Proces verbal din 11.02.2015

3. Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 11 februarie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 11 februarie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris și telefonic, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului nr. 247 din 16.01.2015, la care participă secretarul municipiului, domnul Ion Didoiu, precum și toți cei 23 de consilieri locali. Inițial la apelul domnului secretar a lipsit domnul Ioniță Gheorghe care a venit în timpul dezbaterilor pentru punctul unu din ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi. Dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența la ședință.

Domnul secretar informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție. Lipsește domnul consilier local Ioniță Gheorghe.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Anticipând ca va fi o sedință grea, vreau sa le reamintesc colegilor că, în sedinta de consiliu, în cadrul luărilor de cuvânt se vor referi strict la problema supusă dezbaterii. Fac un apel la dumneavoastră ca să putem avea o discuție cu argumente.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următorul punct:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală”.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți ordinea de zi a ședinței.

În continuare se trece la analizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințe. Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2015 + Rapoartele de Completare ale Direcției de Investiții din data de 10.02.2015 și 11.02.2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Se propune aprobarea bugetului pentru anul 2015, după cum urmează:

 • 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015 cu o valoare totală de 250.552.880 lei;

 • 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 cu o valoare totală de 250.552.880 lei;

 • 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015 cu o valoare totală de 9.585.000 lei, din care:

 • a. 7.725.000 lei - finanțare din sursa buget de stat :

 • b. 1.860.000 lei - finantare din sursa buget local.

 • 4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015, cu o valoare totală de 450.000 lei.

 • 5 - Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală de 28.049.000 lei din care :

 • - 7.000.000 lei - finanțare nerambursabilă din excedent;

 • - 6.049.000 lei - cereri în curs de soluționare ;

 • - 15.000.000 lei - credit revolving CEC BANK.

 • 6 - Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare, cu o valoare totală de 34.871.000 lei din care :

 • - 34.871.000 lei - finanțare din surse proprii.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

A venit domnul consilier local Ioniță Gheorghe. În acest moment sunt prezenți toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, dezbaterea publică a bugetului local a avut loc și în urma acesteia urmează aprobarea bugetului local care este un punct extrem de important al ședințelor publice ale consiliului local privind dezvoltarea viitoare a orașului. Mă voi referi la câteva puncte, printre care: observăm că, la momentul de față, în oraș există în derulare câteva proiecte majore care îngreunează viața cetățenilor și obstrucționează traficul, dar care sunt absolut necesare. Unul dintre ele este pasajul suprateran de la bulevardul Tudor Vladimirescu. Acest pasaj a fost gândit într-o formulă corectă, dar observăm așa cum este stadiul lui la momentul de față nu este funcțional pentru ceea ce s-a gândit a fi o arteră de legătură de traversare a orașului pe axa sud-nord sau nord-sud. În concluzie, considerăm oportun a se aloca o sumă de bani necesară și acoperitoare pentru finalizarea acestui proiect important cu arterele de legătură necesare pentru a face joncțiunea între bulevardul Nicolae Bălcescu în zona barierei Dovali, prin incinta unității militare, prin sensul giratoriu de sub pasarelă și continuând către partea de sud prin depozitele Petrom, complex M, până la joncțiunea cu sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gib Mihăescu. O parte dintre aceste proprietăți private au fost expropriate, mai este foarte puțin. În concluzie, aș propune retragerea finanțării de la Piața Centrală pentru anul 2015, integral, întrucât în zona centrală mai este un proiect în derulare și alocarea de finanțare pentru Piața Centrală începând cu luna ianuarie anul 2016, iar toți banii 4 milioane 200 de mii de euro, cât ar fi fost necesari pentru construirea Pieței Centrale, sursă bani proveniți din impozite și taxe locale, să fie alocați pentru finalizarea exproprierilor în tronsonul de bulevard rămas neexpropriat până la momentul de față. Proiectul tehnic necesar a fi executat, în urma discuțiilor din comisia de buget-finanțe de ieri, am înțeles de la domnul director Miftode că o parte din viitorul tronson de bulevard este expropriat, ca urmare ar mai fi foarte puțin în zona Crișan, Complexul M, spălătoria auto, zona Antares. Cred că este oportun și coerent ca într-un exercițiu al consiliului local și al administrației publice, indiferent cine conduce, cine a condus, cine a demarat proiectul, datoria noastră, a tuturor, este să finalizăm și să fluidizăm traficul pietonal și auto în municipiul Râmnicu Vâlcea. Cred că este oportun ca noi să luăm decizia corectă și să alocăm banii necesari pentru aceste exproprieri pentru ca proiectul să-și găsească locul, iar acest proiect să fie finanțat ulterior din fonduri europene. A doua problemă. Dacă o națiune are pretenții, ar trebui să investească în educație și sănătate, mă voi referi doar la educație. Faptul că urmează să fie finalizat, în cel mai scurt timp, în municipiul Râmnicu Vâlcea, a unui edificiu, o instituție de învățământ pe care o știm cu toții - Colegiul Național Alexandru Lahovari care are rezultate deosebite, binemeritate și recunoscute pe plan național și internațional, prin olimpicii care provin de acolo. Cred că este momentul să se întâmple același lucru și cu cel de al doilea colegiu ca importanță din municipiul Râmnicu Vâlcea și mă voi referi la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Am făcut nenumărate demersuri pentru a se elabora un studiu de fezabilitate pentru a fi alocate sumele necesare din bugetul local în sensul următor: există discuții și informări cu privire la faptul că, dacă în ultimii trei ani de zile în instituția de învățământ -

Colegiul Național Mircea cel Bătrân - au fost alocate diverse sume pentru reparații și pentru întreținere, viitoarea reabilitare a acestui colegiu nu poate fi făcută pe fonduri europene dar, eu solicit altceva : un studiu de fezabilitate care să ne arate și să ne demonstreze ce categorii de lucrări mai sunt de executat în așa fel încât toată infrastructura să fie la standardele cele mai înalte și de aici vor rezulta niște sume de 10, de 20, de 50 de miliarde lei vechi sau chiar 100 de miliarde, nu știu care vor fi sumele rezultate din acest studiu de fezabilitate, iar consiliul local să aprobe alocarea anuală a unor sume substanțiale de bani, în așa fel încât într-o perioadă de câtiva ani de zile -3, 5, sau 7 ani de zile- din bugetul local să fie realizat și reabilitat integral acest colegiu național. Atunci nu cred că va fi niciun fel de problemă să fim coerenți în actul decizional și să fim conștienți că orice obiectiv de importanță majoră, indiferent...

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Crăciunescu, haideți să încercăm să concentrăm puțin discuțiile, pentru că mai vor și alții să vorbescă. Până acum eu am reținut două propuneri.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Este timpul meu de expunere, este bugetul, este un punct extrem de important pentru viața orașului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: De acord, dar luați -le punctual și încercați să fiți cât de cât concis.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În concluzie solicit elaborarea unui studiu de fezabilitate și alocarea unor sume de bani necesare pentru a se realiza un obiectiv important, respectiv reabilitarea integrală a Colegiului Național Mircea cel Bătrân sau în măsura în care au mai fost executate lucrări de infrastructură, de consolidare, trecem peste acestea și să luăm în analiză pas cu pas. Vă spun și nu vă ascund că fac parte din consiliul de administrație de acolo. Sunt clădiri în care cade tavanul în capetele copiilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Sunt săli nu clădiri.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Sunt clădiri unde din tavan se desprinde tencuială, pentru că sunt clădiri vechi, pot să accidenteze copiii și este de datoria noastră ca să luăm aceste măsuri. A treia problemă pe care aș fi vrut să o pun în discuție dar văd că pe ultima sută de metri a fost retrasă de la finanțare, era vorba de « Artera de legătură între Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș».

