Hotărârea nr. 84/2015

hotarirea 84 - 29 aprilie 2015 - aprobare rezultate active fixe corporale

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.84

privind rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 28.02.2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.221353 din 23.04.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate în patrimoniul Municipiului Rm, Valcea la data de 28.02.2015, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării, de către serviciul de specialitate, conform normelor legale în vigoare, precum și aprobarea reevaluării construcțiilor rămase nereevaluate până la data de 30.06.2015 cu indicii de inflație;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr,4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Ordinului 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Valcea la data de 28.02.2015, conform anexelor nr.1 - 8 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării, de către serviciul de specialitate, conform normelor legale in vigoare, urmând ca aceste rezultate să fie comunicate concesionarilor prin grija Direcției Dezvoltare Locală, în vederea întocmirii unor acte adiționale la contractele de concesiune.

Art.3. Se aprobă reevaluarea construcțiilor rămase nereevaluate până la data de 30.06.2015 cu indicii de inflație.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală.

  PREȘEDINTEX^SEDINTj» ION GH^GfemiAR^oMj / //fîH //*

  yZ'/'            Xz^/cipî

  CONTRASEMNEAZA^ENTRlbLEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist lorbDIDOIU 1

  ^7 \ ।                           /

  arf )S f                                      /

  v// /V Jf                                      /

  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015
  MUNICIPIUL RM VALCEA


APROBAT          /

Ordonator de credite;            OCNSlLHHJJi :. -■

SITUAȚIA diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PUBLIC care NU se amortizează

Gestiunea : 4.1 Gestiunea Construcții la data : 28/02/2015

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificatie din Catalog

Anul si luna intrării in patrim./ ultimei reeval.

Valoarea de înregistrare in contab. - lei-

Indicele preturilor de consum total

Reevaluare conform indice preț consum - lei -

Reevaluare modernizări + ajustări - lei -

Valoarea de înregistrare in contab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat in contabilitate la data reevaluării - lei -

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

IMOBIL STR

CAROLI

11001

1.6.4

2011-9

332,909.00     1.0000

0.00

-54,449.50

278,459.50

-54,449.50

Total grupa 1

332,909.00

0.00

-54,449.50

278,459.50

-54,449.50

Total GESTIUNE:

332,909.00

0.00

-54,449.50

278,459.50

-54,449.50


Președintele comisiei de inventariere

SA*         )


MUNICIPIUL RM VALCEA


APROBAT


Ordonator de credite

SITUAȚIA diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PUBLIC care NU se amortizează

Gestiunea : DP - Primărie clădiri date in adminis (212.01.04) la data : 28/02/2015

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de ciasificatie din Catalog

Anul si luna intrării in patrim./ ultimei reeval.

Valoarea de înregistrare in contab. - lei -

Indicele preturilor de consum total

Reevaluare conform indice preț consum - lei -

Reevaluare modernizări + ajustări - lei -

Valoarea de înregistrare in contab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat in contabilitate la data reevaluării - lei -

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

Complex Sportiv 1 MAI pavilion central                              DP06178      1.6.2.       2012-4       4,747,922.94     1.0000          0.00   -377,061.79     4,370,861.15      -377,061.79

Complex Sportiv 1 MAI sectoare atletism                            DP06179      1.6.2.       2012-4          56,060.08     1.0000          0.00     -7,685.08        48,375.00        -7,685.08

Complex Sportiv 1MAI împrejmuire                               DP06180      1.6.2.       2012-4         721,501.28     1.0000          0.00     -5,165.03      716,336.25        -5,165.03

Complex Sportiv 1MAI pistă olimpică                               DP06181      1.6.2.       2012-4         304,593.42     1.0000          0.00     -3,738.73       300,854.69        -3,738.73

Complex Sportiv 1 MAI teren fotbal                                 DP06182      1.6.2.       2012-4         305,715.96     1.0000          0.00     -1,079.38      304,636.58        -1,079.38

Compex Sportiv 1MAI tribună                                    DP06183      1.6.2.       2012-4       2,477,367.63    1.0000          0.00   -323,557.63     2,153,810.00     -323,557.63

Complex Sportiv 1 MAI Fgib msalaă box                           DP06184      1.6.2.       2012-4         724,103.76     1.0000          0.00    -13,119.76      710,984.00       -13,119.76

Complex Sportiv 1MAI sală atletism                                DP06185      1.6.2.       2012-4       4,528,091.26     1.0000          0.00    -30,520.36     4,497,570.90       -30,520.36

Complex Sportiv 1MAi centrală termică                             DP06186      1.6.2.       2012-4        2,343,815.98     1.0000          0.00   -131,866.98     2,211,949.00      -131,866.98

Magazie Poliția LOCALA                                         DP06202      1.6.4       2011-10         46,484.00    1.0000          0.00        -42.10       46,441.90           -42.10

Sală pregătire fizică Poliția LOCALA                                DP06203      1.6.4        2011-10        107,220.00     1.0000          0.00     -1,117.51       106,102.49        -1,117.51

