Hotărârea nr. 85/2015

hotarirea 85 - 29 aprilie 2015 - inventariere artere de circulatie in domeniul public

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Mun icipiul Râmnicu vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.85

privind inventarierea unor artere de circulație în domeniul public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 15.202 din 23.04.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a două artere de circulație, respectiv intrarea Cărbunari și intrarea Alexandru Dumitru Colțești, precum și completarea, pe cale de consecință, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze econom ico-socia le; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 8922/2015, prin care un grup de locuitori, proprietari ai unor imobile locuințe și terenuri aferente, situate în Râmnicu Vâlcea, Intrarea Cărbunari, a solicitat clarificarea situației juridice a acestei artere de circulație, care, anterior primirii acestei denumiri a făcut parte din strada Dealul Malului, precum și adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 10228/2015, prin care d-l Văduva Ion Bogdan, proprietar al imobilului situat pe intrarea Alexandru Dumitru Colțești nr.19 (fost Lespezi nr. 34 H), a solicitat inventarierea acestei străzi în domeniul public, astfel încât toți locuitorii să poată beneficia de serviciile de utilități publice ;

Ținând cont de faptul că, în urma verificării situației juridice a terenurilor din zona respectivă, adiacente celor două artere de circulație, precum și a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, a rezultat că cele două artere de circulație a căror inventariere se solicită nu sunt cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, iar amplasamentul lor nu afectează proprietățile private din zonă ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului artera de circulație Intrarea CĂRBUNARI, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Dealul Malului, având suprafața de 2.818 m.p. și valoarea de 126.810 lei (45 lei/mp x 2.818 mp).

 • (2) Artera de circulație menționată la alin.(1) este identificată în planul de situație, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului artera de circulație Intrarea Alexandru Dumitru Colțești, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Cartier Goranu, având suprafața de 2.303 m.p. și valoarea de 41.454 lei (18 lei/mp x 2.303 mp).

 • (2) Artera de circulație menționată la alin.(1) este identificată în planul de situație, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Consecință a prevederilor art.1 și 2, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Urbanism.

  președințeWședjnță,

  ION

  / / / / ui         ___ \

  (/   CO J M i

  W

  CONTRASEMNEAZĂ P^NTRUL^GALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015