IA, în cadrul aceleiași secțiuni;

 • - două posturi de corist (S), grad II din cadrul Secțiunii Cor se transformă în posturi de corist (S), grad I, în cadrul aceleiași secțiuni.

 • II. Ocuparea postului vacant existent de artist instrumentist, grad IA din cadrul Secțiunii Orchestra Simfonică.

 • - modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa la hotărârea adoptată.

Întrucât punctul treizeci și unu din ordinea de zi - Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației”Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea” - proiect propus la inițiativa unui grup de consilieri locali, a fost retras de pe ordinea de zi, se trece la analizarea punctelor suplimentare.

Astfel, la primul punct suplimentar sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Stimați colegi, dat fiind că sunt membru în Consiliul Administrativ la această instituție vin cu două amendamente: la organigramă conform Ordonanței 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacol este precizat că, Consiliul Administrativ are rol deliberativ, iar în organigrama pe care ați prezentat-o în material era sub poziția manager. Mi se pare normal ca acest Consiliul Administrativ să fie deasupra poziției de manager. De asemenea, un alt amendament: Biroul Achiziții este în directa subordonare a managerului. Imaginați-vă că acea persoană din achiziții propune ceva doar directorul este cel care aprobă și consider că este normal ca el să fie sub coordonarea contabilului șef pentru că trebuie să știe și de ce fonduri dispunem.

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței consiliului local.

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiți și Achiziții Publice: Referitor la subordonarea Biroului de Achiziții să știți că este reglementare legală în acest sens și se subordonează reprezentantului legal al instituției.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei spune că este corectă observația domnului Mușat și propune să se rectifice, iar după rectificare organigrama să fie semnată de președintele de ședință și de secretarul municipiului.

Domnul Poghirc directorul Teatrului Ariel a solicitat înscrierea la cuvânt pentru a preciza că acest Consiliu Administrativ nu poate fi peste manager pentru că acest consiliu este numit de manager. Este legal modul cum s-a prezentat această organigramă.

Domnul secretar Ion Didoiu spune că nu poate exista o relație de subordonare ci doar o relație de colaborare între manager și Consiliul Administrativ. Așa este legal acest lucru. Legislația este foarte clară și spune ce face managerul și ce face Consiliul Administrativ.

Urmează o serie de discuții în plenul Consiliului Local.

Domnul consilier local Mușat Constantin: V-am spus mai devreme că în ordonanța nr.21/2007 este stipulat că rolul Consiliului administrativ este deliberativ și nu este consultativ. Sunt două lucruri diferite. Din acest punct de vedere am insistat pentru modificarea organigramei

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie solicită să mai fie ascultată încă o dată părerea secretarului municipiului care este foarte clară.

Domnul secretar Ion Didoiu: Nu poate fi relație de subordonare între Consiliul Administrativ și Manager întrucât managerul este președintele Consiliului Administrativ. Este o relație de colaborare clară. Sunt atribuții clare și managerul este obligat să supună aprobării Consiliului Administrativ. Trebuie să se meargă pe aceeași linie pe o relație de colaborare. Este aceeași situație ca și între Consiliul Local și Primar.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Stimați colegi, dacă tot facem uz că legea trebuie respectată și există ordonanța 21/2007 privind instituțiile de spectacol și la art.19 se menționează foarte clar. Avem un text de lege, un articol care menționează foarte clar care este rolul Consiliului Administrativ.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Unde membru și chiar președinte este managerul. Își dă singur sarcini și se subordonează tot lui?

Domnul consilier local Gherghinaru ion: Aceeași situație este și la Filarmonică unde sunt membru în Consiliul Administrativ. Acolo sunt numiți de manager dar nu numește pe Ionescu și Popescu că îi plac ochii lui. Numește practic persoanele care dețin anumite funcții în instituție: numește juristul, numește șeful de personal, numește directorul artistic. Deci, nu sunt aleși pe ochi frumoși. Oamenii aceia din Consiliul Administrativ îndeplinesc anumite funcții și este normal să existe o relație de colaborare.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 14 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Pruteanu Costel Bogdan, Ioniță Gheorghe, Vîrlan Eduard, Boban Liviu Emil și Persu Mihai) se aprobă următoarele:

 • - începând cu data de 1 ianuarie 2016, se modifică organigrama și statul de funcții ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, conform anexelor nr.1 și 2 la hotărârea adoptată;

 • - posturile nou înființate modifică numărul și cheltuielile de personal din bugetul anului 2016.