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-a încheiat subiectul. A fost retrasă.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: A fost retrasă, dar nu asta este problema. Dacă există o gândire pe termen lung a executivului în această zonă - Splaiul Independenței- apreciem că trebuie construit un heliport pentru situații de urgență, pentru SMURD. Dacă s-a gândit și s-a dorit ca acolo să fie făcută o stradă prin expropriere în interes de utilitate publică, suprafața necesară exproprierii poate fi completată cu suprafața necesară construirii unui heliport. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul Crăciunescu, să știți că în conformitate cu prevederile legale pentru o clădire existentă se face DALI și nu studiu de fezabilitate.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Chiar dacă se numește DALI și dumneavoastră alături de mine și alți colegi trebuie să susținem acest proiect.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Vom susține acest proiect.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc pentru asta.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule președinte, stimați colegi și colege, bugetul local este întradevăr un punct sensibil și ar fi trebuit să fim consultați toți consilierii înainte de dezbatere și înainte de ședința de consiliu local. Nu ar mai fi fost aceste discuții în contradictoriu presupun mai ales că s-a retras din buget un anumit punct. Vreau să încep cu câteva chestiuni și mi-am și notat ca să fiu cât mai scurt. Am văzut că în buget ați stabilit pentru HCM o sumă de 300.000 de euro mai mult decât anul trecut. M-ar fi interesat și pe mine să știu pentru că am întrebat și nu am înțeles prea bine un aspect : în urma înțelegerii cu jucătoarele s-a mărit bugetul. Dacă bugetul local nu poate susține aceste măriri ce făceam. În al doilea rând, am văzut că la teatrul Ariel ați diminuat bugetul cu un million de lei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Așa au cerut.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule primar, mă scuzați, interveniți după ce termin. Vreau să văd de ce ați diminuat cu un million de lei, adică 10 miliarde de lei vechi? Ce anume s-a întâmplat până acum și ce au făcut cu acei bani pentru că e vorba de circa 35% din bugetul alocat teatrului Ariel? Mi se pare că este o chestie nereală. De asemenea, ați retras de la Filarmonică 300.000 lei și vreau să știu de ce și cum va funcționa fără acești bani?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este exact suma solicitată de Teatrul Ariel și suma solicitată de filarmonică. Atât a solicitat atât le-am dat.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: După, domnule primar, după o să răspundeți. Mulțumesc, dar de ce? În 2014 a funcționat cu o sumă mult mai mare și acum solicită o suma mai mică, să ne spună de ce? Este o sumă foarte mare și trebuie să ne spună cineva ce se întâmplă acolo.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Se fac verificări acolo, în continuare.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: De ce a negociat HCM-ul înainte să se aprobe bugetul ? Cum funcționează Teatrul și Filarmonica ? Și, acum mi-a prezentat doamna Feroiu o ofertă legată de un GPS. Inițial mi-a prezentat o ofertă domnul arhitect șef care este reală, este reală și a doamnei Feroiu, dar nu la 1 miliard patru sute treizeci lei. Propun reducerea sumei pentru cumpărarea unui GPS cu 430 de mii de lei, rămâne mai exact 25.000 euro cu TVA cu tot și nu văd de ce să cheltuim 10.000 de euro în plus. Aș dori să se reducă suma cu 430.000 de lei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-a rezolvat, se diminuează.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Mulțumesc.

Domnul consilier local Amza Valeru: 25.000 de euro x 4,5 lei nu fac un miliard.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Să rămână 25.000 de euro.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cu Ariel-ul s-a lămurit.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu nu cred că sunteți lămurit nici dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Atât este prevederea bugetară cât a solicitat.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Da și dacă tot mi-ați ridicat mingea la fileu aș solicita ca în ședința viitoare cineva să ne prezinte un raport cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Să faci reducere de cheltuieli de un million.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A mai rămas o explicație privind handbalul. Vreau să vă spun că bugetul este mai mare pentru că se dorește îmbunătățirea echipei, a jocului și se prevede aducerea unor jucătoare mai valoroase în așa fel încât echipa să evolueze din ce în ce mai bine. Vreau să vă fac un singur anunț. Poate cine este mai interesat de acest aspect, de sport în general, ați putut observa că ultimele patru meciuri au fost transmise în direct. Urmează și al cincilea - duminică la ora 14.00 și cine este interesat poate să-l vadă în direct pe cel de la Constanța. Ne întrebăm de ce ? Meciurile HCM-ului Râmnicu Vâlcea aduc cel mai mare rating. Există cei mai mari iubitori de handbal din Râmnicu Vâlcea și mi s-a spus de la Digi24 TV că după ratingul înregistrat de meciurile din cupele europene de echipa Oltchim, meciurile transmise în direct de echipa de la Râmnicu Vâlcea au cel mai mare rating. Prin urmare, cred că ar trebui să fim mândri pentru că spectacolul de handbal este cel mai dorit din lume.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: L-am auzit pe colegul meu, domnul Crăciunescu, discutând despre Colegiul Mircea cel Bătrân. Eu, ieri la comisie, am aflat cu stupoare că Arhiepiscopia Râmnicului revendică această clădire a colegiului. Spuneți-mi căci mă interesează.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pe surse, așa este. Dar poate știe mai bine domnul Gherghinaru.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Am înțeles că au contactat o casă de avocatură din București pentru că este problema în contrapartidă cu situația clădirilor din curtea seminarului. Am înțeles că este în litigiu această porțiune de teren și casa (Olănescu) am încercat să le explic că nu le putem ceda această proprietate dar Arhiepiscopia Râmnicului nu ține cont de litigiu și a spus că o să revendice Mircea cel Bătrân.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Fac precizarea că domnul Gherghinaru este o persoană autorizată pentru că este membru în consiliul eparhial.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri nu este un secret pentru nimeni care a condus o instituție că bugetul consolidat al instituției este instrumentul principal de conducere a activităților pentru un an de zile. El este prezumat atât la venituri cât și la cheltuieli și va suferi modificări. Nici bugetul prezentat astăzi spre aprobare nu este și nu poate fi perfect, el putea fi îmbunătățit. După cum vă aduceți aminte și dacă nu vă aduceți aminte consultați procesul verbal de la ședința anterioară: am propus ca înainte de aprobarea bugetului să ne întâlnim consilierii într-o ședință informală cu doamnele și domnii directori pentru a analiza, pentru a face propuneri, pentru a aduce îmbunătățiri bugetului. Poate nu toți consilierii aveau de făcut bugetul varză, dar sunt convins că erau multe propuneri benefice bugetului pe care îl aprobăm astăzi. Lucrul acesta l-am discutat și cu ceilalți consilieri și după cum știți ați fost de acord cu propunerea mea și așteptam să ne întâlnim. Nu s-a întâmplat deoarece prin metode specifice executivul și-a asigurat majoritatea pentru a fi votat și ceilalți au intrat în conul ingnoranței. Nu este bine. Era bine să ne întâlnim și astăzi nu erau asemenea discuții, le rezolvam între noi amiabil... Domnule Amza, vreți să spuneți ceva ? Nu mă mai întrerupeți că îmi aduc aminte de Emil Bobu cum îl apăra pe tovarășul Ceaușescu. Dacă aveam această întânire nu mai existau astăzi aceste discuții sau nu mai erau de asemenea amploare și ar fi fost benefică pentru toți și pentru executiv și pentru consilieri și mai ales pentru bugetul local și pentru locuitorii municipiului. Vă mulțumesc!

