Hotărârea nr. 93/2015

Hotarirea 93 - 28 mai 2015 - alegere presedinte de sedinta Grigore Craciunescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.93 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința etraordinară la data de 28 mai 2015, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Grigore Crăciunescu, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2015;

în temeiul art.45, alin.(l) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Grigore Crăciunescu, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv mai, iunie și iulie 2015.