Clădire sedii partide politice CLT 94-96                             DP06206      1.6.4        2011-10         47,418.00     1.0000          0.00     -1,504.25        45,913.75        -1,504.25

Clădire birouri Poliția LOCALA                                     DP6204       1.6.4        2011-10        249,180.00  ' 1.0000          0.00    -12,146.52       237,033.48       -12,146.52

Total grupai                                 16,659,474.31                      0.00   -908,605.12    15,750,869.19      -908,605.12

Total GESTIUNE:                                 16,659,474,31                      0.00   -908,605.12    15,750,869.19      -908,605.12

Conducătorul compJfinanciar contabil

MUNICIPIUL RM VALCEA


APROBAT


Ordonator de credite

SITUAȚIA diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PUBLIC care NU se amortizează

Gestiunea : DP - ADP ZOO(212.01.06) la data : 28/02/2015

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificatie din Catalog

Anul si luna intrării in patrim./ ultimei reeval.

Valoarea de înregistrare in contab.

- lei -

Indicele preturilor de consum total

Reevaluare conform indice preț consum - lei -

Reevaluare modernizări + ajustări - lei -

Valoarea de înregistrare in contab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat in contabilitate la data reevaluării - lei -

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

Bazin apă dulce adulți

DP01143

1.6.2.

2012~4

306,252.41

1.0000

0.00

-1,493.56

304,758.85

-1,493.56

Bazin apă dulce copii

DP01144

1.6.2.

2012-4

296,239.38

1.0000

0.00

-7,020.25

289,219.13

-7,020.25

Bazin apă sărată 1

DP01145

1.6.2.

2012-4

253,554.65

1.0000

0.00

-4,886.94

248,667.71

-4,886.94

Bazin apă sărată 2

DP01146

1.6.2.

2012-4

285,319.42

1.0000

0.00

-436.82

284,882.60

-436.82

Bucătărie de vară - grătare

DP01147

1.6.2.

2012-4

11,981.91

1.0000

0.00

-3,937.19

8,044.72

-3,937.19

Cabine dezbrăcat

DP01155

1.6.2.

2012-4

17,197.62

1.0000

0.00

-233.71

16,963.91

-233.71

Pistă popice

DP01297

1.6.2.

2012-4

24,267.49

1.0000

0.00

-1,447.31

22,820.18

-1,447.31

Teren Sport cu împrejmuire

DP01340

1.6.2.

2012-4

184,311.09

1.0000

0.00

-4,335.96

179,975.13

-4,335.96

Adăpost vulpi

DP06556

1.2.7.

2011-7

74,873.61

1.0000

0.00

-6,667.99

68,205.62

-6,667.99

Adăpost cerb lopatar

DP06557

1.2.7.

2011-7

87,362.50

1.0000

0.00

-117.61

87,244.89

-117.61

Adăpost struț                                                   DP06558      1.2.7.       2011-7

Adăpost jaguar                                                 DP06560      1.2.7.       2011-7

Adăpost urs tibetan                                               DP06562      1.2.7.       2011-7

Adăpost cerb carpatin                                           DP06565      1.2.7.       2011-7

Adăpost oaie cu coamă                                        DP06566     1.2.7.      2011-7

Adăpost lamă                                                DP06567     1.2.7.      2011-7

Adăpost ponei                                                  DP06568      1.2.7.       2011-7

Adăpost căprioară                                              DP06569      1.2.7.       2011-7

Adăpost zebră                                                  DP06570      1.2.7.       2011-7

Adăpost maimuțe                                             DP06571      1.2.7.      2011-7

Adăpost reptile șl aquarium                                        DP06572      1.2.7.       2011-7

161,238.32

115,008.78

113,031.42

50,789.89

47,985.02

56,553.67

52,930.71

46,271.39

65,960.72

539,907.20

557,646.18

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-30,206.85

-1,691.56

-3,550.77

-1,626.44

-100.42

-995.94

-811.39

-588.55

-1,806.96

-201,636.01

-219,374.99

131,031.47

113,317.22

109,480.65

49,163.45

47,884.60

55,557.73

52,119.32

45,682.84

64,153.76

338,271.19

338,271.19

-30,206.85

-1,691.56

-3,550.77

-1,626.44

-100.42

-995.94

-811.39

-588.55

-1,806.96

-201.636.01

-219,374.99

c

1 B

I C

D I

1 I

2 I

3=1x2    |

4

5=1+3+4    |

6=5-1

Voliere păsări răpitoare

DP06573

1.2.7.

2011-7

99,920.59

1.0000

0.00

-1,237.73

98,682.86

-1,237.73

Voliere păsări domestice

DP06574

1.2.7.

2011-7

140,441.38

1.0000

0.00

-2,114.01

138,327.37

-2,114.01

Carantină

DP06575

1.2.7.

2011-7

126,693.07

1.0000

0.00

-23,896.40

102,796.67

-23,896.40

Bucătărie

DP06576

1.2.7.

2011-7

93,929.28

1.0000

0.00

-47,689.24

46,240.04

-47,689.24

Clădire cursuri educative

DP06578

1.2.7.