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Țârdea, într-o oarecare măsură aveți dreptate și îmi face plăcere să ne întâlnim mai des, asta este un lucru bun, dar vă reamintesc că niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Pe vremea când PNL-ul era la conducerea Primăriei nu s-a întâmplat să aud sau să organizeze cineva o asemenea întâlnire. Mai mult decât atât, eu și la dezbatere am spus că aștept orice propunere pe care o vom analiza, așa cum deja am și primit de la unii colegi ai dumneavoastră. Am și ținut cont de aceste propuneri indiferent de la cine a venit și nu și-a asigurat nimeni majoritatea așa cum interpretați. Chiar de la opoziție am primit propuneri și am ținut cont de ele și nu regret pentru că mi s-au părut și mie obiective. Nu am o frustrare, să știți și să se înțeleagă foarte clar. Mai mult decât atât eu am considerat că în comisie este suficient timp să expunem problemele de specialitate, unii sunt mai specialiști pe domeniul tehnic și să vină cu argumente tehnice, alții pe economic și să vină cu argumente economice. După cum vedeți s-au introdus în listă unele obiective care nu s-au regăsit inițial, prin urmare cred că am fost eficient. A fost o construcție grea pentru că știți foarte bine că execuția bugetară de anul acesta este una foarte foarte grea pentru că sunt foarte multe lucrări. De asemenea, greutatea vine de la cofinanțări și avem multe lucrări noi și în continuare și cred că am ținut cont foarte bine de propunerile făcute. Unii dintre dumneavoastră ați apreciat construcția bugetară și vă mulțumesc. Apreciez interesul pe care l-ați manifestat pentru dezbatere și pentru ce se întâmplă cu banii publici.

Domnul consilier local Amza Valeru: Aș vrea ca, vizavi de propunerea făcută de domnul consilier Crăciunescu legat de proiectul de modernizare a pieței, să spun câteva cuvinte. Aș vrea să-i citesc din legea finanțelor publice care este act oficial și anume: Ordonatorilor principali de credite li se interzice aprobarea cheltuirii unor sume pentru elaborarea unor studii de fezabilitate sau alte studii pentru obiectivele de investitii în oricare dintre următoarele situații: Dacă în ultimii cinci ani au fost înregistrate în contabilitate studii având același obiect, în această situație se procedează la actualizarea studiilor de fezabilitate existente; dacă obiectivul de investiții publice nu va putea fi inclus în programul de investiții în anul bugetar în curs în condițiile de la alin.(9). În programul de investiții pot fi introduse doar acele obiective, proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurată integral conform documentațiilor tehnico-economice aprobate în limitele de cheltuieli stabilite pe termen mediu cu excepția obiectivelor de investiții la care finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Precum și din fonduri externe rambursabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Vreau ca, pentru coerența discuțiilor și propunerilor, să reamintesc că domnul Pruteanu a făcut o propunere cu privire la o rectificare la un obiectiv de investiții și trebuie să avem și suma să o trecem în hotărârea de consiliu local pentru că, după aceea, rămânem cu ea în aer. Deci, trebuie să discutați suma cu doamna Feroiu. Are cuvântul domnul Constantinescu.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Mulțumesc, domnule președinte. Sincer aș fi vrut să dezbat și eu cu dumneavoastră și cu domnii consilieri bugetul local dar, din păcate, nu am știut când se desfășoară dezbaterea publică.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: A fost anunțată.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Din păcate în ultima vreme nu am avut timp să citesc presa. Era mult mai simplu dacă mă anunțati și veneam. Am apucat să discut cu dumneavoastră ieri, la comisie și am comunicat inadvertențele și greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Nu am venit în fața consiliului local să fac judecăți. Niciun buget nu cred că este perfect, bugetul este discutabil dar eu am văzut acest buget și am hotărât să susțin acest buget pentru că vreau la sfârșitul anului să vin să facem împreună bilanțul. Așa cum spune domnul general Țârdea că bugetul este instrumentul principal dar cred că este și un angajament al conducerii Primăriei și dacă este un angajament cred că am obligația morală să-l susțin ca ulterior să judec dacă dumneavoastră nu v-ați însușit ce scrie în acest buget. Nu vreau să intru în chestiuni de fond, am ascultat și părerile celorlalți și sunt importante și bretele la pasajul suprateran, este importantă și piața centrală. Dacă mă întrebați acum nu știu care investiție este mai importantă. Probabil că și părerile cetățenilor sunt împărțite, dar dacă dumneavoastră conduceți primăria și ați stabilit că acesta este bugetul am varianta să mă opun și bugetul poate să pice și atunci nu se realizează nimic. Deci, toată susținerea pentru ca la sfârșitul anului lucrurile au fost așa cum trebuie. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mulțumesc și eu. Domnule Constantinescu și domnilor colegi, trebuie să fim conștienți că Râmnicu Vâlcea are anul acesta cele mai mari proiecte într-o situație de evaluare pentru punere în funcțiune. Gândiți-vă că se încheie și finanțarea de la Uniunea Europeană și că anul acesta trebuie să se termine execuția pasajului de peste calea ferată, podul peste Olt, parcul Zăvoi, amenajarea centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, ștrandul Ostroveni și multe proiecte care vin pe finanțare europeană și au finalizare. Este bine să avem o atitudine corectă din partea tuturor. Dacă mai vrea să se înscrie cineva la cuvânt? Domnule Mușat?

Domnul consilier Mușat Constantin: Vreau să vă spun că demararea unor lucrări la piața centrală în condițiile în care în zonă se lucrează și circulația este destul de aglomerată va bloca zona respectivă și gândiți-vă că sunt cetățeni care stau în zonă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Oricum zona este aglomerată iar circulația se efectuează după un management de circulație.

