Hotărârea nr. 91/2015

Hotarirea 91 - 29 aprilie 2015 - mandatare reprezentant ADI SALUBRIZARE aprobare cotizatie

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.91

privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, pentru aprobarea cotizației municipiului pe anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 15094 din 23.04.2015 întocmit de Serviciul APL, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, să aprobe cotizația aferentă anului 2015 pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, în sumă de 46.141,00 lei;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr.204/2011 Consiliul Local a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu județul Vâlcea și cu localități din județ, în vederea înființării Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea;

Având în vedere că prin adresa nr.4/24.02.2015 înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr,7137/25.02.2015 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantul municipiului în Adunarea Generală să aprobe cotizația anuală, iar ulterior, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 11893 din 30.03.2015 a fost comunicat cuantumul cotizației aferent Municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv : 46.141,00 lei;

Luând în considerare prevederile prevederile art.17, alin.(2), lit.”k” coroborat cu cele ale art.22 alin.(1) din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea ;

în baza art. 36, alin.(2), lit.e), alin.(7), lit.c), art. 45, alin. (2) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, să aprobe cotizația aferentă anului 2015 pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, în sumă de 46.141,00 lei.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - ADI Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea ;

  • - Dlui Eduard Vîrlan.CONTRASEMNEAZĂ PtfNTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015