Hotărârea nr. 78/2015

Hotarirea 78 - 29 aprilie 2015 - aprobare ROF Politia Locala

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.78

privind aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 2186 din 23.04.2015 întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.6 din 29.01.2015 de modificare a organigramei și a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea și având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/31.03.2015 s-a aprobat acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale, precum și modalitatea concretă de acordare a acestui drept;

Luând în considerare și avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

în temeiul prevederilor art.30 alin.1, lit.a) din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă “Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Poliției Locale.



  PREȘEDINTE Ion GH


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015

la i



I HOTĂRÂi-lF.A CONSILIULUI LOC^

L'-k. 7c? din <A. 2


Municipiul Râmnicu Vâlcea Poliția Locală

Județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 94 Tel.: +40-250-71.14.01, fax: +40-250-71.14.01

E-mail: politialocala@prunanavl.ro, website: www.primariavl.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 15467

CERTIFICĂRI MRC-OCS: SR EN ISO 9001:2008 410/C/2012; SR EN ISO 14001:2005 22J/M/20U; SR ISO7CE127001:2006 B19/SI/20U; SR OHSAS HWW1:2IM» 190/HS/2012

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art 1. Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea este înființată, organizată și funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea nr. 33/2011, fiind o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea și sub directa coordonare a Primarului.

 • (2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea sunt prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului ~ cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și în prezentul regulament.

Art. 2. Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea și se aplică întregului personal din cadrul instituției.

Art. 3. (1) Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea își desfășoară activitatea pe baza principiilor legalității, încrederii, previzibilității, proximității, proporționalității și gradualității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminarii.

 • (2) Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea și ale Dispozițiilor Primarului, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

Art 4. (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea cooperează cu structurile teritoriale municipale și județene ale Poliției Române, ale Jandarmeriei și ale Inspectoratului Teritorial pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

 • (2) In relațiile cu acestea, Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea este reprezentată de Directorul executiv.

 • (3) Poliția locală solicită intervenția structurilor sau unităților Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice situații ce exced atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA POLIȚIEI LOCALE

Art. 5. (1) în Municipiul Rm. Vâlcea, Poliția locală este organizată ca serviciu public - instituție de interes local cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local și aprobat prin Hotărârea nr. 33 din 15 februarie 2011.

 • (2) Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea este organizată în 3 servicii, 1 birou și 11 compartimente (de sine stătătoare sau aflate în structura serviciilor), după cum urmează:

 • a) Serviciul Ordine Publică structurat în 3 compartimente: Compartiment Ordine Publică, Compartiment Ordine Publică - Activitate Comercială și Compartiment Evidența Persoanelor;

 • b) Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire structurat în 3 compartimente: Compartiment Dispecerat - Monitorizare, Compartiment Operatori Sistem Supraveghere și Compartiment Pază;

 • c) Serviciul Disciplina în Construcții, Afîșaj Stradal și Protecția Mediului structurat în 2 compartimente: Compartiment Disciplina în Construcții și Compartiment Afîșaj Stradal -Protecția Mediului;

 • d) Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ și SSM;

 • e) Compartimentul Siguranța Circulației pe Drumurile Publice;

 • f) Compartimentul Resurse Umane;

 • g) Compartimentul Juridic.

 • (3) Serviciul și biroul sunt compartimente funcționale ale Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, prin care se realizează atribuțiile acesteia și sunt conduse de un șef de serviciu sau, după caz, șef de birou, iar în lipsa acestora, de către un funcționar public desemnat în acest scop.

 • (4) Personalul serviciului, respectiv al biroului este subordonat, după caz, șefului de serviciu sau șefului de birou care organizează, îndrumă, coordonează, controlează și răspunde de activitatea acestora în condițiile prezentului Regulament, ale Regulamentului Intern și ale altor dispoziții legale. Activitatea personalului din cadrul compartimentelor este organizată și coordonată, dacă este cazul, de către un funcționar public desemnat coordonator al compartimentului prin decizie a Directorului executiv.

Art. 6. Conducerea, organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității structurilor organizate în cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, sunt asigurate de Directorul executiv, care are în subordine directă toată structura organizatorică a acesteia, potrivit organigramei aprobate de Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea și a atribuțiilor stabilite prin lege și prin prezentul Regulament.

