Hotărârea nr. 80/2015

hotarirea 80 - 29 aprilie 2015 - actualizare Regulament plati din bugetul local

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.80

pentru actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 „Cultură, recreere și religie”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.14781 din 21.04.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultura, prin care se propune actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar, din bugetul local, capitolul 67 "Cultură, recreere și religie", precum și desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză a solicitărilor, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței pentru desemnarea a cinci consilieri locali care să facă parte din comisia susmenționată, și nu trei, cum se propusese inițial, respectiv dl. loniță Gheorghe, dl. Mușat Constantin, dl. Gherghinaru Ion, dl. Țârdea Dumitru și dl. Pandurașu Adrian Iulian; astfel, consecință a acestei propuneri, comisia de analiză a solicitărilor privind acordarea de sprijin financiar va fi formată din nouă membri și nu șapte membri, cum se propusese prin regulamentul susamintit;

Având în vedere faptul că în bugetul local al municipiului a fost constituit, potrivit prevederilor cap. II din Legea nr. 273/2006, capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, capitol din care se solicită sprijin financiar pentru diverse activități în domeniul învățământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului și promovării valorilor din domeniile respective;

Ținând seama de numeroasele solicitări de finanțare primite la instituția noastră de la diverse asociații, fundații, cluburi sportive, pentru o serie de evenimente organizate în municipiul nostru, precum și pentru deplasări la diverse competiții sau achiziționarea unor materiale necesare desfășurării activității;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art. 45, alin. (2) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se actualizează “Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează 5 (cinci) consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză a solicitărilor, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, respectiv :

 • - dl. loniță Gheorghe ;

 • - dl. Mușat Constantin ;

 • - dl. Gherghinaru Ion ;

 • - dl. Țârdea Dumitru ;

 • - dl. Pandurașu Adrian Iulian.

Art 3. Consecință a prevederilor art. 1, Hotărârea Consiliului Local nr.307/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Biroului Comunicare, Sport, Cultură ;

Persoanelor desemnate la art.2.

PREȘEDINȚEJHyȘEDIMgJț^^^CONTRASEMNEAZĂ PtfNTRU LEGALITATE,

SECRETAR


IUNICIPIU


Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015

nr. R(1 din 29.04.2015

i u

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREADE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL LOCAL - Capitolul 67 “Cultura, recreere si religie”

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Prin acte normative specifice precum Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, Legea nr. 350/2006 a tinerilor, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Ordonanța de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățiile de cult aparțind cultelor religioase recunoscute din România, Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum si altele asemenea, este prevăzută posibilitatea acordării din bugetul local a unui sprijin financiar pentru diverse activități în domeniul învățământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului și promovării valorilor din domeniile respective.

Prezentul regulament stabilește modalitățile și criteriile de repartizare și utilizare a sumelor provenite din bugetul local - Capitolul 67 - “Cultură, Recreere și Religie” din care se pot face cheltuieli în domeniile respective.

CAPITOLUL II. SURSE DE CONSTITUIRE A FONDURILOR BUGETARE PENTRU SUBVENȚIONAREA ACESTOR ACȚIUNI

Art. 1. Sursele de constituire a fondurilor bugetare se prevăd în bugetele unităților administrativ-teritoriale în cap. II din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și acestea pot proveni din surse proprii, sume în completare din bugetul statului cât și din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL III. SOLICITANȚII/BENEFICIARII SPRIJINULUI FINANCIAR

Art. 2. Solicitanții/beneficiarii sumelor prevăzute în bugetul local la capitolul 67-“Culturâ, Recreere și Religie” pot fi: asociații, fundații, cluburi sportive, instituții de cultură - altele decât cele finanțate din bugetul local al municipiului Ramnicu Vâlcea, unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care au sediul și care desfasoara activitatile specifice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de sprijin financiar de la bugetul local, solicitanții trebuie să depună o solicitare scrisă la Primăria Municipiului - Centrul de Informare a Cetățenilor, conform anexei la prezentul regulament, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înaintea ședinței ordinare a Consiliului Local și înaintea desfășurării evenimentului. Solicitarea va fi adresată Primarului municipiului și va cuprinde, în mod obligatoriu, denumirea manifestării pentru care se cere finanțare, suma solicitata, suma totală necesară pârtieipării/organizării evenimentului (de exemplu: un deviz estimativ al costurilor, etc), prezentarea activității, date de contact ale reprezentantului, codul IBAN al contului în care se va face viramentul, urmând a fi înaintată, spre centralizare, Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