Domnul consilier Mușat Constantin: Cea de-a doua problemă se referă la faptul că la dezbaterea de la cinematograful Geo Saizescu am văzut o modificare a sălii. Sincer, nu știam că a apărut acum partea de scenă intrată mult în sală. Foarte ciudat în condițiile în care sunt scaune puține și scena mare. Se solicită 70.000 lei pentru lucrări de renovare și întreținere. Urmează etapa a doua când se scot scaunele și rămân ca la Shakspeare și actorii și spectatorii stau în picioare pe aceeași scenă. Vreau să știu ce este cu această sumă alocată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule consilier, ați primit solicitarea de la teatru, în comisie. Se solicită niște lucrări la instalația electrică, sunt niște lucrări de făcut acolo. Vizavi de scena de acolo vreau să vă spun că eu am fost împotriva acestei soluții dar din păcate nu am avut eu ultimul cuvânt de spus atunci și nu am fost de acord nici cu achiziționarea sălii de acolo pentru că s-a făcut într-un mod ciudat, adică s-a montat sala și după aceea s-a făcut achiziția, ca să vă spun cinstit. Eu am constatat primul, tot la o dezbatere, că lipsesc scaune și ce se întâmplă cu o scenă atât de mare. Am verificat și scaunele sunt aruncate pe la Filarmonică, nu sunt montate, iar o parte sunt printr-o magazie de la Zăvoi și lipsesc 110 scaune. Eu m-am gândit foarte repede la rentabilitatea cinematografului pentru că fiind primul cinematograf cu 3D din oraș au fost momente în care au rămas spectatorii afară neavând loc în sală. Vă imaginați ce înseamnă 110 locuri ori cât costă biletul acolo. Acolo s-au întâmplat multe lucruri în neregulă. Unele au ajuns în presă, am mai spus și eu, dar l-am delegat pe domnul viceprimar Cocoș să se ocupe de situația de acolo. Ca urmare a însușirii neregurilor de acolo, vedeți dumneavoastră că avem o solicitare din partea conducerii teatrului cu un milion de lei mai mică. Deci o solicitare scrisă este o recunoaștere a unor cheltuieli făcute în plus. Mai mult decât atât, la stabilirea bugetului, noi am făcut o comparație pe execuție. Anul trecut Teatrul Anton Pann care este un teatru mult mai mare, care aparține Consiliului Județean și au de întreținut o construcție mult mai mare au avut pe execuție 16 miliarde lei iar teatrul nostru a avut pe execuție 29,6 milioane lei. Ce se întâmplă acolo? Am luat ca și comparație teatrul din Pitești, teatrul din Târgoviște, am luat multe teatre pentru că au afișate bugetele și nu așa cum se întâmplă la noi. De exemplu, Filarmonica nu avea afișat pe site bugetul, ceea ce nu este în regulă. Deci, am adus la cunoștință conducerii teatrului că nu este bine ce se întâmplă, mai mult decât atât ei au făcut o solicitare scrisă, pe care ați văzut-o ieri, prin care dânșii solicită cu un milion de lei mai puțin și va funcționa. Deci, asta este situația iar o parte dintre banii care au fost repartizați pentru reparații, circa 70.000 lei vor fi cu siguranță folosiți și pentru montarea scaunelor și reducerea scenei pentru a ajunge la dimensiunea normală.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Cred că individual sau pe grupuri, noi încercăm în cadrul acestei ședințe să impunem o altă listă de investiții decât a primarului și a echipei de conducere a Primăriei. Eu nu voi vota, astăzi, împotriva bugetului pentru că dacă primarul se dovedește că etse un slab administrator își va tăia singur craca de sub picioare. Deci, eu voi vota pentru bugetul de astăzi.

Domnul consilier local Persu Mihai: Sigur că bugetul în sine suscită discuții aprinse, mai ales că și în dezbaterea publică au fost discuții în ședințele de comisii și de aceea aș aprecia faptul că, în urma discuțiilor din ședința de ieri, a fost retrasă de la finanțare și din buget poziția privind „Artera de legătură Splaiul Independenței cu strada Profesor Corneliu Tamaș” și s-a adăugat o poziție nouă: „Prelungirea bulevardului Tineretului spre nord”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pentru proiectare.

Domnul consilier local Persu Mihai: Sigur, fondurile sunt insuficiente și de aceea va trebui să analizăm în ce măsură putem să ducem la bun sfârșit acest proiect, pentru că din punctul meu de vedere acest proiect trebuie văzut în integralitatea lui și finalizat ca atare. În aceași timp aș avea foarte scurt și punctual să fac câteva comentarii. Sigur că, în comisia de ieri, am cerut un raport clubului de handbal iar astăzi a fost făcut un raport de activitate, în bătaie de joc, pe care îl am în față și pe care am să-l pun la dispoziția presei, pentru că mi-aș fi dorit ca în acest raport de activitate să fi venit și cu sume concrete. Vreau să văd, dacă în afara banilor pe care primăria îi alocă managerul clubului a reușit să aducă alte fonduri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Haideți să discutăm pe sumele și propunerile de la buget.

Domnul consilier local Persu Mihai: Vorbim despre clubul de handbal finanțat din bugetul local și aș fi vrut să văd ce fonduri a atras managerul din sponsorizări. Sigur că noi toți dorim să facem performanță. Discrepanța mare care mi se pare la acest moment este că la Handbal Club alocăm 22 miliarde de lei vechi iar la Fotbal Club Municipal alocăm 900 de mii de RON, respectiv 9 miliarde de lei vechi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Aici avem 32% pe când la handbal avem 100%.

Domnul consilier local Persu Mihai: Sigur nu asta este problema și putem găsi soluții pentru a susține și echipa de fotbal. Problema mea este că nu vrem să ne îndreptăm atenția spre activitatea centrului de copii și juniori și aici ori găsim forma prin care să susținem activitatea acestui centru și vă spun imediat și cum, pentru că acolo se întâmplă lucruri necurate la acest centru de copii și juniori. Este un club în care și noi municipalitatea ne punem amprenta și s-a ajuns în situația în care există grupe de copii și juniori încriși la clubul de fotbal dar cei care susțin antrenorul, profesorul, cât și activitatea fotbaliștilor- tinerii, copiii este strict susținută de părinți. Ori nu mi se pare corect ceea ce se întâmplă acum la acest club. Concret, propun ori varianta prin care să găsim prin fondul de sport-cultură să putem aloca suma de bani necesară bunei funcționării și în același timp aducerii acestui club de copii și juniori la nivel de performanță pentru că este vorba totuși de copiii noștri, copiii Râmnicului sau varianta a doua să putem înființa

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Aveți și o estimare de buget?

Domnul consilier local Persu Mihai: Da, 3 miliarde de lei sau avem varianta a doua pe principiul HCM-ului să înființăm un club în acest sens.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Pentru aceste lucruri sunt necesare demersuri juridice făcute.

Domnul consilier local Persu Mihai: Domnul viceprimar Matei mi-a cerut o soluție legală.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Haideți să revenim al dezbaterea bugetului.

Domnul consilier local Persu Mihai: Bun. Am cerut și la dezbaterea bugetului explicații asupra inoportunității alocării de fonduri pentru cimitirul Râureni. Îmi mențin această poziție pentru că mi se pare ca inoportună atât locația cât și suma cu care trebuie să expropriem acele terenuri. Nu mai reiau discuția că se iese în DN și sunt probleme vizavi de acces. Nu știu dacă este necesar la acest moment în condițiile în care avem variante

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Orice drum ajunge într-un DN domnule Persu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu se mai circulă în cortegiu.

Domnul consilier local Persu Mihai: Nu este vorba de asta. Vreau să vă spun că erau foarte mulți cetățeni care m.au abordat și îmi spuneau că le-ar fi necesar și o capelă în zona Râureni. Sigur, luați în calcul și acest punct. Revin și vă spun că mi se pare inoportun.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: De biserici și de capele se ocupă altcineva.

Domnul consilier local Persu Mihai: A treia problemă abordată și fiind o idee la care mi-a aparținut dacă vreți, revin la Piața centrală și vă spun că din punctul meu de vedere lăsând la o parte oportunitatea momentului anului acesta de a face această investiție, pentru că în momentul în care se va finaliza centrul și vom avea cele 200 de locuri de parcare, în acele condiții zona centrală se va degreva și va fi mult mai ușor să lucrăm la această piață centrală, vin și vă spun că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu o parte dintre cetățeni și cu arhitecții reprezentativi ai acestui oraș, există o oportunitate de a face această piață centrală în subsolul lucrării care se vrea a fi executată. Atâta timp cât această piața este prevăzută cu parcare subterană putem duce în subteran această piață și crea o zonă pietonală la suprafața acestei lucrări. Este o propunere pe care v-am rugat și vă rog în continuare să o analizați pentru că din estimările făcute va avea un cost de maxim 75% din costul lucrării propuse. Sigur se poate rezolva și problema sumei deja cheltuite și o economie pe care o putem face în buget. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Mulțumesc și eu. Propun închiderea discuțiilor pe buget pentru că este deja prea mult.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Stați, domnule, că este vorba totuși de bugetul local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Persu, vreau să vă spun că știți că există și o parte dintre cetățeni care spun, apropo de ce însemnă opinia publică, dacă tot se lucrează în centru, la amenajarea centrului și se face acest deranj e bine să se facă și această lucrare în același timp și ieși din această zonă cu amândouă lucrările făcute. Există și această abordare a unor oameni care zic să terminăm o dată cu centrul și avem o liniște și care ține la fel de mult, în contrapartidă.