CAPITOLUL III PERSONALUL POLIȚIEI LOCALE

Secțiunea I - Categorii de personal, relații funcționale

Art. 7. Personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea este compus din:

 • - funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;

 • - funcționari publici care ocupă funcții publice generale;

 • - personal contractual.

Art 8. Funcțiile publice din Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea se clasifică după cum urmează:

 • a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

 • b) clasa a II-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

 • c) clasa a III-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Art. 9. (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea sunt funcționari publici de conducere și funcționari publici de execuție, astfel:

 • • funcții publice de conducere:

 • - director executiv;

 • - șef serviciu;

 • - șef birou;

 • • funcții publice de execuție:

 • - consilier juridic, inspector, referent, polițist local.

 • (2) Funcționarii publici din Poliția locală care ocupă funcții publice de conducere trebuie să fie absolvenți ai unei forme de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent.

 • (3) Funcționarii publici din poliția locală, numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a Il-a și a III-a pot ocupa numai funcții publice de execuție.

 • (4) Funcția publică de execuție este structurată pe grade profesionale astfel:

 • a) superior, ca nivel maxim;

 • b) principal;

 • c) asistent;

 • d) debutant.

Art. 10. Personalul contractual din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea ocupă numai funcții de execuție, astfel:

 • - referent, conducător auto.

Art. 11. Funcționarii publici din Poliția locală pot fi numiți debutanți sau definitivi. Ei își desfășoară stagiul și sunt evaluați în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. (1) Activitatea desfășurată de către structurile Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, în scopul realizării atribuțiilor, are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale, de coordonare, de control și de colaborare), potrivit sarcinilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte.

 • (2) Relațiile de autoritate ierarhică se stabilesc între Directorul executiv și structurile subordonate acestuia, în scopul organizării, menținerii și perfecționării stării de funcționare a sistemului. Același tip de relații se stabilesc între șefii serviciilor, birourilor și personalul subordonat acestora.

 • (3) în cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații de autoritate funcțională între personalul cu funcția cea mai mare, numit, prin decizie a Directorului executiv, coordonator compartiment și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și coordonării în mod unitar a activității acestora, în conformitate cu scopurile și obiectivele propuse.

 • (4) între structurile Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea se stabilesc relații de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, în vederea integrării acestora în obiectivele instituției.

 • (5) La nivelul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea activitatea de coordonare și de control este atributul Directorului executiv și se realizează direct ori prin intermediul șefilor de serviciu și de birou.

Secțiunea II - Selecționarea, pregătirea și încadrarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea

Art. 13. (1) Calitatea de funcționar public din Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin excepție, conform Legii nr. 155/2010 apoliției locale, republicată.

 • (2) Contractul individual de munca al personalului contractual din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea se încheie, se modifică, se suspendă și încetează în condițiile prevăzute de legislația muncii.

Art. 14. (1) Funcțiile publice vacante din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea se ocupă prin transfer, redistribuire sau concurs, în condițiile legii.

(2) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor publice se realizează potrivit prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

(3) Ocuparea posturilor contractuale vacante se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecție stabilite prin prezentul Regulament și dispozițiilor legale incidente în materie, în raport cu cerințele posturilor.

Art. 15. Persoana care se înscrie la concurs și urmează să fie numită pe o funcție publică în cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea trebuie sa îndeplinească condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici și condițiile specifice de ocupare a funcției publice pentru care se organizează concurs.

Art. 16. (1) Condițile de participare și procedura de oganizare a concursului în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, se stabilesc astfel:

 • a) selectarea dosarelor de înscriere;

 • b) probele eliminatorii (probă suplimentară): examen psihologic, medical, aptitudini sportive, dacă este cazul;

 • c) lucrare scrisă/teste-grilă, pentru verificarea cunoștiințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției sau postului;

 • d) interviu.

 • (2) Condițiile generale, condițiile specifice, precum și bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale.

 • (3) Personalul contractual din cadrul poliției locale cu atribuții de pază, trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Dosarele candidaților se întocmesc, în condițiile legii, diferențiat pentru funcționarii publici și personalul contractual, după caz.

