Hotărârea nr. 79/2015

Hotarirea 79 - 29 aprilie 2015 - efectuare plati buget local

ROMAN1A

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.79

privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 14633 din 20.04.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 16.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.  CONTRASEMNEAZĂ PE SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DTDOIU


  RU LEGALITATE,


  Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015
  \___~_____16 i

  WUJI LOCAL j

ANEXĂ LA HCL

Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Stima solicitată

(tei)

Suma aprobată (lei)

Destinația

i

1

5529 din

12.02.2015

Asociația Culturală "Irina Șațchi”

3000

2000

Organizarea Concursului de Pian ”Irina Șațchi”, ed. a Vil-a, în perioada 24-26.04.2015

2

9603 din

12.03,2015

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Mana” -filiala județeană Vâlcea

3000

2000

Tipărirea volumului omagial "Gherasim Cristea. Documentar biobibliografic (1914 - 2014), în luna aprilie 2015

3

3355 din

28,01.2015

Asociația Județeană de Atletism

8000

6000

Organizarea ed. a VllI-a a Memorialului ”Bobo Enescu”, 02.04.2015, Stadionul Municipal

4

13032 din

06.04.2015

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, prin intermediul Fundației Informai Râmnicu Vâlcea

2000

1500

Organizarea Colocviului Național "Marin Sorescu” - ed. a XV-a, 23.05.2015

5

11729 din

27.03.2015

Liceul de Arte

’ Victor Giuleanu”

2000

2000

Organizarea ed. a Vl-a a Festivalului Concurs Național de Muzică Vocal-Instrumentală ”Un Talent înnăscut” -14-16 mai 2015

6

13653 din

09.04.2015

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea prin Asociația Pro Energetic

3000

3000

Organizarea Turneului Semifinal II -handbal feminin, junioare 3, 08-10.05.2015