Art. 4 Biroul Comunicare, Sport, Cultură are obligația să centralizeze lunar și anual toate solicitările aprobate de Consiliul Local privitoare la organizarea de evenimente și activități culturale, sportive, religioase.

Art. 5. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca cererile să fie acceptate spre analizarea oportunității de finanțare sunt următoarele:

 • (1) Manifestarea aduce o imagine pozitivă municipiului, pe plan regional/național /internațional, generează atitudini pozitive în rândul participanților și/sau este în folosul comunității.

 • (2) Manifestarea propusă se desfasoara pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, a județului, la nivel național sau internațional sau angrenează și participanți care au domiciliul în Râmnicu Vâlcea;

 • (3) Manifestarea ce se propune nu are drept scop realizarea unui câștig financiar/material.

 • (4) Finanțarea solicitată reprezintă cel mult 30% din bugetul total necesar, documentat cu devize estimative și alte documente în acest sens;

Este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor prezentate mai sus.

CAPITOLUL IV. CRITERII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

Art. 6. Pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. pentru deplasarea în vederea participării la manifestările ce se desfășoară în afara municipiului (transport și cazare);

 • 2. pentru realizarea unor materiale de promovare a manifestării (afișe, pliante, broșuri, bannere), etc;

 • 3. pentru premierea unor rezultate deosebite obținute;

 • 4. pentru hramul bisericilor și diverse alte evenimente cu caracter religios;

 • 5. alte cheltuieli pentru organizarea unor manifestări culturale, sportive și educativ-recreative.

Art. 7. Nu vor fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. cheltuieli administrative curente de tip plată utilități;

 • 2. cheltuieli referitoare la achiziții de dotări și echipamente

 • 3. cheltuieli aferente reparațiilor sau investițiilor;

 • 4. cheltuieli presupuse de activități permanente, cu caracter repetabil;

Art. 8. Solicitările de sprijin financiar depuse cu mai puțin de 20 de zile înainte de desfășurarea manifestării pentru care se cere sprijin financiar sau după data derulării acesteia nu vor fi luate în analiza comisiei, fapt ce va fi comunicat în scris solicitantului.

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE:

Art. 9. (1) Ordonatorul principal de credite va transmite solicitările de acordare a unui sprijin financiar către Biroul Comunicare, Sport, Cultură în vederea analizării acestora de către comisia de analiză, în funcție de posibilitățile bugetare.

 • (2) Comisia de analiză a solicitărilor de sprijin financiar va fi formată din 9 (noua) membri, ce vor fi nominalizați prin dispoziție a primarului. Din componența comisiei vor face parte în mod obligatoriu: un reprezentant din cadrul Direcției Economico-Financiare, un jurist, un reprezentant din cadrul Biroului Comunicare, Sport, Cultură care va asigura secretariatul comisiei, viceprimarul de specialitate, precum si 5 (cinci) membri ai Consiliului Local, desemnați prin hotărâre a Consiliului Local.

Art. 10. (1) Comisia se întrunește lunar, cu cel puțin 9 zile inainte de convocarea Consiliului Local, în vederea analizării solicitărilor primite. La ședință trebuie să fie prezenți cel puțin 5 membri. Comisia ia decizii cu votul majorității membrilor prezenți. La sfârșitul fiecărei ședințe se încheie un proces-verbal în care se vor menționa toate solicitările analizate, precum și avizele favorabile/nefavorabile pentru fiecare solicitare în parte, precum și cuantumul sumei propuse sau motivarea avizului nefavorabil. Avizul comisiei este consultativ.