Domnul consilier local Persu Mihai: Din discuțiile purtate cu cei care își desfășoară activitatea acolo, ei chiar pun întrebarea și au adresat-o domnului primar Matei...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pe mine m-au sunat și vă înjurau la telefon.

Domnul consilier local Persu Mihai: Nu este o problemă, domnule Matei. Ne înjură lumea oricum. Este o problemă pentru cei care lucrează acolo și având în vedere posibila translatare a acestora, iar zona Poiana, în proiect, este prevăzuta a se amenaja, să se facă această acțiune după finalizarea zonei centrale.

Domnul consilier local loniță Gheorghe: Stimați colegi, permiteți-mi și mie să subliniez cel de al doilea atribut al bugetului și acela că procesul de elaborare al lui este un proces participativ și prin asta se înțelege nu numai participarea consilierilor și mai ales a cetățenilor pentru că bugetul trebuie să răspundă nevoilor și priorităților cetățenilor. Din acest punct de vedere, de această dată nu aș fi de acord cu punctul de vedere al colegului meu, Sebi Vețeleanu care spune de la început că, domnule, astăzi trebuie să votăm bugetul primarului. Nu este bugetul primarului, este bugetul nostru, al comunității și ca atare avem această datorie să-l îmbunătățim, să identificăm prioritățile și acelea să încercăm să cuprindă toate elementele pentru a fi prinse în buget și să aibă finanțare. Acesta este motivul de fapt și al intervenției mele și al trecutelor intervenții și revin acum la dezbaterea publică apreciind pe de o parte faptul că cel puțin una din propunerile mele a fost adoptată. Nu pot să nu le văd pe celelalte care au rămas pe dinafară și nu faptul că au rămas pe dinafară ci faptul că au fost insuficient argumentate. În momentul în care am propus eliminarea prelungirii arterei de circulație Splaiul Independenței până la Corneliu Tamaș nu ar fi prioritară și nu ar aduce în acest moment un mare câștig, am cerut în același timp ca banii rezultați de aici sau din altă parte să-i alocăm pentru sala de sport sau sala de educație fizică, cum vreți să o denumiți, a Școlii nr.4. La școala nr.4, domnule general, pentru că este singura școală din municipiu în mileniul douăzeci și doi, de fapt mileniul trei, unde elevii continuă să facă educație fizică în sala în care învață. Am aici adresa direcțiunii școlilor, și știți bine că și în anii precedenți am ridicat această problemă, în această adresă au trimis planul de încadrare schița ș.a.m.d. Mi s-a răspuns totdeauna că nu poate fi o sală mare acolo, dar nu a cerut nimeni o sală mare acolo. S-a cerut o sală tip B, care se poartă, la fel cum este și sala de la I.Gh.Duca. Nu necesită nici costuri mari, dar vine încă o dată în întâmpinarea necesității școlii respective. Existența, doamna Dobrete știe acest lucru, existanța sau inexistența unei săli de sport dincolo de alte prejudicii ale procesului de învățământ, constituie un indicator și în evaluarea ARACIP-ului fără doar și poate. Suma nu este mare și propun ca acest amendament, domnule președinte de ședință, să fie supus votului, respectiv să prindem...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu e nevoie...

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Stimați colegi, credeți dumneavoastră că putem să avem încredere că se respectă ceva dacă domnul primar nu reușește după doi ani de zile să respecte regulamentul. Domnule Matei, pot să continui? Domnule președinte, eu vă rog să aveți aceeași atitudine față de colegul dumneavoastră din dreapta. V-am spus și în particular, așa cum îl strângeam eu de picior pe domnul Frâncu când o lua pe arătură, strângeți-l de gură pe domnul Matei.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Nu e treaba mea

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Dumneavoastră sunteți președinte de ședință și trebuie să asigurați respectarea regulamentului și să nu-i dați drepturi mai multe invitatului nostru decât noi.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Care invitat?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnul Matei.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnul Matei are dreptul de vot în acest consiliul. Îndeplinește atribuțiile de primar dar este și consilier local cu drept de vot.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: O fi având dar nu are dreptul de a nu fi politicos, eu asta am reclamat.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Îmi cer scuze, domnule.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Se acceptă, domnule Matei. Deci, propunerea mea este să introducem în buget măcar cheltuielile de proiectare pentru sala de sport, sala tip B de la Școala nr.4. ceea ce vrea să spună domnul viceprimar cu atribuții de primar că este înscrisă, dumneavoastră vă referiți la sala de sport de la Liceul Economic.

Domnul vicerprimar Gigi Ion Matei: Nu numai aceea este, ci și aceasta.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu. Aceasta nu a fost niciodată înscrisă la Compania Națională de Investiții. Sala de la Liceul Economic a fost înscrisă din 2008.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Ioniță, am înțeles. Aveți o propunere formulată. Mai aveți?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Cred că trecem foarte foarte ușor peste una dintre deciziile importante ale consiliului, respectiv amplasamentul și respectiv construirea unui cimitir. Aceasta nu este o decizie pe care să o ia x sau y indiferent cât de vremelnic este diriguitorul acestui oraș. Fiecare administrație din 2000 încoace a propus ceva: administrația Gutău a propus și a cheltuit bani pentru cimitirul din Ostroveni, a venit propunere în zona Morilor. A venit Rădulescu cu propunerea pentru Fețeni. Avem acum Râureni. Reiterez propunerea mea pentru că această decizie nu este pentru mâine, poimâine, ci este pentru 100 de ani de acum încolo. Copiii copiilor noștri vor beneficia de ele. S-au cheltuit atâția bani cu patru amplasamente. Eu nu spun că unul s-au altul mai bun, dar haideți să votăm în deplină cunoștință de cauză. Am solicitat să se facă o analiză comparativă a tuturor lucrărilor executate până acuma, a tuturor avantajelor, pentru că...

