Proces verbal din 27.02.2015

4. Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 27 februarie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 27 februarie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 816 din 20.02.2015, la care participă domnul secretar Ion Didoiu, precum și 22 de consilieri din cei 23 în funcție. A lipsit domnul consilier local Ioniță Gheorghe

Domnul secretar informează că sunt prezenți 22 de consilieri din cei 23 în funcție. În aceste condiții este declarată legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29 ianuarie 2015. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29 ianuarie 2015.

În continuare, are cuvântul domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu prezintă ordinea de zi a ședinței de astăzi prezentata de executiv care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2014 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pe anul 2014.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de invatamant preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2015.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2014 pentru contul 50.04 - Disponibil în regim extrabugetar, schema de plată SAPS”.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Societății PIETE PREST SA.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Societății ETA SA.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociației Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăți din bugetul local.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sens giratoriu la intersecția străzii Republicii cu strada Decebal”.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public al municipiului.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al statului - Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”, în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru repartizarea spațiilor temporare de locuit rămase disponibile în cămin G320, sc.B.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare ți funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “ Zonă de servicii”, strada Ferdinand nr. 38, investitor SC Lex -Im-Pol SRL.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2014, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2015.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (iulie - decembrie 2014).

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Rm. Vâlcea” să ceară incetarea activitatii Asociației.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C Intermedia SRL.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea derulării unei proceduri prevăzute în Contractul de Sprijin pentru Proiect, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, Societatea Apavil SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală” în “Amenajare Piața Centrală”.

 • 23. Informare cu privire la raportul de activitate la data de 31.12.2014 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Rm. Vâlcea”.

 • 24. Informare privind stadiul derulării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, derulat de Societatea Apavil SA.

 • 25. Prezentarea Deciziilor Curții de Conturi referitoare la controlul efectuat la Societatea Piete Prest SA și municipiul Râmnicu Vâlcea.

În continuare, se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim ordinea de zi a ședinței.

Se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii.

La primul punct din ordinea de zi sunt prezentate: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2014șți aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului pe anul 2014; aprobarea casării/declasării bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, unităților subordonate ți unităților de învâțământ; desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de casare, ce va fi numită prin dispoziție a primarului.

La solicitarea domnului prețedinte de țedință, comisiile de specialitate nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, comisia nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și comisia nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Vă rog să faceți propuneri pentru comisia de casare.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard propune pe domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe motivat de faptul că este o comisie grea și domnul Mihăilescu este un om ordonat, doamna consilier Dobrete Florentina Adina propune pe doamna consilier Preda Maria Carmen și doamna consilier Preda Maria Carmen propune pe doamna consilier Dobrete Florentina Adina.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte și stimați colegi, aș vrea să trag un semnal de alarmă pe marginea celor prezentate pentru că sunt unele aspecte îngrijorătoare care reies din documentele prezentate de executiv. Mă voi referi doar la o sumă de 10 milioane de euro respectiv 450 de milioane de lei înregistrați pe debite la Direcția de Impozite și Taxe Locale care se constituie din persoane fizice debitoare și din societăți comerciale intrate în faliment. Circa 8 miliarde lei reprezintă debite înregistrate la persoanele fizice, bani care vor fi foarte greu de recuperat, iar cel mai îngrijorător aspect este celălalt, cel al societăților comerciale aflate în faliment...

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Suntem la inventarierea domeniului public și privat. Partea aceasta a fost prezentată la execuția bugetului. Haideți, să discutăm la subiect.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În conditiile în care valoarea bugetului local este de 55 de milioane, iar o pondere de 27 milioane sunt sume tranzitate de la ministere prin bugetul local, sursele bugetului local sunt de circa 26-27 milioane. Trebuie să ne gândim că este un lucru îngrijorător cu situația economică a societăților comerciale. Știu că nu ține de noi la nivel de administrație locală ci ține de conducerea administrației centrale în ceea ce privește relansarea economică.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Haideți să discutăm la subiect. Nu sunteți la televizor.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Aș face o solicitare publică domnului viceprimar Matei, cu atribuțiuni de primar, să facă toate diligențele necesare care țin de administrația locală pentru noi investitori care doresc să vină. Acesta ar trebui să facă public stadiul în care se află pentru că este normal să știm și noi ce se întâmplă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Domnule Crăciunescu, vă rog să respectați regulamentul de organizare și funcționare.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Este o discuție și nu permit să fiu întrerupt. De fiecare dată când veți prezenta materiralele vă voi întrerupe. În loc să dați dovadă de calmitate politică, dumneavoastră nu ne respectați. Dacă nu mă întrerupeți vreau să vă spun că vom vota pentru inventariere însă, este semnalul de alarmă pe care îl trag pentru cei care sunt în măsură să facă ceva pentru că au multe pârghii prin care pot remedia situația economică.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Domnule secretar vă rog să ne citiți și nouă din regulamentul de organizare și funcționare ce scrie la partea de discuții și interpelări.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu vreau să vă spun dumneavoastră celor care vă considerați la televizor să faceți diferență în emisiunile televizate și ședințele Consiliului Local și să renunțați la populismele care se fac la televizor. Consiliul local nu este prilej de campanie electorală sau de imagine, aici sunt dezbateri publice pe subiectele care se supun dezbaterilor. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2014 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

Cu vot unanim se aprobă rezultatul inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, astfel:

 • I. Inventariere bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.10.2014, după cum urmează:

 • A. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public aflate în administrare proprie

(clădiri, terenuri, construcții speciale, instalații tehnologice):

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

Terenuri(211.01.U004,211.01.U112,

211.01.U114)

290.882.290,12

290.882.290,12

Cladiri(212.U105,212.U110,212.U40

1,212.U402)

555.908.677,82

555.908.677,82

Instalatii tehnologice ( 213.01.U004)

28.584.255,95

28.584.255,95

TOTAL:

875.375.223,89

875.375.223,89

B. Bunuri de natura mijloacelor fixe prin contracte de concesiune sau în tehnologice, terenuri) catre Societ Societatea ETA SA, Societatea PIET

din domeniul public da hiriere ori cu titlu grat tea CET GOVORA

E PREST SA, DADP:

te în administrare sau folosință uit (clădiri, construcții, instalații SA, Societatea APAVIL SA,

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

CET GOVORA SA

Terenuri (211.01.U001)

721.903,35

721.903,35

-

Cladiri (212.U001)

19.442.120,79

19.442.120,79

-

Instalatii tehnologice (213.01.U001)

11.780.811,62

11.780.811,62

-

Total

31.944.835,76

31.944.835,76

APAVIL SA

Terenuri (211.01.U002)

11.251.983

11.251.983

Cladiri (212.U002)

273.574.965,52

273.574.965,52

-

Instalatii tehnologice (213.01.U002)

1.392.435,61

1.392.435,61

-

Total

286.219.384,13

286.219.384,13

ETA SA

Terenuri (211.01.U003)

2.588.940,00

2.588.940,00

-

Cladiri (212.U003)

6.342.553,13

6.342.553,13

-

Total

8.931.493,13

8.931.493,13

PIETE PREST SA

Terenuri (211.01.U005)

17.729.314,75

17.729.314,75

Cladiri (212.U005)

24.760.989,49

24.760.989,49

Total

42.490.304,24

42.490.304,24

DADP

Terenuri( gradina ZOO) (211.01.U006)

7.860.600

7.860.600

Constructii( gradina ZOO) (212.U006)

12.535.460,85

12.535.460,85

Total

20.396.060,85

20.396.060,85

C.Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date in administrare unităților de învățământ:

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

Terenuri (211.01.U014)

165.886.121,09

165.886.121,09

-

Cladiri (212.U014)

299.556.840,87

299.556.840,87

-

TOTAL

465.442.961,96

465.442.961,96

II. Inventariere bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din domeniul privat al municipului Rm Vâlcea la data de 31.10.2014:

a) Mijloace fixe: clădiri, terenuri, instalații tehnice, echipamente, mobilier, aparatură birotică și obiecte de inventar:_______________________________________________________________

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

Terenuri (211.01.P201)

48.888.172,24

48.888.172,24

Clădiri (212.P201)

2.984.370,95

2.984.370,95

Clădiri fond locativ (212.P203)

336.817

336.817

Instalații si utilaje in leasing -utilizator DADP (213.01.P001)

1.041.600

1.041.600

Alte mijloace fixe (213.01.P001)

4.305.919,09

4.249.453,85

-

56.465,24

TOTAL MIJ.FIXE

57.556.879,28

57.500.414,04

-

56.465,24

Obiecte de inventar (303.02.02)

1.603.386,37

1.603.386,37

TOTAL OB.INVENTAR

1.603.386,37

1.603.386,37

Diferenta constatata la alte mijloace fixe reprezinta bunuri date in folosin

ta DADP,

Politia Locala si CSM pentru care nu s-au intocmit bonuri de transfer, urmand sa fie operate in evidenta in urma aprobarii rezultatelor inventarierii.

b) Bunuri date în folosință Clubului Sportiv Municipal, unităților de învățământ, cluburilor pensionarilor, Spitalului Județean de Urgență, Palatului Copiilor și Asociației de Nevăzători:

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

Clubul Sportiv Municipal (303.02.02,212.P201)

635.884,12

635.884,12

Cluburi pensionari-ob.inv. (303.02.02)

51.780,37

51.780,37

Spitalul Jud.de Urgență-ob.inv. (303.02.02)          ’

149.562,43

149.562,43

Palatul copiilor-ob.inv. (303.02.02)

1.599,93

1.599,93

Scoala Romana de Afaceri ( medici de familie) (303.02.02)

8.683,84

8.683,84

Serviciul Politie Circulatie Stadion (303.02.02)

17.598,68

17.598,68

Dispensare Medicale Scoli (303.02.02)

875.471,68

875.471,68

TOTAL

1.740.581,05

1.740.581,05

c) Bunuri date în folosință si custodie către Societatea PIETE PREST S.A (din domeniul public si privat), bunuri achizitionate pe masura ISPA ‘’Managementul integrat al deseurilor’’ si date in administrare la terti, bunuri de natura obiectelor de inventar și mijloacelor fixe date in concesiune la Societatea ETA SA și bunuri de natura obiectelor de inventar predate la DADP:____________________________________________________________

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERE NTE

Mijloace fixe- concesiune SC PIETE PREST SA (212.P205,213.01.P005.214.005)