 • (5) Documentele privind organizarea și desfășurarea concursului, lucrările candidaților la probele susținute și procesul-verbal cuprinzând punctajul obținut se îndosariază separat, pentru fiecare concurs.

Art. 17. (1) Candidații declarați admiși au obligația să se prezinte în vederea numirii în funcția publică /încheierii contractului individual de muncă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului concursului/examenului.

 • (2) Dosarele candidaților admiși se prezintă Directorului executiv de către comisia de concurs, însoțite de propunerea de numire/încheiere a contractului individual de muncă. La solicitarea scrisă și motivată a candidatului declarat admis, Directorul executiv poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 30 de zile de la data comunicării propunerii de numire în funcție.

 • (3) Neprezentarea candidaților în vederea numirii/nesemnarea contractului individual de muncă, atrage decăderea din dreptul de a fi numiți/angajați în funcțiile publice/posturile, pentru care au candidat. în acest caz, este notificat următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul final minim necesar promovării concursului.

Art. 18. (1) Pentru instruirea și pregătirea personalului, Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea asigură participarea persoanelor nou angajate la cursuri de formare inițială în instituțiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin grija Directorului executiv.

 • (2) Programele de formare inițială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.

 • (3) Pentru funcțiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.

 • (4) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învățământ.

 • (5) în urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un certificat de absolvire eliberat în condițiile legii de către instituția organizatoare de specialitate, cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Afacerilor Interne și au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.

 • (6) Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul instituției.

Art. 19. (1) La numirea în funcția publică, funcționarii publici din Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea depun jurământul de credință în fața Directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, în prezența superiorilor ierarhici și a unor colegi.

 • (2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcție.

 • (3) Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public și de către Directorul executiv al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, în două exemplare. Unul se păstrează la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

 • (4) Jurământul are următorul conținut: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce imi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu.". Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

Art. 20. (1) Polițiștii locali care promovează programele de formare inițială prevăzute mai sus încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.

 • (2) Angajamentul se încheie în formă scrisă și cuprinde clauze pentru ambele părți, referitoare la condițiile de pregătire și perioada pentru care salariatul se obligă să desfășoare activități în cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

 • (3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui salariat din Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea.

Art. 21. Dacă funcționarului public/personalului angajat pe bază de contract, din Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea numit în funcția publică/post, îi încetează raportul de serviciu/contractul individual de muncă, din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporțional cu perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului de 5 ani de la data promovării examenului.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE

Art. 22. în conformitate cu Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică;

 • b) paza bunurilor;

 • c) circulația pe drumurile publice;

 • d) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • e) protecția mediului;

 • f) activitatea comercială;

 • g) evidența persoanelor;

 • h) alte domenii stabilite prin lege.

Art. 23. (1) Personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne și sa îndeplinească dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

 • (2) Personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu.

Art. 24. Personalul de conducere din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea răspunde pentru legalitatea dispozițiilor date subordonaților și sunt obligați să verifice dacă acestea au fost înțelese corect și să controleze modul de îndeplinire a acestora.

Art. 25. (1) Directorul executiv își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului municipiului Rm. Vâlcea, este șef al întregului personal din subordine și are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a Poliției locale;

 • b) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • c) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • d) analizează trimestrial activitatea Poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de Comisia locală de ordine publică;

 • e) asigură informarea operativă a Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea, precum și structurile teritoriale ale Poliției și Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității Poliției locale;

 • f) reprezintă Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea în relațiile cu celelalte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • g) asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • h) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • i) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

 • j) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • k) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul Poliției locale;

 • 1) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire;

 • m) propune spre aprobare Consiliului Local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;

 • n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 26. (1) Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ și S.S.ML se subordonează Directorului executiv, având ca principal obiectiv analizarea și organizarea resurselor financiare la nivelul instituției. Șeful biroului are următoarele atribuții:

 • ■ exercită obligația organizării și conducerii contabilității proprii a instituției, în conformitate cu prevederile legii contabilității (Legea nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare) și a NM/OMF nr. 2861/2009;

 • ■ asigură controlul financiar preventiv și controlul financiar de gestiune asupra operațiunilor patrimoniale înregistrate în propria contabilitate;

 • " analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în bugetul aprobat a diferitelor categorii de cheltuieli;

