Proces verbal din 23.12.2015

27.Proces-verbal al sedintei extraordinare 23 decembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 23 decembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.6679 din 22.12.2015 la care participă: domnul secretar Ion Didoiu precum și 13 consilieri locali din cei 22 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Mușat Constantin, Nuică Ionuț Eduard, Pandurașu Adrian Iulian, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Buna ziua! Bine ați venit la o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local de astăzi 23 decembrie 2015. Pentru început dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și pentru a prezenta și supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2015 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 4 decembrie 2015.

Domnul Ion Didoiu: Buna ziua! Ședina extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi 23 decembrie 2015 este legal constituită prin prezența unui număr de 13 consilieri locali din totalul de 22 de consilieri locali în funcție. În continuare supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2015 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 4 decembrie 2015. Cine este „pentru”? Unanimitate. Vă mulțumesc. Domnule președinte, aveți cuvântul.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este “pentru”?

Domnul Ion Didoiu: Unanimitate.

În continuare, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi și precizează că este o ședința extraordinară de îndată și nu sunt avizele comisilor de specialitate.

Nemaifiind alte discuții pe margine acelor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 293.440 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 301.162.190 lei, la partea de venituri, din care 274.261.010 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 301.162.190 lei, la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr.3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 », nr.5 -« Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » și nr.6 - « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămân nemodificate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Mihai PERSU


jurist Ion DIDOIU

Red.

R.M./1 ex.