Proces verbal din 09.11.2015

21.Proces-verbal al sedintei extraordinare 9 noiembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 9 noiembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.2978 din 05.11.2015 la care participă: domnul secretar Ion Didoiu precum și 20 de consilieri locali din cei 22 de consilieri locali în funcție. Au lipsit: domnul consilier local Crăciunescu Grigore și domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Mai întâi are cuvântul domnul secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul Ion Didoiu: Buna dimineața! Ședina extraordinară de astăzi 9 noiembrie 2015 este legal constituită prin prezența unui număr de 20 de consilieri locali din totalul de 22 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 28 octombrie 2015 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 2 noiembrie 2015. Cine este “pentru”? Vot unanim. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte pentru a intra în ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Se propune, in conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale articolului 48, alin.1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotarârăre:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrari de refacere a hidroizolatiei la imobilul-constructie PT 13 Piata Centrala.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrari de refacere a hidroizolatiei la imobilul-constructie PT 13 Piata Centrala.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este “pentru”?

Domnul Ion Didoiu: Unanimitate.

În continuare, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Se pare că modificarea Codului fiscal vitregește bugetul local cu aproximativ un million de euro și întrebarea, zic eu, este una legitimă: Dacă nu găsim o alternativă de completare a acestui gol aș vrea să știu de unde se va reduce? Urmează ca în ședințele viitoare să discutăm despre bugetul anului 2016 și atunci va trebui să știm de unde ajustăm. Ce înseamnă un milion de euro de la bugetul local? Aproximativ 20% din bugetul alocat investițiilor sau aproape în integralitate subvenția acordată societății ETA. Este o sumă foarte importantă și de aceea vreau să știu care este opinia conducerii Primăriei. Dacă s-au găsit alternative pentru completare sau dacă nu de unde vom ajusta pentru bugetul anului 2016? Mulțumesc frumos.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu vom ajusta din niciun loc. Vom ține toate licitațiile publice pe SEAP și pe site-ul Primăriei și vom face economii de două milioane de euro.

Domnul consilier local Mușat Constantin: Pentru că s-a discutat despre licitațiile de pe SEAP, aș vrea să vă aduc aminte că și anul acesta s-a procedat la fel și în luna septembrie aveam 14 contracte în derulare la școli.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Care este întrebarea?

Domnul consilier local Mușat Constantin: Trebuie începute din timp și nu cum s-a întâmplat anul acesta.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A fost debutul anul acesta. Îmi ridicați mingea la fileu și știți foarte bine acest lucru. Este un debut. Anul acesta a fost pentru prima dată când toate licitațiile se țin pe SEAP sau pe site-ul Primăriei. Am fost într-un fel nepregătiți ca organizare. Acum știm ce avem de făcut. Direcția știe ce are de făcut și se vor lua măsuri în așa fel încât organizarea lor să nu se mai întârzie ca anul acesta când, repet, a fost un an de pionierat.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Vă asumați dumneavoastră afirmațiile?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă voi mai fi primar, da.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Mai sunt șase luni anul viitor: Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cu siguranță, da.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Am rugămintea ca în momentul în care doriți să vă înscrieți la cuvânt faceți-o pentru a nu crea discuții. Vă rog, domnule Vețeleanu.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Legea 227, legea Codului Fiscal, sub egida căreia se compune tabloul taxelor și impozitelor locale...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: De modificare a Codului Fiscal pentru că legea de aprobare este alta.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: De modificare, da, aduce și elemente noi. Am văzut la capitolul 10, alin.5 că se pot majora taxele și impozitele pentru terenuri agricole neîngrijite, dar și pentru imobilele și terenurile neîngrijite, cu până la 500%. Am văzut că ați și prins acolo întocmirea unui regulament și zice că în perioada următoarea. Eu aș zice ca acest regulament să fie făcut până în luna decembrie și în decembrie să îl aprobăm pentru că avem aici grădinița Don Casino pentru a putea aplica aceste impozite celor pe care ii doare în cot de aceste clădiri.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Solicitați să îi dăm cuvântul domnului director Lepădat vizavi de această problemă?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu. Îi dăm noi temă pentru a realiza acest lucru.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Are cuvântul domnul Cocoș Vasile.

