Hotărârea nr. 98/2015

Hotarirea 98 - 2 iunie 2015 - revocare HCL nr.95 din 28 mai 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.98

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.95 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce ii sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție;

Având in vedere solicitarea unui număr de opt consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Boban Liviu, Vețeleanu Ninel Eusebiu referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.95 adoptată în ședința extraordinară din 28,05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce ii sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

în temeiul dispozițiilor prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această hotărâre nu a intrat in circuitul civil și nu a produs efecte juridice ;

în baza art. 36, alin.(2), 45 și art 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.95 din 28.05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică, in copie pentru a fi adusă la indeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local.