Hotărârea nr. 8/2015

Hotarirea 8 - 29 ianuarie 2015 - aprobare concesiune doua terenuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.8 privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară Ea data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.2513 din 22.01.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață totală de 6,30 m.p. (2,6 m.p. + 3,7 m.p.) și aprobarea concesionării directe a celor două suprafețe;

Având în vedere raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață totală de 6,30 m.p.(rot.) = 2,6 m.p.+ 3,7 m.p., situat în str. Luceafărului nr.5, blocul A20, sc.A, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Se desființează aleile și podestele existente, realizate pentru acces la apartamentul de la adresa menționată la alin.(1), iar cele două balcoane vor fi construite în aliniamentul celor de la etajele superioare, numai după obținerea autorizației de construire.

  • (3) Se aprobă concesionarea directă a celor două suprefețe de teren, prevăzute la alin.(1), respectiv 2,6 m.p. și 3,7 m.p., pentru coproprietarii apartamentului, în vederea amenajării acceselor din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

  • (4) Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață totală de 6,30 m.p.(rot) vor fi suportate de către concesionar.

  • Art .2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafețele de teren prevăzute la art. 1.

  • Art .3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Economico - Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^țMLÎ&OTiTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

GHEORGHE MIHAILESCU


SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA    NR./DATA

VERIFICATOR

VERIFICATOR

EXPERT

2

ÎNTREPRINDERE INDIV1DUA^X^ftS£Syhoaeo<T>

BENEFICIAR:

TOAOKFV aHROROHK

PR./NR: /2014

BUBOI MIMAI

F 38/18/2010 »ti, kxl ValCM

SPECIFICAȚIE

NUME

•2ț/-v7'''

SCARA 1:5000

TITLU PROIECT

accoe nm extcmm așchnbaae dcsimateom APAHTAMBiTM SPA71C0MHCIALE9 SBMI FUMA

FAZA

C.U.

SEF PROIECT

arh. Mlhaala Popeacu

•<JA

PROIECTAT

arh. Gabrial Efrim

DATA 06.2014

TITLU PLANȘA

PLANDEMCADRAREMZOMA

PLANȘA A1

DESENAT

arh. Gabrial Efrim

/ /V-'.


Qfo


PLAN DE SITUAȚIE SITUAȚIE PROPUSA Scara 1:200

>ECtHCATIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA    NRJDATA

ERIFICATOR

ERIFICATOR

CPERT

%

4TREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR:

PR. NR:

F38/18/2010 iM lud. ValCM

TOADERQHEORGHE

2015

BUSOI MIHAI

AH VAICEA, 5TR. LUCEAFĂRULUI MU, BLA20, SCA, AP.1, PARTBI

’ECIFICATIE

NUME

Scara

TITLU PROIECT

FAZA

EF PROIECT

arh. Mlhaala Popescu

w

1:200

MCBEM&n8KHS9CHHBMEDBRMTE DM AMRTMBTTN swiicoHnMEfiBGmeMamiBB-«m

D.T.A.C.

ÎOIECTAT

arh. Efrlm Gabriel

DATA 01.2015

TITLU PLANȘA

PLANȘA

ESENAT

arh. Efrlm Gabriel

PLAN DE SITUAȚIE SITUAT1E PROPUSA

A2