Proces verbal din 28.10.2015

19.Proces-verbal al sedintei ordinare 28 octombrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VALCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 octombrie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2894 din 23.10.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de ședință, consilier local vețeleanu Ninel Eusebiu: Bună ziua și bine ați venit la ședința de consiliu local de astăzi. Dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența și a supune aprobării procesul verbal al ședinței din data de 30 septembrie 2015.

În continuare, domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2015.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule secretar, în ultima ședință am atras atenția că în procesul verbal al ședinței din august, 30 august s-a strecurat o greșeală în sebsul că s-a omis partea până la ședință. În procesul verbal prezentat astăzi spune că s-a modificat și s-a corectat eroarea. Din păcate, acum zece minute am intrat din nou pe site-ul Primăriei și procesul verbal al ședinței din 30 august este în continuare necorectat. Vă rog să se menționeze și în procesul verbal de astăzi și voi face și o solicitare scrisă să am o copie de pe procesul verbal respectiv. Mulțumesc.

Domnul secretar Ion Didoiu: Se va modifica și va fi postat modificat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din 30.09.2015 cu precizările domnului consilier Ioniță Gheorghe și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2015.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Referat și proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului

de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. și aprobarea contractului de mandat.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.202/2015 și nr.251/2014.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului

local la data de 30 septembrie 2015.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUD “Construire spațiu birouri P+2E+3E retras - Calea lui Traian Sud nr.54A și 54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria, Burlănescu Marius Adian și Burlănescu Ana - Luiza.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gatuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea, a spațiului situat în incinta PT 9, zona 1 Mai.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind analizarea solicitării societății Petras S.R.L. referitoare la scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.1376/2005.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu majoritate simplă.

Cu vot unanim se aprobă ordinea de zi a ședinței. Se trece la analizarea punctelor din ordinea de zi aprobată. Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Referatul și proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian.

Cu vot unanim se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian, ca urmare a demisiei sale din această calitate.

Urmare a prevederilor alineatului precedent, se declară vacant locul de consilier local, ocupat până la acestă dată de domnul Voicu Marius Iulian.

În acest moment se constată că sunt prezenți la ședință 22 de consilieri locali din totalul de 22 de consilieri locali în funcție.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. și aprobarea contractului de mandat.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu majoritate simplă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu. Vă rog să faceți propuneri.

Domnul consilier Amza Valeru îl propune pentru funcția de reprezentant al Consiliului local în AGA la ETA S.A. pe domnul Costinescu Bogdan Ilie.

Nemaifiind alte propuneri, domnul președinte de ședință consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu propune demararea procedurilor de vot secret, respectiv intocmirea buletinelor de vot. Până la întocmirea buletinelor de vot se trece la analizarea următoarelor puncte din ordinea de zi.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.202/2015 și nr.251/2014.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv majoritate simplă. De asemenea, domnia sa solicită prezentarea de propuneri pentru înlocuirea domnului Voicu în consiliile de administrație de la școli.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Aș dori să știu dacă propunerile se fac nominal pentru fiecare unitate de învățământ în parte. Dacă da, facu următoarele propuneri atunci: pentru Colegiul Economic - dna. Bobeanu Maria; pentru Colegiul Energetic - dl. Pruteanu Bogdan; pentru Școala gimnazială « Anton Pann » - dna. Preda Carmen; pentru Liceul tehnologic « Oltchim » - dl. Boban Liviu; pentru Școala gimnazială nr.10- dl. Persu Mihai ; pentru Liceul tehnologic Ferdinand I - dl. Mușat Constantin; pentru Grădinița cu program prelungit Piticot, dl. Pruteanu Costel Bogdan.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.202/2015 și nr.251/2014, inclusiv propunerile prezentate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

•modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.202/2015 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiu în sensul înlocuirii d-lui Voicu Marius Iulian din Consiliile de administrație ale următoarelor unități de învățămât :

 • - la Colegiul Economic, dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dna. Bobeanu Maria;

 • - la Colegiul Energetic dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dl. Pruteanu Costel Bogdan;

 • - la Școala gimnazială « Anton Pann » dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dna. Preda Maria - Carmen;

 • - la Liceul tehnologic « Oltchim » dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dl. Boban Liviu - Emil;

 • - la Școala gimnazială nr.10, dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dl. Persu Mihai.

•modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.251/2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ în sensul înlocuirii d-lui Voicu Marius Iulian din comisiile respective ale următoarelor unități de învățămât :

 • - la Liceul tehnologic Ferdinand I, dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dl. Mușat Constantin;