 • (2) In evaluarea solicitărilor, Comisia va tine seama și de nivelul de sprijin financiar de care solicitantul a mai beneficiat în ultimii 2 (doi) ani, precum și de dimensiunea si importanta evenimentului (de exemplu: număr de participanti,

rezonanța natională/internationalâ etc). Biroul Comunicare, Sport, Cultură va tine evidenta stricta a solicitărilor acordate/aprobate pe ultimii 2 (doi) ani si o va pune ia dispoziția comisiei odata cu solicitările propuse spre analiza.

Art. 11. Toate solicitările aferente lunii respective, precum și procesul-verbal al ședinței comisiei se înaintează Biroului Comunicare, Sport, Cultură în vederea întocmirii raportului de specialitate, ce va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 12. (1) Beneficiarii sumelor prevăzute în bugetul local la capitolul 67 -„Cultură, Recreere și Religie” au obligația să facă dovada modului de cheltuire a sumei primite, a participării sau, după caz, a organizării manifestării pentru care au primit sprijin financiar în termen de maxim o lună de la data finalizăii acesteia. In caz contrar, solicitările de acordare sprijin financiar adresate de beneficiarul respectiv nu vor mai fi luate în analiză într-un interval de 2 (doi) ani de zile.

 • (2) Beneficiarii sunt obligati sa anunțe participantii si eventual mass-media, natura si cuantumul sprijinului acordat de către Consiliul Local. Daca suma respectiva este destinata premierii, beneficiarul este obligat sa invite și reprezentantii Consiliului Local/Primăriei pentru a participa si a inmana premiul/premiile respective. în cazul acordării sprijinului financiar pentru editarea unor cărți, broșuri, reviste, alte publicații, solicitantul va remite Primăriei un număr de cel puțin 10 exemplare din lucrarea respectivă. In caz contrar, solicitările adresate de beneficiarul respectiv nu vor mai fi luate în analiză într-un interval de 1 (un) an de zile.

Art. 13. Când beneficiarul nu a participat la/organizat manifestarea pentru care i-a fost acordat sprijinul financiar conform prezentului regulament, solicitantul va returna sprijinul financiar acordat, în termen de maxim 10 (zece) zile de la data la care ar fi trebuit să aibă loc evenimentul.

Art. 14. Suma maximă pe care o fundație, asociație, club sportiv sau un cult religios o poate primi în cursul unui an calendaristic nu poate depăși valoarea de 10.000 lei, cu excepția premierilor anuale (elevi, sportivi).

Art. 15. Prevederile prezentului regulament nu se aplică activităților specifice desfășurate de instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local, respectiv Filarmonica ”lon Dumitrescu” și Teatrul municipal ”Ariel”, care primesc subvenții din bugetul local.

Art. 16. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie și va intra în vigoare începând cu data de 01.05.2015.

Anexă la regulament

CERERE

de acordare a unui sprijin financiar de la bugetul local - Cap. 67 - Cultură, recreere, religie”

 • 1. Denumirea solicitantului:

 • 2. Date de contact reprezentant (adresă, telefon, e-mail):

 • 3. Denumirea evenimentului pentru care se solicită sprijin financiar si destinația sumei solicitate:

 • 4. Bugetul total necesar participării/organizării evenimentului (deviz estimativ):

 • 5. Suma solicitată drept sprijin de la bugetul local - în lei:

 • 6. Prezentarea evenimentului (denumire, locul desfășurării, data/perioada desfășurării, numărul de participanți implicați, alte informații relevante):

 • 7. Codul IBAN al contului în care se va face viramentul în cazul aprobării sprijinului financiar:

 • 8. Serviciile ce urmează a fi realizate de către solicitant pentru municipiul Râmnicu Vâlcea ( publicitate, invitații la evenimente, donații/nr. exemplare, etc):

 • 9. Data/anul și suma de care a mai beneficiat de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea:

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile ari. 326 Cod penal, că evenimentul pentru care solicit sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Rm. Vâlcea, nu are drept scop realizarea unui câștig financiar/material și că mă oblig ca după finalizarea evenimentului, să depun în termen de maxim 30 de zile la Registratura Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, documentele financiare justificative referitoare la cheltuirea sumei acordate din bugetul local.

Data depunerii solicitării:


Semnătură/ștampilă solicitant: