Hotărârea nr. 83/2015

hotarirea 83 - 29 aprilie 2015 - aprobare documentatie Proiect CET faza 2

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.83

privind aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice- faza 2"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;;

Luând în discuție Raportul nr. 15044 din 23.04.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, precum și raportul de completare nr. 15701 din 28.04.2015, prin care se propune: aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2” și a contribuției pentru finanțarea cheltuielilor eligibile ce revin Consiliului Local Râmnicu Vâlcea pentru proiectul respectiv, în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Infrastructură Mare în cuantum de 476.986,70 euro fără TVA la care se adaugă 2.242.725,53 euro contribuția la costurile neeligibile ale proiectului - TVA aferent cheltuielilor eligibile; de asemenea, se propune aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform Analizei Cost-Beneficiu, precum și punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 'Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”, a terenurilor din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente investițiilor ce fac obiectul acestui proiect; raportul de completare a fost întocmit în urma adresei înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 15488 din 27.04.2015, prin care GET Govora a depus planul de situație cuprinzând traseul modificat al rețelei de distribuție a agentului termic secundar aferent PT 43, astfel încât să nu mai fie afectat domeniul privat. Astfel, ca urmare a faptului că traseul modificat afectează numai teren aparținând domeniului public al municipiului, se impune punerea la dispoziția proiectului a terenului aflat în domeniul public, completându-se anexele 3-10 la raport cu încă o anexă, nr. 11;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că în cadrul Consiliului Județean Vâlcea se derulează prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa 3 "Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare", proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” și ținând seama de faptul că pe axa prioritară 3 a Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 au fost identificate economii, atât din derularea proiectelor aprobate cât și din neaprobarea unor proiecte pentru alte CET-uri din țară, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Autoritatea de Management pentru POS Mediu, după aprobarea Comisiei Europene, a selectat firma de consultanță Relians Corp pentru pregătirea unor noi aplicații de finanțare, în vederea accesării fondurilor disponibile identificate, printre aceste aplicații regăsindu-se și proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice -faza 2” care vizează reabilitarea a 3250 m rețea primară și 10 033 m rețea secundară, valoarea totală a investiției rezultată din Studiul de Fezabilitate, fiind de 19.616.862,81 euro, din care valoarea cheltuielilor eligibile, 15.882.902,27 euro;

Luând în considerare adresa nr.5129/30.03.2015, a Consiliului Județean Vâlcea care ne-a comunicat adresa Ministerului Fondurilor Europene înregistrată sub nr. 5129/27.03,2015, prin care s-a solicitat transmiterea în regim de urgență, a tuturor documentelor de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului, respectiv Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, Planul de evoluție a tarifelor rezultat din Analiza cost-Beneficiu, precum și aprobarea Aplicației de finanțare - CET 2, în vederea semnării Contractului de Finanțare pentru proiectul mai sus amintit;

Văzând și Hotărârile Consiliului Local nr. 367/2010 privind aprobarea investițiilor complementare proiectului « Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice » și nr. 235/2014 privind aprobarea variantei de finanțare a proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice -etapa ajl-au;

în temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contribuția pentru finanțarea cheltuielilor eligibile ce revin Consiliului Local Râmnicu Vâlcea pentru proiectul prevăzut la art.1, în perioada de programare 2014 - 2020 prin Programul Operațional Infrastructură Mare în cuantum de 476.986,70 euro fără TVA la care se adaugă 2.242.725,53 euro contribuția la costurile neeligibile ale proiectului - TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Art.3. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform Analizei Cost - Beneficiu, prezentat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”, a terenurilor din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente investițiilor ce fac obiectul proiectului mai sus menționat, conform Planurilor de situație anexă la Cerificatul de Urbanism nr. 1613/42120 din 19.12.2014, anexele 3-11 la prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Dezvoltare Locală;

- Consiliului Județean Vâlcea.                                          —--

PREȘEDINTE DEJȘEDMT ION GHERGHINA®/

Î^’nTsCONTRASEMNEAZĂ pentru legaLitate, ) SECRETAR MUNICIPIU,        /

\          jurist Ion DIDOIU            /

jSu       Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015     ((Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”

Ordonator principal de credite: Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Beneficiari: S.C. CET Govora SA Râmnicu Vâlcea și populația Municipiului Râmnicu Vâlcea

Amplasament: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Indicatorii tehnico - economici:

NR

CRT

INDICATOR

U.NI.