2011-7

281,827.59

1.0000

0.00

-11,960.27

269,867.32

-11,960.27

Cabinet veterinar

DP06579

1.2.7.

2011-7

283,185.30

1.0000

0.00

-47,513.72

235,671.58

-47,513.72

Fanar șl magazie

DP06580

1.2.7.

2011-7

103,053.59

1.0000

0.00

-15,970.99

87,082.60

-15,970.99

Alei zoo Ostroveni

DP06583

1.2.7.

2011-7

20,824.05

1.0000

0.00

-1,870.42

18,953.63

-1,870.42

Loc joacă zoo Ostroveni

DP06584

1.3.7.1.

2011-7

71,886.79

1.0000

0.00

-11,279.34

60,607.45

-11,279.34

Total grupa 1

4,570,445.02

0.00

-656,499.34

3,913,945.68

-656,499.34

Total GESTIUNE :

4,570,445.02

0.00

-656,499.34

3,913,945.68

-656,499.34

■ MUNICIPIUL RM VALCEA $73     /£>


SITUAȚIA


APROBAT            ------

Ordonator de credite         -

- ■-■ •      •. A;î? -.pJ’iLL'l ‘. •. A' '

2^. ai. 2c/5

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PUBLIC care NU se amortizează

Gestiunea : DP - ETA - bunuri(212.01.03) la data : 28/02/2015

Denumire activ fix corporal

Număr

Cod de

Anul si

Valoarea de

Indicele

Reevaluare

Reevaluare

Valoarea de

Diferente din

inventar

clasificatie

luna

înregistrare in

preturilor

conform

modernizări

inregistrare in

reevaluare de

din Catalog

intrării in

contab.

de

indice preț

+

contab.

înregistrat in

patrim./

- lei -

consum

consum

ajustări

actualizata

contabilitate la

ultimei

total

- lei -

- lei -

(reevaluata)

data reevaluării

reeval.

- tei -

- lei -

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

Statie autobuz ACF Biserică

DP00173

1.3.1.1.

2012-4

858.70

1.0000

0.00

-95.68

763.02

-95.68

-----. —---------------------------------------.—---

------------

—--------

---,---

------------------

Statie autobuz Romarta

DP00175

1.3.1.1.

2012-4

2,995.48

1.0000

0.00

-404.10

2,591.38

-404.10

- ------------------—------------- . ---------- ...---------------

--—-------——

-------

----—-----

-----------—

—------

------------

-- - - -----------

Statie autobuz Pol Comunitară

DP00176

1.3.1.1.

2012-4

4,954.28

1.0000

0.00

-6.76

4,947.52

-6.76

--------—------- ------------------------------------------—

——---

----------

--------

----

— - , . —-------------

Clădire casierie

DP04838

1.3.1.

2013-7

34,026.96

1.0000

0.00

-4,699.36

29,327.60

-4,699.36

----- --------------------------------------------

------------

------

.----

------—------

— ..... —.--------

Grup exploatare auto

DP04839

1.3.1.

2012-4

503,222.72

1.0000

0.00

-331,087.56

172,135.16

-331,087.56

-----------------—------- -----------—-------

-----

---—.------------

—.--------

---—--

---------

—-------

----------

-----------.---------

Hală reparații auto

DP04840

1.3.1.

2013-7

2,071,453.08

1.0000

0.00

-97,971.09

1,973,481.99

-97,971.09

---— -r-------------------------- -------------_

-------------

---— —---

------—...^---

-----------

-----------

...----------

Hală reparații și revizii auto

DP04841

1.3.1.

2013-7

1,275,745.12

1.0000

0.00

-7,793.14

1,267,951.98

-7,793.14

---------„..----------------------------- .. ------------

---—-----

•—--

-------------'—.---

-------

---—™— -. —----

Magazie materiale

DP04842

1.3.1.

2013-7

45,608.68

1.0000

0.00

-3,898.55

41,710.13

-3,898.55

--———----—----------------------------- ----------- --- —

-----------.

------------

-----—-

— . --------------

—---—------

— -------------

------ ---------- •--

Statie spălare auto - constr.

DP04843

1.3.1.

2012-4

427,613.03

1.0000

0.00

-110,018.83

317,594.20

-110,018.83

— -.------- .------------------------- ------.....----------.... ——

------------...----

-----

--—--

-----------

--------------

--,------- —

----------------

-----— ... - ---------

Statie autobuz Buridava

DP06089

1.3.1.1.

2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

------------......----------—--------------_-------------------....

-----------

-----------—

----------

------

-----------

----------------

--------

----------------------

-------------------- - —

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN ITA

DP06090

1.3.1.1.

2012-12

40,115.88

1.0000

0.00

-32,789.04

7,326.84

-32,789.04

--------- ------- -------- • ------- • - - -- .......... ' .......... • • - -

.... ------.. .. .. _

----..---

-------- --------—

---- --------

— -----------------

----------------

— _ . _ . ....------

-..... - - — -----

STATIE AUTOBUZ - GARA RIURENI

DP06091

1.3.1.1.

2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

-------------- ....---- -------------------------- S .  _.    . . .     -- ---

--

— .............--

---------.

------—........