3.705.144,40

3.705.144,40

Obiecte de inventar-concesiune- SC PIETE PREST SA (303.02.04)

489.715,71

489.715,71

Obiecte de inventar si materiale -custodie- SC PIETE PREST SA

126.976,72

126.976,72

Depozit dețeuri Fețeni,Statia Compost, din care:

5.052.640,51

5.052.640,51

- mijloace fixe,(213.01.P001)

- obiecte de inventar (303.02.02)

5.037.224,49

15.416,02

5.037.224,49

15.416,02

Bunuri achizitionate pe masura ISPA date in adm la SC URBAN SA din care : - mijloace fixe,(213.01.P001,214.001) - obiecte de inventar(303.02.03)

2.525.615,70

658.079,95

1.867.535,75

2.525.615,70

658.079,95

1.867.535,75

Bunuri de natura obiectelor de inventar predate la DADP (303.02.02)

355.313,08

355.313,08

Bunuri concesionate ETA pentru serviciul de ridicari auto din care :

- mij.fixe,(213.01.P001)

- obiecte de inventar, (303.02.02)

529.768,16

507.075,10

22.693,06

529.768,16

507.075,10

22.693,06

 • III. Inventarierea investițiilor în curs și a celor finalizate pentru care nu s-au întocmit procese - verbale de recepție în vederea înregistrării ca mijloace fixe, precum si a lucrărilor de reparații și modernizări contractate, începute și nefinalizate la data de 31 decembrie 2014:

 • 1) Obiective de investitii in continuare buget local, in suma de 23.902.378,33 lei, dupa cum urmeaza:

 • - capitolul - autoritati publice ,simbol cont contabil 231.051- 12.439,78 lei

 • - capitolul- invatamant, simbol cont contabil 231.065- 12.986.343,25 lei

 • - capitolul- cultura, recreere si religie, simbol cont contabil 231.067- 503.515,34 lei

 • - capitolul- asigurari,asistenta sociala, simbol cont contabil 231.0684.653.450,78 lei

 • - capitolul- locuinte , servicii si dezvoltare publica, simbol cont contabil 231.0704.653.792,62 lei

 • - capitolul- transport urban simbol cont contabil 231.084 - 1.092.836,56 lei

 • 2) Obiective de investitii sistate( abandonate) , simbol cont contabil 231.005, in suma de 906.599 lei;

 • 3) Obiective de investitii in continuare finantate din fondul IID, simbol cont contabil 231.002, in suma de 1.652,59 lei;

 • 4) Lucrari de reabilitare termica blocuri, simbol cont contabil 231.011, in valoare de 41.830,35 lei;

 • 5) Obiective de investitii in continuare finantate din fonduri europene si cofinantare buget local, in suma de 50.482.004,26 lei.

 • IV. Inventarierea licențelor soft și a bunurilor aparținând terților, folosite de primărie pe bază de contracte (leasing, închiriere, custodie sau alte forme legale), la data de 31 octombrie 2014:

Denumire/Simbol cont contabil)

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

Licențe soft (208.01)

1.422.239,25

1.422.239,25

V. Inventarierea bunurilor materiale de natura stocurilor - gestiunea proprie (materiale, carburanti, obiecte de inventar în magazie, alte valori, formulare cu regim special) la data de 31 octombrie 2014:

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFEREN TE

Materiale (302)

109.786,14

109.786,14

Ob.de inventar în depozit (303.01)

475.693,93

475.693,93

Alte valori (BCF) (532.04)

5.100

5.100

 • VI. Inventariere disponibilități în conturi bancare și de trezorerie (ron și valută), creanțe ți datorii:

 • 1. Inventarierea disponibilităților în conturi bancare și de trezorerie (în lei și valută), la data de 31 decembrie 2014 s-a efectuat prin compararea soldului inregistrat in evidenta contabila cu soldul din extrasul de cont eliberat de unitatea bancara, neinregistrandu-se diferente.

 • 2. Inventarierea creanțelor provenind din concesiuni, contracte de inchiriere, contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contracte de asociere în participațiune, la data de 31 octombrie 2014:

  Denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFER ENTE

  Creante din contracte de concesiune a serviciilor publice

  2.108.690

  2.108.690

  -

  Creante din contracte de prestari servicii de evidenta informatizata a populatiei

  5.449

  5.449

  Creanțe din vânzări spații comerciale

  2.538,66

  2.538,66

  -

  Creanțe din contracte Legea 112 Case Naționalizate

  2.312,44

  2.312,44

  -

  Creanțe din contracte copertine

  12.606

  12.606

  -

  Creanțe din contracte de închiriere cu plata anuală și trimestrială

  52.654

  52.654

  -

  Creanțe din contracte chirii locuințe

  143.131

  143.131

  -

  Creanțe din contracte de concesiuni cu plata anuală și trimestrială

  326.969

  326.969

  -

  Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate - Legea 61

  100.577,94

  100.577,94

  -

  Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate - Legea 114 si OG 19/1994

  585.235,96

  585.235,96

  -

Pentru creanțele a căror valoare depățețte 1.000 lei au fost trimise ” Extrase de cont” cu mențiunea “ confirmare de primire”.

 • 3. Inventarierea creanțelor din impozite și taxe locale, în structura clasificației bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice și juridice) și natura obligațiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2014.

S-au întocmit liste separate pentru:

 • - persoane fizice pentru creanțe a căror valoare depășește 300 lei;

 • - persoane juridice pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei;

 • - persoane fizice insolvabile și persoane juridice aflate în faliment, sold final la data de 31 decembrie 2014, 45.848.452,33 lei.

Nu s-au constatat diferențe între soldurile scriptice și stocurile faptice.

Pentru creantele provenind de la persoanele juridice aflate in stare de faliment, lichidare, reorganizare s-au intocmit liste separate astfel:

 • - creante din contracte de inchiriere, provenind de la persoane juridice aflate in stare de faliment, cont in afara bilantului 8058.30.02, sold debitor la data de 31 octombrie 2014 - 804.342 lei;

 • - creante din contracte de concesiune, provenind de la persoane juridice aflate in stare de faliment, cont in afara bilantului 8058.30.05, sold debitor la data de 31 octombrie 2014 - 152.284 lei;

 • 4. Inventarierea datoriilor si obligatiilor fata de terti dată de referință 31 octombrie 2014.

 • - contul 401.01.00 sold in suma de 682.551,80 lei;

 • - contul 404.01.00 sold in suma de 2.142.153,64 lei;

 • - contul 462.01.01.20 sold in suma de 510.053,25 lei;

 • - contul 462.01.01.21 sold in suma de 2.022.638,75 lei;

5.Inventarierea capitalurilor proprii,data de referinta 31 decembrie 2014 s-a efectuat prin compararea soldurilor din evidenta contabila cu certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului si balantele contabile ale societatiilor la care municipiul detine cote parti din capitalul social.

 • 6.I nventarierea imprumuturilor contractante de unitatea administrativ teritoriala, data de referinta 31 decembrie 2014.

Structura imprumuturilor este următoarea:

 • - credit intern BRD in valoare de 40.000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2014 de 23.418.413,10 lei, conform extras cont;

 • - credit intern BRD in valoare de 20.000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2014 de12.205.771,75 lei, conform extras de cont;

 • - credit extern BEI in valoare de 7.080.788,70 EURO cu un sold la data de 31.12.2014 27.585.739,96 lei;

 • - linie credit CEC Bank in valoare de 15.000.000 lei cu un sold de 168.226,41 la data de 31.12.2014;

 • - leasing 4*4 autoutilitara cu echipamente special sold la data de 31.12.2014 de 302.169,84 lei.

VII. Inventariere contracte de vânzare bunuri cu plata în rate, de concesiune ți închiriere la data de 31.10.2014:

În urma inventarierii s-au constatat următoarele:

 • - contracte de concesiune si chirie= 674 contracte;

 • - contracte de inchirere contructii , stalpi si retea netcity= 18 contracte ;

 • - contracte de asociere în participațiune = 10 contracte;

 • - contracte de închiriere locuințe sociale, tineri, economic, fond locativ de stat = 816 contracte;

 • - contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate - Legea 114/1996 = 247 contracte.

VIII. Inventariere creanțe în litigiu, debitori din avansuri, imputații și datorii, la data de 31 octombrie 2014 :

S-au inventariat următoarele:

 • - creanțe din contracte de închiriere/concesiune pentru care s-au obtinut hotărâri definitive și irevocabile;

 • - creanțe în litigiu din contracte de închiriere concesiune aflate în curs de judecare;

 • - datorii din obligații către bugetul de stat, creditori diverși și alte datorii;

 • - dosare/acțiuni din care pot rezulta obligații de plată pentru bugetul local -57 dosare.

Pentru bunurile din patrimoniul unităților subordonate și unităților de învățământ, în baza Dispoziției 2457/03.11.2014, acestea și-au constituit comisii proprii de inventariere care au constatat:

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Mijloace fixe

6.925.586,91

6.925.586,91

Obiecte de inventar

16.459.621,59

16.460.421,59

+800

Materiale

342.353,44

342.353,44

Plusul constatat la gestiunea obiecte de inventar, in suma de 800 lei, reprezinta mobilier scolar achizitionat de parinti la Scoala nr.4, ce va fi inregistrat in evidentă dupa aprobarea rezultatelor inventarierii.

Consecință a inventarierii prevăzută la alineatul precedent plusurile și minusurile constatate în inventarierea bunurilor vor fi înregistrate în contabilitate.

De asemenea, se aprobă casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, în valoare de 8.413.488,40 lei conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică în mod corespunzător anexele la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice.

Comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale și se desemnează 3 (trei) consilieri locali care vor face parte din comisia de casare, după cum urmează:

 • a) Mihăilescu Gheorghe;

 • b) Preda Maria Carmen;

 • c) Dobrete Florentina Adina.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pe anul 2014.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea execuției de casă pe anul 2014 pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ; aprobarea execuției de casă pe anul 2014 pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al instituțiilor de cultură.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pe anul 2014.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - execuția de casă pe anul 2014 pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - execuția de casă pe anul 2014 pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al instituțiilor de cultură, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de invatamant preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune :

 • - aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015 la valoarea de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

 • - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii Ion Dumitrescu pentru anul 2015 la valoarea de 2.051.000 lei;

 • - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului municipal Ariel pentru anul 2015 la valoarea de 1.935.000 lei.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, analizând acest buget al instituțiilor autofinanțate învățământ și cultură, am observat că la Filarmonică în bugetul de venituri și chletuieli am văzut alocată o sumă de 20.000 de lei pentru colaborări și consider că este foarte mică. Am o rugăminte la domnul primar și la executiv ca la o eventuală rectificare pozitivă a bugetului poate îi putem sprijini pentru că având această sumă pentru colaborări nu poate să aducă artiști de valoare. Știți bine că au mai restructurat din personal și nu mai au ceea ce le trebuie și să le asigurăm cât de cât funcționarea normală a activității. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu am zis niciodată nimic despre ceea ce se întâmplă la Filarmonică, am vorbit de teatrul Ariel. Încă de la început vreau să vă spun că în proporție de 80% sunt cuprinse cheltuielile de personal pe total instituție, inclusiv Filarmonică și teatru, iar rectificare va fi în trimestrul IV la toate instituțiile. Atrag atenția asupra unui fapt pentru că mai mulți colegi m-au interpelat pentru că domnul Ștefănescu face mult loby, dar sunt cheltuieli foarte mari cu colaboratorii în așa măsură încât nu mai există spectacol la Filarmonică la care să nu aibă cheltuieli cu colaboratorii. Am fost și eu la spectacole și am văzut câți oameni sunt în sală și am făcut o comparație între ceea ce reprezintă cheltuiala și interesul pentru spectacolele prezentate. Mai mult decât atât, domnul manager Ștefănescu nu mai dirijează spectacole. Se întâmplă un fenomen și dânsul dirijează spectacole într-un alt oraș precum și în alte orașe din țară și nu mai concertează deloc la Filarmonică. Este o practică nelalocul ei și eu o să fiu pe urmele acestei practici și le voi prezenta când voi avea date suficiente. În programul minimal care trebuie aprobat în următoarele săptămâni o să-l prind și pe domnul Ștefănescu ca, o dată pe lună, să dirijeze un spectacol care presupune scutirea de la plată a 20 de milioane lei cât costă un dirijor pe un spectacol, iar un violonist simplu este plătit cu 400 de lei și am ajuns să fie între 18 și 25 de colaboratori plătiți pentru fiecare spectacol. Apreciez seriozitatea cu care domnul Ștefănescu face treabă acolo dar sunt și niște chestiune care trebuiesc reglate.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Vreau să vă reamintesc că domnul viceprimar Matei a promis că o să ne elucideze și nouă situația de la teatrul Ariel și de ce a scăzut bugetul la această instituție. Ne-a promis acest lucru încă de data trecută și aștept răspuns.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu ați înțeles de atunci. V-am spus că aceasta este solicitarea lor scrisă.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Ați spus că acolo se desfășoară un control și mi-ați promis că veți face acest lucru. Nu neapărat mie, ci consiliului local.

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de invatamant preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - bugetele autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale instituțiilor de cultură pentru anul 2015 se constituie din următoarele surse:

 • a) taxe și alte venituri în învățământ;

 • b) venituri din prestări servicii;

 • c) contribuție elevi și preșcolari pentru internate, cantine și grădinițe;

 • d) alte venituri din prestări servicii și alte activități.

 • -bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015, la valoarea de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • -bugetul de venituri și cheltuieli al Filarmonicii Ion Dumitrescu pentru anul 2015, la valoarea de 2.051.000 lei, structurat după cum urmează:

VENITURI

 • - venituri proprii             101.000 lei;

 • - subvenție buget local 1. 950.000 lei (conform HCL nr. 19/2015); CHELTUIELI

 • - cheltuieli de personal            1.450.000 lei;

 • - cheltuieli materiale            601.000 lei.

 • -bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform alineatul precedent este prezentat în anexa nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului municipal Ariel pentru anul 2015, la valoarea de 1.935.000 lei, structurat după cum urmează:

VENITURI

 • - venituri proprii           350.000 lei;

 • - subvenție buget local 1.585.000 lei (conform HCL nr. 19/2015); CHELTUIELI

 • - cheltuieli de personal        685.000 lei;

 • - cheltuieli materiale           1.250.000 lei.

-bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform alineatul precedent este prezentat în anexa nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2014 pentru contul 50.04 - Disponibil în regim extrabugetar, schema de plată SAPS”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu:Se propune aprobarea execuției de casă pe anul 2014 pentru contul „50.04 - Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată - SAPS, astfel:

 • - la partea de venituri 10.440,89 lei, din care 10.440,89 lei - disponibil la data de 31.12.2013;

 • - la partea de cheltuieli: 10.440,89 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind privind aprobarea execuției de casă pe anul 2014 pentru contul 50.04 - Disponibil în regim extrabugetar, schema de plată SAPS”.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă a bugetului pentru contul ”50.04 -Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată - SAPS, pe anul 2014, după cum urmează:

 • A. la partea de VENITURI - 10.440,89 lei, din care:

 • - 10.440,89 lei - din disponibil la data de 31.12.2013.

 • B. la partea de CHELTUIELI - 10.440,89 lei.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Societății PIETE PREST SA.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A. pe anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3 pentru pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, atrag atenția asupra unor aspecte prezentate de conducerea societății Piețe Prest SA. Am solicitat anul trecut să fie transparență totală în ceea ce privește situația sumei de 500 milioane de lei reprezentând cheltuieli de publicitate și reclamă. Societatea nu are multe activități care să necesite reclamă și publicitate și nu a fost prezentată nicio justificare până la această dată în ceea ce reprezintă această sumă. Ca atare, în urma neprezentării acestei situații chiar și ca urmare a solicitării de ieri din comisie, noi vom vota împotriva acestui buget.

Intrunind 17 voturi « pentru » și 5 voturi « împotrivă » (următorii consilieri locali: Pruteanu costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Mușat Constantin) se aprobă bugetul de venituri ți cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am și eu o rugăminte, ca domnul secretar să ne spună dacă a trecut proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Ion Didoiu: Hotărârea este adoptată.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pe anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pe anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, domnilor consilieri, situația pe care o întâlnim astăzi în bugetul Piețe Prest (n.r. bugetul ETA) este de natură să ne dea de gândit și să ne îndreptăm atenția asupra ceea ce se întâmplă acolo și asupra ce se va întâmpla în anul 2015. Din câte se poate observa se are în vedere reducerea personalului cu 6-7 persoane care se poate întâmpla în primăvara acestui an. Am solicitat conducerii ETA un plan de managemnt și dezvoltare a activității societății, în loc de a aduce o prognoză pentru menținerea numărului de personal, pentru că este mai ușor să dai oameni afară sau să le diminuezi din venituri și să găsească soluții pentru menținerea locurilor de muncă prin dezvoltarea activității societății. Am observat că au fragmentat unele trasee pentru motivul că nu sunt rentabile, iar pentru alte societății din transport reprezintă profit. Acolo unde lucrurile nu merg la societățile de stat, trebuie un plan de management. Eu nu fac parte din AGA, nu sunt în consiliul de administrație și, ca atare, solicit prezentarea unul plan de managemenet pentru cel puțin trei ani de zile care să fie inițiat sau dezvoltat de către ETA SA, în așa fel încât să dezvoltăm rețeaua de transport, poate chiar în zona metropolitană în primul rând. Pentru faptul că prognoza este de a reduce numărul de personal vom vota împotriva acestui buget.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Numai o remarcă vreau să fac. Trebuie să aveți în vedere că se face reducere de personal tinându-se cont și de angajările care s-au făcut în plus și forțate. Pentru o analiză corectă vă rog să puneți în balanță cele două acțiuni: acțiunea de angajare în surplus, avalanșă și cea de revenire și tratarea cu obiectivitate a managementului de acolo.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, dacă discutăm pe materialul prezentat de conducerea ETA, în material se vede foarte clar intenția reducerii de personal.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dar, dumneavoastră care cunoașteți situația de acolo nu puteți să spuneți așa ceva.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: Eu am făcut parte din AGA de la această societate. De când a venit domnul Popescu, de fiecare dată când se discuta de personal domnul Șovar atrăgea atenția asupra acestui aspect. Situația creată acolo trebuie rezolvată.

Domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan: Vorbim că se fac angajări, dar în condițiile în care organigrama are mai puțin 20 de persoane față de ceea ce a fost, situația nu se îmbunătățește Atunci, haideți să vedem, domnule Șovar când ați preluat conducerea cât personal era angajat, cu cât s-a redus numărul de personal și cât personal trebuie să rămână pentru ca societatea să funcționeze? De ce trebuie să mai reduceți personal?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Pruteanu, sunteți simpatic! Eu n-am spus că domnul Șovar a făcut angajări, a făcut răposatul, domnul Popescu, 30 de angajări dintr-o dată, într-o săptămână. Despre asta vorbim. Dumneavoastră, liberalii! Și dacă vreți vă și nominalizez o persoană pentru care vă bateți să rămână acolo.

Domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan: Domnul Șovar era și în anul 2012 când a venit USL-ul la putere, adică domnul Frâncu și cu domnul Matei se știa de această situație. Domnule Șovar, să ne spuneți câte persoane mai sunt angajate acum și câte au fost în 2012.

Domnul Șovar Nicolae, director Societatea ETA SA: Atunci când a venit la conducerea societății domnul Popescu situația numărului de personal era diferită. Noi am prevăzut acest număr de personal având în vedere veniturile certe ale societății. Noi am discutat și la nivelul conducerii Primăriei. Nu vom da niciun om afară. Vor rămâne 167 cu promisiunea să ne dați mai mulți bani.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Promisiunea domnului director este una verbală. În materialul prezentat pentru aprobarea bugetului se preconizează reducerea de personal.

Domnul Șovar Nicolae, director Societatea ETA SA: Este pentru prima dată, din 2004, când eu am fost director, când pe luna ianuarie am avut profit. Și sperăm să mergem tot așa.

Referitor la întrebarea domnului Pruteanu domnul director răspunde că în 2012 au fost 178 de persoane iar acum numărul prognozate va rămâne neschimbat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pe anul 2015.

Întrunind 17 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Pruteanu Costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Mușat Constantin) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2015, cu următorii indicatori:

mii lei

Nr. crt.

Indicatori

Valoare

1.