 • ■ întocmește, urmărește și raportează execuția bugetară pe capitole, articole, alineate;

 • ■ întocmește documente de plata pentru cheltuielile instituției, conform reglementărilor în vigoare;

 • ■ asigură întocmirea bilanțului contabil, în conformitate cu normele legale;

 • ■ asigură ținerea contabilității pe modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiară și contabilă conform normelor metodologice privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finanțelor;

 • • organizează și conduce contabilitatea veniturilor și cheltuielilor instituției, în calitatea acesteia de instituție publică specializată de subordonare locală, cu personalitate juridică și al cărei director are calitatea de ordonator terțiar de credite;

 • • întocmește documentele justificative privind operațiile patrimoniale și urmărește înregistrarea lor cronologică în propria contabilitate, prin respectarea succesiunii acestora, după data de întocmire sau de intrare în unitate, și sistematic în conturi sintetice și analitice;

 • ■ întocmește și transmite, conform obligațiilor legale ce-i revin, dări de seamă contabile privind situația bugetului instituției;

 • ■ întocmește lunar ordinele de plată privind contribuțiile instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul pentru plata ajutorului de șomaj și ale unor salariați care au rețineri;

“ întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le Directorului executiv spre vizare.

 • ■ respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă;

 • ■ colaborează cu toate compartimentele din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, cu Primăria municipiului Rm. Vâlcea și cu celelalte organisme și instituții abilitate ale statului;

 • * îndeplinește orice alte atribuții date de către Directorul executiv care prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în atribuțiile biroului.

 • (2) Personalul din cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Administrativ și S.S.M. are pe linie de financiar-contabilitate și administrativ următoarele atribuții:

 • ■ execută decontarea cu debitorii și creditorii;

 • ■ elaborează lucrările pentru bugetul propriu al instituției;

 • ■ coordonează activitățile de aprovizionare cu materiale și obiecte de inventar, inclusiv mijloace fixe din dotare, urmărește amortizarea acestora în condițiile legii;

 • ■ asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute, atât pentru necesitățile proprii ale instituției, cât și relațiile instituției în calitate de unitate patrimonială, cu clienții, furnizorii, băncile, trezoreria, organele fiscale, alte persoane fizice sau juridice;

 • ■ întocmește programul logistic anual și urmărește încadrarea acestuia în limita fondurilor alocate prin buget;

 • ■ asigură evidența tehnico-operativă, păstrarea, depozitarea tuturor bunurilor mijloacelor tehnice și materialelor aflate în patrimoniul sau dotarea instituției;

 • ■ organizează activitatea de gestionare și distribuire a armamentului, muniției, precum și a mijloacelor din dotare necesare executării serviciului;

 • " urmărește și răspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a stațiilor de radio emisie-recepție, mijloacelor auto, armamentului și muniției, a instalațiilor de sonorizare și înregistrarea video din dotare;

 • ■ coordonează activitatea parcului auto și conducătorilor auto, punând la dispoziție și deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituției;

 • ■ răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare rațională a consumabilelor, și evidența bunurilor mobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor și obiectelor în folosință de scurtă și de lungă durată din dotarea instituției;

 • ■ ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor și altor materiale și obiecte în folosință și consum;

 • ■ propune reparațiile privind mobilierul și celelalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea instituției, urmărind realizarea lucrărilor respective și participă la recepționarea acestora;

 • ■ întocmește planul și face propuneri de aprovizionare cu echipament, materiale de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou și tipizate necesare instituției;

 • ■ participă la recepția bunurilor materiale a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar care se primesc în instituție;

 • ■ răspunde de depozitarea și conservarea echipamentului și celorlalte materiale de birou și asigură distribuirea acestora salariaților instituției;

 • ■ urmărește lucrările de întreținere și reparații curente a bunurilor și autovehiculelor;

 • ■ organizează și efectuează inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul instituției;

 • “ face propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar și de clasare sau casare a unor stocuri;

 • • asigură condiții pentru arhivarea în condiții legale a documentelor și actelor Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea;

 • ■ îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

 • (3) Personalul din cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Administrativ și S.S.M. are următoarele atribuții pe linie de S.S.M. și P.S.L:

 • ■ răspunde de aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la sediul instituției;