 • - la Grădinița cu program prelungit Piticot, dl. Voicu Marius Iulian se înlocuiește cu dl. Pruteanu Costel Bogdan.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 + Raportul de completarea nr. 38566 din 23.10.2015 privind rectificarea bugetului local.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, nu este pentru prima data cand avem o rectificare de buget care se face într-un anumit mod, aș spune, privilegiat, prin decizia unei persoane sau unui grup de persoane. Mi-aș fi dorit tare mult să văd că în conformitate cu decizia care a fost luată în luna martie prin hotărârea consiliului local de aprobare a bugetului...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă rog să explicați de ce privilegiat?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Lăsați-l să vorbească, domnule Matei, vă rog.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Prin hotărârea din luna februarie 2015, când a fost aprobat bugetul, executivul și-a propus să finanțeze cheltuielile materiale pentru învățământ cu o sumă de două milioane treizeci și șapte de mii de lei, peste douăzeci de miliarde. Observăm că la momentul de față sunt executați în proporție de nici măcar 50%. Dar, există la Primărie depuse numeroase solicitări din partea unităților de învățământ din acest oraș și vă voi da trei exemple: De-a lungul timpului, începând cu primăvara anului 2015, Liceul tehnologic Oltchim solicită înlocuirea rețelei termice în interior. Nu știu dacă cuiva din executiv i-ar conveni sau și-ar dori ca și copiii lui sau copilul dumnealui să stea să înghețe în frig acolo. În momentul de față este frig în școli. Nu știu dacă executivul a luat în considerare, referitor la Liceul tehnologic Oltchim sunt cel puțin trei solicitări către Primărie de care nu s-a ținut cont până în momentul de față. Nu știu, de asemenea, dacă au ținut cont de solicitarea de la Colonia Nuci. Acolo este un proiect care include servirea mesei de către elevi, iar în cantina amenajată sunt infiltrații și plouă în clădire. Nu s-au făcut aceste reparații, nu sau alocat bani. O a treia solicitare care vine dinspre Liceul Pleșoianu, Liceul tehnologic Căpitan Constantin Pleșoianu, are nu mai puțin de nouă solicitări în decursul acestui an pentru diferite lucrări de reparații și întreținere, de dotări cu bănci, cu scaune, cu paturi, cu saltele pentru internat, cu reabilitat asfalt în curtea terenului de sport, reparații pentru grajd, reparații pentru terenul de la garaje unde au atelierele auto. Au solicitat achiziția câtorva elemente strict necesare. Așa cum a fost achiziționat un simulator pentru Liceul Henri Coandă și solicită și ei nu li s-a aprobat absolut nimic. În concluzie, propun grupului de consilieri PNL și consilierilor independenți, respingerea proiectului de rectificare a bugetului și găsirea unei formule, unei soluții corecte care să satisfacă și necesarul instituțiilor de învățământ. O rectificare ulterioară de buget printr-o ședință extraordinară pe care să o convocăm în cel mai scurt timp posibil.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Numai prostii spune domnul Crăciunescu. Ca să spun de la început. În primul rând toate cererile au fost analizate și s-a ținut cont de faptul că unele unități școlare care au primit foarte mulți bani și au investit foarte mulți bani în reparații și s-au făcut zugrăveli de-a lungul timpului straturi peste straturi. Eu nu am fost de acord cu această modalitate. Să știți că toate cererile au fost analizate, repet, cu mare atenție. Nu știu, dacă dumneavoastră considerați că trebuie ca salariile să nu fie rectificate astăzi, că banii pentru proiecte europene să nu fie mutați în așa fel încât să se realizeze plățile. Nu știu dacă sunteți împotriva faptului că trebuie să ducem bani pentru școli - văd că duceți grija școlilor și asta este foarte bine- pentru realizarea de alarme pentru că nu dispun de personal pentru paza. Toate punctele puse pe ordinea de zi sunt analizate obiectiv și sunt foarte importante pe lângă chestiunile personale pe care le aveți dumneavoastră pentru unele școli. Trebuie să vedeți evoluția cheltuielilor din acele școli și după aceea să discutăm. Deci, nu există niciun motiv. Mai este și rambursare credit CEC și multe chestiuni obiective. Este un motiv care, mă rog, nu are nicio justificare să amânați să atrageți atenția că de dumneavoastră depinde votul ca rectificarea să se țină. Nu este susținută nu aveți niciun fel de justificare și, prin urmare, votați cum credeți dumneavoastră.

Domnul consilier local Persu Mihai: Domnule Matei, ați făcut o afirmație care din punctul meu nu este serioasă. Care sunt prostiile pe care le-a spus domnul Crăciunescu pentru că din ceea ce ați spus înțeleg că..

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Tocmai ce le-am spus.

Domnul consilier local Persu Mihai: Că nu plouă în cantină, că nu este frig. Asta înțeleg. Ăstea sunt prostiile pe care le-a spus.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-au efectuat lucrări la școlile respective...

Domnul consilier local Persu Mihai: Eu vă întreb: este frig acolo de este această solicitare? Plouă în cantina de la Colonie? Răspundeți-ne punctual să vedem cine greșește.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu plouă în cantina de acolo...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Până astăzi la ora 9.00 nu era reparat absolut nimic. Mergeți acum vă rog și verificați ce temperatură este în sălile de clasă de la Liceul tehnologic Oltchim. Este inadmisibil.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule director sunt contractate lucrări?

Domnul director Miftode Liviu spune că sunt lucrări de investiții în derulare. Toate lucrările sunt realizate în procent de 70%. Se pot vedea aceste lucrări fiind postate pe site.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Sunt în consiliul de administrație la Liceul Oltchim și ați spus problema că trebuie făcute lucrările. Ați uitat că suntem la 1 noiembrie și când le facem? E frig.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Ați spus că lucrările sunt realizate în proporție de 70%. Atunci punctual pe solicitări câte sunt gata?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Puteți lua situația nominală.

Domnul director Miftode Liviu: Toate lucrările licitate sunt pe site-ul Primăriei.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Mulțumesc, domnule președinte. O problemă mai mult tehnică pentru că nu am reușit să o identific în materialul prezentat. E vorba de completarea la raportul nr. 38566 din 23.10.2015 prin care se solicită alocarea din fondul de rezervă a unei sume de 1.300.000 lei rata BEI. Am înțeles asta. Problema este următoarea: avem o decizie a Curții Constituționale, că mi-am făcut temele pentru că vreau să știu exact dacă tot votez. Avem o decizie luată în ședință publică la 25 mai 2012 prin care Curtea Constituțională spune că fondul de rezervă trebuie să constituie o rezervă reală, folosită în perioade dificile, doar în ultimă instanță și numai în condițiile în care au fost epuizate toate celelalte căi de finanțare. Nu știu care este situația. Chiar vreau o lămurire. Am înțeles în ședința de comisie că Apavil-ul are de încasat niște bani de la o altă societate destul de importantă. Cred că aici ar trebui să ne implicăm noi - consiliul local, dumneavoastră-conducerea Primăriei să găsim o variantă prin care să rezolvăm situația.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: V-ați dat răspunsul singur.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: De acord, dar merg un pic mai departe cu chestiune tehnică: cum putem debloca această situație? Apavil-ul la care noi suntem acționari are de încasat o sumă importantă...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: O luăm de sus în jos. Pe data de 5 noiembrie avem rată la BEI să plătim suma scadentă. Rata era asigurată din Fondul IID pe care îl încasează după cum bine știți Apavil-ul și are obligația să îl vireze Primăriei. Până la această dată nu s-a virat acest IID, prin urmare în contractul de finanțare scrie că dacă nu există resurse autoritatea are obligația să restituite creditul. Suntem exact într-o situație dificilă așa cum ați spus dumneavoastră că a zis Curtea Constituțională.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Cum îi recuperăm?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Bună întrebare, domnule general. Pentru că legea spune că fondul de rezervă trebuie recuperat, nu, trebuie completat în cel mai scurt timp. Dacă sunt discuții cu Apavil-ul

