Hotărârea nr. 90/2015

Hotarirea 90 - 29 aprilie 2015 - mandatare reprezentant ADI APA Valcea pentru modificare statut


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


rama


HOTĂRÂREA NR.90

privind mandata rea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea modificării Statutului

Asociației și pentru semnarea Actului adițional nr.1 la acesta

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 15052 din 23.04.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune mandatarea domnului Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe modificarea Statutului Asociației și să semneze, în numele șî pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional nr.1, ce va fi încheiat și autentificat de un notar public;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.204/2011 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea și cu localități din județ, în vederea înființării Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, aprobându-se Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/2014 privind modificarea hotărârii mai sus menționată, a fost desemnat domnul Vîrlan Eduard, viceprimarul municipiului, să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea;

Ținând seama de adresa înregistrata la Primăria municipiului Rm.Valcea sub nr.11785/27.03.2015 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Valcea a solicitat includerea pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local mandatarea reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizarea Localităților din Județul Vâlcea să aprobe modificarea Statutului si să semneze actul adițional nr.1 la Statutul Asociației;

în aplicarea prevederilor art.34, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utitităti publice, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Virlan Eduard - reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Valcea cetățean român, născut la data de_____, în_____,

județul , domiciliat în ______, posesor al ______, eliberată de ______, CNP ______,

să aprobe modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Valcea și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional nr.1, ce va fi încheiat și autentificat de un notar public.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Consiliului Județean Vâlcea;

 • • domnului viceprimar Eduard Virlan;

 • • ADI pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea .
ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.90

privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea pentru aprobarea modificării Statutului Asociației și pentru semnarea Actului adițional nr.1 la acesta

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 15052 din 23.04.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune mandatarea domnului Eduard Vîrlan, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe modificarea Statutului Asociației și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional nr.1, ce va fi încheiat și autentificat de un notar public;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.204/2011 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea și cu localități din județ, în vederea înființării Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, aprobându-se Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/2014 privind modificarea hotărârii mai sus menționată, a fost desemnat domnul Vîrlan Eduard, viceprimarul municipiului, să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea;

Ținând seama de adresa înregistrata la Primăria municipiului Rm.Valcea sub nr.11785/27.03.2015 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Valcea a solicitat includerea pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local mandatarea reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizarea Localităților din Județul Vâlcea să aprobe modificarea Statutului si să semneze actul adițional nr.1 la Statutul Asociației;

în aplicarea prevederilor art.34, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităti publice, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Vîrlan Eduard - reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Valcea cetățean român, născut la data de 23.08.1967, în mun. Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.64, bl.S27, sc.A, ap.18, jud. Vâlcea, posesor al CI seria VX nr.404791, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 25.10.2010, CNP 1670823384208, să aprobe modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Valcea și să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional nr.1, ce va fi încheiat și autentificat de un notar public.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Consiliului Județean Vâlcea;

 • • domnului viceprimar Eduard Virlan;

 • • ADI pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea .

  PREȘEDINTE DE/ȘEDINȚ


  Ion GH


CONTRASEMNEAZĂ P^NTRlTbEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIUL jurist lon^OIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015