Hotărârea nr. 88/2015

Hotarirea 88 - 29 aprilie 2015 - aprobare concesiune doua terenuri

ROMÂNIA

Județul vâlcea MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.88

privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionarii directe a acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 14962 din 22.04.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a două suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acestora;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr,2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 6,80 m.p. (rot.), situat în b-dul Tineretului nr.14, blocul S2, sc.B, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 6,80 m.p., pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. -echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 6,80 m.p. (rot.) vor fi suportate de către concesionar.

 • Art .2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,50 m.p. (rot.), situat în str. Știrbei Vodă nr.7 (fost sediu CEZ), identificat în planul de situație, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 3,50 m.p., pentru proprietarul spațiului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 3,50 m.p. (rot.) vor fi suportate de către concesionar.

 • Art.3. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractele de concesiune directă pentru suprafețele de teren prevăzute la art.1 și 2.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.

PRESEDINTE^^SEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ J^ENTRUlEGALITATE,

ION GH


SECRETAR. MUNICIPI jurist loivDIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015


PLAN DE SITUAȚIE - Sc. 1: 500

LEGENDA

~ .APARTAMENT STUDIAT

TLZZ ACCES DIN EXTERIOR PROPUS FAȚADA NORD

NOTA

SUPRAFAȚA DE TEREN CE SE VA CONCESIONA ESTE DE :


(6,20 x 1.20) - (Ojjfi


Jj20 - trotuar bloc) = 6,72 mp


/^1/mJr«     EwlflH 1w 1           x

------ ------- f                  rra t^->*,Tfgf[wrTTiiari_________v________________ _ _

SPECIFICAȚIE INUMJ^                      /^MfclNTA

REFERAT / EXPERTIZA    NR./DATA

VERIFICATOR !

VERIFICATOR                       %X_________

EXPERT                          '

1 .. . - ■'.< -■ ■

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA 5SS»

r<vș''\ . V

!)ya|wD.£o«j;, ..

BENEFICIAR: nuxANDA o Arsa a-marba RM.VALCEAMUL TnttffiTULUl,NR.14^LS21SC3^P ^PARÎW

PR. NR:

72015

BUSOI lUIIH/M     rih'V^’I’SL

Blidari, Com. GOk

SPECIFICAȚIE

SEF PROIECT

|nume

TITLU PROIECT

ACCES OH EnHOflffi SALCOH E0STW9 MOURCAffl NTEWtMflE PT. 3CHM«i«TWIt M AFARTWBiT INGAMEIESTONATOUNE

FAZA

jarh. Mlhaela Popescu

i

,'ț l •

11:500

C.U,

PROIECT AT     jartt. Mlhaela Popescu

r;' j '

DATA

TITLU PLANȘA

PLANȘA

«DESENAT      jt®h. MShaȘ Bwsoî

02.2015

PLAN DE SITUAȚIE

A2 ........


7-=:v- ..A. Gard plasa pe postament de beton

 • —r- - Gard beton

 • -■Z ■» Gard din metal pe postament de beton Amplasament studiat S= 2279 mp Scara de acces care se desființează

  DETALIU SCARA         J  'V.


  NUME


  Scara de acces nou propusa

  Amplasare firma

  Spațiu public propus pentru concesionare

  S » 3,50 mp


  Amprenta parterspatiu Policlinica Victoria  SEMNĂTURĂ


  CERINȚA


  ''DUAL DE ARHITECTURA

  C' DOINA NEGOITA

  2724630127____________


  NUME


  SEMNĂTURĂ


  I □ □o


  Scara:

  1:500  Doina Negoita

  ~~ Doina Negoita stg. Ana Popescu


  Data:

  03.2015


  Titlu proiect:                               ,

  AMENAJARE SPA1   XISTENT Șl

  AMPLASARE FIRMĂ


  Titlu planșa:

  PLAN DE SITUAȚIE PROPUS


  Planșa nr.

  A