Hotărârea nr. 82/2015

hotarirea 82 - 29 aprilie 2015 - program 1 Mai

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.82

privind organizarea unor evenimente dedicate sărbătoririi zilei de 1 Mai

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.14816 din 21.04.2015 întocmit de Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune aprobarea programului evenimentelor dedicate zilei de 1 Mai, ce vor avea loc în zona de picnic din Ostroveni sud și strada Ostroveni, precum și suportarea din bugetul local - Cap. 67 „Cultură, recreere și religie” a sumei de 23.465 lei;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că ziua de 1 Mai este o zi cu semnificații multiple, de la cele mai recente - Ziua Internațională a Muncii - până la cele mai vechi, de marcare a începutului de primăvară (Armindeni) și de celebrare a roadelor pământului, asociată cu ieșiri la picnic;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă programul evenimentelor dedicate “Zilei de 1 Mai”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67„Cultură, recreere și religie” a sumei de 23.465 lei, sumă necesară pentru organizarea evenimentelor aprobate conform art.1, cheltuieli detaliate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Biroului Comunicare, Sport, Cultură, Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali.

PREȘEDINȚI ION GHEI


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, ) k             jurist Ion DIDOIU          /

Programul spectacolului fo dedicat sărbătoririi zilei deT

(locație: str. Ostroveni - capătul dinspre intersecția cu DN 67 și zonal

ora 11.00

• Warm-up ora 13.00

 • • spectacol folcloric susținut de ansamblul „Rapsodia Vâlceaua”

ora 16.00

 • • recital Nineta Popa și orchestra

ora 17.45

 • • recital Petrică Mâțu Stoian

ora 19.00

 • * închiderea programului  Bugetul evenimentelor dedică sărbătoririi zilei de 1 Mai'  nr. crt.

  Eveniment / Activitate

  Costuri

  1 1 .....

  Observații--

  1

  închiriere sceno-tehnică

  4.500 lei

  2

  Spectacol folcloric "Rapsodia Vâlceană”

  5.000 lei

  cântece și dansuri populare din zona

  Vâlcii; durata minimă: 2 ore

  3

  Recital Nineta Popa și orchestra

  7.000 lei

  durata minimă: 1 oră

  4

  Recital Petrică Mâțu Stoian

  5.500 lei

  durata minimă: 45 min.

  5

  Servicii de ambulanță

  8151ei

  Ambulanță tip B2, pe durata a 8 ore

  6

  TaxăUCMR-ADA

  650 lei

  TOTAL: 23.465 lei