Venituri totale din care :

9.996

1.1.

- venituri din exploatare

9.992

1.2.

- venituri financiare

4

2.

Cheltuieli totale:

9.995

2.1.

- cheltuieli de exploatare

9.665

2.2

- cheltuieli financiare

330

3.

Rezultat brut

1

4.

Numar personal prognozat la sfarsitul anului

161

5.

Numar mediu de salariați

166

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2015, aprobat conform alineatului precedent este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri ți cheltuieli al Asociației „Handbal Club municipal Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației HCM Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 în valoare totală de 2.350.000 lei, valoare menționată corect în Raportul de rectificare nr.9 din 23.02.2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : Așa cum am făcut și în ședința precedentă îmi mențin punctul de vedere referitor la faptul că este prea mare discrepanța între sumele alocate clubului de handbal și sumele alocate clubului de fotbal. Vreau să vă spun că la Consiliul Local Baia Mare care are o echipă de ligă se alocă suma de două milioane lei RON. Informatia este certă. Reiese si din declaratia primarului de la Baia Mare care a declarat ca in urma analizarii situatiei de la club de anul trecut cand s-a alocat circa 30 de miliarde și s-a dispus ca în acest an să se aloce suma de care am amintit.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Trebuie să aveți în vedere și rectificările care vor urma în acest an și pot să ajungă la suma de 5 milioane de lei.

Domnul consilier local Persu Mihai: Pe de altă parte având în vedere nota de justificare pe care o face președintele clubului, veniturile din transmisiile TV sunt evaluate la suma de 10.000 RON, în condițiile în care, dumneavoastră, domnule Matei, ne-ați spus în ședință că vă sună televiziunile și vă spun cât de mare este audiența la meciurile de handbal al clubului HCM. Vreau să văd situația acestor încasări.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La execuție se poate vedea. Iertați-mă dar puneți prea multe întrebări. Aveți înregistrată suma de 60 de milioane lei. Anul trecut meciurile echipei au fost televizate de 2 ori, iar în acest an de cel puțin 5-6 ori. Nu puteam să previzionăm acolo niște surse de care nu eram siguri, dar sunt sume care vin dintr-o șansă de a fi televizate meciurile. La execuție mă întrebați despre aceste sume.

Domnul consilier local Persu Mihai: Pe de altă parte aș vrea să vă solicit, dacă tot dăm atâția bani, să readucem identitatea handbalului vâlcean și să faceți demersurile necesare pentru a prelua palmaresul echipei de handbal Oltchim.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am făcut demersuri.

Domnul consilier local Persu Mihai: Nu știu ce ați făcut, dar mi-aș dori ca echipa de handbal să fie continuitoarea echipei de handbal Oltchim Râmnicu Vâlcea și atunci clar datele problemei vor fi altele.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Tot s-a făcut comparație între fotbal și handbal și trebuie să faceți un calcul în ceea ce înseamnă cota de participare, adică ce înseamnă 30% dintr-o sumă și ce înseamnă 100% dintr-o sumă. HCM este singura echipă care activează în liga națională, nu mai avem altă echipă. Pentru 30% la fotbal avem 9 miliarde și după vizita curții de conturi trebuie să se raporteze și sumele încasate pentru chiria spațiilor de acolo, iar la final veți vedea că pentru fotbal sunt alocați mai mulți bani proporțional cu numărul de acțiuni. Vreau să vă spun că pe mine mă preocupă fotbalul perntru că eu am nășit de fapt echipa aceasta ca să vină la Vâlcea. Știți foarte bine și văd că Metalul Reșita este mult mai sus din păcate, adică am adus un investitor care este sub investitorul care a fost, dar asta era previzibil. Asta este o altă problemă. Știu că și pe dumneavoastră vă preocupă activitatea clubului de juniori. Am cerut soluții și domnul secretar știe, am cerut și partenerilor noștri să vină cu o propunere concretă pentru ca atunci când dai o sumă pentru juniori aceasta să ajungă la ei și nu la clubul de fotbal unde banii pot fi luați de Ministerul Finanțelor în contul datoriei. Eu am o soluție, după ce am văzut la televizor un meci de volei al unei echipe Juvenil se numea și de ce nu am face un club sportiv municipal separat și banii să meargă separat în contul respectiv pentru activitatea juniorilor? Să fie distinct acest CSM Juvenil în așa fel încât banii să ajungă cu destinație exactă și să fie folosiți pentru activitatea clubului de juniori. Propunerea este inspirată din activitatea unui club, Juvenil se numea de la Brașov. Eu sunt dispus să dăm bani, dar nu să îi aruncăm așa, pe fereastră.

Domnul consilier local Persu Mihai: Vreau să vă spun că sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Sigur dacă erați atent la expunerea mea din precedenta ședință, exact despre asta vorbeam. E foarte bine și este un lucru extraordinar să creăm acest club.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Trebuie să fie un acord distinct pentru ca fondurile alocate să ajungă în contul clubului de juniori.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri ți cheltuieli al Asociației „Handbal Club municipal Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2015.

Întrunind 17 voturi „pentru”și 5 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Pruteanu Costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Mușat Constantin) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației “Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2015, în valoare totală de 2.350.000 lei, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune alocarea din bugetul local, de la cap.67 „Cultură, recreere și religie”, a sumei de 27.000 de lei, ce intră în categoria „Cultură, recreere”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Mușat Constantin: La începutul lunii ianuarie, comisia nr. 5 împreună cu o parte din executiv am discutat regulamentul. Am înțeles că mai urmează o discuție și ar trebui să finalizăm acest regulament pentru că observ că o la o parte din solicitări sumele se reduc la jumătate, iar în alte situații se alocă intregral.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vreau să vă spun că dumneavoastră, nu toți, cei care ați votat bugetul local, ați votat la Capitolul 67, articolul referitor la culte un buget de 2 miliarde de lei. Execuția putea fi făcută.

Urmează o serie de discuții pe această temă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule Matei nu mai întrerupeți discuția. Ar trebui să aveți și dumneavoastră lesă în consiliul local. Voi perturba ședința dacă aveți partipriuri. Trebuie să ne tratați cu respect pe toți și în mod unitar. Discutăm pe un material de consiliul local și nu de dragul discuției. Reveniți la matcă și discutați punctual pe materialul prezentat.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu puteam să fac execuția fără să trec aceste sume prin consiliul local și fără regulament. Dar, pentru că există o cutumă toate sumele vor trece prin consiliul local.

La întrebarea domnului președinte de ședință cu privire la stadiul elaborării regulamentului, domnul secreatr Ion Didoiu spune că acesta a fost postat pe site și se lucrează la propunerile de modificare, dar se pare că nu vine nimeni cu propuneri.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere ți religie”, a sumei de 27.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unei plăți din bugetul local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune alocarea din bugetul local, de la cap.67 „Cultură, recreere și religie”, a sumei de 78.405,07 lei, Arhiepiscopiei Râmnicului.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate ale Consiliului Local ți-au prezentat avizele după cum urmează: comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz nefavorabil; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale - aviz favorabil și comisia nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement - aviz favorabil.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vreau să discutăm avizul negativ al comisiei noastre și în special punctul meu de vedere. Unul dintre motive este acela că se depășește plafonul maxim stabilit, așa ni s-a adus la cunoștință ieri, în ședința de comisie, și este stabilit și prin regulament. A doua chestiune era legată de oportunitate. Nu e treaba mea dacă preoții trebuie să fie modești sau prosperi dar dacă afișează prosperitatea atunci să nu le ceară altora să le plătească toate cheltuielile. Acesta este punctul nostru de vedere din comisia nr.1 urmând ca acum la vot să vedem dacă de menținem punctul acesta de vedere sau nu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Fac precizarea că la capitolul Culte sunt repartizați două miliarde de lei, iar Arhiepiscopia dispune de acești bani.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Domnule secretar, a fost o chestiune juridică pusă în discuție: avem o limitare de sumă.

