Hotărârea nr. 92/2015

Hotarirea 92 - 28 mai 2015 - inlocuire presedinte de sedinta Gherghinaru Ion cu Craciunescu Grigore

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.92 privind înlocuirea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 28 mai 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri in funcție;

Având în vedere prevederea alin.(1) a art.35 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia președintele de ședință poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali in funcție, și ținând seama de inițiativa unui număr de 14 consilieri locali de înlocuire a domnului Gherghinaru Ion - ales președinte de ședință prin Hotararea Consiliului Local nr.45/2015 pe o perioadă de trei luni, inclusiv luna mai a anului în curs, cu domnul Grigore Crăciunescu ;

în temeiul art.35, 45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se înlocuiește din funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Gherghinaru Ion cu domnul consilier local Crăciunescu Grigore.