La punctul suplimentar doi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat/ societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea în dosarele aflate pe rol în instanțele de contencios administrativ.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 12 voturi.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte aș avea numai o propunere să fie eliminată sintagma „instanțelor de contencios administrativ” și să rămână pe rolul „instanțelor” pentru că se poate întâmpla în dosare să fie pusă în discuție competența acestei instanțe și ajung la instanția de civil și atunci ce facem?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Faptul că s-a ajuns în această situație, eu zic că se datorează unei anumite autorități competente impuse de legislația în vigoare pentru o anumită persoană. Știți cu toții la ce mă refer și văd că situația persistă ca un singur om să ia decizii, să facă anumite lucruri. De asta am ajuns în situația de a angaja avocați pentru a rezolva niște probleme din urmă. Avem două instituții în subordinea Consiliului Local, care oricând pot fi predispuse datorită conjuncturii și datorită situației, să aibă o anumită tentă în acest sens. Acolo unde Filarmonica este condusă de un singur om și consiliul administrativ nu contează, Teatrul Ariel este condus de către un singur om. Știți bine la ce mă refer și nu contează că e manager și i s-a făcut un contract de mandat. Vedeți bine cât de lejer s-au alocat banii în anii trecuți și un singur om a decis, respectiv managerul, că așa au vrut mușchii managerului și acum noi trebuie să angajăm avocați pentru anumite chestii. Muțumesc frumos.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat/ societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea în dosarele aflate pe rol în instanțele de contencios administrativ, inclusiv amendamentul propus de domnul secretar Ion Didoiu.

Cu vot unanim se aprobă angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Teatrului Municipal « Ariel » Râmnicu Vâlcea în dosarele instituției aflate pe rolul instantelor de judecată, respectiv dosarul nr.1365/288/2015, dosarul nr.31187/3/2012 și dosarul nr.3797/90/2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Se aduc spre informarea Consiliului Local următoarele:

 • - Decizia Curții de Conturi a României privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/2015 din 18.05.2015;

 • - Plângerea administrativă prealabilă  a SC HARDBIT SRL + raportul Direcției

Economico-Financiare;

 • - Plangerea administrativă prealabilă a SC DABAUTO SRL + raportul Direcției Economico-Financiare;

 • - Plângerea administrativă prealabilă a SC PRO CONFORT SRL + raportul Direcției Economico-Financiare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Au apărut foarte multe plângeri pe această taxă de cultură și sport și cred că la o ședință ulterioară trebuie să luăm în discuție o modalitate...

Din sală se menționează că este necesară retragerea acestei taxe.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Nu. Să găsim o soluție din punctul meu de vedere să beneficieze de servicii și cei care achită această taxă de cultură.

La capitolul „Întrebări și Interpelări” are cuvântul domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Vreau să rog executivul pentru că am discutat și înainte de ședință referitor la podul de la Ștraubing, pentru că acolo odată cu înghețul se vor produce catastrofe, să se ia măsuri pentru că dacă o să vină înghețul și poleiul podul respectiv se va distruge de tot. Vreau să mă asigur că domnul Matei va lua măsurile care se impun, respectiv va face o ședință cu Comitetul de Urgență, cu Consiliul Județean, ș.a.m.d.

Domnul președinte de ședință, consilier Persu Mihai: Înainte de a încheia ședința, permiteți-mi ca în ultima ședință de consiliu local din acest an, ultima ședință ordinară să transmit locuitorilor municipiului Râmnicu Vâlcea, ziariștilor, consilierilor și reprezentanților instituțiilor care au fost alături de noi în acest an, să aibă un an nou mai bun, mai liniștit în limita posibilităților.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru. Din partea consiliului local...

Domnul președinte de ședință, consilier Persu Mihai: Da. În aceste condiții declar închisă ședința de consiliu local de astăzi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Mihai PERSU


jurist Ion DIDOIU

Red. R.M.

1 ex.