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Apavil-ul trebuie să reîntregească suma.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Avem o solicitare a Apavil-ului?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Avem zece solicitări. A fost o întâlnire la care a participat și reprezentantul Consiliului Local în AGA la Apavil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Urmează să se facă diligențe iar Apavil va primi bani de la societățile care sunt debitoare și cu siguranță acest fond se va reîntregi până la sfârșitul anului

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Practic alocăm suma de 1.300.000 temporar. Nu știm deocamdată perioada. Nu se poate face o estimare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ați înțeles.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Este o chestiune importantă și dacă o înțelegeam din material nu interveneam pentru că nu țin să apar la televizor. Mulțumesc.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Aș continua problema pusă de colegul nostru pentru că ea este reală și foarte importantă și eu cred că ar trebui să completăm hotărârea atunci și să stabilim un termen de completare a fondului respectiv. Așa ar fi suna corect hotărârea. Deci, practic este un împrumut până când?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Pe o perioadă de... și să stabilim un termen.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Trei luni de zile, patru luni de zile pentru că altminteri Apavil-ul nu are niciun interes...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Există riscul ca Apavil-ul să nu poată să reîntregească și la fel nu putem să-i obligăm. Nu există penalități pentru reîntregirea sumei și prin urmare nu putem stabili un termen.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Prin urmare, în acest scop, folosirea fondului de rezervă pare ilegală...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu pare.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Ba da.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Haideți să stabilim un termen de scadență. Dacă Apavil-ul, Doamne ferește, nu-l poate onora îl discutăm în ședință publică de Consiliu Local...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Avem reprezentantul AGA care știe discuțiile...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: De aceea am și pus problema așa.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Amendamentul meu sună cam așa: completarea fondului de rulment să se efectueze în patru luni de zile.

Domnul consilier local Amza Valeru: Fondul de rulment este altceva.

Domnul consilier local loniță Gheorghe: Fondul de rezervă.

Urmează o serie de discuții neinteligibile între membri consiliului local.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Dacă ne uităm pe acordul de împrumut o să vedem clar că municipiul Râmnicu Vâlcea este beneficiarul final al împrumutului și atunci este clar că intră în sarcina noastră ca să plătim.

Domul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Suntem girantul.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Bineînțeles. Deci, avem obligația să plătim.

Domul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Avem obligația să plătim dacă Apavil-ul nu poate. Trebuie să recuperăm de la Apavil și recuperarea cred că se poate face.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Hotărârea Curții Constituționale spune că în situații dificile și e adevărat că ordonanța de urgență din 2007, la care a făcut domnul Lepădat referire, ne spune că prioritar, dar dacă se întâmplă să nu aibă trebuie să plătim noi. Vreau să vă spun că la anul vor intra și ratele de la BERD. Ar trebui să luăm în calcul o anumită sumă să contribuim la Fondul IID pentru anul 2016 pentru că Apavil-ul la modul cum funcționează acum nu cred că poate să suporte cele două rate.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Ce pot să vă spun este că Apavil-ul va încheia anul pe profit, dar nu știm ce va fi anul viitor.

Domul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Acum dacă tot am deschid discuția eu zic să facem un triunghi, amoros asa: Primăria, Consiliul Local - Apavil și cealaltă societate care are datorii și să vedem dacă putem să găsim niște etape în care să se respecte finanțările..

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Asupra CET-ului nu putem face niciun fel de presiune.

Domul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu presiuni ci discuții amiabile pentru că sunt sigur că și dumnealor sunt deschiși și interesul până la urmă e comun. Ideea aceasta ar fi dacă se poate organiza o întâlnire pentru că eu la nivel de consiliu local nu pot să convoc, dar conducerea Primăriei cred că poate să așeze la aceeași masă două societăți ale municipiului și ambele sunt bine intenționate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: După cum vă spuneam joi a avut loc o întâlnire la care a participat și conducerea Apavil și domnul Vețeleanu reprezentantul în AGA al Consiliului Local, directori din cadrul Primăriei și s-a dezbătut această problemă și am luat în calcul o întâlnire și un dialog cu CET-ul în așa fel încât în momentul în care se primește subvenția de la Guvern și vor fi virați banii ca subvenție cu prioritate să fie achitată și datoria către Apavil.

Domnul consilier local Cocoș Vasile: Trebuie să se înțeleagă consecințele în cazul neaprobării acestei plăți.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local și în sală, discuții care nu pot fi redate întrucât nu se înțeleg.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Nu este cazul să folosiți cuvântul grevă pentru că s-a explicat la început că va fi o ședință extraordinară dacă astăzi nu se aprobă ceva. Noi vă asigurăm că va fi achitată și rata Apavil-ului și banii funcționarilor Primăriei vor fi plătiți la timp.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Haideți să suspendăm ședința și ținem o extraordinară atunci că nu are rost.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule Matei, cu tot respectul, aș vrea să vă întreb: vedeți că sunt probleme pe bugetul acesta ședință de ședință...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu sunt deloc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Ba da. Întotdeauna.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu, dumneavoastră le faceți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Dumneavoastră poate. De ce nu îi chemați pe cei 11, 12 consilieri care nu votează niciodată la discuții.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:Să vină la mine că ușa este deschisă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Cum să vină la dumneavoastră? Dacă ziceți așa cum vreau eu lucrurile nu se rezolvă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:Nu am zis niciodata așa ceva. Am dat explicații de fiecare dată.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Se subînțelege.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:Cum am dat explicații cu Apavil-ul așa am dat de fiecare dată.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Aia am înțeles-o. Eu mă refer la buget. De fiecare dată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule general, ziceți v-am dat explicații de câte ori le-ați cerut?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Eu nu cer niciodată explicații.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 + Raportul de completarea nr. 38566 din 23.10.2015 privind rectificarea bugetului local, în forma prezentată de executiv.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă rog să consemnați nominal votul.