 • ■ întocmește propuneri privind materialele și accesoriile specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • ■ întocmește planul de evacuare în caz de incendii, asigură instruirea personalului asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

 • ■ întocmește toate documentele legale în vederea desfășurării unei activități normale în domeniul protecției muncii, reprezentând interesele societății pe această linie în relațiile cu unitățile specifice domeniului de activitate luând împreună cu aceștia toate măsurile ce se impun conform cerințelor pe fiecare loc de munca, asigurând cunoașterea de către fiecare salariat, a obligațiilor ce-i revin în domeniul sănătății și securității muncii;

 • ■ asigură însușirea și respectarea de către salariații Poliției locale a instrucțiunilor de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora.

 • ■ elaborează instrucțiuni proprii pe linie de securitate și sănătate în muncă, pe meserii, menite să asigure instruirea corespunzătoare a tuturor salariaților din instituție;

 • ■ asigură prin instrucțiunile proprii elaborate și utilizarea corectă echipamentele tehnice, substanțele toxice, substanțele periculoase și a celorlalte mijloace de producție;

 • ■ aduce la cunoștiința conducerii în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau alți angajați;

 • ■ cooperează cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure că toate condițiile de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătate la locul de muncă;

 • ■ cooperează cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;

 • ■ participă la cercetarea tuturor evenimentelor sau accidentelor de muncă care au loc în instituție;

 • ■ asigură organizarea punct cu punct a activităților de prevenire și protecție în concordanță cu Legea nr. 319/2006, HG. nr. 1425 /2006, Legea nr. 307/2006 și Ordinul nr. 163/2007, cu modificările și completările ulterioare. Răspunde de prelucrarea periodică a legislației în vigoare și aduce la cunoștința salariaților modificările legislative apărute în domeniu;

 • ■ întocmește la timp situațiile și rapoartele solicitate de autoritatea de control;

 • ■ realizează și totodată se preocupă să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților;

 • ■ asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă asupra riscurilor la care aceștia sunt expuși precum și măsurile de prevenire și protecție necesare;

 • ■ asigură împreună cu Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă informarea, consultarea și participarea lucrătorilor privind activitățile din unitate și probleme privind securitatea și sănătatea în muncă:

 • ■ asigură obținerea avizelor de funcționare a societății din punct de vedere al protecției muncii;

 • ■ răspunde de luarea celor mai eficiente măsuri în vederea amenajării locurilor pentru fumat, amenajarea și funcționarea corectă a filtrelor sanitare, acționează permanent pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă și de viață pentru întregul personal.

 • (4) Conducătorii auto au următoarele atribuții:

 • ■ se preocupă de buna întreținere și funcționare a mijlocului de transport pe care își desfășoară activitatea, luând măsuri de remediere a defecțiunilor tehnice apărute pe parcurs;

 • ■ înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autoturismului pe care îl conduce;

 • ■ respectă cu strictețe itinerariul de deplasare și anume, doar pe raza municipiului Rm, Vâlcea;

 • ■ completează în mod corespunzător foile de parcurs aferente deplasărilor auto și le înaintează spre justificare;

 • ■ parchează obligatoriu autoturismul la sediul Poliției locale, indiferent de ora sosirii din cursă și nu folosește mijlocul auto în interes personal;

 • ■ răspunde de starea tehnică și de curățenia autoturismului, precum și de inventarul acestuia;

 • ■ respectă cu strictețe prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■ comunică imediat șefului ierarhic, Directorului executiv - telefonic sau prin orice alt mijloc - orice eveniment de circulație în care este implicat;

 • ■ îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

Art.27. (1) Compartimentul Resurse Umane se subordonează Directorului executiv.