— . -. ------

.. ---------------

- - ------------------

------------------------

---- ... ..

STATIE AUTOBUZ FABRICA DE OXIGEN

DP06092

1.3.1.1.     2012-12

40,309.35

1.0000

0.00

-32,9B2.51

7,326.84

-32,982.51

---------- . ---------------------- ... .......

----- —

—--------- ..--------

----- ------------

- - ........ _ -----

-. . --------------

.......- —

-----. -----

-.....—......— --------

----------------- — -

STAIE AUTOBUZ PASARELA OLTCHIM

DP06093

1.3.1.1.

2012-12

40,370.73

1.0000

0.00

-33,043.89

7,326.84

-33,043.89

................- — -. ........... . ------ ------

-..... ...... .....

----- . .

...........

.

-------- -----—

STATIE AUTOBUZ PECO TROIANU 1

DP06094

1.3.1.1.     2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

■ -• - — - ------'• ---- — ■ --------- • • ..............

- ........- - --- -

—.......

-----...----------

---- . — ----

....... .......

--------- ...

. . . -.. . —

STATIE AUTOBUZ BAZA DE UTILAJE 1

DP06095      1.3.1.1.     2012-12

39,338.58

1.0000

0.00

-32,011.74

7,326.84

-32,011.74

------- •• ... -------- -------- . — ............- . . .

. _. . —

-------

. . ------- . -----------

_ . _ - . . — , .

. ... — ...

.......... ....

STATIE AUTOBUZ STR. TOAMNEI 1

DP06096

.3.1.1.     2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

-------- • ............ . _.. .....

. — —

— -----

_ . ..

-.......—

-- • • — - - • --

— .. .. _ --------

STATIE AUTOBUZ STR. CETATII

DP06097      1.3.1.1.     2012-12

40,377.88

1.0000

0.00

-33,051.04

7,326.84

-33,051 04

• -- -..... • ------ • ■ - ■ • ----------- . ...

----- ...

.. . — .

.....—

--------------

. . .._ ..

.... ... .. ----

------------- -

.... ...... ...... .......

STATIE AUTOBUZ VALEA RAI!

DP06099      1.3.1.1.     2012-12

40,335.32

1.0000

0.00

-33,008.48

7,326.84

-33,008.48

- -------------- ... . _. — -

... ----- - ..

-----....

. .. . . .. _ —... _

— ..

STATIE AUTOBUZ GURA OCNITEI

DP06100      1.3.1.1.     2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

- • - — ----------- -------

_. ------

— .

• •........ - - •

...... - . .

------

STATIE AUTOBUZ ȘCOALA COPACELU

DP06101      1.3.1 1.     2012-12

40,335.32

1 0000

0.00

-33,008.48

7,326.84

-33.008.48

A

I B

I c

D

1 I

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

STATIE AUTOBUZ COPACELU 1

DP06102

1.3.1.1.

2012-12

40,335.32

1.0000

0.00

-33,008.48

7,326.84

-33,008.48

STATIE AUTOBUZ COPACELU 2

DP06103

1.3.1.1.

2012-12

40,335.37

1.0000

0.00

-33,008.53

7,326.84

-33,008.53

STATIE AUTOBUZ ȘCOALA CAZANESTI

DP06104

1.3.1.1.

2012-12

40,335.32

1.0000

0.00

-33,008.48

7,326.84

-33,008.48

STATIE AUTOBUZ VILMAR 1

DP06105

1.3.1.1.

2012-12

39,389.13

1.0000

0.00

-32,062.29

7,326.84

-32,062.29

STATIE AUTOBUZ GARA 1

DP06106

1.3.1.1.

2012-12

39,185.91

1.0000

0.00

-31,859.07

7,326.84

-31,859.07

Stație autobuz Arinilor

DP06107

1.3.1.1.

2012-12

40,180.08

1.0000

0.00

-32,853.24

7,326.84

-32,853.24

STATIE AUTOBUZ BLOC S2

DP0610S

1.3.1.1.

2012-12

40,066.35

1.0000

0.00

-32,739.51

7,326.84

-32,739.51

STATIE AUTOBUZ BLOC A9

DP06109

1.3.1.1.

2012-12

40,033.37

1.0000

0.00

-32,706.53

7,326.84

-32,706.53

STATIE AUTOBUZ BUDA

DP06110

1.3.1.1.

2012-12

40,396.95

1.0000

0.00

-33,070.11

7,326.84

-33,070.11

STATIE AUTOBUZ MUZEUL SATULUI

DP06111

1.3.1.1.

2012-12

64,333.26

1.0000

0.00

-57,006.42

7,326.84

-57,006.42

STATIE AUTOBUZ CAP LINIE STICLĂRIE

DP06112

1.3.1.1.

2012-12

40,439.27

1.0000

0.00

-33,112.43

7,326.84

-33,112.43

Stație autobuz Stu pârei

DP06113

1.3.1.1.

2012-12

40,439.27

1.0000

0.00

-33,112.43

7,326.84

-33,112.43

STATIE AUTOBUZ HERMES

DP06114

1.3.1.1.