Întrunind doar 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin și Vețeleanu Ninel Eusebiu) și 2 „abțineri”( următorii consilieri locali: Ioniță Gheorghe și Constantinescu Cosmin Dragoș) proiectul de hotărâre nu se adoptă.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Cu ce vă ajută dacă consemnați nominal votul? Spuneți-ne și nouă.

Domnul consilier local Amza Valeru: Este o ordonanță acolo și să citiți acolo cum este cu rectificarea.

Neîntrunind numărul necesar de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Revenim la punctul doi din ordinea de zi- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.. Au venit buletinele de vot. Deci, comisia de numărare este formată din: Boban Liviu, Amza Valeru, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Nuică Ionuț Eduard. Propunerea este pentru domnul Costinescu Bogdan Ilie. Procedura de vot este următoarea: cine este pentru domnul Costinescu Bogdan Ilie lasă numele nebarat cu o linie orizontală și cine nu este de acord barează numele cu o linie orizontală.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie a anunțat că nu participă la vot.

Se trece la procedura de vot secret. După îndeplinirea procedurii comisia de numărare se retrage pentru stabilirea rezultatului votului.

La reîntoarecerea în sală, domnul consilier local Amza Valeru dă citire procesului verbal de constatare a rezultatului votului, proces verbal care face parte integrantă din dosarul de ședință. Potrivit acestui document, din cele 21 de buletine de vot distribuite,

 • 10 au fost „pentru” alegerea domnului Costinescu Bogdan Ilie și 11 „împotrivă”.

În aceste condiții nu a fost numit reprezentantul Consiliului Local în AGA la societatea ETA SA și nici proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 65.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 4.445.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

 • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2015.

Întrunind doar 11 voturi “pentru” și 11 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Ioniță Gheorghe), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare PUD “Construire spațiu birouri P+2E+3E retras - Calea lui Traian Sud nr.54A și 54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria, Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobare PUD “Construire spațiu birouri P+2E+3E retras - Calea lui Traian Sud nr.54A și 54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria, Burlănescu Marius Adian și Burlănescu Ana - Luiza.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv 12 voturi.

Întrunind 21 voturi pentru și o abținere(domnul Ioniță Gheorghe) se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza, cu respectarea următoarelor condiții :

 • - extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să fie realizate pe cheltuiala investitorilor, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de avizatori ;

 • - nu vor fi afectate locurile de parcare existente, amenajate pe domeniul public, care deservesc locatarii blocurilor din zonă ;

 • - organizarea de șantier pentru realizarea obiectivului se va amenaja strict la limita proprietății investitorilor.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza, aprobată conform alineatului precedent este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanim.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile și comisia nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură- discuții în plen.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 15 voturi.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Așa cum s-a stabilit și în ședința trecută am considerat noi grupul consilierilor locali PNL și independenți că este necesară stabilirea unor suprafețe mai mari de teren pentru cimitir, însă, din informațiile noastre există trei persoane în zona Râureni care dorec să vândă terenul în spatele cimitirului de la Parohia Sf. Constantin și Elena. În aceste condiții, ținând cont că acolo există și biserică și cimitir, achiziționarea unui teren în zona respectivă este benefică. Drept pentru care propunem analizarea acestui punct și noi nu suntem de acord cu achiziționarea acestor terenuri.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vreau să vă zic că v-am tot transmis informația. V-am reamintit informația că ați votat în unanimitate PUZ-ul pentru amplasamentul cimitirului de la Râureni din zona târgului. Deci, toată lumea a votat. Este de neînțeles acum cum de numai sunteți de acord sau cumva vreți să protejați mafia locurilor de veci? O spun cu responsabilitate. În primul rând vreți să duceți cimitirul la 10 km de oraș și nu este bine. În al doilea rând nu sunteți bine informați. Un cimitir parohial este una și cimitirul Primăriei este cu totul altceva. Nu putem să extindem cimitirul parohial pe terenul Primăriei pentru că sunt două tipuri de cimitire, două tipuri de proprietăți. Deci, din ce v-am spus eu trebuie să trageți niște concluzii și să fiți foarte atenți că de-a lungul timpului problema legată de cimitire a fost tratată total în neregulă și o să vin cu informații concrete despre asta pentru că vorbesc numai pe documente și o să rămâneți surprinși ce atitudini au avut unii față de rezolvarea problemei cimitirelor. Trebuie să cumpăniți. O parte dintre dumneavoastră au ajuns la informația la care mă refer și, până la urmă, mă gândesc bine și trebuie să o spun. În 2008, Primăria a achiziționat 1400 de m.p. la cimitirul Cetățuia, un teren pe care toată lumea știa de la început că nu se poate face cimitir pentru că nu îndeplinea condițiile fiind foarte aproape de case. Acest teren de 1400 de m.p. a costat 168.000 de euro deși se știa foarte clar că acel cimitir nu poate funcționa. S-a luat teren cu 120 euro/ m.p. Rețineți. Astăzi eu vă propun un teren cu 7 euro/m.p. aproximativ egală valoarea cu 27.500 de m.p. Stați bine și analizați, fraților. Ne jucăm cu legalitatea, ne jucăm cu banii publici. Cântăriți foarte bine situația. Eu am dispus o cheltuială pe un PUZ fiind parcurse toate etapele legale. Este oportunitatea aprobată prin bugetul local. Este stabilit PUZ-ul prin votul consiliului local în unanimitate și acum nu mai vreți? De ce? Să ducem cimitirul în altă parte. Poate cineva va da niște răspunsuri. Mulțumesc.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Este o afirmație gravă privind existența unei mafii active a cimitirelor la Râmnicu Vâlcea și cred că primii responsabili sunt aici de față și pe undeva poate și consiliul local care nu a avut suficientă forță să găsească o soluție...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Are acum soluția.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule Matei, chiar vă împiedică educația să nu întrerupeți?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mă scuzați.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu am știut că educația este un impediment.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mă scuzați. Ce vreți mai mult?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Bun. Se acceptă. Sper că e ultima dată. Am aflat de asemenea că s-a achiziționat un teren cu o sută nu știu cât /m.p., dumneavoastră propuneți achiziționarea altora cu 7 euro/m.p. dar într-o zonă improprie eu vă propun și v-am propus unul gratis. Avem pe Morilor gratis. Doi. Este a nu știu câta oară când vă propun ca, pe acest subiect deosebit de important pentru comunitate pentru o sută de ani de acum încolo, să avem o dezbatere publică reală cu toate amplasamentele care au fost în discuție până acuma, cu toate cheltuielile și să luăm fraților odată o hotărâre. Nu veniți cu argumente parțiale. Fiecare argument parțial în sine este valabil. Haideți, să analizăm cu responsabilitate cele patru amplasamente, cu costuri. Cel din Morilor nu are decât un singur dezavantaj că este în trepte dar nu necesită să-l amenajăm dintr-o dată, este liber. Nu pledez, nu am niciun interes pentru zona respectivă. Cred că nimeni nu mă bănuiește că aș avea partipriuri. Eu atâta vă propun, ceea ce v-am propus de fiecare dată o dezbatere publică reală pe acest subiect așa cum s-a făcut pentru Fețeni. Vă dați seama câți bani s-au cheltuit până acuma și acum ne ducem iar să căutăm să luăm de la particulari într-o zonă pe care, repet, o putem alipi în viitor de parcul industrial.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Ioniță, educația mă obligă să vă pun următoarea întrebare: Ați votat PUZ-ul cimitir Râureni? Da sau nu? Răspundeți.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Faptul că o dată am greșit nu constituie pentru mine argument să greșesc și a doua oară.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mulțumesc.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnul Matei a făcut o afirmație destul de gravă. Eu nu am fost în 2008 aici și nu știu cum și cine a votat. Am înțeles că este o mafie a cimitirelor