Domnul consilier local Cocoș Vasile: Am studiat zilele acestea proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016, propus și de către alte municipii vecini de-ai noștri și am satisfacția că modul de prezentare a proiectului de hotărâre, inclusiv proiectul care a fost pe site-ul Primăriei se prezintă într-o manieră destul de ușor de urmărit. Dacă ați observat, Direcția Economică va prezentat pentru fiecare categorie de impozite și taxe, comparativ nivelul din 2015 cu cel din 2016, ba mai mult, vine și indică la fiecare categorie bde impozite și taxe, articolul din Legea 227, chestiuni pe care nu le-am văzut la hotărârile de la Craiova, de la Sibiu, de la Pitești. Am vrut să studiez ce fac și vecinii noștri. Cei de la Sibiu chiar acum au și ei ședința de consiliu local de aprobare a acestor impozite și taxe. Dacă ați observat, deși este an electoral anul viitor, noi nu am procedat la majorarea de impozite și taxe pornind de la considerentul că nivelul puterii de cumpărare în oraș este cel pe care îl știm cu toții și am zis să le menținem la nivelul fie stabilit prin lege, fie la nivelul anului 2015, chiar cu riscul, așa cum spune colegul nostru Cosmin, să avem acel deficit de un milion de euro și care poate să ne afecteze. Dar, cu mai multă grijă în cheltuirea banului public, așa cum spunea și domnul primar, acest sistem de licitații cu punerea pe SEAP aduce foarte multe economii și cred că vom face față la ceea ce va fi.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - cotele procentuale pentru calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2016, prezentate în anexele nr.2 și 3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2016, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliția Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2016, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - taxele, precum și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetului local, pentru anul 2016, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - Regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2), lit.m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • - Regulamentul aprobat conform alineatului precedent este prevăzut în anexa nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - Regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de scutire la plată a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul art.456, alin.(2), lit.n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • - Regulamentul aprobat conform alineatului precedent este prevăzut în anexa nr.8, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor persoane fizice și juridice care efectuează anticipat, până la 31 martie inclusiv, plata integrală a obligațiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol unic provenind din orice fel de impozite și taxe, inclusiv amenzi și se acordă pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport;

 • - termenele pentru plata obligațiilor către bugetul local constând din impozite, taxe și alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite și aprobate pentru anul 2016, sunt următoarele:

 • a) Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. În condițiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice și persoane juridice, este de până la 50 de lei inclusiv, acesta se plătește integral până la primul termen de plată.

 • b) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora.

 • c) Taxele pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.137/2014 referitoare la actualizarea «Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea».

 • d) Taxa pentru deținere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2016;

 • e) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii.

 • f) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 • g) Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare.

 • h) Taxele de urgență se achită anticipat eliberării actelor administrative.

 • i) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor.

j)Tarifele pentru servicii, despăgubirile și amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea.

 • - creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2015 mai mici de 40 de lei se anulează conform art.266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • - hotărârea adoptată va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, iar prevederile acesteia se completează cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

În continuare la primul punct suplimentar sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Vorbim iarăși de fondul de rezervă și alocăm o sumă importantă de bani pentru plata arieratelor. Arieratele sunt, după cum știm cu toții, niște datorii mai vechi. Anul precedent l-am încheiat cu un excedent, primul semestru l-am încheiat de asemenea cu excedent și cu toate astea văd că avem ceva datorii mai vechi. Dacă reușeam să ne achităm obligațiile probabil la ședința trecută nu mai eram nevoiți să acordăm tot din fondul de rezervă 1,3 milioane către o societate la care noi suntem acționari. Ideea este: tot vorbeam despre bugetul pentru anul 2016, nu s-a întocmit bine bugetul la începutul anului sau pe parcurs acesta a fost gestionat cu oarecare deficiență? E o întrebare de bun simț și vreau să ne edificăm pentru că suntem acționari...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu. Nu suntem acționari la această societate.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Era vorba de cea de data trecută, APAVIL

