Hotărârea nr. 89/2015

Hotarirea 89 - 29 aprilie 2015 - insusire raport informare PUZ Goranu 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

MnunfflMnnraDnnnnnnHBfflii


HOTĂRÂREA NR.89

privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism reactualizare

PUZ Goranu 2

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 15033 din 22.04.2015 întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism reactualizare „PUZ Goranu 2”;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare faptul că pentru introducerea documentației de urbanism mai sus menționate în circuitul legal de avizare, însușirea sau respingerea prezentului raport este o etapă obligatorie așa cum prevede art. 57 din Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 de aprobare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - GM 010/2000 și ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2011 de aprobare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.36, alin.(2), art. 45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1« Se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism reactualizare „PUZ Goranu 2”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Urbanism;

 • - Consiliului Județean Vâlcea

  PREȘEDINTE DE^DINȚĂ, Ion

  / //!/

  CONTRASEMNEAZĂ ^ENTRUL^GALITATE, SECRETAR\MUNICIPIU, jurist loh DIDOIU1

  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM VÂLCEA

DIRECȚIA DE URBANISM

Nr.15033 din 22.04.2015


"RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII

PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA

DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

REACTUALIZARE P.U.Z. GORANU 2


Conform Legii 350/2001- art 46 - Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de cmplexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general.

Conform contractului de prestări servicii nr. 21367 din 26.06.2014 SC Joc Art S.R.L. - arh. Doina Negoi ta, documentația este in curs de elaborare si se afla in dezbatere publica.

Pentru elaborarea documentației de urbanism, conform contractului sunt prevăzute etape de elaborare asa cum prevede si Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al PUZ -GM 010/2000.

Documentația inițiala de urbanism PUZ GORANU 2 a fost aprobata prin H.C.L. nr. 63/2005. Conform prevederilor legale in vigoare, documentațiile de urbanism PUZ necesita reactualizări , la intervale de cca 5 ani daca prin hotărârile pentru aprobarea acestora nu au fost precizate termenele de valabilitate.

Limita zonei studiate prin prezenta documentație este de 124 ha , cu un mare potențial de dezvoltare.Zona poate beneficia de accese carosabile si pietonale dimensionate corespunzător, de configurarea unor loturi care sa permită amplasarea unor construcții bine orientate si insorite.

Conform prevederilor Ordinului nr. 2701 din 2010 si ale Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat prin HCL 96/31.03.2011, consultarea populației si implicarea publicului /cetățenilor interesati, organizarea dezbaterilor publice sunt etape obligatorii ce se desfasoara pe parcursul elaborării documentațiilor.

In vederea introducerii PUZ in circuitul legal de avizare (pentru obținerea avizelor si acordurilor prevăzute de lege ), insusirea sau respingerea prezentului raport este o etapa obligatorie,conform art.57 din HCL 96/2011.

Documentația de urbanism este publica si poate fi studiata pe site-ul primariavl.ro/urbanism/ PUZ in dezbatere.

Cetățenilor si publicului interesat li s-au adus la cunoștința ora, locația si data dezbaterilor publice atat prin mass-media (anunțuri in ziarele locale si pe pagina de internet a administrației), anunțuri afișate in locurile publice din zona studiata de către insectorii zonali si adrese transmise către proprietarii identificati.

ETAPE PARCURSE PENTRU ELABORAREA SI REACTUALIZAREA P.U.Z.

Pana in prezent, au fost parcurse următoarele etape:

 • - suportul topografic a fost întocmit de SC INTELIGIS SRL si pus la dispoziție elaboratorului.

 • - studiul geotehnic a fost predat de către elaborator

 • - a fost întocmit studiul de oportunitate in baza caruia a fost emis avizul de oportunitate nr.22 din 01.09.2014

 • - a fost emis certificatul de urbanism nr. 1214/29108/22.09.2014 in care sunt specificate toate avizele si acordurile necesare aprobării documentației de urbanism.

 • - au fost intocmite propunerile de reglementari urbanistice - zonificare funcționala, suprapunerea tramei stradale pe ortofotoplan in vederea organizării dezbaterilor publice.

Pe parcursul elaborării documentației au avut loc 2 dezbateri publice, organizate in 26 ianuarie 2015 si 24 martie 2015.

Principala disfunctiune in zona studiata o reprezintă trama stradala existenta care este haotica precum si lotizările neconforme realizate tara respectarea legislației specifice.

Majoritatea străzilor rezultate ca urmare a unor lotizări nu respecta gabaritele prevăzute de lege, multe din acestea nu permit accesul mijloacelor PS1 sau a ambulantelor.

Dezbaterea I - 26 ianuarie 2015:

Au participat 19 cetateni din zona studiata, elaboratorul documentației de urbanism - arh. Doina Negoita si ing. Florin Viju pentru partea de drumuri si sistematizare a zonei.