Domnul secretar Ion Didoiu : Nu am cunoștință despre acest lucru.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: În comisia nr.1, sunt toți martori că ni s-a spus că există un plafon maxim de 15.000 lei de către cei care au participat la ședință. Scrie chiar și în raport acest lucru : întrucât suma cerută depășește limita de sprijin financiar din capitolul cultură și sport de 15.000 lei dar solicitarea este mult mai mare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Atenție domnule consilier este temeiul nostru. Dar tot noi putem să stabilim altceva.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Da este al nostru dar trebuie să respectăm regulamentul.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Conform regulamentului așa este, dar conform 273 este altceva. Putem aproba o excepție de la regulament.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dacă avem un regulament nu trebuie să-l respectăm ?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, nu este prima dată când administrația locală, prin votul consiliului local sprijină și în permanență a fost alături de biserică. Este un act de normalitate pentru că biserica suntem noi înșine. Ce ar însemna un schit, o mânăstire sau o catedrală de mitropolie goală, doar cu preoții ? Este un act de normalitate însă dacă noi le întindem o mână de ajutor fac appel pentru că știu că urmăresc cu atenție deosebită această ședință de consiliu local să țină cont de niște solicitări pe care consiliul local le-a făcut mai demult. Este vorba despre finalizarea cimitirului din zona Ostroveni, lucru pe care ar trebui să îl facă ți să vină în sprijinul comunități pentru că oamenii de aici sunt enoriașii parohiei și cel de al doilea, insist pe Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Sunt unul dintre cei care își doresc ca această instituție de învățământ să fie transformată la standarde moderne însă am înțeles că au depus o solicitare de revendicare. La ce este folositor preoților și celor care conduc biserica această instituție când acolo eu apreciez că trebuie pregătite generațiile ce urmează după noi și care vor duce la dezvoltarea și prosperitatea municipiului ? Vom vota pentru aprobarea acestei sume, însă fac un apel să rețină și să țină cont și să retragă solicitarea de revendicare făcută cu ceva vreme în urmă.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, uitându-mă la suma propusă a fi alocată...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pentru Episcopie.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: La punctul acesta, suma ce urmează a fi alocată. Eu vă permit să mă întrerupeți pentru că este o ședință de lucru, nu una solemnă. Pentru bugetul Primăriei este o sumă importantă 78.400 lei, respectiv 780 de milioane lei vechi, pentru bugetul Arhiepiscopiei este o sumă insignifiantă. Mă gândesc să nu se supere Prea Sfințitul că e prea puțin. Și, « virgulă 17 lei ». Eu știu că foarte mulți gândiți dacă nu ca mine aproape ca mine însă nu vă lasă doctrina partidului să spuneți fiindcă toți vă gândiți că vă va ajuta Doamne Doamne la alegeri. Eu sunt independent și nemaiavând doctrină, vreau să vă spun că cu acești bani se putea face un act de cultură la nivelul municipiului care să lase ceva în urma lui că Episcopia nu stă în banii aceștia, sunt sigur că sunt chiar puțini. O altă problemă pe care vreau să o ridic se referă la faptul că în material ați spus că depășește regulamentul. Acest regulament este făcut de noi. Adică noi ne-am dat cuvântul și noi ni-l luăm înapoi că este legal pe nu știu ce lege că au în buget 2 miliarde de lei. Păi de ce ați mai băgat-o în consiliul local să o votăm dacă este « sine die »? Așa că eu mă voi abține de la acest punct, cu frica lui Dumnezeu dar cu gândul la banii pe care îi dăm. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vreau să vă spun că cererea este din luna decembrie 2014 și am intrat în acest an la acest capitol cu un excedent de 75.000 de lei.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Adică avem datorie la ei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu, dacă vreți să mă ascultați.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Dar stați puțin că eu v-am permis.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă mulțumesc. Deci am intrat cu acest excedent aproximativ suma solicitată. Pentru că solicitarea și toată documentația nu a sosit la timp, eu nu am introdus în consiliul local, în ultima ședință din luna decembrie. A rămas solicitarea în continuare, a insistat Prea Sfinția Sa dar această sumă se va plăti din bugetul pe anul 2015 și diminuează implicit prevederea bugetară din 2015. Deci, sumele au fost stabilite prin bugetul local. Noi putem să dăm toată suma de 2 miliarde la dispoziția Arhiepiscopiei iar aceasta să facă plățile către celelalte biserici dar am considerat că este mai bine ața. Eu puteam să vireaz toată suma către Arhiepiscopie și să facă dumnealor împărțeala. Deci, nu este niciun fel de problemă.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Aveam și eu o mică discuție : sunt unul dintre cei care am participat acum doi ani de zile la discuțile legate de cimitirul în discuție și îmi aduc aminte că au fost promisiuni ferme că se vor rezolva în câteva luni. Acum au trecut doi ani de zile și nu s-a rezolvat nimic deși noi de fiecare dată am dat semne de bunăvoință tocmai pentru a rezolva această chestiune. S-au dat bani și pentru editare de cărți și pentru construire de biserici și de aceea am spus că dăm de fiecare dată semne de bunăvoință dar din partea cealaltă nu primim nimic. Apoi nu o să primim nimic dacă noi dăm în continuare semne de fiecare dată când ni se cere. Nu zic că nu au nevoi dar să-și plătească pentru că sunt sigur că au fonduri proprii. Așa cum a zis și domnul general, avem ce să facem cu acești bani și nu dau niciun fel de semn de bunăvoință. Mai nou revendică și această clădire...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Trebuie să vă informez că Arhiepiscopie este într-un proces avansat de proiectare în zona Ion Creangă, deci nu stau dânși.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Care proces avansat, dacă au trecut doi ani de zile ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am găsit «cuiul lui Pepelea» și atacăm acum biserica ? Haideți să încheiem. E și vineri și e și post.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Oricum avocații se duc în iad și din acest punct de vedere nu mai e nimic de zis.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unei plăți din bugetul local.

Întrunind 19 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Voicu Marius Iulian) și 2 „abțineri” (următorii consilieri locali: Țârdea Dumitru și Bobeanu Maria) se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 78.405,07 lei, Arhiepiscopiei Râmnicului, conform anexei la hotărârea adoptată.

Punctul zece a fost retras de pe ordinea de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sens giratoriu la intersecția străzii Republicii cu strada Decebal”.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public al municipiului.

Domnul prețedinte de țedință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a unui teren în suprafață de 5.975 m.p., aflat în prelungirea străzii Lacului spre Nord, pe malul Lacului Ostroveni, teren ce va avea destinația de drum public, precum ți inventarierea unui teren în suprafață de 976 m.p., ce va avea destinația de zonă verde aferentă străzii Lacului.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului imobilul-teren în suprafață de 5.975 m.p., aflat în prelungirea străzii Lacului spre Nord, pe malul Lacului Ostroveni.

Terenul menționat la alineatul precedent va avea destinația de drum public și este identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

De asemenea, se inventariază în domeniul public al municipiului imobilul-teren în suprafață de 976 m.p., identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Terenul menționat la alineatul precedent va avea destinația de zonă verde aferentă străzii Lacului.

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al statului -Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Prin proiectul de hotărâre supus analizei se solicită trecerea imobiliului-teren în suprafață de 37,58 m.p., parte din suprafața totală a unui teren de 22.704,40 m.p., din domeniul public al statului, concesionat Companiei TRANSELECTRICA, în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local. Terenul respectiv va avea destinația de teren aferent stației de Pompare Ape Uzate 1 (SPAU 1) Râureni, Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, se împuternicețte primarul municipiului ca, prin aparatul de specialitate, să întocmească și să transmită documentația pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al statului - Ministerul Economiei, Comerțului ți Turismului, concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - se solicită trecerea imobilului-teren în suprafață de 37,58 m.p., parte din suprafața totală de teren de 22.704,40 m.p., înscris în Cartea Funciară nr.44928, având numărul cadastral 8655, din domeniul public al statului - Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice «TRANSELECTRICA», în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local;

 • - terenul în suprafață de 37,58 m.p., identificat conform planului de situație, anexă la prezenta hotărâre, va avea destinația de teren aferent stației de Pompare Ape Uzate 1 (SPAU1) Râureni, Râmnicu Vâlcea;

 • - se împuternicețte primarul municipiului ca, prin aparatul de specialitate, să întocmească și să transmită documentația pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern privind trecerea terenului în suprafață de 37,58 m.p. din domeniul public al statului -Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, concesionat COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA", în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru repartizarea spațiilor temporare de locuit rămase disponibile în Cămin G320, sc.B.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune împuternicirea primarului municipiului să repartizeze spațiile de locuit aflate în incinta imobilului Cămin G320, sc.B, rămase disponibile prin renunțare sau reziliere, unor persoane cu posibilități materiale reduse și situații sociale deosebite, cu respectarea condițiilor de acces prevăzute în HCL nr.305/2011.

Cu avizele favorabile avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru repartizarea spațiilor temporare de locuit rămase disponibile în Cămin G320, sc.B.

Cu vot unanim se aprobă ca, până la adoptarea unei metodologii de repartizare a spațiilor temporare de locuit din Căminele Internat, se împuternicește primarul municipiului să repartizeze spațiile temporare de locuit din incinta imobilului Cămin G320, sc.B, rămase disponibile prin renunțare sau reziliere, unor persoane cu posibiltăți materiale reduse și situații sociale deosebite, cu respectarea condițiilor de acces prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.305/2011, cu modificările și completările ulterioare

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F) a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune actualizarea Regulamentului susmenționat ca urmare a modificărilor survenite în cadrul structurii aparatului de specialitate, precum și a modificărilor legislative aduse actelor normative aplicabile în administrația publică locală.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F) a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea "Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului", conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data prezentei orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local îți încetează aplicabilitatea.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L.

Cu vot unanim se aprobă Planul Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L., cu respectarea următoarelor condiții :

 • - se vor realiza construcții cu utilizările premise, specificate în regulamentul de urbanism aferent PUZ, fără afectarea locuitorilor/proprietarilor din zona studiată;

 • - funcțiunea de servicii propusă este valabilă doar pentru terenul în suprafață de 2.973 m.p., proprietatea investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L., aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Zonă ”ZONĂ DE SERVICII”, strada Ferdinand nr.38, investitor S.C. LEX-IM-POL S.R.L., anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluării activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2014, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune aprobarea evaluării activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2014, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2015

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluării activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2014, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - evaluarea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2014, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - Planul pentru asigurarea cu resurse umane, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2015, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - Planul pentru asigurarea cu resurse financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2015, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - anexele nr. 1 - 3 se păstrează la Compartimentul Situații de Urgență și Protecția Muncii.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (iulie - decembrie 2014).

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Prin proiectul de hotărâre supus analizei se propune aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului al II-lea al anului 2014, precum și a formularelor utilizate în cadrul compartimentului de specialitate al DPS.

De asemenea, pentru semestrul I al anului 2015, se propune suplimentarea cu 150 de locuri a numărului de 1.150 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (iulie - decembrie 2014).

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - raportul de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului al II -lea al anului 2014, conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată;

 • - formularele utilizate în cadrul compartimentului de specialitate al Direcției de Protecție Socială, conform anexelor nr.2 - 4 la hotărârea adoptată;

 • - suplimentarea, pentru semestrul I al anului 2015, cu 150 de locuri numărul de 1150 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm.Vâlcea.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară încetarea activității Asociației.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară încetarea activității acestei Asociații.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Vîrlan Eduard: Stimați colegi, astăzi noi suntem puși în situația de a alege între două lucruri: de a face curățenie sau a ascunde gunoiul sub preș. Nerealizările zonei metropolitane de care ne facem și noi răspunzători ne duc să ne punem câteva întrebări. Ce ne-a determinat să nu luăm măsuri să revitalizăm această zonă ? Ce ne-a determinat să oprim finanțarea pentru această asociație ? Cine este președinte, cine este reprezentantul ? Deci, astăzi vom lua o hotărâre ca să mușamalizăm toate aceste nerealizări. După părerea mea cred că ne ducem în adunarea generală a acționarilor la această asociație pe o poziție de forță. Trebuia să se convoace de urgență Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” și membrii acesteia să ia o hotărâre. Ori se dizolvă această asociație, ori se schimbă directorul pentru că am înțeles că sunt foarte multe probleme, ori se necesită o modificare a statutului. Deci, eu cred că astăzi punem iarăși carul înaintea boilor. După părerea mea trebuia să aibă loc, mai întâi, această adunare a acționarilor apoi să vină în consiliul local, cum este normal, să împuternicim reprezentantul să desființăm această asociație și să înfințăm o altă asociație care să aibă un domeniu de activitate care să ne permită să atragem fonduri europene din toate domeniile, mai preponderent din zona turistică pentru că această Zonă Metropolitană a fost creată pentru a atrage cât mai multe fonduri europene. De aceea, eu vă propun ca aceste două materiale: materialul 18 și materialul 19 să fie amânate, să se convoace de urgență adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” și apoi să se vină în consiliul local cu o decizie și noi să împuternicim reprezentantul să facă ori dizolvarea și înființarea unei alte zone metropolitane ori, dacă nu, demiterea directorului și modificarea statutului. Adunarea generală poate să ia o decizie și apoi fiecare consiliu local să voteze.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Adunarea poate pentru că noi suntem doar o parte acolo.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Da, dar noi avem un reprezentant acolo și noi trebuie să-l mandatăm