 • (2) Personalul din cadrul acestui compartiment are următoarele atribuții pe linie de salarizare:

 • - actualizează în permanență modificările legislative în cadrul programului de salarizare;

 • - întocmește state de plata până la brut și face reglările de salarii necesare, ori de căte ori este cazul;

 • - completează și actualizează bazele de date privind organigrama, statul de funcții, drepturile salariate și datele personale ale personalului din cadrul instituției;

 • - urmărește acordarea sporului de vechime pentru tot personalul și întocmește referate și proiecte de deciziii cu privire la majorarea sporului de vechime, ori de câte ori este cazul;

 • - verifică foite de prezență și calculează drepturile salariate ale salariaților, precum și alte drepturi bănești ale acestora;

 • - calculează drepturile salariate încasate necuvenit și urmărește ca acestea să fîe reținute pe statul de plată;

 • - calculează drepturile salariate cuvenite și neacordate și urmărește ca acestea să fie incluse pe statul de plată;

 • - calculează indemnizațiile pentru acei salariați aftați în concediu, precum și alte concedii, prevăzute de lege;

 • - întocmește centralizatorul privind cheltuielile salariate la nivelul instituției;

 • - întocmește statistici privind salarizarea personalului instituției;

 • - eliberează adeverințe salariaților instituției cu privire la drepturile bănești acordate;

 • - întocmește lunar statele de plată, fluturașii de salarii și situațile aferente pentru plata drepturilor salariate conform pontajului, legislației în vigoare și o transmite corect și la timp biroului contabilitate pentru a face viramentele;

 • - întocmește notele de lichidare pentru personalul care părăsește instituția;

 • - întocmește și depune declarațiile lunare cu privire la salarizare către instituțiile de stat (CAS, CASS, Șomaj si ITM);

 • - la solicitarea salariaților, întocmește adeverințe ce dovedesc calitatea de angajat, salariul de bază și salariul net;

 • - îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

 • (3) Personalul din cadrul acestui compartiment are următoarele atribuții pe linie de resurse umane și pregătire profesională:

 • - păstrează evidența organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare, fișelor de post pentru personalul contractual și a fișelor de post pentru funcționarii publici ai instituției;

 • - întocmește lunar foile de pontaj pentru personalul din cadrul instituției;

 • - centralizează și arhivează rezultatele evaluărilor profesionale ale angajaților;

 • - ține evidența rapoartelor privind recuperările, schimburile de tură, evenimente etc;

 • - în colaborare cu compartimentele funcționale întocmește graficul cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor;

 • - urmărește întocmirea fișelor de post și actualizarea acestora ca urmare a modificărilor apărute în legislație, în structura organizatorică și în R.O.F., pentru personalul din cadrul instituției;

 • - obținerea în timp util a avizului șefului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal;

 • - operează la zi modificările intervenite în baza de date a salariaților;

 • - gestionează și înregistrează declarațiile de interes ale funcționarilor publici, ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul instituției în „Registrul declarațiile de interes”;

 • - gestionează și înregistreză declarațiile de avere ale funcționarilor publici, ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul instituției în „Registrul declarațiilor de avere”;

 • - gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă;

 • - gestionează rapoartele de evaluare a performanțele individuale ale funcționarilor publici;

 • - elaborarează planul anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror alte măsuri privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției și asigură transmiterea acestora, către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • - întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției;

 • - monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției și întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

 • - îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

Art. 28. (1) Compartimentul Juridic se subordonează Directorului executiv.

 • (2) Consilierii juridici din cadrul acestui compartiment au următoarele atribuții:

 • ■ Avizează pentru legalitate deciziile Directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea;

 • ■ Exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituției sau la cererea celorlalte compartimente, dacă aceste solicitări privesc activitatea Poliției locale;

 • ■ Analizează și avizează legalitatea deciziilor privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.);

 • ■ Avizează actele ce urmează a fî înscrise în registrul de evidență a salariaților;

 • ■ Participă la întocmirea contractelor încheiate de către Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea cu terții și le avizează de legalitate;

 • ■ Sesizează conducerea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea cu orice aspecte legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea compartimentelor instituției;

 • ■ Transmit, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relațiile solicitate sau copii după acte;

 • ■ Acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea;

 • ■ Aduce la cunoștința celorlalte compartimente actele normative cu incidență în activitatea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, precum și toate modificările legislative ale acestora;

 • • Asigură reprezentarea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea în fața instanțelor judecătorești;

 • ■ Promovează la cererea conducerii acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor, pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de conducerea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea;

 • ■ Formulează căi de atac și redactează acțiuni judecătorești și întâmpinări;

 • ■ Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și prezintă conducerii instituției, săptămânal, situația procesuală;

 • ■ Prezintă lunar conducerii instituției deficiențele constatate în activitatea de constatare și sancționare contravențională și propun măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea acesteia;

