Proces verbal din 07.09.2015

16.Proces-verbal al sedintei Consiliului Local 7 septembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 7 septembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.2467 din 03.09.2015 la care participă domnul consilier juridic Petre Cazan, director Direcția Administrație, Juridic, Contencios care ține locul secretarului municipiului, aflat în concediu de odihnă precum și 17 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Bună ziua! Are cuvântul domnul Petre Cazan, directorul Direcție Administrație, Juridic, Contencios, care ține locul domnului secretar Ion Didoiu, pe perioada cât acesta se află în concediu de odihnă, pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul director Cazan Petre: La ședința de astăzi, ședința extraordinară, și-au anunțat absența motivat: domnul Boban Liviu, domnul Voicu Marius Iulian, domnul Ioniță Gheorghe - plecat în delegație în interes de servicu, doamna Preda Maria Carmen, domnul Mușat Constantin, domnul Pruteanu Costel Bogdan. De asemenea, lipsesc: domnii consilieri locali Pandurașu Adrian Iulian, Persu Mihai și Crăciunescu Grigore. În acest moment a venit domnul consilier Ioniță Gheorghe. În aceste condiții, din totalul de 23 de consilieri locali în funcție sunt prezenți un număr de 17 consilieri, situație în care ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. Dau cuvântul domnului președinte pentru a intra în ordinea de zi.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

  • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

  • 2. Raport și proiect de hotărâre privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment sportiv.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este “pentru”?

Domnul Cazan Petre: Vot unanim.

În continuare, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

  • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărâre Consiliului Local nr.174 din 31.08.2015, respectiv 272.640.550 lei, la partea de venituri, din care 245.739.370 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 272.640.550 lei, la partea de cheltuieli;

  • - rectificarea «Listei de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 52.590 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 62.342.960 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr.3 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr.6 « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămân nemodificate.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment sportiv”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment sportiv.

Cu vot unanim se aprobă participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea meciului de handbal feminin senioare România-Lituania din cadrul grupei de calificare a Campionatului European 2016 Suedia, eveniment ce va desfășura în data de 08.10.2015.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, se împuternicește primarul municipiului pentru a semna un Acord de Parteneriat cu Federația Română de Handbal pentru organizarea meciului de handbal feminin senioare România-Lituania.

De asemenea, se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. „Sponsorizări” și Cap.67 „Cultură, recreere și religie” - a sumei de 48.700 lei, sumă necesară pentru organizarea evenimentului sportiv menționat mai sus.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Ninel Eusebiu VEȚELEANU


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.