Hotărârea nr. 9/2015

Hotarirea 9 - 29 ianuarie 2015 - completare anexa la contract delegare SC PIETE PREST (parcari zona centrala)

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.9

privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.2O23 din 23.01.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

  • - radierea din lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului, concesionate către societatea PIEȚE PREST S.A. a parcărilor publice cu plată ce nu vor mai fi funcționale pe perioada derulării investiției « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea » ;

  • - completarea listei parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului cu : "Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian, tronsonul de la intersecția cu Splaiul Independenței și G-ral Magheru, până la magazinul Cozia - 26 de locuri" ; "Parcarea publică cu plată - strada Remus Bellu (vis-a-vis de Spitalul de Obstetrică -Ginecologie) - 46 de locuri"; "Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian nr.154 (latura de vest a Complexului Nord) - 36 de locuri";

  • - scutirea de la plata taxei de parcare pentru Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian, tronsonul de la intersecția cu Splaiul Independenței și G-ral Magheru, până la magazinul Cozia, pentru riveranii care dețin ecuson pentru parcare de reședință în zonă;

Văzând raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că prin hotărârea nr.244/2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, printre care și amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, iar prin hotărârea nr.372/23 decembrie 2010, Consiliul Local a aprobat completarea listei bunurilor din domneniul public și privat al municipiului, concesionate către societate, cu parcările realizate pe domeniul public și pe trama stradală din zona centrală a orașului;

Ținând seama de faptul ca în data de 12 ianuarie 2015 a fost închisă circulația auto pe tronsonul Căii lui Traian cuprins între intersecția cu Splaiul Independenței și intersecția cu B-dul Tudor Vladimirescu, aceasta fiind deviată pe străzile G-ral Magheru și Carol I în dublu sens, ceea ce a condus și va conduce, pe perioada derulării obictivului de investiții susmenționat, la nefuncționalitatea parcărilor amenajate în zona respectivă;

Luând în considerare adresa nr.761/19.01.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.2023/19.01.2015, prin care societatea Piețe Prest S.A. a solicitat transmiterea în administrare a parcării publice amenajată pe tronsonul din Calea lui Traian cuprins între intersecția cu Splaiul Independenței și intrarea în șantier, închis circulației, precum și a parcărilor de pe strada Remus Bellu (vis-a-vis de Spitalul de Obstetrică -Ginecologie) și Calea lui Traian nr.154 (latura de vest a Complexului Nord);

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se radiază din „Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEȚE PREST SA” - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010, parcările publice cu plată ce nu vor mai fi funcționale pe perioada derulării investiției "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea", prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Se completează anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.372/23.12.2010 - „Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului”, cu:

"Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian, tronsonul de la intersecția cu Splaiul Independenței și G-ral Magheru, până la magazinul Cozia - 26 de locuri";

"Parcarea publică cu plată - strada Remus Bellu (vis-a-vis de Spitalul de Obstetrică -Ginecologie) - 46 de locuri";

"Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian nr.154 (latura de vest a Complexului Nord) - 36 de locuri".

  • (2) Parcările publice enumerate la alin.(1) sunt identificate în planurile de situație -anexele nr.2, nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Consecință a prevederilor alin.(1), se completează „Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEȚE PREST S.A.” - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010.

Art.3. Pentru "Parcarea publică cu plată - Calea lui Traian, tronsonul de la intersecția cu Splaiul Independenței și G-ral Magheru, până la magazinul Cozia", identificată în planul de situație - anexa nr.2 la prezenta hotărâre, riveranii care dețin ecuson pentru parcare de reședință în zonă vor fi scutiți de la plata taxei de parcare.

  • Art .4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Dezvoltare Locală;

Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

Poliției Locale a municipiului;

Societății PIEȚE PRI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ/U GHEORGHE MIHĂILf SCH $1 z            — > x llfKI


fASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, â SECRETAR MUNICIPIU,

S /jurist Ion DIDOIU

Parcări publice care nu mai sunt funcționale pe perioada derulării investiției "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea",

Nr, crt.

Nr.

Inventar Piețe

Denumirea parcării

Valoare

-lei-

Suprafața

-mp-

Nr. locuri

1

DP00820

Parcare publică Magazinul Copiilor

134 251,53

1427

-

2

DP06332

Parcare tramă stradală Carol I

83 709,27

-

80

3

DP 06333

Parcare tramă stradală Regina Maria- magazinul Copiilor

12549,78

40

4

DP 06335

Parcare tramă stradală G-ral Magheru

66622,65

218

5

DP 06341

Parcare Scuar Mircea cel Bătrân

33843,22

30


sc*E