2012-12

63,985.79

1.0000

0.00

-10,576.66

53,409.13

-10,576.66

STATIE AUTOBUZ ZĂVOI

DPO6115

1.3.1.1.

2012-12

28,143.40

1.0000

0.00

-20,816.56

7,326.84

-20,816.56

STATIE AUTOBUZ 1 MAI ȘCOALA NR. 4

DP06116

1.3.1.1.

2012-12

74,540.96

1.0000

0.00

-67,214.12

7,326.84

-67,214.12

Stație autobuz Bâlciului

DP06117

1.3.1.1.

2012-12

17,903.41

1.0000

0.00

-10,576.57

7,326.84

-10,576.57

Stație autobuz gară

DP06118

1.3.1.1.

2012-12

39,185.91

1.0000

0.00

-31,859.07

7,326.84

-31,859.07

Stație autobuz Peco Troianu 2

DP06151

1.3.1.1.

2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

Stație autobuz Baza de Utilaje 2

DP06152

1.3.1.1.

2012-12

39,338.58

1.0000

0.00

-32,011.74

7,326.84

-32,011.74

Stație autobuz str. Toamnei 2

DP06153

1.3.1.1.

2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

Stație autobuz Vilmar 2

DP06154

1.3.1.1.

2012-12

40,284.77

1.0000

0.00

-32,957.93

7,326.84

-32,957.93

Stație autobuz gară

DP06155

1.3.1.1.

2012-12

45,442.50

1.0000

0.00

-38,115.66

7,326.84

-38,115.66

Statie autobuz Spitalul Județean 1

DP07158

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Spitalul Județean 2

DP07159

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Spitalul Județean 3

DP07160

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Galeriile de arta

DPO7161

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Straubing

DP07162

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Conservil

DP07163

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Catedrala Ostroveni

DP07164

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Mihai Eminescu bariera

DP07165

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Zoo Ostroveni

DP07166

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Lespezi Goranu

DP07167

1.3 1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz str. Izlazului

DP07168

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz Straubing - Calea București

DP07169

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz str. 1 Mai intersecție George Enescu

DP07170

1.3.1 1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Conducătorul comp, financiar contabil

1                                   A

I B

I c

D I

1

2 I

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1       |

Statie autobuz str. Nuci

DP07171

1.3.1.1.

2012-3

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Statie autobuz str. Someș

DP08092

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN ÎNAINTE DE PASARELA NORD

DP08094

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN PE DREAPTA BISERICA CETATUIA

DP08095

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN INTERSECȚIA CU STR ELENA DOAMNA

DP08096

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN INTERSECȚIA CU STR DANIL IONESCU

DP08097

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN INTERSECȚIA CU STR DOBROGEANU GHEREA

DP08098

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR N. BALCESCU POSTA TRAIAN

DP08099

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR N. BALCESCU POSTA TRAIAN II

DP08100

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR DECEBAL DSP

DP08101

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR MORILOR LOCUINȚE ANL

DP08102

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ B-DUL T. VLADIMIRESCU BL 09

DP08103

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR FETENI INTERSECȚIA CU STR SALISTEA NOUA

DP08104

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR FETENI

DP08105

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN- TROIANU-CENTRU SOFIANU

DP08106

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN-RAURENI-PARAUL SARAT DP08107

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ CAP COLONIE NUCI

DP08108

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR REPUBLICII LICEUL SANITAR

DP08109

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR. OSTROVENI LOCUINȚE SOCIALE

DP08110

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

STATIE AUTOBUZ STR I. C. BRATIANU ȘCOALA NR 9

DP08111

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Stație autobuz Baza de agrement

DP08112

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Stație autobuz intersecție Morilor cu Poenari

DP08113

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Stație autobuz str. Știrbei Vodă (unitatea militară)

DP08114

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Stație autobuz pasarelă Râureni

DP08115

1.3.1.1.

2011-12

12,359.84

1.0000

0.00

-5,033.00

7,326.84

-5,033.00

Total grupa 1

6,241,263.50

0.00

-1,864,472.59

4,376,790.91

-1,864,472.59

Total GESTIUNE :

6,241,263.50

0.00

-1,864,472.59

4,376,790.91

-1,864,472.59

MUNICIPIUL RM VALCEA                                    APROBAT ;™Ț. 7~ “

Ordonator de credite . ., - - ; 't?- & SITUAȚIA diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PUBLIC care NU se amortizează

Gestiunea : DP - Apavil - bunuri(212.01.02) la data : 28/02/2015

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificatie din Catalog

Anul si luna intrării in patrim./ ultimei reeval.

Valoarea de inregistrare in contab. - lei -

Indicele preturilor de consum total

Reevaluare conform indice preț consum - lei -

Reevaluare modernizări + ajustari - lei -

Valoarea de inregistrare in contab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de 'înregistrat in contabilitate la data reevaluării - lei -

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

Clădire dispecerat energie termica PT18

10067

1.6.4

2012-4

2,595.72

1.0000

0.00

-605.77

1,989.95

-605.77

Clădire atelier a pom et re

DP01496

1.6.2.

