Hotărârea nr. 86/2015

Hotarirea 86 - 29 aprilie 2015 - transmitere terenuri in folosinta SC PIETE PREST SA

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.86

privind transmiterea unor terenuri în folosința către S.C. PIEȚE PREST S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.15136 din 23.04.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune transmiterea în folosință către societatea PIEȚE PREST S.A., în perioada 01.06.2015-30.09.2015, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 11301/25.03.2015, prin care societatea PIEȚE PREST SA a solicitat transmiterea în folosință, în perioada iunie - septembrie 2015, a unor suprafețe de teren necesare realizării activității de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, respectiv utilizarea lor ca spații pentru comercializarea pepenilor;

Ținând seama de faptul că în perioada verii numărul producătorilor agricoli de pepeni care doresc să-și comercializeze marfa în piețele municipiului este foarte mare, astfel încât capacitatea rezervată acestei activități în piețele existente este insuficientă, și din necesitatea identificării altor spații care să poată primi această destinație;

în temeiul prevederilor art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

înrunind votul unanim al membrilor Consiliului local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință, către societatea PIEȚE PREST S.A., în perioada 01.06.2015-30.09.2015, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni, după cum urmează:

 • > Bulevardul Pandurilor - lângă pasajul CFR - 8 locuri, conform anexei nr.1 ;

 • > Parcarea auto de pe strada Remus Bellu-vis-â-vis de Maternitate - 3 locuri, conform anexei nr.2;

 • > Intersecția Lucian Blaga - bd. Tineretului - parcare bloc A11/1 - 2 locuri, conform anexei nr.3;

 • > Parcare Strada Rapsodiei - 2 locuri, conform anexei nr. 4;

 • > Parcare Sala Sporturilor - 3 locuri, conform anexei nr.5;

 • > Strada Petrișor - lângă Complexul Comercial Petrișor - 3 locuri, conform anexei nr.6;

 • > Strada Maior V, Popescu - bloc P2 - 2 locuri, conform anexei nr. 7;

 • > Strada Nicolae Titulescu - lângă dispeceratul ETA Nord - 2 locuri, conform anexei nr.8 ;

 • > Strada Mihai Viteazul la blocul 6 (zona garajelor) - 6 locuri, conform anexei nr. 9;

 • > Parcare Baza de Agrement Ostroveni - 2 locuri, conform anexei nr. 10.

 • A rt.2. Societatea PIEȚE PREST S.A. va asigura salubrizarea locurilor de vânzare a pepenilor prin amplasarea și ridicarea recipienților de deșeuri, urmărind o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de comercializare.

 • A rt.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

 • - societății PIEȚE PREST S.A.

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI t     RAMNICU VÂLCEA

  DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

  BENEFICIAR:

  MUNICIPIUL

  RAMNICU VALCEA

  Proiect nr.

  Specificație

  Numele el prenumele

  Semnătură

  Scara

  1:500

  Titlu proiect

  AMPLASAMENT PADOCURI PEPENI BULEVARDUL PANDURILOR

  Faza:

  Aprobat

  dgi Ion Matei

  Verificat

  Data 04.2015

  Titlu planșa PLAN DE SITUAȚIE

  PI. nr.

  1

  Tehnoredactat

  Ing. Crietina lllescu  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI --------.     RAMNICU VALCEA DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

  BENEFICIAR:

  MUNICIPIUL

  RAMNICU VALCEA

  Proiect nr.

  Specificație

  Numele ei prenumele

  Semnătură

  Scara

  1:500

  Titlu proiect                                                         /

  AMPLASAMENT PADOCURI PEPENI STRADA LUCIAN BLAGA, BL

  Faza:

  Aprobat

  Glgl Ion Matei

  Verificat

  Data 04.2015

  Titlu planea PLAN DE SITUAUE

  PI. nr.

  3

  Tehnoredactat

  Ing. Cristîna lllescu


  ui


  CP


  BLOC


  CP  sc“B


  PLATF. BETON  PLATF. BALAST


  PL


  BLOC D1-1


  R A M N I C U

  DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA


  Specificație

  Numele el prenumele

  Semnătură

  Aprahnt

  Giql Ion Matei

  Verificat

  Scara

  1:500

  Tehnoredactat

  ing. Cristina llleecu


  PLATF. BALAST


  PLATF. BALAST


  Data 04.2015

  BENEFICIAR:

  MUNICIPIUL

  RAMNICU VALCEA

  Proiect nr.

  Titlu proiect AMPLASAMENT PADOCURI PEPENI

  STRADA RAPSODIEI

  Faza:

  Titlu planșa PLAN DE SITUARE

  PI. nr.

  4  B—DUL NICOLAE BALCESCU


  Cff


  RAMPA |


  parcare

  AS


  Speclfic°t|e

  Aprobat _ | Verificați


  &Ș7546


  CP


  CP


  CP


  JARDINIERA


  PEN1RU RNERt»  __—

  **”’** municipiul r A M N I C u V


  ARIA MUNICIPIULUI R AM N I CU V A L C E A

  DEZVOLTARE LOCALA


  PRIM


  Faza'-


  direcția


  ț^agnqqtura


  răă w Mțu»--


  Scara

  l 1:500

  Toata

  4 04-2015


  %&ls*MENT padocuri Wgi^ wcolaE B^ga^


  *** PLAN «


  Tahnoredoctat]^


  Cristlna


  PI. nr.

  5  PDT


  VILA H


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI R AM N I CU V ALCE DIRECȚIA DEZVOLTARE


  locala


  ^NERCIAR:


  MUNICIP|UL


  ton Motel


  **ttu proiect


  padoo-,


  pepeni


  ^2* petrisor


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI - - ..       RAMNICU VALCEA

  DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

  BENEFICIAR:

  MUNICIPIUL

  RAMNICU VALCEA

  Proiect nr.

  Specificație

  Numele el prenumele

  Semnătură

  Scara 1:500

  Titlu proiect AMPLASAMENT PADOCURI PEPENI

  STRADA MAIOR V. POPESCU - GARA

  Faza:

  Aprobat

  Gigl Ion Matei

  Verificat

  Data 04.2015

  Titlu planșa PLAN DE SITUAȚIE

  PI. nr.

  7

  Tehnoredactat

  îng. Crlstlna llleecu

  Specificație

  Numele si prenumele

  Semnătură

  Scara

  1:500

  Titlu proiect

  AMPLASAMENT PADOCURI PEPENI STRADA OSTROVENI - BAZA DE AGREMENT

  Faza:

  Aprobat

  Giql Ian Matei

  Verificat

  Data

  04.2015

  Titlu planșa PLAN DE SITUAȚIE

  PI. nr.

  10

  Tehnoredactat

  inq. Cristlna lllescu