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: În oraș.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Cimitirele sunt administrate de către Piețe Prest, societate pe care dumneavoastră o controlați.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:Atenție! Nu toate. O speculă. Mergeți să vedeți cu cât se vinde un loc de veci. Doamne ferește să aveți parte.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu, dar Piețe Prest se ocupă, gestionează aceste cimitire.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Este vorba de cimitirele parohiale.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Să ne dea și nouă domnul Matei nume ca să știm și noi cum stă situația.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt oameni în sală care au avut nevoie de loc de veci și au luat cu 1000 de euro locul de veci. Vi se pare un lucru corect?

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: Stimați colegi, cred că ne facem că nu înțelegem problema. Eu așa am impresia și știți bine acest lucru. Întradevăr Piețe Prest nemaiavând cimitire în administrare... Are, dar nu mai are locuri de veci disponibile. În oraș a explodat prețul la negru al locurilor de veci în cimitirele parohiale. Îmi pare rău că domnul ziarist Diamant nu este aici să vă spună că a dat 2500 de euro pe locul de veci și l-am crezut pentru că am avut o situație similară în familie și a trebuit să mă descurc așa cum se descurcă la această oră toată lumea. Nu contează cât am dat, oricum la Piețe Prest este 50 de lei săpatul gropii. Dacă dumneavoastră alegeți să nu facem un cimitir în administrarea lui Piețe Prest cu 50 de lei taxă și să ducem în cimitirele parohiale pe sumele acelea, cum vreți.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: În urma intervenției domnului consilier, propun să reluăm votul la ETA, vă rog frumos.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule Mușat și apoi haideți să încheiem discuțiile pe această temă.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Observ că este o încrâncenare pe acest subiect și mi se pare anormal să se procedeze așa. Consider că ar fi oportună o comisie care să analizeze cele patru cazuri, cele patru locați astfel încât să se găsească o soluție.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local în urma cărora domnul președinte de ședință atrage atenția domnului consilier local Amza Valeru să respecte regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local și să solicite cuvântul.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Mai o propunere: de acum încolo să nu ne mai chemați să vină domnul Amza să țină ședința și votează singur.

Domnul consilier local Amza Valeru: Dacă ar durea prostia unii nu ar mai putea vorbi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnul Amza, vă rog să vă abțineți. Există și sancțiuni în regulament pentru consilierii care nu îl respectă. Întindeți coarda și veți primi și sancțiuni. Are cuvântul domnul Țârdea.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Stimați colegi, e bine să se facă comisii să analizăm, să dezbatem dar gândiți-vă că moartea nu așteaptă deciziile noastre. La ora actuală în cimitirul Cetățuia nu există niciun loc liber. Din nefericire un fost coleg de al meu a fost înmormântat pe alee, deci i-a făcut groapa pe alee. Eu cred că dacă îl întrebați pe unul care are mortul acum în capelă unde vrea: la Argintari, la Fețeni sau la Râureni ar fi dispus să-l îngroape și în curtea Primăriei numai să-l îngroape. Ne trebuie cimitir. Nu văd de ce ar fi rău să facem cimitir și la Râureni, și pe ăla de la Fețeni pentru că și ăla de la Râureni o să se umple. Cei din Fețeni pot înmormânta acolo, cei din sud la Râureni și pe Argintari că este terenul nostru, nu este nicio problemă, dar hai să facem unul măcar. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Persu Mihai: Subscriu la cele spuse de domnul general Țârdea. Întradevăr se vede experiența domniei sale și maturitatea gândirii sale și cred că este foarte bine să facem o dezbatere publică chiar săptămâna viitoare pentru a rezolva această problemă. Poate reiese că este bine să facem cimitir și în sudul municipiului și în estul muncipiului dar nu așa pusă, scuzați-mi expresia, sula în coastă, „domnule, gata trebuie făcut acum”. Consider că o mai mare deschidere și eventual această dezbatere poate să deblocheze această situație.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Este a treia discuție, urmează a patra. Dacă trebuie să facem zece întâlniri, facem zece extraordinare și peste o lună a unsprezecea oară îl dăm. Prea stăm să așteptăm.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Poate stăm să amânăm până face cineva un cimitir privat, ca să vă mai dau o informație.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Dați-ne nume, domnule Matei. Le aruncați așa?