2012-4

40,955.63

1.0000

0.00

-391.33

40,564.30

-391.33

Imobil cu alte destinații corpul A

DP01503

1.6.4.

2012-4

126,524.46

1.0000

0.00

-37,262.21

89,262.25

-37,262.21

Imobil cu alte destinații corpul B

DP01504

1.6.4.

2012-4

190,680.53

1.0000

0.00

-1,173.53

189,507.00

-1,173.53

Rezervor 1X750mc Capela

DP01508

1.8.11.

2012-4

57,093.05

1.0000

0.00

-421.42

56,671.63

-421.42

Rezervor 2X500 Uzina de Apă

DP01509

1.8.11.

2012-4

529,168.64

1.0000

0.00

-35,941.89

493,226.75

-35,941.89

Rezervor apă 2X5000mc Cetățuia

DP01510

1.8.11.

2012-4

2,267,540.91

1.0000

0.00

-235,420.68

2,032,120.23

-235,420.68

Rezervor apă 5000mc Petrișor

DP01511

1.8.11.

2012-4

2,299,926.73

1.0000

0.00

-72,036.31

2,227,890.42

-72,036.31

Rezervor apă 5000mc Petrișor

DP01512

1.8.11.

2012-4

1,267,877.60

1.0000

0.00

-153,932.39

1,113,945.21

-153,932.39

Rezervor apă Copăcelu 2X750mc

DP01513

1.8.11.

2008-12

987,543.55

1.0000

0.00

-36,505.43

951,038.12

-36,505.43

rezervor 5000mc alimentare apă Goranu

DP06123

1.8.11.

2012-12

2,873,136.21

1.0000

0.00

-462,206.13

2,410,930.08

-462,206.13

Total grupa 1

10,643,043.03

0.00

-1,035,897.09

9,607,145.94

-1,035,897.09

Total GESTIUNE :

10,643,043.03

0.00

-1,035,897.09

9,607,145.94

-1,035,897.09

Conducătorul comp, financiar contabil


MUNICIPIUL RM VALCEA


APROBAT             ---------

Ordonator de credite y '               V. ■:;; 7"

SITUAȚIA diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PUBLIC care NU se amortizează

Gestiunea : DP - PIEȚE PREST(212.01.05) la data : 28/02/2015
Conducătorul comp, financiar contabil r


Președintele comisiei de inventări

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificat ie din Catalog

Anul si luna intrării in patrim./ ultimei reevai.

Valoarea de înregistrare in contâb. - lei -

Indicele preturilor de consum total

Reevaluare conform indice preț consum - lei -

Reevaluare modernizări + ajustări - lei -

Valoarea de înregistrare in contab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat in contabilitate la data reevaluării - lei -

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=1+3+4

6=5-1

Parcare publică T Vladimirescu MAPN

DP00529

1.3.7.2.

2012-12

561,906.52

1.0000

0.00

-392,843.64

169,062.88

-392,843.64

Cameră de gunoi

DP05046

1.5.12

2012-4

13,696.47

1.0000

0.00

-414.03

13,282.44

-414.03

Grup sanitar spitalul nr2

DP05048

1.6.2.

2012-4

59,345.11

1.0000

0.00

-37,207.71

22,137.40

-37,207.71

CLĂDIRE TEREN CIMITIR CETATUIA 26.78 MP

DP05195

1.6.4.

2011-10

18,058.00

1.0000

0.00

-511.02

17,546.98

-511.02

Tărg săptămânal Goranu

DP06191

1.5.9.

2012-4

1,254,245.30

1.0000

0.00

-35,978.45

1,218,266.85

-35,978.45

împrejmuire tărg săptămânal Goranu

DP06192

1.6.3.2.

2012-4

71,215.40

1.0000

0.00

-35,398.59

35,816.81

-35,398.59

Grup sanitar Zăvoi

DP06195

1.6.1.1.

2012-4

71,527.22

1.0000

0.00

-15,999.93

55,527.29

-15,999.93

Parcare tramă str. Știrbei Vodă

DP06330

1.3.7.1.

2011-3

63,596.03

1.0000

0.00

-1,953.64

61,642.39

-1,953.64

Parcare tramă str Gabriel Stoianovici

DPQ6331

1.3.7.1.

2011-3

15,394.50

1.0000

0.00

-462.48

14,932.02

-462.48

Parcare publică sens giratoriu Kaufland

DP08629

1.3.7.2.

2012-6

906,783.68

1.0000

0.00

-449,037.97

457,745.71

-449,037.97

Total grupa 1

3,035,768.23

0.00

-969,807.46

2,065,960.77

-969,807.46

Total GESTIUNE:

3,035,768.23

0.00

-969,807.46

2,065,960.77

-969,807.46

MUNICIPIUL RM VALCEA


A P R O B,A,Țk y ;

Ordonator de crediteSITUAȚIA diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PRIVAT care SE AMORTIZEAZĂ

Gestiunea : 4.1 Gestiunea Construcții la data : 28/02/2015

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de dasificatre din Catalog

Anul si luna intrară in patrim./ ultimei reeval.

Valoarea de înregistrare in conlab.

- tei -

Durata norm, de tunet, din Cat.