 • ■ Asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere;

 • ■ Are obligația să comunice, la cerere, următoarele informații de interes public: actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

=> structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare;

=> numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

 • = > sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

 • = > programele și strategiile proprii;

 • = > lista cuprinzând documentele de interes public;

 • = > lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

 • = > modalitățile de contestare a deciziei instituției în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

 • ■ Asigură accesul la informațiile menționate mai sus prin:

consultare la sediul instituției;

 • ■ Asigură relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale;

 • ■ Ține evidența adreselor formulate în baza Legii nr. 544/2001 (atât a celor scrise și a celor telefonice) prin intermediul registrelor aferente, precum și evidența petițiilor sosite care au ca destinatar Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea;

 • • înregistrează, păstrează și arhivează documentele repartizate de către Directorul executiv;

 • ■ îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

Art. 29. (1) Compartimentul Siguranța Circulației pe Drumurile Publice se subordonează Directorului executiv.

 • (2) în domeniul circulației pe drumurile publice, polițistul local are următoarele atribuții specifice:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competentă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constata contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 1) cooperează cu structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • m) îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea.

Art. 30. (1) Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire se subordonează Directorului executiv. Acesta este structurat organizatoric în 3 compartimente: Compartiment Dispecerat Monitorizare, Compartiment Operatori Sistem Supraveghere și Compartiment Pază.

 • (2) Șeful serviciului are următoarele atribuții specifice:

 • - conduce, coordonează și răspunde de întreaga activitate a Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire;

 • - organizează, conduce, coordonează și evaluează activitățile de instruire a întregului personal din cadrul Poliției locale;

 • - întocmește planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii și ține evidența rezultatelor obținute;

 • - asigură cunoașterea armamentului din dotare, condițiile de păstrare și întreținere a acestuia și instruiește personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

 • - sesizează de îndată șefii ierarhici și structurile Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;

 • - introduce datele noilor abonați în baza de date a centrului de monitorizare (adresa, tipul centralei de alarmă, telefonul obiectivului, persoane de contact, descrierea zonelor protejate, ora testului periodic etc.) și actualizează permanent baza de date;

 • - răspunde de stabilirea codurilor (parolelor) de recunoaștere a persoanelor beneficiare, de eventuala schimbare a acestora, precum și de instruirea personalului;

 • - răspunde de întocmirea fișelor de intervenție și a hărților cu repartizarea pe echipaje a abonaților;

 • - controlează modul de efectuare a serviciului de personalul angrenat;

 • - efectuează recunoașteri la noile obiective și stabilește timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea;

 • - verifică consemnarea în documente de către operatorii dispeceri;

 • - ia măsuri privind limitarea accesului în incinta dispeceratului a persoanelor neautorizate;

 • - urmărește disciplina de utilizare a rețelei radio și ia măsuri de respectare de către toți participanții a deontologiei traficului radio;

 • - verifică exploatarea corectă a echipamentelor centrului de personalul calificat;

 • - analizează rapoartele SEKA, detaliate a activității de monitorizare la obiectivele care au solicitat acest lucru (armări, dezarmări, teste, alarme, probleme tehnice);

 • - participă, la solicitarea organele abilitate, la elucidarea condițiilor în care au fost comise efracțiile;

 • - întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului executiv al Poliției locale;

 • - arhivează convorbirile operatorilor dispecerat, înregistrate pe o perioadă de 30 zile;

 • - răspunde de planificarea serviciilor;

 • - răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • - constată contravențiile date în competență, aplică sancțiunile potrivit legii și ține evidența acestora;

 • - conduce pregătirea de specialitate a personalului din cadrul Poliției locale, pe linia executării tragerilor cu armamentul din dotare, în poligoanele autorizate de pe raza municipiului Rm. Vâlcea, prin organizarea, conducerea și coordonarea ședințelor de executare a tragerilor cu armamemntul din dotare pentru personalul cu drept de port-armă;

 • - informează de îndată conducerea Poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire;

 • - respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă; - analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • - întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le Directorului executiv spre vizare;

 • - îndeplinește diverse activități administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele pe linie de dispecerat-monitorizare;