Nemaifind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.

Întrunind doar 11 voturi « pentru », 10 voturi « împotrivă » ( următorii consilieri locali : Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Ioniță Gheorghe) și o „abținere” ( domnul Boban Liviu Emil) proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dar, de ce?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Iertați-mă că intervin după ce s-a votat. Pentru că sunt persoane intersate să doneze la Primărie teren pentru cimitir la biserica de la Râureni.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu are legătură.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Păi de ce să nu aibă. Rămâne cimitirul biserici și în continuare lui se poate face cimitirul pe care să-l administreze Primăria. Care este problema.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La zece kilometri?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: La zece kilometri. Este pe raza muncipiului. Haideți să vedem, poate este o variantă mai ieftină asta. Poate nu dăm 7 euro/m.p. poate nu dăm nimic sau poate dăm trei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pentru cimitirul de acolo dacă se donează domnule Vețeleanu, este foarte bine că s-a găsit această soluție și donatorul. Se poate dona și biserica prin reprezentantul de acolo poate să extindă cimitirul. Ce legătură are cu noi?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Păi, să ni-l doneze nouă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu nouă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: De ce nu?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cimitirul este parohial.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Lângă el, gard în gard, facem cimitirul nostru pe care îl administrează Primăria.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: De ce la 10 kilometri?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu:Tocmai vorbeam că nu contează distanța.

Domnii consilier locali Ioniță Gheorghe și Crăciunescu Grigore solicită să se facă dezbatere publică în acest sens.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 15 voturi.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

Durata contractului de asociere în participațiune nr.II 191/20.04.2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A. se prelungește până la data de 31.12.2016.

Prelungirea duratei contractului de asociere menționat la alineatul precedent, se va face prin act adițional și, în acest sens, se împuternicește primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contract.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gatuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea, a spațiului situat în incinta PT 9, zona 1 Mai.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gatuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea, a spațiului situat în incinta PT 9, zona 1 Mai.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 15 voturi.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-durata de folosință gratuită de către Uniunea Artiștilor Plastici din România -filiala Vâlcea a spațiului în suprafață de 27,50 m.p., situat în incinta PT 9, zona 1 Mai, se prelungește pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 1 noiembrie 2015, în următoarele condiții:

 • pentru orice investiție făcută în această perioadă, Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea va solicita acordul Primăriei ;

 • pe toată perioada atribuirii în folosință gratuită, spațiul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cel pentru care a fost transmis, respectiv acela de ”Studio de Creație”;

 • pe toată perioada atribuirii în folosință gratuită, Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea are obligația de a întreține spațiul și de a plăti contravaloarea serviciilor de utilități;

 • după încheierea perioadei de folosință gratuită, spațiul va fi predat municipiului, gratuit și liber de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate pentru amenajarea acestuia, fără niciun fel de pretenții privind cheltuielile efectuate.

Transmiterea în folosință a spațiului menționat la mai sus se va face prin protocol de predare - primire, încheiat între UAT municipiul Râmnicu Vâlcea și Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea

Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul de predare - primire a spațiului susmenționat.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind analizarea solicitării societății Petras S.R.L. referitoare la scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.1376/2005.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul nefavorabil și comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 12 voturi.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule Vețeleanu, stimați colegi din material reiese că există o hotărâre judecătorească definitivă. Până la urmă ce votăm noi? Noi nu suntem mai presus de lege. Trebuie pusă în aplicare și atât. Până la urmă noi nu putem să-i scutim pe unii sau pe alții dacă există o hotărâre. Mie așa mi se pare normal și nici nu cred că trebuia pus pe ordinea de zi acest punct. Trebuie dusă la îndeplinire hotărârea judecătorească definitivă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Solicitarea era către Consiliul Local și eu am obligația să o aduc la cunoștință în dezbatere în consiliul local.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind analizarea solicitării societății Petras S.R.L. referitoare la scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.1376/2005.

Întrunind 21 voturi pentru si o abținere (domnul Matei Gigi Ion), se respinge solicitarea societății PETRAS S.R.L. referitoare la scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr.1376/2005 pentru următoarele considerente :

 • a) obligația de plată a majorărilor de întârziere pentru care societatea PETRAS S.R.L. solicită scutirea de la plată a fost stabilită prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile - Sentința Civilă nr.6175 din 27.06.2013 și Sentința Civilă nr.625 din 26.02.2015 ;

 • b) la această dată nu există o normă legală care să reglementeze acordarea unor astfel de facilități, majorările de întârziere care fac obiectul cererii formulate de societatea PETRAS S.R.L. neîncadrându-se în categoria reglementată de art.1, alin.(4), coroborat cu art.125 din Codul de procedură fiscală.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 8.700 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la a hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.”

La solicitarea domnului președinte de ședință, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 12 voturi.

Domnul consilier local Persu Mihai: Constat că în urma ședinței precedente nu s-a înțeles nimic.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ba s-a înțeles că a fost întâlnirea cu arhitectul.

Domnul consilier local Persu Mihai: Nu reiau ce v-a spus domnul Ioniță mai devreme că v-a spus și v-ați luat angajamentul că nu mai faceți, dar nu vă țineți de cuvânt. Deci, revin și vă spun a face o asemenea cheltuială la acest moment nu mi se pare oportună. V-am propus o variantă alternativă, nici măcar nu ați luat-o în considerare, drept pentru care vom fi nevoiți să inițiem un astfel de proiect de hotărâre prin care această cheltuire a banului public să fie făcută cu discernământ. Nu am mai multe comentarii. Din punctul meu de vedere rămâne...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Rămâne ce ați spus data trecută.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Persu, nu știu, să vă dau o replică nu prea meritați. Discernământ atunci când există votul consiliului local mai poate fi vorba despre discernământ? Despre ce vorbim?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Adică noi luăm hotărâri fără discernământ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dânsul a zis-o. Păi ați votat.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Ce am votat?

