Hotărârea nr. 95/2015

Hotarirea 95 - 28 mai 2015 - desemnare viceprimar Virlan sa indeplineasca atributiile de primar

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.95

privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 mai 2015, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere solicitarea unui număr de opt consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) și ținând seama de procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor;

în temeiul art.45, și 115 lit.b) din Legea 215/2001, văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, potrivit căruia 13 consilieri locali din cei 14 consilieri prezenți la ședință au votat pentru desemnarea domnului Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului, pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - începând cu data prezentei se deleagă domnul viceprimar Vîrlan Eduard să îndeplinească atribuțiile de Primar conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar.

Art.2 - Prezenta Hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local.

PREȘEDINTE DE ȘE ec.Grigore CRĂQCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar

Având în vedere solicitarea unui număr de opt consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar;

în temeiul Art.45 și 115 lit.b) din Legea 215/2001, văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, potrivit căruia majoritatea consilierilor locali municpali, respectiv......au votat pentru desemnarea unui viceprimar al

municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar

Hotărăște

Art.1 - începând cu data prezentei se deleagă domnul viceprimar ...............................să îndeplinească atribuțiile de Primar conferite prin Lege Primarului, până la alegerea unui nou Primar.

Art.2 - Prezenta Hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local

Semnături

  • 1. Vîrlan Eduard

  • 2. loniță Gheorghe

  • 3. Prutenu Costel Bogdan              ।

  • 4. Crăciunescu Grigore

  • 5. Mușat Constantin (7y          WT

  • 6. Persu Mihai \

  • 7. Bobeanu Maria

  • 8. Vețeleanu Ninel Eusebiu W /