- luni -

Durata norm. de tunet, cons. la data reeval. - luni-

□urata normala de tunet, ramasa - luni -

Gradul de utilizare

Valoarea aferenta duratei normale de funcționare consumata

-lei-

Valoarea aferenta duratei normale de funcționare ramasa ■ lei-

Indicele preturilor de consum teta!

Valoarea de înregistrare in conlab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat in contabilitate la data reevaluării - lei-

Diferente de inreg. în contab. la data reevaluări; aferente duratei norm.de funct.. consumate - lei

Diferente de reeval.de inreg. in contab, la dala reevaluării aferente duratei norm.de tunet, ramasa

-lei -

Valoarea de amortizai - lei -

A

B

C

D

1

2

3

4=2-3

5=3*2

6=1x5

7=1-6

8

9

10=9-1

11=10x5

12=10-11

13=7+12

CENTRUL MATEI BASARAB EL 113 PARTER

10003

1.6.4

2012-4

190,438.60

600

378

222

63.00%

119,976,32

70,462.28

1.0000

183,294.00

-7,144.60

-4,501.00

-2,643.60

67,818.68

CENTRUL OSTHOVENI BL A67 PARTER

10004

1.6.4

2012-4

108,478.92

600

351

249

58.50%

63,460.17

45,018.75

1.0000

104,739.00

■3,739.92

-2,188.00

-1,551.92

43,466.83

ARHIVA SUBSOL BL D6

10005

1.6.4

2012-4

56,348.72

600

342

258

57.00%

32,118.77

24,229.95

1.0000

50,151.00

•6,197.72

-3,533.00

-2,664,72

21,565.23

CIUPERCA PARC ZĂVOI

10006

1.6.4

2012-4

311,506.58

600

348

252

58.00%

180,673.82

130,832.76

1.0000

299,230.00

-12,276.58

-7,120.00

■5,156,58

125,676.18

CLĂDIRE BRAVITA

10008

1.6.4

2011-9

47,446.00

690

600

0

100.00%

47,446.00

0.00

1.0000

21,673.61

-25,772,39

-25,772.00

-0.39

-0.39

DISPENSAR GORANU

10017

1.6.4

2012-4

487,709.01

600

477

123

79.50%

387,728.66

99,980.35

1.0000

456,306.01

■31,403.00

-24,965,00

-6,438.00

93,542.35

DISPENSAR OSTHOVENI

10019

1.6.4

2012-4

690,801.22

600

405

195

67.50%

466,290.82

224,510.40

1.9000

680,238.67

-10.562.55

-7,130.00

■3,432.55

221,077.85

SPAȚIU PARTER BLOC 113 (DIRECȚIA DE PROTECȚIE

10024

1.6.4

2012-4

112,116.43

600

378

222

63.00%

70,633.35

41,483.08

1.0000

104,739.00

-7,377,43

-4.648.00

-2,729.43

38,753.65

SOCIALA)

SPAȚIU PARTER BL D6(PUR)

10026

1.6.4

2012-4

82,000.11

600

321

279

53.50%

43,870.06

38,130.05

1.0000

80,330.00

-1,670.11

-394,00

-776.11

37,353.9+

SPAȚIU PARTER BLOC 15-NORD {CEC)

10027

1.6.4

2012-4

221,088.00

600

363

237

60.50%

133,758.24

87,329.76

1.0000

213,916.00

-7,172.00

-4,339.00

■2,833.00

84,496.76

SPAȚIU PARTER BLOC D2 {HUMANITAS+PRIMARIE)

10028

1.6.4

2012-4

64,527.75

600

344

256

57.30%

36,974.40

27,553.35

1,0000

56,364.00

-8,163.75

-4,678.00

■3.485.75

24,067.60

SPAȚIU PARTER BLOC S1S (MAGAZIE LAPTE)