Domnul consilier local Persu Mihai: Domnule Matei, am votat pentru amenajarea unui parc auto însă în niciun caz la valoarea respectivă și nu în locația respectivă. Sunt absolut de acord că este necesar dar sunt variante.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu, nu. Referitor la valoare. Ați solicitat o întâlnire cu proiectantul în ședința trecută.

Domnul consilier local Persu Mihai: Și a justificat proiectul și am spus că nu este oportun.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A fost întâlnirea. Lăsați-mă sau vă spun și eu ce a zis domnul Ioniță despre mine? Domnul Mușat, nu știu care ați participat pentru că ați participat mai mulți colegi și s-a justificat prețul. Proiectanta a răspus la toate întrebările și și-a justificat proiectul în totalitate ca valoare. Despre ce este vorba, fraților? Ce mai cereți?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Oportunitatea de a cheltui 900.000 de euro, domnule Matei, la momentul acesta și lăsând școlile să plouă în ele. Asta este alternativa dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La școala unde este fata dumneavoastră?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu. Este vorba de cantina de la Mihăești, de la Colonia Nuci.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Și al meu este la școală.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dar nu stă în frig ca și cei de la Oltchim.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc auto S.C. PIEȚE PREST S.A.” Cine este pentru?

Întrunind doar 9 voturi „pentru” și 13 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Târdea Dumitru; Constantinescu Cosmin Dragoș, Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Ioniță Gheorghe), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, respectiv cu 12 voturi.

Domnul consilier Mușat Constantin: Ținând cont de votul de la celălat punct și acesta nu va trece.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu au nicio legatură.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”.

Întrunind doar 10 voturi „pentru” 10 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Târdea Dumitru; Bobeanu Maria, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Ioniță Gheorghe) și o „abținere” (Pandurașu Adrian Iulian) nu se adoptă proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Deci, nici teren de sport nu vreți.

Domnul consilier local Persu Mihai: Avem Arenele Traian în paragină de ani de zile și nu sunteți în stare să demarați procedurile pentru reabilitare.

În continuare, la punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări

sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială.

Cu vot unanim, începând cu data de 01 noiembrie 2015, se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială, în sensul transformării a 4 (patru)

pos

turi, după cum urmează:

Nr. crt

Serviciul/Compartimentul

Funcția publică

Nr. posturi

actuală

în care a promovat

1.

Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului - Comp. Protecția Copilului

Inspector, clasa I, grad principal

Inspector, clasa I, grad superior

1

2.

Serviciul Asistență Socială -Comp. Asistență pt. Persoane Adulte

Inspector, clasa I, grad principal

Inspector, clasa I, grad superior

1

3.

Serviciul Buget-Contabilitate, Prestații Sociale -Comp. Prestații Sociale

Inspector, clasa I, grad principal

Inspector, clasa I, grad superior

1

4.

Compartimentul Secretariat-Administrativ

Inspector specialitate gradul II

Inspector specialitate gradul I

1

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată, anexa ce înlocuieste anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.152/2015.

În continuare, la punctul suplimentar din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă transferarea din bugetul local - din fondul de rezervă -a sumei de 1.300.000 lei în vederea asigurării fondurilor necesare achitării ratei și dobânzii aferente creditului contractat de municipiul Râmnicu Vâlcea de la Ministerul Finanțelor Publice pentru cofinanțarea obiectivului de investiții « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizarea și a stației de tratare a apelor reziduale în Râmnicu Vâlcea ».

Consecință a prevederilor de mai sus, se rectifică bugetul Fondului IID Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015, acesta ajungând la valoarea totală de 5.152.500,00 lei la partea de venituri, 2.882.700,00 lei la partea de cheltuieli și 2.269.800,00 lei fond de rezervă, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Interpelări. Am terminat punctele de pe ordinea de zi, dacă sunt interpelări? La final plângerile administrative prezentate consiliului local.

Domnul consilier local Persu Mihai: Întrucât la punctul treisprezece de pe ordinea de zi am promis că vom veni cu o propunere vreau să fac această propunere și cu votul consilierilor să inițiem un proiect de hotărâre pentru parcul auto necesar Piețe Prest pentru a găsi o soluție, de fapt este vorba de locația propusă în ședința precedentă și anume spațiul de la ETA unde sunt 7000 de m.p. excedentari. Drept pentru care solicit votul consiliului local, consilierilor locali pentru inițierea acestui proiect de hotărâre și solicităm sprijinul secretarului Primăriei și al aparatului de specialitate pentru întocmirea acestui proiect de hotărâre pentru că altfel se va prelungi foarte mult această problemă și nu rezolvăm nimic.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule secretar, trebuie să-i avertizați pe colegii noștri că trebuie să țină cont cu această propunere de Ordonanța 26/2012 privitor la angajarea de cheltuieli.

Domnul secretar Ion Didoiu: Se consemnează toate punctele de vedere în procesul verbal.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-a angajat o cheltuială cu proiectarea de acolo și cine o suportă? Aveți votul nominal, da? Vă rog să menționați în procesul verbal cine a fost împotrivă.

Domnul secretar Ion Didoiu: S-au menționat voturile nominal.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mulțumesc.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În numele grupului de consilieri PNL și independenți solicităm public...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Unii independenți.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Și unii independenți solicităm public sprijinul aparatuluilui de specialitate, al secretarului și A.P.L.-ului pentru a face un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea de buget care să fie aprobat în câteva zile într-o ședință extraordinară, convocată de un grup de consilieri.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Stimați colegi, am aflat cu toții, cu bucurie că Râmnicu Vâlcea, prin persoana domnului viceprimar cu atribuții de primar Ion Gigi Matei a semnat la Bruxelles, Pactul Primarilor asupra schimbărilor climatice și a energiei. În acest context și în contextul în care raportul de acum șase luni privind starea mediului în Râmnicu Vâlcea nu cuprindea decât două propoziții privind realizarea și participarea orașului la Ora Râmnicului și la Șarpele hoinar, vă rog să-l revedeți că este pe site. Conform art.62 din lege care spune că primarul are obligația de a prezenta rapoarte la solicitarea Consiliului Local. solicit și vă rog și votul colegilor dacă sunteți de acord ca la ședința viitoare domnul viceprimar cu atribuții de primar Ion Gigi Matei să ne prezinte un raport complet privind starea mediului în municipiul nostru și măsurile care se impun ca urmare a semnării convenției respective. Deci, un raport privind starea mediului din municipiul Râmnicu Vâlcea și măsurile care se vor lua ca urmare a aplicării a acelui pact.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: S-a înțeles. Dacă mai sunt discuți.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Solicit votul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Stați că le luăm la rând. Sunt trei propuneri. Domnul Gherghinaru?

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Aș vrea să îl întreb pe domnul secretar dacă procesele verbale de la comisii au valoare juridică pentru că eu nu îmi explic cum în procesul verbal de la comisie dăm aviz favorabil la un punct de pe ordinea de zi, îl semnăm și apoi venim în ședința de consiliu și îl anulăm?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Favorabil ca să fie discutat în plen.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Păi, dar când suntem cinstiți?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: În plen.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Când semnăm acea condică sau în momentul în care semnăm procesul verbal și dăm aviz la un proiect de hotărâre?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Ioniță, trebuie să fac o precizare: nu raport se numește ci trebuie să fac o informare. Voi face o informare și nu raport.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Vă rog să citiți regulamentul și spune raport.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Acela este anual.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Deci, primarul prezintă rapoarte la solicitarea consiliului local. Domnule Matei, mai citiți.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Doamna Feroiu, să fie gata până la ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Mai sunt discuții? Dacă nu, le luăm pe rând, domnul Persu a făcut o propunere pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru relocarea parcului auto de la Piețe Prest.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Ce votăm acum?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Inițierea unui proiect de hotărâre.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este în afara ordinii de zi.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Stați un pic să ne înțelegem nu vorbim unii peste alții. Domnule președinte, eu vă întreb ce votăm acuma?

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Inițierea unui proiect de hotărâre...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Să facă material scris, justificat și îl votăm. Eu nu pot să votez pe vorbe.

Domnul consilier local Persu Mihai: Dați-mi voie să vă explic până la capăt. Deci, solicit inițierea unui proiect de hotărâre, însă cu sprijinul aparatului de specialitate și al secretarului. Dacă nu îl facem cu votul dumneavoastră nu ne încadrăm în cele 30 de zile și nu va intra pe ședința ordinară.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Votul nostru nu are nicio semnificație, aparatul de specialitate e obligat să vă asigure sprijin și secretarul.

Domnul consilier local Persu Mihai: Numai la solicitarea consilierilor și solicit votul care poate fi și vot deschis sau printr-o cerere scrisă. Este același lucru. Domnul secretar ne poate explica.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, se poate supune la vot un proiect de hotărâre. De data aceasta sunt niște solicitări. Ele se consemnează în procesul verbal și au aceeași valoare ca și o solicitare scrisă. Nu are ce să se voteze se consemnează în procesul verbal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Atunci vă rog să consemnați în procesul verbal cele trei cereri: a domnului Persu, a domnului Crăciunescu...

Domnul secretar Ion Didoiu: Iar dacă nominalizează cel care face propunerea ar trebuie să nominalizeze și acei consilieri care inițiază proiectele. Așa mi se pare normal pentru că altfel ne pune pe noi în situația să facem o adresă și să cerem cine susține proiectul.

Domnul consilier local Persu Mihai: Scuzați-mă, tocmai de aceea am cerut votul ca să se nominalizeze.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Deci, consemnați în procesul verbal cererea domnului Persu, a domnului Crăciunescu și a domnului Ioniță.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: La mine este cu totul altceva. Repet, expresia din regulamentul nostru spune așa: „la solicitarea consiliului local”. La solicitarea consiliului local înseamnă un vot majoritar al consilierilor, nu la solicitarea domnului Ioniță. Deci, dumneavoastră în procesul verbal trebuie să prindeți această cerință, căreia aparatul Primăriei trebuie să îi dea curs urmare a solicitării consiliului local. Ca urmare, domnule președinte vă rog să dați acest atribut propunerii mele și lăsați-l pe domnul Matei să vorbească după ce se votează.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ce să se voteze?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Propunerea mea.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Păi, s-a consemnat acolo. Ce să se voteze?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Eu nu sunt consiliul local. Eu așa consider că eu, Ioniță nu sunt consiliul local.

Domnul secretar Ion Didoiu: Sunteți membru și aveți dreptul să solicitați informări și rapoarte fără niciun fel de problemă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Stați liniștit că primiți dar vreau să știu dacă îmi dați notă?

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu trebuia să spuneți lucrul acesta că nu luați mai mult de cinci.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnul Amza e cu notele.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Continuăm ședința. Vă aduc la cunoștință că sunt prezentate spre informarea Consiliului Local următoarele:

 • - Plângerea administrativă prealabilă formulată de Biroul Expert Contabil Ghioca Elena-Alina;

 • - Plângerea administrativă prealabilă formulată de Biroul Expert Contabil Apostol Cornelia;

 • - Plângerea administrativă prealabilă formulată de domnul Matei Gigi Ion.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Întrucât mandatul meu de președinte de ședință a expirat vă rog să faceți propuneri pentru următorul președinte de ședință.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore propune pe domnul consilier local Persu Mihai.

Nemaifiind alte propuneri, se supune aprobării propunerea formulată în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Persu Mihai, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru noiembrie, decembrie și ianuarie 2016.

Cu vot unanim se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Persu Mihai, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv noiembrie, decembrie și ianuarie 2016.

Domnul președinte de ședință, consilier Vețeleanu Ninel Eusebiu: În aceste condiții declar închisă ședința de consiliu local de astăzi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Ninel Eusebiu VEȚELEANU


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.