In general, proprietarii terenurilor din zona studiata sunt nemulțumiți de faptul ca se propune o trama stradala care afecteaza proprietățile.

Discuțiile au fost purtate cu dificultate, majoritatea cetățenilor nu doresc realizarea unor drumuri noi sau dezvoltarea tramei stradale care sa permită o dezvoltare urbanistica de calitate, armonioasa a zonei.

Procesul verbal (anexat in copie) a fost scris in registrul unic al documentelor - RUD 178/08.08.2014 si sunt nominalizati toti cetățenii care au participat la dezbaterea publica.

Tuturor cetățenilor interesati li s-a comunicat sa transmită opiniile in scris, insolite de actele de proprietate.

Astfel, după data de 26 ianuarie pana la 24 matie 2015 au fost primite un număr de 39 înscrisuri cu opinii din partea cetățenilor, care au fost transmise elaboratorului pentru studiere si preluarea acestora, daca este cazul, conform prevederilor legale in vigoare.

Dezbaterea II - 24 martie 2015

Ca urmare a studierii de către elaborator a opiniilor primite din partea cetățenilor cu privire la trama stradala propusa, documentația a fost completata si modificata fiind prezentata in data de 24 martie 2015. La dezbatere au participat 31 de cetateni din zona Goranu, menționați in procesul verbal scris in registrul unic al documentelor-RUD 178/08.08.2014.

Elaboratorul a prezentat modificările survenite ca urmare a înscrisurilor primite din partea cetățenilor ca urmare a primei dezbateri publice, dar si de aceasta data o parte a proprietarilor nu sunt de accord cu trama stradala propusa, părerile au fost impartite menționând ca aceste drumuri .

O parte a cetățenilor ( Constantin Mirela, Dobrescu Silvia, Preduca Elena) au specificat ca sunt de accord cu traseele propuse pe terenurile proprietate, cu expropriere pentru cauza de utilitate publica conform prevederilor legale.

După a 2-a dezbatere publica au mai fost primite 6 sesizări care au fost transmise elaboratorului, care si-a exprimat punctul de vedere prin adresa nr 14720 din 21.04.2015 anexata in copie.

In conformitate cu prevederile Metodologiei de Elaborare si Conținutul Cadru al planului Urbanistic de Zona - GM 010/2000, introducerea in documentație a propunerilor se face de către elaborator, numai după ce acestea au fost supuse deliberării Consiliul Local.

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările si completările ulterioare art 31A1:

 • (1) Dreptul de construire se acorda potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.

 • (2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice și echipamentelor tehnice necesare funcționării coerente a zonei.

 • (3) în cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura și parametrii zonei proiectați prin documentațiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, respectiv a evidențelor de carte funciară.

Punctul de vedere a structurii de specialitate

Terenul aferent tramei stradale propuse prin documentația de urbanism, atat arterele de circulație noi cat si supralargirea celor existente subdimensionate , va fi supus exproprierii pentru cauza de utilitate publica , unde este cazul, conform prevederilor legale in vigoare - Legea 255 din 14.12.2010 cu modificările si completările ulterioare.

Elaboratorul documentației va prezenta suprafețele de teren proprietate privata ce sunt afectate de trama stadala propusa, cu propuneri de expropriere si/sau transfer de proprietate.

Se vor prezenta consecințele economice, categoriile de costuri ce vor fi suportate de către investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina administrației publice locale, care vor fi precizate in documentația de urbanism si vor fi aduse la cunoștința Consiliului Local pentru insusire sau respingere.

Prezentul raport insottt de punctul de vedere al elaboratorului face parte integranta din hotarare.

Raportul va fi dat publicității atat pe pagina de internet a primăriei cat si in monitorul oficial.

Următoarele etape preconizate in elaborarea PUZ :

Organizarea celei de-a 3-a dezbateri publicice in luna mai, după analizarea si preluarea recomandărilor primite din partea cetățenilor, a publicului interesat, prezentarea categoriilor de costuri ce vor fi suportate de către investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina administrației publice locale;

întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor si acordurilor (30 iunie 2015)

 • - obținerea avizelor si acordurilor - termen estimat 30 septembrie 2014

redactarea finala a documentației de urbanism - funcție de obținerea tuturor avizelor si acordurilor prevăzute de lege - 1 luna de la data obținerii tuturor avizelor si acordurilor

 • - avizarea documentației finale de către CTUAT

 • - APROBAREA documentației de către Consiliul Local - funcție de obținerea tuturor avizelor si acordurilor prevăzute de legislația in vigoare, pana cel târziu 31.12. 2015 conform actului adițional.