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: AGA poate să hotărască și altceva.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Două probleme scurte. Nu știu de ce ne întreabă domnul Vîrlan de ce nu a mers asociația. Dumnealui a fost și este viceprimar. O a doua problemă, îmi cer scuze că v-am întrerupt, nu o s-o mai fac niciodată fiindcă am văzut că vă e greu să o luați de la început. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: În ședința de comisie de ieri ne-au fost aduse la cunoștință anumite probleme legate de legalitatea unor hotărâri adoptate. Era vorba de faptul că nu s-au făcut înregistrările necesare la Registrul asociațiilor și fundațiilor, iar cei care au semnat, după părerea mea au semnat niște hotărâri care nu au valoare juridică în condițiile în care nu era opozabilă această înregistrare. Sunt multe probleme și eu propunem în felul următor: sigur, nu știu dacă s-ar dizolva sau nu pentru că depinde de votul AGA dar partea rea este că această Ordonanță 26 spune că în privința patrimoniului, dacă se dizolvă o asociație, acesta se transferă, dacă părțile nu se înțeleg sau instanța poate să le treacă la o altă asociație și atunci întrebarea era următoarea:...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: De aceea înființăm o nouă asociație.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:: Întrebarea era: de ce să stăm la mâna instanței și vedem dacă se dizolvă sau nu, căci depinde de votul din AGA, și să înființăm o altă asociație ca o variantă de rezervă. Trebuie reținut că sunt cheltuieli foarte mici pentru înființarea unei asociații. Nu știu ce se va întâmpla în AGA pentru că votul nostru nu este decisiv pentru că avem și noi un vot și nu știm dacă va înclina balanța către desființarea acestei entități. Aveți în față documetele și dacă este așa atunci avem o problemă legată de legalitatea acestor hotărâri care sunt nule de drept.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Noi discutăm acum despre un statut al acestei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” care din punctul meu de vedere este făcut cu picioarele. Conform statutului pe care l-am citit și eu astăzi, căci l-am luat de la primărie, AGA la această asociație este formată din aceeași membrii ca și cei din Consiliul Director. AGA are printre atribuții: numirea consiliului director, deci primarii din AGA numesc primarii din consiliul director. În statut nu apar cele 5 localități care au fost primite după constituirea asociației, nu am văzut nicio anexă la acest statut. La cenzori apare domnul Cocoș care nu mai este demult. La atribuțiile AGA literele „d” și „e” apar de două ori. Statutul este făcut alandala și trebuie refăcut. Eu vreau să propun astăzi schimbarea directorului general cu o altă persoană și demararea unui audit acolo pentru că acolo sunt probleme foarte grave despre care aș vrea să discutăm un pic aici să știe și lumea din sală despre ce este vorba pentru că frizează ușor penalul.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Am în față proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară încetarea activității Asociației. Înainte să-i punem pecetea ar trebui să discutăm punctul 23 unde avem o informare a activității Zonei Metropolitane și poate acea informare ne lămurește că lucrurile sunt în regulă acolo. Am discutat la comisie, împreună cu domnul Vețeleanu și alți colegi faptul că sunt unele aspecte legale discutabile. Hotărârea pe care o luăm acum poate fi atacată în instanță și cred că trebuie să chibzuim foarte bine acest lucru. Nu am partipriuri politice și încerc să discut cerebral. Sunt câteva motive am văzut. Unele se pun în spatele asociației, unele în spatele conducerii. Unul dintre motivele care se pune în spatele asociației se referă la faptul că sunt prea multe localități: 13 inițial și acum sunt 18 localități, mai puțin de 20% din numărul de localități din județ. Mie nu mi se pare mult. Sunt chestiuni ce țin, bineînțeles de conducerea asociației. Conducătorul asociației am înțeles că a fost încadrat pe o funcție inexistentă în organigrama asociației. De asemenea, sunt probleme tehnice și juridice. Haideți, să vedem așa cum era propunerea mea, punctul 23, acea informare, ca să putem decide.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am avut toți materialul respectiv și este doar o informare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Există o cutumă a consiliului de a-și discuta punctele într-o ordine care are o logică.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mai aveam o mică discuție. Oricum cu ocazia dizolvării instanța va numi un lichidator și acesta va verifica și eventualele nereguli. Deci, nu avem cum să băgăm praful sub covor pentru că cineva va trebui să răspundă. Deci, clar se va face un audit cu ocazia lichidării, dacă se va admite acest lucru de AGA.

Domnul secretar Ion Didoiu: Punctul 23 este doar o informare care așa cum spune și în minuta dumneavoastră nu necesită adoptarea unei hotărâri. Deci, nu este un proiect de hotărâre, aceasta a fost pusă doar spre știința dumneavoastră. Fundamentarea proiectului de hotărâre care se află în discuție se află în raportul de specialitate și, din punctul meu de vedere, deja a primit în continuare toate informațiile necesare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Vorbeam de proiectul acestei hotărâri: așadar asociația nu este funcțională și este necesar să se facă demersuri pentru înființarea unei alte asociații. Demersurile, zic eu, încep o dată cu adoptarea HCL-ului de la punctul 19.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Demersurile au început în sensul că toate celelalte unitățile administrativ-teritoriale au aprobat, în consiliile locale, noul statut pentru viitoarea asociație

Domnul consilier local Persu Mihai: Eu aș vrea să vă adresez o întrebare: în condițiile în care AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” nu va dispune încetarea activității Asociației ce facem: creăm două entități și venim cu cotă de participare pentru două asociații? Înțeleg de la domnul Matei că celelalte localități au aprobat înființarea unei noi asociații, însă în acelați timp nu au aprobat desființarea acestei asociații. Revin la ceea ce spunea colegul meu domnul Edy Vîrlan și vă spun că și din punctul meu de vedere era bine să amânăm luarea unei decizii astăzi tocmai pentru a intra în deplină legalitate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu mai poți intra în legalitate.

Domnul consilier local Persu Mihai: Dati-mi voie. Nu am absolut niciun fel de problemă pentru a înființa o altă entitate, o altă asociație care trebuie să devină lucrativă dar, haideți, să facem lucrurile temeinic pentru că vom păți același lucru. E pertinentă observația domnului Vețeleanu pentru ca executivul să vină să prezinte toate aceste nereguli pentru că noi nu știm tot și sunt niște chestiuni care țin de administrație, de executivul local și de nimeni altcineva. Adică, au fost niște hotărâri, niște mandate care nu au fost duse la îndeplinire și cineva trebuie să fie responsabil pentru acest lucru.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, am o simplă întrebare: Din momentul înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” cine este președinte?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnul viceprimar Matei cu atribuțiuni de primar, de ce în momentul de față și nu de acum doi ani de zile, dumnealui vine și spune că trebuie să dizolvăm această asociație? S-au întâmplat niște nereguli, le-a descoperit? Cred că este pertinentă propunerea făcută de colegul nostru, viceprimar Vîrlan, să se întrunească de urgență adunarea generală extraordinară a asociației și să vină o decizie din interior prin votul celor 13 sau 18 membri. Într-un fel sau altul domnul Vîrlan are dreptate, iar domnul Matei este răspunzător, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. Nu este secret că un mandat pertinent care să fie aprobat astăzi în consiliul local aceea de a intra cu picioarele, cu bocancii în zona metropolitană nu este oportun.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă mai sunt alte întrebări pentru că vreau să răspund la toate. Eu am fost cel care a semnat actul de naștere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, actul notarial de constituire în calitate de președinte al Zonei Metropolitane. Eu am avut altă gândire în ceea ce privețte această zonă. S-a întors domnul Frâncu și s-a dat o hotărâre de consiliu local pe care ați votat-o și dumneavoastră, domnule Crăciunescu, prin care domnul Frâncu a fost investit cu calitatea de președinte al Zonei Metropolitane. S-a întâlnit AGA Zona Metropolitană și a fost ales domnul Frâncu președinte al acestei organizații. A fost adoptată o hotărâre cu ducerea, în scris special, la îndeplinire de către directorul general Marius Sima. Pentru că astăzi vreți să-l apărați pe Marius Sima, despre asta vorbim. Deci, ducerea la îndeplinire a respectivei hotărâri. Hotărârea nu a fost dusă la Judecătorie la Registrul asociațiilor și fundațiilor și, prin urmare, neînregistrându-se, toate hotărârile luate ulterior sunt nule de drept. Adică: primirea de noi membrii, inclusiv contractul individual de muncă semnat între domnul Frâncu și domnul Marius Sima pe perioadă nedeterminată este lovit de nulitate. În statutul, cum a spus domnul Vețeleanu, în statutul pe care funcționează acum asociația sunt niște prevederi halucinante. Adică președintele nu are niciun drept. Eu sunt președinte. Singurul meu drept știți care este? Să convoc adunarea generală. Am făcut ceva, un nou regulament am trecut prin toate consiliile locale și de asta vrem să facem o treabă bună. Dacă și dumneavoastră ați fost de acord, dar a venit televiziunea și nu mai sunteți de acord. Nu pun carul înaintea boilor ci, o să vă spună domnul secretar, că ține de legalitate. Eu nu am niciun interes. Mai sunt și alte aspecte. Se vorbea de un audit. Ați primit raportul și informații. Ați vorbit aseară la televizor și o mare parte din probleme le-ați prezentat astăzi în consiliu. Exercițiul financiar este nelegal, s-au cheltuit bani, s-au cumpărat roți și anvelope la mașina proprie, anvelope de vară și de iarnă. Ulterior, cheltuirii banilor s-a făcut un comodat între persoana fizică Sima și asociație. Domnul secretar știe foarte bine, are un raport scris în acest sens, sunt înscrisuri care pot să demonstreze că respectivul contract de comodat a fost făcut ulterior efecturării cheltuielilor. Sunt mai multe probleme. Dar, eu, în calitate de președinte nu am niciun fel de putere conform statutului. Repet, singura putere, singurul drept pe care îl are președintele este să convoace adunarea generală. Nu angajează, nu dă afară, nu verifică, nu are nicun drept. Eu am venit și v-am spus dumneavoastră cu prietenie, dar vă schimbați.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Vreau să-i răspund domnului Matei că sunt în asentimentul dumnealui vizavi de informațiile pe care le-a prezentat. Ca și cale legală noi nu avem un raport prezentat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, o stenogramă a deciziilor pe care trebuie să le ia. Dacă dumneavoastră veți convoca AGA extraordinară a Zonei Metropolitane puneți în discuție celor 13 sau 18 membri din AGA și luați o decizie și după aceea veți avea sprijinul consiliului local...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Asta am și făcut. Dumneavoastră mă împuterniciți să port aceste discuții în AGA.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dumneavoastră, în baza unor informații pe care le aveți, solicitati consiliului local mandatarea pentru încetarea activității asociației. Nu are importanță cum se numește Zona Metropolitană însă luați-vă acordul majorității în AGA. Expuneți-le tuturor că poate nu au cunoștință de cauză de ceea ce s-a întâmplat și solicitați o decizie în AGA pentru că sunt convins că ceilalți reprezentanți nu știu de toate lucrurile acestea care sunt cu tentă de iz penal. Lăsați dumneavoastră să se înțeleagă treaba asta vizavi de modul cum au fost cheltuiți banii publici.