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Ioniță, reveniți la buget pentru că aceasta este o decizie pe care consiliul local o ia la dezbaterea unui plan urbanistic zonal și nu asta discutăm acum. Dacă aveți o propunere concretă la buget, vă rog să o formulați.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Propunerea mea, la modul concret este ca în buget să rămână poziția amenajare cimitir, fără Râureni, fără locație, iar amplasamentul propus pentru cimitir...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Păi cum să faci acest lucru când ai un PUZ aprobat? Nu știți ce ați votat?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Indiferent domnule Matei, ați decis cumva singur că amplasamentul de la Râureni este cel mai bun?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-a făcut un PUZ care s-a aprobat și s-a făcut o cheltuială. Ce vreți să spuneți acum?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Noi vrem să vedem cât s-a cheltuit pentru Ostroveni, cât s-a cheltuit pentru Fețeni, cât s-a cheltuit pentru Morilor ș.a.m.d. cât ne costă și de ce ne ducem în zona industrială și afectăm zona industrială, unde ar trebui să oferim pământ investitorilor ca să-și deschidă acolo niște întreprinderi. Propunerea mea a doua, pentru că prima s-a referit la sala de sport de la Școala nr.4, este pentru ca poziția privind amenajarea cimitirului să nu figureze amplasamentul și să fie o dezbatere publică pe acest subiect și numărul trei: observ că avem 300 de milioane de lei vechi pentru evaluare strategie salubrizare. Știți cu toții povestea strategiei municipiului de dezvoltare, unde de doi ani de zile nu reușim să facem un pas. Nu reușiți să găsiți o firmă care împreună cu direcțiile de specialitate să elaboreze...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnul Frâncu și cu dumneavoastră a găsit una.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: O strategie corespunzătoare. A fost râsul lumii și constituie, în continuare, râsul lumii. Strategia de salubrizare este o componentă a strategiei mari. Pe cale logică și în consecință, chiar dacă strategia de salubrizare este mai detaliată decât strategia municipiului nu poate să aibă această sumă de trei sute de milioane de lei pentru a ne întâlni iarăși ca să corectăm inepțiile altora și cu banii dați pentru a avea ceva care este plăcut să-l ai. Deci, propun aici reducerea sumei la jumătate. Am trei propuneri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Ați terminat? Are cuvântul domnul viceprimar Vîrlan.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Stimați colegi, este adevărat ceea ce s-a spus că construcția bugetului trebuie făcută într-un timp foarte scurt de 45 de zile, dar anul acesta nu am avut șansa să contribui și eu, în calitate de viceprimar, la această construcție decât foarte rar deoarece am fost foarte rar invitat și văd că s-a ținut foarte puțin cont de sugestiile mele. De asemenea, s-a afirmat că este un an greu și așa este. Sunt foarte multe proiecte europene. Suntem presați de timp pentru că până la finele acestui an trebuie să le terminăm și mă credeți că îmi este puțin teamă pentru că eu le gestionez și cunosc foarte bine timpii și ce proiecte avem. S-a enumerat aici o parte dintre ele. Sunt nouă care sunt în execuție. Urmează să semnăm contractele la altele și, cred că este un an foarte greu. Aș vrea să vă spun câteva lucruri, mă simt nevoit pentru că știți foarte bine că bugetul va suferi foarte multe modificări. În fiecare an s-a întâmplat acest lucru și în acest an va fi la fel pentru că este un proiect care în funcție de necesități în cursul anului se modifică. Doar două lucruri vreau să vă spun. Vedeți ce se întâmplă zona centrală și ce problemă avem cu traficul pentru că nu am reușit să creăm o altă arteră de legătură sud-nord și sugestia mea a fost ca anul acesta, în momentul în care vom depune primul proiect pe fonduri europene pentru bretele de la pasaj, pentru că, în opinia mea, această lucrare de la pasaj fără bretele nu are niciun efect benefic, să nu spargem acest proiect. Eu am propus ca atunci când facem exproprierile să mai facem o bretea de legătură ca să ne permită să mergem direct spre București și să nu mai facem sensul giratoriu să ocolim -aceasta este prima propunere. Cea de-a doua propunere se referă la Piața Centrală. Deci, nu vreau să mă opun acestui proiect ci vreau să reanalizăm pentru că în momentul în care proiectul a fost prezentat arhitectului a avut o anumită temă. Tema respectivă între timp s-a schimbat. Atunci trebuiau locuri de parcare, iar prin alt proiect se creează alte locuri de parcare. Poate fi modificat acest proiect și să rezolvăm această problemă în zona centrală. Acum, dacă este benefic să o facem anul acesta dacă avem banii necesari asta este o altă discuție, dar părerea mea este să reanalizăm. Văd că este și domnul arhitect Ciocănău și poate să ne dea mai multe detalii referitor la acest proiect.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Revin la propunerea mea cu acea corecție la achiziționare GPS de la 143 de mii la 100 de mii, iar cei 43 de mii cu bunăvoința domnului viceprimar Matei să fie trecuți la poziția cu Valea Stăncioiului.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Astăzi am fost acolo și nu este rezolvată situația juridică a terenului.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am și eu o rugăminte pentru colegii care vin cu asemenea amendamente să le depună cu o zi înainte în scris. Eu în acest moment nu știu câte amendamente sunt, care sunt și nu știu dacă propunerile valorează la fel ca și amendamente sau nu? Noi vom vota eventual fie bugetul în forma propusă de executiv, fie cu amendamente. Care sunt amendamentele?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu sunt amendamente

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Sunt doar patru propuneri. Avem secretariat să țină evidența.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:Normal era să fie prezentate cu o zi înainte să le avem și să le vedem și noi.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: De unde această procedură?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dintotdeauna.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu este adevărat.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu le putem reține dacă le spuneți în plen.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Întâi se votează amendamentele, altfel o să atac hotărârea de consiliu.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Poate nu știți dar Arhiepiscopia demarează din acest an, din vară construcția cimitirului din Ostroveni, cu capelă cu tot ceea ce trebuie. Doi-sala de sport de la școala nr.4. Dacă se demarează propunerea dumneavoastră afectăm un teren de sport...

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Niciun teren de sport domnule.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Eu v-am întrerupt?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu, dar vorbiți pe lângă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dumneavoastră ziceați că nu e politicos, domnule Ioniță.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Am două șanse de acum încolo: fie să întrerup cum face domnul primar, fie domnul primar ne va respecta și atunci nu vom întrerupe nici noi.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: De ce ați început cu mine? Deci, nu putem sacrifica un teren într-o zonă în care exact același lucru se întâmplă și cu terenul de sport de la Economic. Sunt copii în zona aceea care nu au unde să se joace. 8-9 luni pe an folosesc acel teren. Dacă eu îl ocup cu o sală de sport, am încuiat-o și copiii stau pe trotuar că nu au unde să se joace. Am încercat să găsim și o altă variantă. Am discutat și cu domnul director Fîrtat și se poate merge pe o variantă pentru că școala este mansardată cu săli de clasă și putem gândi ca din două săli de clasă cu un pic de rezistență la structură să se poată face o sală de sport de tip B, așa cum solicitați dumneavoastră. Deci, este o variantă pe care împreună cu domnul Miftode și cu doamna Dvorscheak putem să o analizăm și să o luăm în calcul. Pentru Economic care este a doua instituție care nu are sală de sport, haideți să ne înțelegem. Acolo este problema terenului din spate. Dar ca să sacrificăm iarăși un teren de sport făcut este o aberație. Cea de-a treia problemă. S-a pus problema Colegiului Național Mircea cel Bătrân și vreau să vă spun că are 110 mii de lei alocați. Sala capelă este încă în litigiu și dacă va veni și litigiul pentru întreg colegiul o să fie problema. Acolo există în momentul de față probleme doar la clădirea care este pentru atletism unde izolația este terminată. Din acești 110 mii de lei pot fi alocați bani și pentru finalizarea acesteia. Au fost alocați suficienți bani, eu știu că la acest colegiu au fost alocați în ultimii 6-7 ani peste 36 de miliarde(s-a reparat acoperișul, s-a schimbat tot ceea ce înseamnă grupuri sanitare, etc.). Închei cu subiectul piața. Dacă tot avem tot centrul bulversat, de ce să nu terminăm odată?. Deci, terminăm centrul, facem piața la nu și iar închidem centrul. Eu am mai avut o discuție cu domnul Persu și după ședință, vizavi de acele spații verzi pe placa de beton și dânsul spunea că de fapt dorea niște alveole tot din beton pe care să plantăm arbuști, flori, ș.a.m.d. Eu pun următoarea întrebare? Dacă rămâne parcarea subterană sub piață, atunci toți locatarii din jur nu vor mai parca oriunde ci le dăm un nivel de parcare și rămâne un spațiu între piață și blocuri, 10-15 metri unde putem pune alveole cu flori.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule coleg acest proiect a fost realizat de niște arhitecți și nu stăm acum să revizuim noi proiectul. Are cuvântul domnul consilier Pandurașu.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: După atâta timp de participare la ședințele de consiliu local, în care l-am prins și pe domnul Gutău și pe domnul Romeo Rădulescu și pe domnul Frâncu și pe domnul Matei și sper mulți alți primari și după o groază de evenimente și după ce am fost înfiat de colegii de la PSD, convingerile mele continuă să fie liberale dar sentimentele sunt social-democrate. O să fiu cât pot de scurt în expunere și sper să nu mă întrerupă nici domnul Ioniță în virtutea respectul reciproc și a faptului că eu nu am întrerupt pe nimeni. Experiența pe care am trăit-o odată cu pasajul de la Gară de pe Tudor Vladimirescu a fost deatul de dură și din punct de vedere al afacerii mele și al familiei mele. De aceea vă rog pe toți consilierii să fiți mai atenți la actul privat pentru că totuși impozitele și taxele locale se plătesc din munca acestor oameni. Trebuie să avem în vedere continuarea activității unor companii și societăți pentru că activitatea le va fi perturbată în zona Centrală. Nu îndemn la clemență ci îndemn la orice sprijin din orice punct de vedere pentru că de la orice companie națională sau locală care își desfășoară activitatea aici, banii se întorc aici. Mesajul meu vreau să fie scurt și foarte la subiect să fiți înțelegători și să susțineți foarte atent continuarea activității indiferent de ce soluții se găsesc pentru că totuși stă în puterea noastră acest lucru. Momentan aceasta a fost intervenția și vreau să continui prin a vă spune că această sincronizare între parcul din zona centrală și piață este de foarte bun augur pentru că numai în felul acesta putem depăși un moment și obținem două obiective simultan. Mulțumesc.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: O singură precizare vreau să fac și eu. Stimați colegi, propunerile pe care le-am expus cu cele două săli de sport niciunul dintre cele două amplasamente propuse nu afectează actualele terenuri de sport. La Școala nr.4 este parcarea dinspre vest - strada George Enescu, iar la Liceul Economic

Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina: Spune-ți niște aberații pentru că nu există spațiu.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Dumneavoastră cine v-a dat voie să vorbiți? Adică, așa spune și directorul de acolo și v-ați găsit dumneavoastră mai deșteaptă. Deci există spațiu și propunerea nu este pe terenul de sport și nu afectează aceste terenuri. Dumneavoatsră spuneți că sunt niște aberații și ne mai mirăm că suntem unde suntem.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Propun închiderea discuțiilor pe buget și pentru că domnul Voicu a avut dreptate și sunt atâtea amendamente, supun la vot proiectul de buget așa cum a fost prezentat.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, propuneți la vot mai întâi amendamentele. Rugămintea mea este următoarea: se poate face o recapitulare foarte simplă în ordinea în care au fost făcute intervențiile, amendamentul făcut de fiecare consilier, așa cum scrie în regulament.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule secretar, ajutați-mă să finalizăm.

Domnul secretar Ion Didoiu: Nu m-ați lăsat să termin. Deci, amendamentul prin care se propune retragere de cheltuială să se prezinte și relocarea la o altă cheltuială pentru a se păstra echilibrul bugetar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Și ce proiect punem acolo, domnule secretar?

Domnul secretar Ion Didoiu: Propunerile trebuie făcute în această formă de către cei care fac amendamentale. Dacă ei știu valoruile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule secretar mă ascultați puțin? Domnul Crăciunescu a făcut prima propunere: retragerea de la finanțare a pieței centrale și trecute exproprierile, dar avem valoarea exproprierilor?

Domnul secretar Ion Didoiu: Eu asta spun, depinde de propuneri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Luăm o sumă și ce punem în loc?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnule președinte, stați că vă ajut eu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Eu am propus o sumă..

Domnul secretar Ion Didoiu: Amendamentele trebuie să respecte baza legală.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Vă rog frumos să mă ajutați și să-mi spuneți care dintre amendamente îndeplinesc aceste condiții.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Domnule președinte, vă ajut eu. Supune-ți aprobării, ca să respectăm ceea ce a spus și domnul secretar, toate propunerile și amendamentele en-gros pentru că nu trec și proiectul așa cum a fost prezentat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule director Lepădat, putem face o asemenea propunere fără sumă?

Domnul secretar Ion Didoiu: Nu se poate face o asemenea propunere fără sumă.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Propunerea mea este clară și redă și suma exactă.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, eu vreau să se facă o distincție între propunerile care nu pot fi propuse aprobării acum și amendamente gen ”domnul Pruteanu” care vine cu un amendament clar, adică retrag 40.000 de lei de acolo și îi duc în altă parte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Atunci merg pe propunerea domnului consilier local Pruteanu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mă scuzați că intervin, dar dacă luăm o sumă trebuie să știm unde ducem suma.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule Pruteanu, dumneavoastră faceți o propunere să se retragă 43 de mii de acolo și să fie unde?

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Este nevoie, numai că nu este reglementată situația juridică.

Domnul secretar Ion Didoiu: Atunci nu este mai simplu ca din licitație dacă economisim și executăm lucrarea.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu vă jucați. Suma retrasă de 43.000 lei merge la poziția Valea Stăncioiului la prag unde este poziție deschisă.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Da. Vă mulțumesc și poate între timp se reglementează și situația juridică.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Avem propunerea concretă retragerea sumei de 43 de mii lei de la pachet GPS și alocarea acesteia la obiectivul de investiții - consolidare zonă strada Stăncioiului prin amenajare prag aval și cine este de acord cu acest amendament ? Votul este unanim.

Domnul consilier local Ioniță gheorghe : Deci, eu am propus ca suma de 100.000 lei de la prelungirea Splaiului Independenței în loc să meargă la cimitirul Râureni să meargă la proiectare sala de sport Școala nr.4

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este propusă prin buget unde merge această sumă.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Bugetul nu este aprobat. Sun două propuneri pentru această sumă. Propunerea executivului să meargă la Cimitirul Râureni și propunerea mea să meargă la sala de sport de la Școala nr.4.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Cu toții am spus că sala de sport are proiect depus la CNI.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu are proiect depus la CNI.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Atunci supunem aprobării reducerea sumei de 100.000 de lei de la Splaiul Independenței:

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu, domnule președinte. Transferul sumei de 100.000 lei pentru că se elimină poziția cu totul cea referitoare la prelungirea Splaiului Independenței și această sumă în loc să meargă la cimitirul Râureni să meargă la proiectare sala de sport de la Școala nr.4.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Supun aprobării amendamentul domnului Ioniță. Cine este pentru? Au fost întrunite 6 voturi „pentru” 15 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri”. Acest amendament nu s-a aprobat.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Primul meu amendament se referă la retragerea finanțării de la Piața Centrală de 1,700 milioane lei și trecerea lor în buget la Capitolul 31 - Arteră de legătură între bulevardul N.Bălcescu și...

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule director Lepădat, putem muta această sumă dacă nu avem valoarea expropierilor?

Domnul director Lepădat Ion: În acest moment nu putem face acest lucru.

În urma discuțiilor din plenul consiliului local referitoare la propunerea domnului consilier local Crăciunescu, acest amendament este supus aprobării consiliului local. Acest amendament a întrunit 6 voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri” și în consecință nu a fost aprobat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2015 completat cu amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței referitor la retragerea sumei de 43 de mii lei de la pachet GPS și alocarea acesteia la obiectivul de investiții - consolidare zonă strada Stăncioiului prin amenajare prag aval.