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă înscrieți la cuvânt, să înțeleg?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă ați observat în construcția bugetului pentru anul 2015 este pentru prima dată un capitol reprezentând fondul de rezervă. Nu a fost niciodată. Este pentru prima dată când avem fond de rezervă. Dacă ați observat desi am avut un capitol pentru plata subvențiilor către CET Govora nu am pus niciun ban la acest capitol. Am procedat în acest fel pentru că am așteptat ca Guvernul să susțină și să aloce bani pentru subvenție și să nu fim în situația ca acei bani să fie plătiți și să nu mai vină la bugetul local. Fondul de rezervă, în mare parte, în proporție de 80% a fost constituit pentru a susține și a plăti această subvenție la CET și pentru că este vorba despre o obligație legală. Am vrut să avem o asemenea rezervă pentru a o folosi și pentru alte capitole. Dar până la apariția hotărârii de guvern trebuie să plătim această subvenție pentru CET.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Mulțumesc pentru explicație. Din ce știu eu, fondul de rezervă este un fond cu destinație specială la dispoziția consiliului local pentru situații de urgență, pentru situații neprevăzute. Așa cum ați spus, subvenția era cunoscută de la începutul anului, ar fi bine ca pentru anul următor să nu mai fim în această situație.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am dat un pic din casă.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Apreciez sinceritatea și tocmai de aceea, haideți pentru bugetul anului 2016 să prevedem sumele necesare încă de la început să nu fie nevoie de această soluție.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cred că nu ați înțeles. Voi proceda la fel pentru că în a doua rectificare bugetară a Guvernului, fiind și an electoral, sumele cu siguranță vor fi suportate de la bugetul de stat. Atunci nu are rost să repartizăm această sumă, să o cheltuim și să nu putem să o recuperăm. E un mecanism.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Inteleg. Sunt deschis pentru dialog și de aceea v-am ridicat această problemă. Următoarea întrebare ar fi: când se completează fondul de rezervă pentru că în lege spune că în momentul în care se fac plăți din fondul de rezervă acesta trebuie completat în cel mai scurt timp.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Se completează dacă există posibilitatea pentru că nu poate să rămână fondul de rezervă veșnic.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: E un fond cu destinație specială. Dacă, « Doamne ferește! », apare ceva neprevăzut ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Fiți liniștit, se completează dacă este posibil.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Vin banii de la Guvern?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Tocmai despre asta este vorba. Că urmează să vină banii de la Guvern.

Nemaifiind alte completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 - în sensul diminuării cap.97.02 « Rezerve » și a majorării capitolului 81.02 « Combustibil și energie » cu suma de 2.640.000 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărâre Consiliului Local nr.215 din 02.11.2015, respectiv 279.764.150 lei, la partea de venituri, din care 252.862.970 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 279.764.150 lei, la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexa menționată la art.1 , iar anexele nr.1 - « Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015 », nr.3 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 », nr.5 «Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local» și nr.6 « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămân nemodificate.

În continuare, la punctul doi suplimentar sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor lucrari de refacere a hidroizolatiei la imobilul-constructie PT 13 Piata Centrala.

La solicitarea, domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: O singură nedumerire. Cred că aceste lucrări trebuiau făcute mai devreme. Am văzut că sunt rapoarte din 2013 pentru realizarea acestei hidroizolații. De ce nu s-a făcut până acum și ne găsirăm în prag de iarnă să facem hidroizolația acolo ?

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Vream să știu dacă a fost pusă pe

SEAP?

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Nu că e sumă mică.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este o lucrare pe care mi-o însușeșc eu, ca ordonator de credite și o să grăbim desemnarea unui executant. Există justificare și va fi în mod direct.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor lucrari de refacere a hidroizolatiei la imobilul-constructie PT 13 Piata Centrala.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local a fondurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de refacere a hidroizolației terasei comune spațiilor aflate în incinta imobilului PT 13 Piața Centrală - proprietatea municipiului.

Valoarea estimată a lucrărilor prevăzute la alineatul precedent este de 15.000 de lei fără TVA.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Mihai PERSU


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.