Domnul secretar Ion Didoiu: Justificarea din punct de vedere juridic este conformă statutului și competențelor consiliului local. Consiliul local a avut și are competență prin desemnarea reprezentantului în adunarea generală a acestei asociații din care face parte municipiul, iar reprezentantul legal reprezintă practic municipiul în asociație. Subiectul și obiectul proiectului de hotărâre este foarte clar: se mandatează reprezentantul legal al municipiului Râmnicu Vâlcea, prin hotărârea luată, pentru că aici sunteți competenți să hotărâți, să ceară. Este foarte clar scris, să ceară încetarea activității asociației așa cum prevede statutul. Această solicitarea poate fi validată sau nu prin vot de către adunarea generală, dar trebuie să se ajungă acolo. În momentul de față, vizavi de calitatea persoanei care poate să ceară efectiv convocarea adunării generale, sunt discuții generate de faptul că o hotărâre a adunării generale de desemnare a domnului Frâncu Emilian ca președinte nu a fost dusă la îndeplinire de directorul general care era nominalizat prin acea hotărâre să o ducă la îndeplinire. Deci, asta înseamnă că, după mai bine de un an de zile, practic, vechiul președinte se trezește că este încă președinte activ deși el nu a mai desfășurat activitate și nu a mai semnat documente în perioada respectivă. Ulterior, în 2014, în luna aprilie, s-a revenit pentru că a intervenit această condamnare definitivă și irevocabilă a fostului primar și s-a luat din nou o hotărâre de către AGA pentru a fi reales domnul Matei ca președinte. Nici de această dată directorul general investit cu punerea în executare a hotărârii nu a pus-o în executare și nu a dus-o la îndeplinire. Deci, logica ducerii la îndeplinire a celor două hotărâri este foarte clară. Avem de a face cu o solicitare către AGA dacă va fi adoptată, așa cum a spus domnul consilier Voicu, va fi numit un lichidator și va trebui să fie depășite și epuizate toate cele trei etape ale încetării activității asociației: dizolvare, lichidare, transferare patrimoniu. Cealaltă asociație care se propune tot de tip asociație de dezvoltare intercomunitară de tip zona metropolitană, legea nu interzice să fie înființată o astfel de a doua sau a treia asociație. Deci, nu scrie absolut niciunde, în nicio lege, că este interzis să mai înființezi încă una, care poate funcționa foarte bine de sine stătătoare având în componență localitățile care deja au aprobat în consiliile locale. Dacă la final se va ajunge la dizolvare și lichidare și transfer de patrimoniu cu atât mai bine este că există această asociație pentru a fi posibilă preluarea patrimoniului în condiții legale. Mulțumesc.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mai aveam o mică discuție. Aceste neregularități nu mai pot fi acoperite. Adică chiar nu mai poți să le acoperi. În al doilea rând orice persoană interesată poate să invoce în orice perioadă nulitatea acestor hotărâri, mai ales că această asociație vrea să acceseze fonduri europene. De ce să ne creăm singuri o vulnerabilitate în sensul ăsta?

Domnul vicerpimar Gigi Ion Matei: Să fim curați.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Scăpăm de aceasta și vedem la sfârșit prin lichidare cine va răspunde, care sunt eventualele pagube pentru că nu știu dacă au fost sau nu și vom vedea la acel moment. Înființăm noua asociație și mergem în continuare cu ea cu mențiunea ca să ni se dea un răgaz să ne uităm pe acel statut astfel încât atunci când este într-o formă finală și urmează să fie dus la Judecătorie să ne uităm cu toții pe el, cine dorește bineînțeles pentru a nu mai spune mai târziu că este făcut cu picioarele.

Domnul secretar Ion Didoiu: Vreau să mai fac o precizare vizavi de punctul de vedere al domnului Vîrlan că se încearcă acoperirea unor lucruri și vreau să punctez, încă o dată ceea ce a spus domnul consilier Voicu, din momentul în care un lichidator persoană fizică sau juridică autorizată poate face acest lucru și va face un audit pentru a prezenta situația financiară necesară dizolvării are obligația, conform prevederilor legale, să constate neconcordanțele acolo unde există, să stabilească persoanele vinovate, recuperarea eventualelor prejudiciilor.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Vreau să întreb cine ne-a oprit din luna mai a anului trecut până acum să convocăm o AGA și să discutăm aceste lucruri?

Domnul secretar Ion Didoiu: Statutul și lipsa ducerii la îndeplinire a hotărârilor de stabilire a președintelui asociației care are această atribuție.

Domnul viceprimar Vîrlan Euduard: De ce nu am oprit finanțarea la asociație dacă am găsit nereguli?

La întrebarea domnului viceprimar Gigi Ion Matei referitoare la data sistării plăților către asociație, domnul director economic Lepădat Ion răspunde că din trimestrul IV al anului trecut s-a oprit finanțarea.

Domnul secretar Ion Didoiu: Trebuia să vă răspund. Același statut dă posibilitatea întrunirii unei treimi din membrii săi ori acești membrii nu au făcut nimic deși și ei au fost sesizați de nereguli.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Are cuvântul domnul Pruteanu. Domnule Crăciunescu, vă rog să așteptați.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Cedez eu pentru domnul Crăciunescu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Propun ca în cadrul acestui proiect de hotărâre să nu folosim termeni atât de duri și să acordăm domnului Matei mandat pentru încetarea activității. Cred că ar trebui o formulă de adresare altfel. Trebuie un mandat de ducere la îndeplinire a unor măsuri care să reflecte situația și care poate duce la dizolvarea acestei asociații.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Deci, stabilirea unor măsuri care să ducă la dizolvare.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: S-a prevăzut din capul locului: domnule, asociația își încetează activitatea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Crăciunescu, la dezbaterea bugetului mă gândeam cum să propun consiliului local niște amendamente dacă nu am formulată propunerea de modificare. Așa faceți dumneavoastră acum: propuneți un amendament dar nu știm ce conține.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Noi, din start, vrem să decapităm această asociație, haideți să facem ceva.

Domnul secretar Ion Didoiu: Redactarea proiectului de hotărâre este în conformitate 100% cu prevederile statutului. Neavând o formulare strict raportată la statut nu putem cere în adunarea generală ce vreți dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Supun la vot ...

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Am cerut cuvântul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Ati renunțat pentru domnul Crăciunescu. Bine, vorbiți.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Vrem să aflăm și punctul de vedere al domnului Sima.

În acest moment domnul Persu Mihai a părăsit sala de consiliu.

Domnul Sima Marius: S-au făcut afirmații că am folosit mașina proprie. La asociație nu dispuneam de autoturism și imediat după ce am fost numit am încheiat un contract de comodat și se poate verifica acest aspect.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ulterior, și vă poate demonstra domnul secretar căci are documente

Domnul Sima Marius: S-au făcut unele afirmații legate de statut ,dar nu l-am făcut eu acest statut.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cine l-a făcut?

Domnul Sima Marius: Nu știu, aici în instituție s-a făcut. Eu am făcut propuneri, dar nici 5% din propunerile mele nu au fost luate în calcul.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Serios, 99% din propuneri. Domnule Sima, sunteți incredibil.

Domnul Marius Sima: În momentul în care a fost numit domnul Frâncu nu am depus actele pentru că nu le-am primit de la Primărie. Eu nu aveam angajată, de abia din martie 2014 am avut angajată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Serios? Domnule Sima, atunci de ce ați primit banii? Pentru ce ați primit 45 de milioane/lună atunci?

Domnul Marius Sima: Pentru activitatea desfășurată în cadrul asociației.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Care este activitatea dumneavoastră? Spune-ți în sală și tare pentru ce ați luat 45 de milioane lei/lună din septembrie?

Domnul Marius Sima: am prezentat un raport de activitate. Au vut loc două sedinte ale Adunării generale a Asociațiilor, una fiind pentru primirea celor 5 localități.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dar nu ați putut să duceți la Judecătorie hotărârea.

Domnul Marius Sima: Există o hotărâre judecătorească și cele 5 localități sunt membre ale asociației

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Sima, de ce nu răspundeți la întrebare? De ce nu ați dus hotărâea AGA la Judecătorie?

Domnul Marius Sima: Nu era treaba mea să fac acest lucru.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: O să veniți la ședință la asociație și o să răspundeți să vă justificați.

Domnul secretar Ion Didoiu: Am vrut să spun că sunt chestiuni care exced proiectului de hotărâre. Ele țin de adunarea generală a asociației și de votul acesteia

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară încetarea activității Asociației.

Întrunind 16 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” (printre care, următorii consilieri locali: Pruteanu Costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Crăciunescu Grigore) și restul abțineri, se împuternicește reprezentantul municipiului Râmnicu Valcea în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” să ceară incetarea activitatii Asociatiei.