Întrunind 17 voturi «pentru», 5 voturi «împotrivă» (următorii consilieri locali: Vîrlan Eduard, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai și Mușat Constantin) și o «abținere» (domnul consilier local Ioniță Gheorghe) se aprobă următoarele:

 • -bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015, cu o valoare totală de 250.552.880 lei - la partea de venituri și 250.552.880 lei - la partea de cheltuieli ;

 • -bugetul pentru anul 2015, aprobat conform art.1 este prezentat în structura clasificației bugetare conform anexelor, parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • A. ANEXA 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015 cu o valoare totală de 250.552.880 lei ;

 • B. ANEXA 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 cu o valoare totală de 250.552.880 lei;

C.ANEXA 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015 cu o valoare totală de 9.585.000 lei, din care:

 • c. 7.725.000 lei - finanțare din sursa buget de stat :

 • d. 1.860.000 lei - finantare din sursa buget local.

 • D. ANEXA 4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015, cu o valoare totală de 450.000 lei.

 • E. ANEXA 5 - Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală de 28.049.000 lei din care :

 • - 7.000.000 lei - finanțare nerambursabilă din excedent;

 • - 6.049.000 lei - cereri în curs de soluționare ;

 • - 15.000.000 lei - credit revolving CEC BANK.

 • F. ANEXA 6 - Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare, cu o valoare totală de 34.871.000 lei din care:

 • - 34.871.000 lei - finanțare din surse proprii.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă mulțumesc și sunt conștient că aprobarea bugetului este o mare povară pentru mine, pentru că avem în execuție până la 31 decembrie aceste mari proiecte, prin urmare, simt presiunea de la început de an, dar mai mult acum când prin bunăvoința a 17 colegi am fost împuternicit să execut bugetul pe anul 2015.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Se propune aprobarea bugetului pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe anul 2015-Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/ 16/P/PE/002 în valoare de 3.852.500,00 lei-la partea de venituri, 2.882.700,00 lei-la partea de cheltuieli și 969.800,00 lei-fond de rezervă.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă bugetul pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2015 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, cu valoarea de 3.852.500,00 lei - la partea de venituri, 2.882.700,00 lei - la partea de cheltuieli și 969.800,00 lei - fond rezervă, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Veniturile bugetului pentru Fondul IID, în valoare totală de 3.852.500,00 lei, provin din următoarele surse:

 • 1.100.000,00 lei - impozit pe profit;

 • 412.000,00 lei - redevență 2015;

 • 1.357.300,00 lei - cotă IID de încasat;

 • 980.571,03 lei - disponibil în cont din excedentul la 31.12.2014;

 • 2.628,97 lei - dobândă de încasat pe disponibil.

Resursele Fondului IID, în valoare totală de 3.852.500,00 lei, se repartizează pe cheltuieli, după cum urmează:

 • 2.882.700,00 lei - cheltuieli privind plata serviciului datoriei publice;

 • 969.800,00 lei - Fond rezervă.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Se propune aprobarea devizului general actualizat la data de 31.12.2014 pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare și modernizare Piața Centrală” la valoarea totală de 23.928,998 mii lei cu TVA, respectiv 5.333,565 mii Euro cu TVA din care C+M -19.650,195 mii lei TVA, respectiv 4.384,149 mii Euro cu TVA.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate și-au prezentat avizele după cum urmează: comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz favorabil; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale - aviz favorabil; comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și 15

privat, agricultură - aviz favorabil și comisia nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură a solicitat discuții în plen.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Așa cum am precizat și ieri în cadrul discuțiilor din comisie, mie mi se pare acest deviz reactualizat foarte foarte mare. Nu puteți să-mi spuneți că trebuie să ținem cont de inflație, diferență costuri din 2008 și până în prezent pentru că prețurile sunt aceleași la beton. Creșterea cu 8 milioane mi se pare foarte mare.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan dorește lămuriri suplimentare pentru modul cum s-a reactualizat acest deviz întrucât creșterea este foarte mare și nu este justificată.

Domnul director Liviu Miftode : actualizarea la 31.12.2014 a devizului general aprobat în anul 2008 a fost efectuată ca urmare a : actualizării cu indicii preturilor de consum din Buletinul statistic al I.N.S. din perioada 31octombrie 2008 - 31 decembrie 2014, a creșterii TVA-ului de la 19% la 24%, iar în devizul general aprobat în 2008 nu a fost inclusă în valoarea investiției, valoarea mijlocului fix ce urmează a fi desființat (clădirea existentă).

Urmează o serie de discuții privind modul de reactualizare a acestui deviz general.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : Eu am cerut aceste lămuriri pentru că suntem aici să veghem la cheltuirea banului public. Am avut un deviz aprobat pentru această investiție, iar acum devizul actualizat este mai mare cu 5 milioane de lei. Nu înțeleg de unde s-a adus la această sumă și de ce mai apare acum o construcție nouă. Nu mai bine găseam o altă soluție și să realizăm această investiție în alt fel.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu s-a înțeles pentru că nu este vorba de o construcție nouă ci este vorba de o construcție existentă - piața centrală, valoare care se adaugă la construcția nouă.

Domnul Miftode Liviu: Revizuirea și actualizarea devizului general aprobat în anul 2008 a fost efectuată ca urmare a evoluției prețurilor și în conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008, anexa 4, art.5,lit.c) și e). Acum dacă dumneavoastră vreți să faceți altfel nu aveți decât, dar este o metodolgie de actualizare a acestui deviz.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: E vorba de 5 milioane de lei în plus doar pentru că legea spune că trebuie să reactualizăm devizul general. Eu propun să revedem acest deviz pentru că nu se justifică unele prețuri.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu poți să vii cu un astfel de amendament.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Reactualizarea prețurilor se face cu indicele de inflație anunțat de INS. Ce spuneți dumneavoastră cu prețurile unor produse acestea se reglează în licitație, prin oferta financiară. Altfel suntem contestați de orice constructor care ne întreabă de ce am plecat cu un preț așa de mic dacă INS-ul are un indice de inflație ?

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : Una este să pornești la licitație de la 25 de milioane de lei și alta este să pornești de la 15 milioane de lei. Nu cred că scade licitația cu 50% sau la 30%

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Acest deviz a fost întocmit în anul 2009, rectific, în 2008. La această dată el trebuia actualizat cu diferența de TVA, cu indicele de inflația stabilit de INS, mai avem valoarea de amortizare a clădirii existente care este prinsă în deviz. Care este problema că nu înțeleg care este neregula?

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : Poate nu stiati dar aceasta valoare este d einlocuire și nu se adaugă, iar licitația va respecta principiul prețului cel mai mic.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Am votat acest deviz în 2008 și sunt puțin surprins și eu. Majoritatea problemelor au fost clarificate de domnul viceprimar. Problema pe care am pus-o eu a fost alta. În 2008 a fost prevăzută o parcare la demisol, iar acum în zona centrală avem în construcție acea parcare și poate renunțăm la aceasta. Am cerut în comisie situația cheltuielilor efectuate pentru acest obiectiv și văd că s-au cheltuit până acum patru miliarde. Ca să reiei toată procedura pentru întocmirea unei alte documentații e prea mult.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală”.

Întrunind 14 voturi “pentru”, cinci voturi “împotrivă” și restul abțineri, se aprobă devizul general actualizat la data de 31.12.2014 pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală” la valoarea totală de 23.928,998 mii lei cu TVA, respectiv 5.336,565 mii Euro cu TVA, din care C+M - 19.650,195 mii lei cu TVA, respectiv 4.384,149 mii Euro cu TVA, conform anexei la hotărâre a adoptată.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Este supus spre informare „Raportul de activitate al Asociatiei HCM Rm. Valcea pe anul 2014”. Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Gheorghe MIHĂILESCU


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.