VALOARE

1

Valoarea totală a investiției

Euro

19.616.862,81

1.1

Cheltuieli eligibile

Euro

15.882.902,27

I 1.1 1

Grant de la Uniunea Europeană

Euro

8.900 778,43

1.1.2

Bugetul de Stat

Euro

6.187.978,72

1.1.3

Contribuție locală

Euro

794.145,12

1.1.3.1

Contribuția Consiliului Județean

Vâlcea

Euro

317.158,42

1.1.3.2

Contribuția Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Euro

476.986,70

1.2

Cheltuieli neeligibile -TVA

Euro

3.733.960,54

1.2.1

Contribuția Consiliului Județean

Vâlcea

Euro

1.491.235,02

1.2.2

Contribuția Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Euro

2.242.725,53

2

Capacități fizice

2.1

Rețea primară reabilitată

ml

3250

2.1.1

Tronson PV4 - PV5

ml

925

2.1.2

Tronson PV4 - Nod 128

ml

894

2.1.3

Tronson PV4 - Nod 126

ml

666

2.1.4

Tronson PV5 - Nod 131

ml

490

2.1.5

Tronson C41 - Nod 119

ml

275

2.2

Rețea secundară reabilitată

ml

10.033

2.2.1

PT2

ml

695

2.2.2

PT3

ml

3125

2.2.3

PT7

ml

1610

2.2.4

PT14

ml

615

2.2.5

PT33

ml

951

2.2.6

PT34

ml

918

2.2.7

PT38

ml

486

2.2.8

PT42

ml

732

2.2.9

PT43

ml

901

3

Indicatori de performanță

3,1

Creșterea eficienței energetice în sistemul de încălzire

%

1,41

3.2

Reducerea pierderilor în rețelele termice

Tj/an

38,4

Planul tarifar - situație previzionala


‘ ÂNrXA h

* HDTĂftÂSRFJ


pe gospodărie alocat pentru plata facturii de energie termica, cantitatea gospodărie si scenariul previzional de suportabilitate, se estimează un pla 2014 - 2034, detaliat in tabelul următor.Ui LOCAL


Tabelul nr. 5.2.2.2 - Planul tarifar pentru energia termica in municipiul Ramnicu Valcea - prognoza 2014 - 2034

Limita maxima de suportabilitate pentru

Cheltuiala ți 1 ț“> o ••+ 1^1 ia

Consumul

Tariful

Tariful

cheltuielile unei

JkJțJUf LaUlIo

mediu anual

maxim

maxim

Ani      gospodarii aferente

maxima pentru eneroia termica

de căldură pe

suportabii-

suportabil

energiei termice

U 1 1IX] fr* «•C* 1 I 1 1 1 Im tz Lpiirn/an ru

gospodărie

Euro/Gcal (cu

Lei/Gcal (cu

raportata la venitul

t L U! U/ Gl 1 Li

TVAI

(Gcal/an)

TVA)

TVA)

mediu al gospodăriei (%)

1 VMJ


’ 2014

* 2015

Ș 2016

; 2017

‘ 2018

' 2019

j 2020

; 2021

2022

2023

' 2024

[ 2025

i________________

j 2026

! 2027

[2028

! 2029

! 2030

; 2031

• 2032

2033

2034


■ ■

■ ■


Din analiza datelor se constata creșterea prețului plătit de gospodarii pentru energia termica livrata va creste cu ■h. de la 43 de euro/Gcal (inclusiv TVA), la nivelul anului 2014 - echivalentul unei limite de suportabilitate de 6,4% - pana la H euro/Gcal (inclusiv TVA) in anul 2034 - echivalentul unei limite de suportabilitate de 8,5%.

Referitor la preturile practicate pentru consumatorii non-casnici, acestea au fost caclulate la nivelul costurilor operaționale unitare, nivelate prin deducerea veniturilor din vanzarea energiei electrice.


Astfel, pe eprioada de prognoza 2014 - 2034, se cosntata creșterea prețului plătit de consumatorii non-casnici pentru energia termica consumata cu de la Mi euro/Gcal (exclusiv TVA) in 2014 la MM euro/Gcal (exclusiv TVA) in anul 2034, ca urmare a creșterii costului unitar de producție, transport si distribuție a energiei termice.

53 Evoluția prezumata a veniturilor si costurilor de operare

  • 5.3.1 Analiza istorica a veniturilor si a costurilor de operare

Costuri operaționale

Structura costurilor de exploatare urmărește categoriile principale de costuri prevăzute in ordinele ANRE 84/2013 si ANRSC 66/2007, a fost adaptată la modelul tabelar (Excel) furnizat de experții Jaspers și cuprinde:

  • A. Costul de producție al energiei termice:

  • a. Costuri variabile

  • • Costuri cu combustibilul (inclusiv transportul);

  • • Costuri materiale (apa bruta sau pre-tratata, CLU si alte substanțe chimice, reactivi, etc);

  • • Alte costuri variabile (energia electrica tehnologica, etc).

  • b. Costuri fixe

  • • Costuri de personal;

  • • Costuri materiale*.