Domnul consilier Vețeleanu Ninel Eusebiu: Dacă se dispune dizolvarea, am dori ca raportul de audit și situațiile financiare să fie făcute publice și prezentate consiliului local.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune:

 • - asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu stațiunile turistice și localitățile de legătură aflate în imediata vecinătate (Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora, Ocnele Mari, Mihăețti, Vlădești, Păușești Măglași, Bujoreni, Dăețti și Muereasca) în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”;

 • - aprobarea Actului Constitutiv ți a Statutului acestei Asociații;

 • - aprobarea aportului municipiului la patrimoniul inițial al Asociației în cuantum de 1.000 de lei;

 • - aprobarea cotizației anuale a municipiului în cuantum de 50.000 lei/an;

Totodată, se propune:

 • - împuternicirea primarului municipiului să participe la adunarea generală de constituire a Asociației și să semneze Actul Constitutiv și Statutul acesteia;

 • - împuternicirea primarului municipiului să reprezinte Municipiul în Adunarea Generală, ca președinte al Adunării Generale și Președinte al Asociației;

 • - împuternicirea unei persoane să reprezinte Municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al CA.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii ți linițtii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, ți nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul secretar Ion Didoiu spune că în consiliul de administrație se va alege președintele. Aici este vorba doar de reprezentantul municipiului în consiliul de administrație.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : În consiliul de administrație sunt cei care sunt în AGA.

Domnul secretar Ion Didoiu : Nu. De data aceasta se face distincție între AGA și consiliul de administrație.

Având în vedere necesitatea împuternicirii unei persoane să reprezinte Municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al CA, domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe, îl propune pe domnul secretar Ion Didoiu în această funcție.

Referitor la sesizarea din plenul ședinței că secretarul nu are voie, domnul viceprimar Gigi Ion Matei spune că acesta are voie pentru că reprezintă municipiul.

Nemaifiind alte discuții pe margine acelor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței referitoare la desemnarea domnului Ion Didoiu - secretar al municipiului care să reprezinte Municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al acestuia;

Întrunind 16 voturi « pentru », 4 voturi « împotrivă » (următorii consilieri locali : Pruteanu Costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Crăciunescu Grigore și Mușat Constantin) și o « abținere » (domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș) se aprobă următoarele :

 • - asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea - municipiu reședință de județ cu stațiunile turistice și localitățile de legătură aflate în imediata vecinătate - Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora, Ocnele Mari, Mihăești, Vlădești, Păușești - Măglași, Bujoreni, Dăești și Muereasca - în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea” ;

 • - sediul Asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.14, jud. Vâlcea;

 • - Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, precum și Statutul acesteia, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - aportul municipiului la patrimoniul inițial al Asociației în cuantum de 1.000 de lei;

 • - cotizația anuală a municipiului Râmnicu Vâlcea ca membru al Asociației în cuantum de 50.000 lei/an ;

 • - împuternicirea primarului municipiului să participe la adunarea generală de constituire a Asociației și să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform prevederilor de mai sus;

 • - împuternicirea primarului municipiului să reprezinte municipiul în Adunarea Generală, ca președinte al Adunării generale și Președinte al Asociației;

 • - împuternicirea dl. Ion Didoiu - secretar al municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte municipiul în Consiliul de Administrație al Asociației și ca Președinte al Consiliului de Administrație.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C. INTERMEDIA S.R.L.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu:Se propune prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune, încheiat cu S.C. INTERMEDIA S.R.L., având ca obiect amplasarea pe domeniul public a unor panouri publicitare, până la data de 1 octombrie 2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public țș privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C. INTERMEDIA S.R.L.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea până la data de 1 octombrie 2015 a perioadei de asociere în participațiune pentru contractul nr.41081/02.03.2006 încheiat cu S.C. INTERMEDIA S.R.L, având ca obiect amplasarea pe domeniul public a unor panouri publicitare.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării unei proceduri prevăzută în Contractul de Sprijin pentru Proiect, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, societatea Apavil S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune inițierea și derularea procedurii de atribuire, conform legislației în vigoare și reglementărilor interne, având ca scop desemnarea, pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, a agentului procedural care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații în Anglia pentru scopul oricărei acțiuni sau proceduri legale inițiate de BERD, cu privire la orice contract de finanțare încheiat pentru realizarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării unei proceduri prevăzută în Contractul de Sprijin pentru Proiect, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, societatea Apavil S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Cu vot unanim se aprobă inițierea și derularea procedurii de atribuire conform legislației în vigoare și reglementărilor interne având ca scop desemnarea pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea a agentului procedural care va primi notificările cu privire la procese ți orice alte citații în Anglia pentru scopul oricărei acțiuni sau proceduri legale inițiate de B.E.R.D. cu privire la orice Contract de Finanțare încheiat pentru realizarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea”.

Procedura de atribuire, prevăzută la alineatul precedent, se va derula prin grija Direcției Investiții și Achiziții Publice-Serviciul Achiziții Publice, cu sprijinul Direcției Dezvoltare Locală.

De asemenea, se împuternicește domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, care îndeplinețte atribuțiile specifice funcției de primar, să semneze documentele ce se vor încheia între Municipiul Râmnicu Vâlcea și agentul procedural.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul ți proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „Amenajare și modernizare Piața Centrală” în „Amenajare Piața Centrală”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune ca în toate hotărârile Consiliului Local care fac referire la obiectivul de investiții „Amenajare și modernizare Piața Centrală” să se citească corect denumirea acestuia, respectiv „AMENAJARE PIAȚA CENTRALĂ”. De asemenea, acest lucru este valabil și pentru toate documentele emise cu privire la realizarea acestui obiectiv, respectiv: CU, AC, documentații tehnico-economice etc.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „Amenajare și modernizare Piața Centrală” în „Amenajare Piața Centrală”.

Cu vot unanim se aprobă ca, în toate hotărârile Consiliului Local care fac referire la obiectivului de investiții ”Amenajare și modernizare Piața Centrală” să se modifice denumirea obiectivului de investiții din ”Amenajare și modernizare Piața Centrală în ”Amenajare Piața Centrală”.

Consecință a prevederilor alineatului precedent se va citi ”Amenajare Piața Centrală” și in celelalte documente emise pentru realizarea acestui obiectiv de investiții (certificat de urbanism, autorizație de construire, documentații tehnico-economice etc.).

Domnul președinte de țedință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 48, alin.(1) din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, supun aprobării suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 • - Raport și proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind exploatarea terenurilor pe care se află amplasate copertine auto realizate în baza HCL nr. 64/2006.

 • - Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului - construcție PT 18 către Asociația Națională a Surzilor - filiala Vâlcea.

Propunerea de suplimentare a ordinii de zi se aprobă cu 17 voturi “pentru” și 4 abțineri.

La punctul douăzeci și șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind exploatarea terenurilor pe care se află amplasate copertine auto realizate în baza HCL nr. 64/2006.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune: atribuirea destinației de parcări de resedință terenurilor aparținând domeniului public al municipiului pe care sunt amplasate copertine auto realizate în baza HCL nr. 64/2006, începând cu data de 01.03.2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind exploatarea terenurilor pe care se află amplasate copertine auto realizate în baza HCL nr. 64/2006.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - începând cu data de 01.03.2015, se atribuie destinația de parcări de reședință terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate copertine în baza „Regulamentului privind procedura de realizare a copertinelor auto pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/2006;

 • - consecință a prevederilor de mai sus, nu vor mai fi prelungite protocoalele privind utilizarea temporară a terenurilor aparținând domeniului public în vederea amenajării de copertine auto, urmând ca posesorii acestora să fie somați pentru eliberarea terenului;

 • - începând cu data intrării în vigoare a noilor reglementări, respectiv 01.03.2015, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2006 își încetează aplicabilitatea.

La punctul douăzeci și șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - construcție PT 18 către Asociația Națională a Surzilor - filiala Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Se propune transmiterea imobilului - construcție PT 18, situat în strada Regina Maria, către Asociația Națională a Surzilor - filiala Vâlcea, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - construcție PT 18 către Asociația Națională a Surzilor - filiala Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - se transmite în folosință gratuită către Asociația Națională a Surzilor din România -Filiala Surzilor Vâlcea, spațiul, în suprafață de 62,63 m.p, situat în incinta PT 18 - Cozia, strada Regina Maria nr. 9 A, pe o perioadă de 10 (zece) ani, în condițiile în care a fost transmis inițial, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local.

 • - se împuternicește Primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească un nou protocol de predare - primire a spațiului și să semneze protocolul respectiv.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: În continuare sunt prezentate spre informare următoarele:

Informare cu privire la raportul de activitate, la data de 31.12.2014, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. Nu se adoptă hotărâre.

Informare privind stadiul derulării Proiectului „Extinderea ți reabilitarea infrastructurii de apă ți apă uzată în județul Vâlcea”, derulat de societatea APAVIL S.A. Nu se adoptă hotărâre.

Prezentarea Deciziilor Curții de Conturi referitoare la controlul efectuat la societatea Piețe Prest S.A., municipiul Râmnicu Vâlcea si Societatea ETA SA. Nu se adoptă hotărâre.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Sunt prezentate, de asemenea, și plângerile prealabile împotriva HCL nr. 148/35/2004 și ale hotărârilor de actualizare a acesteia, formulate de către CMI Dr Balasiu Stefan, SC AUDIPREST SRL și Cabinetul Expert Contabil Profeanu Elena Laura, însoțite de rapoartele compartimentului de specialitate, precum și plângerea dnei Paraschivescu Elena Claudia de revocare a HCL 277/2013 de aprobare a listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială.

Domnul președinte de ședință, consilier local Gheorghe Mihăilescu: Țin să vă mulțumesc pentru ajutorul acordat în desfășurarea ședinșelor consiliului local și pentru că m-ați suportat în aceste trei luni de zile. Astfel, la finalul ședinței se fac propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni, respectiv martie, aprilie și mai.

Domnul viceprimar Cocoș Vasile propune pe domnul consilier local Gherghinaru Ion. Nemaifind alte propuneri se supune aprobării propunerea formulată în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Gherghinaru Ion, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2015.

Cu vot unanim se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Gherghinaru Ion, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv martie, aprilie și mai 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Gheorghe MIHĂILESCU


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.