Hotărârea nr. 87/2015

Hotarirea 87 - 29 aprilie 2015 - completare atributii comisie sociala

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.87

privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 212/60/2008, modificată de hotărârea nr. 179/28/2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 15292 din 24.04.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea și completarea art. 2 din hotărârea nr. 212/60/2008, astfel cum a fost modificată de hotărârea nr. 179/28/2012 referitoare la constituirea comisiei sociale de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor sociale, în sensul stabilirii atribuțiilor comisiei sociale;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că în inventarul bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului, pe lângă locuințele sociale se află înregistrate un număr de 18 locuințe din fondul vechi de stat, care nu au fost cumpărate de către chiriași, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr.85/1992, republicată, fie din motive financiare, fie datorită faptului că în aceeași locuință există mai multe contracte de închiriere pe una sau două camere din locuința respectivă; având în vedere că unul dintre chiriașii aflați în această situație, doamna Nedelcu Maria Alexandra, a solicitat, cu adresa nr. 9043/10.03.2015, extinderea spațiului de locuit de la una la două camere în apartamentul în care locuiește în prezent, ca urmare a disponibilizării unei camere prin evacuarea în data de 10.03.2015 a foștilor chiriași pentru neplata chiriei, solicitare ce a fost supusă analizei comisiei sociale, care a considerat că nu are competența legală conferită de hotărârea mai sus menționată, propunând completarea de către Consiliul Local a atribuțiilor acestei comisii sau constituirea unei alte comisii;

în temeiul Legii nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 22 de voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se modifică și se completează art. 2 din hotărârea nr. 212/60/2008, astfel cum a fost modificată de hotărârea nr. 179/28/2012, care va avea următorul conținut:

"Art. 2 Comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor sociale, prevăzută la art. 1, îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) analizează cererile de locuințe sociale și documentele anexate de solicitanți, stabilind punctajul fiecărui solicitant;

 • b) prezintă spre aprobare Consiliului Local lista solicitanților care au acces la locuințele sociale, în ordinea de prioritate stabilită, precum și a celor care nu îndeplinesc condițiile de acces la o locuință socială;

 • c) analizează documentele solicitanților înscriși în lista de priorități, aprobată de Consiliul Local, în vederea alcătuirii listei de repartizare a locuințelor sociale;

 • d) prezintă spre aprobare Consiliului Local lista de repartizare a locuințelor sociale;

 • e) analizează solicitările privind extinderea spațiilor de locuit formulate de către titularii contractelor de închiriere a locuințelor sociale;

 • f) repartizează locuințele sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere;

 • g) soluționează cererile de extindere, precum și cererile de repartizare, după caz, a camerelor râmase disponibile din locuințele aparținând fondului vechi de stat. Repartizarea camerelor râmase disponibile se va efectua în ordinea listei de priorități a solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, aprobată de către Consiliul Local”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală.

  PREȘEDINTE ION

  77                       '

  CONTRASEMNEAZAPENT^U LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist loh DIDOIu

  4 1                                   /

  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015