10029

1.6.4

2012-4

79,221.50

600

354

246

59.00%

46,740.69

32.480.81

1.0000

74,560.00

■4,661.50

■2,750.00

-1,911,50

30,56931

GARSONIERA PROTOCOL

10062

1.6.4

2012-4

6,910.81

600

274

326

45.70%

3,158.24

3,752.57

1.0000

35,505.00

28,594.19

13,068.00

15,526.19

19,278.76

Clădire ascensoare PT 14 Zăvoi

10064

1.6.4

2012-4

3,837.04

600

90

510

15.00%

575.56

3,261.48

1,0000

3,645.86

-191.18

-29.00

-162.10

3.099.30

Clădire centru energie termica PT 2 Oslroveni

10065

1.6.4

2012-4

5.304.18

600

90

510

15.00%

795.63

4,508.55

1.0000

4,661.15

-443.03

-66.00

■377.03

4,131.52

Clădire centru energie termîcaPT 3 Ostroveni

10066

1.6.4

2012-4

5,078.38

600

90

510

15.00%

761,76

4,316.62

1.0000

4,861.15

-217.23

■33.00

-134.23

4,132.39

Ciad re centru electricieni PT Filipin

10068

1.6.4

2012-4

1,579.84

600

90

510

15.00%

236.98

1.342.86

1.0000

1,45834

-121.50

-18.00

-103.50

1,239.36

Clădire centru energie termica PT13 Piața

10069

1.6.4

2012-4

3,611.26

600

90

5T0

15.00%

541.69

3,069.57

1.0000

2,916.69

■694.57

•104.00

-590.57

2,479.00

Magazie materiale str. Carol nr 19

10070

1.6.4

2011-9

26,451,00

600

90

510

15.00%

3,967.65

22,483.35

1.0000

25,007,18

-1,443.82

-217.00

-1,226.82

21.256.53

Clădire centru contoare termice bl 22

10071

1.6.4

2012-4

12,449.22

600

90

510

15.00%

1,867.38

10,581.84

1.0000

11,666.75

-782.47

-117.00

-665.47

9,916.37

Magazie materiale slr Carol

10072

1.6.4

2011-9

1,091.00

600

90

510

15,00%

163.65

927.35

1.0000

1.012.53

-78.47

-12.00

■66.47

860.88

Atelier metrologic CT Filipin

10073

1.6.4

2012-4

65,896.32

600

87

513

14.50%

9,554.97

56.341.35

1.0000

60.667.10

-5,229.22

■758 00

-4,471.22

51,870.13

COSTRUCTIE BLOC ANL 3 SI 4 STR NICOLAE [ORGA

10074

1.5.12

2012-4

60,251.56

120

104

16

86 70%

52.238.10

0,013.46

1.0000

60,069.98

-181.50

-157.00

•24.56

7,988.88

CORT MILITAR

1200

1.5.12

2012-4

7,318.50

120

35

85

29.20%

2.137.00

5,181.50

1.0000

7,318.50

0.00

0.00

0.00

5,181.50

---- ---- ... . -----

----— - —.

. . — — --

—---* ------

...  -----—. < x  ----

------ J--M-

— . . — . . . , |

-  1   M =■ — - — -

—--- =— -

— . .. .----

- .-- - • —.......

----— ------

.... .....- •---

---- . _  .     ----s.

Total grupa 1

2,651,461.95

1,705,669.91

945,792.04

2,544,531.52

-106,930.43

-80,961.00

■25,969.43

919,822.61

Total GESTIUNE

2,651.461.95

1,705,069.91

945.792.04

2,544,531.52

-106,930.43

•30.961.00

-25,969.43

919.822.61

/

Conducătorul comp, financiar contabilMUNICIPIUL RM VALCEA


;                             r.îî .v; 1

APROBAT

Ordonator de credite


' Ofy.Zofâ

SITUAȚIA                              --          ‘ •

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din DOMENIUL PRIVAT care SE AMORTIZEAZĂ

Gestiunea : 4.1 Gestiunea Construcții dom privat piețe prest la data : 28/02/2015

Conducătorul comp, financiar conlabil


Președintele comisiei de inventariereDenumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificat ie din Catalog

Anul si luna intrării în pătrimi ultimei reeval.

Valoarea de înregistrare in contab. - lei -

Durata norm. de lunci, din Cat.

- luni -

Durata norm. de funct, cens, la data reeval. ■ luni -

Durata normala de fund.

ramasa - luni -

Gradul de utilizare

Valoarea aferenta duratei normale de funcționare consumata - lei-

Valoarea aferenta duratei normale de funcționare ramasa

-lei-

Indicele preturilor de consum total

Valoarea de înregistrare in contab. actualizata (reevaluata) - lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat in contabilitate la data reevaluării - tei -

Diferente de inreg. inconlab. la dala reevaluării aferente durai ei norm.de tunet., consumate - lei -

Diferente de reeval. de inreg. in contab. la data reevaluării aferente duratei norm.de funct. ramasa -lei -

Valoarea de amortizai - lei ■

A

B

C

D

1

2

3

4=2-3

5=3/2

6=1x5

7=1-6

8

9

10=9-1

11=10x5

12=10-11

13=7+12

SPAȚIU BLOC 64 (D.A.P.T.F.L)

10021

1.6.4

2012-4

30,038.94

600

328

272

54.70%

16,431.30

13,607.64

1.0000

29,735.00

■303.94

-166.00

-137.94

13,469.70

SPAȚIU BLOC A18(D.A.P.T.F.L.}

10022

1.6.4

2012-4

36,247.10

600

363

237

60.50%

23,139.54

15,107.64

1.0000

38,168.00

-79.18

-48.00

-31.18

15,076.46

SPAȚIU STR. EMIL AVRAMESCU NR.3 (D.A.P.T.F.L.+ECGNOMAT)

10030

1.6.4

20t2-4

566,631.01

600

369

231

61.50%

349,708.07

218,922.94

1.0000

563,639.00

-4,992.01

-3,070.00

■1,922.01

217.000.93

Total grupa 1

636,917.13

389278.91

247,636.22

631,542.00

-5,375.13

-3,284.00

-2,091.13

245,547.09

Total GESTIUNE:

636,917.13

389,278.91

247,638.22

631,542.00

■5.375.13

-3,284.00

-2,091.13

245,547.09

Pagina : 1 din 1