 • - execută și îndeplinește alte sarcini încredințate de Directorul executiv al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

 • (3) Atribuțiile personalului din cadrul Compartimentului Operatori Sistem Supraveghere sunt

 • - supraveghează în permanență echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la recepționarea evenimentelor;

 • - să cunoască în permanența consemnele (parolele) la obiective și modul de acțiune în cazul producerii unor evenimente deosebite, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al societății;

 • - consemnează în registrul special evenimentele în ordinea producerii lor și modul de soluționare a acestora;

 • - ține permanent legătura cu echipajele mobile/de intervenție, pentru a cunoaște poziția acestora în teren, în vederea creării premiselor realizării unor intervenții operative în cazul producerii de evenimente deosebite;

 • - sesizează Poliția Română și proprietarul sau persoana de contact desemnată, în cazul efracțiilor confirmate de agenții de intervenție;

 • - ține legătura cu societatea ce asigură partea tehnică căreia îi transmite operativ toate defecțiunile tehnice apărute în sistem, în scopul remedierii lor în cel mai scurt timp;

 • - clarifică situațiile apărute cu ocazia verificărilor periodice a sistemelor conectate;

 • - să cunoască în detaliu modul de operare al echipamentelor din dotarea dispeceratului;

 • - folosește echipamentele radio în mod corespunzător și intervine pentru respectarea regulilor de către toți participanții la traficul radio;

 • - exploatează corect echipamentele din dotare, numai sub parola proprie, fără sa introducă alte programe sau să modifice structura datelor existente;

 • - nu permite accesul în incinta dispeceratului a altor persoane din afară, cu excepția celor abilitate de conducerea instituției;

 • - execută și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

 • (4) Personalul din cadrul Compartimentului Dispecerat - Monitorizare are următoarele atribuții:

 • a) efectuează activitățile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliției locale, precum și cu celelalte instituții cu atribuții pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor și informațiilor;

 • b) colectează toate datele operative furnizate de instituțiile menționate și de agenții din teren;

 • c) să cunoască, în permanență, situația obiectivelor, a posturilor de pază și a celorlalte date referitoare la modul de repartizare a efectivelor și să asigure dirijarea echipajelor și patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competența Poliției locale;

 • d) să țină legătura cu personalul Poliției locale ce se afla în serviciu, notează problemele pe care le ridică acesta și să raporteze pe cale ierarhică pentru a se dispune măsurile corespunzătoare;

 • e) îndeplinește activitățile specifice dispeceratului de monitorizare antiefracție și colaborează cu celelalte structuri, privind modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu ale personalului;

 • f) aduce la cunoștința șefului ierarhic, la sosirea acestuia în instituție, problemele ivite pe timpul absenței;

 • g) execută activități specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziției;

 • h) urmărește buna funcționare a mijloacelor tehnice din dotare și a aparaturii de monitorizare antiefracție, luând măsuri de anunțare pentru remedierea defecțiunilor apărute;

 • i) ține legătura permanentă cu Poliția municipiului Rm. Vâlcea și Jandarmeria Vâlcea pentru cooperarea în vederea menținerii și restabilirii ordinii publice;

 • j) verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului și muniției, echipamentului de intervenție, evenimente, comunicări, etc.);

 • k) execută și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

 • (5) Compartimentul Pază este organizat în structura Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire, La acest compartiment este încadrat numai personal contractual. Lista obiectivelor la care se execută serviciul de paza se stabilește și poate fi modificată prin hotărâre a Consiliului Local.

Personalul contractual din cadrul acestui compartiment execută activități de pază și are următoarele atribuții specifice'.

 • a) să verifice, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de paza și alarmare și să ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • b) să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

 • c) să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • d) să nu părăsească postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

 • e) să verifice obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și să sesizeze organele competente;

 • f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor poliției competente, potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces verbal cu cele constatate;

 • g) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

 • h) îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea.

Art 31. (1) Serviciul Ordine Publică se subordonează Directorului executiv și este structurat organizatoric în 3 compartimente: Compartiment Ordine Publică, Compartiment Ordine Publică - Activitate Comercială și Compartiment Evidența persoanelor.

 • (2) Șeful serviciului are următoarele atribuții specifice:

 • A. In domeniul Ordinii și Liniștii Publice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea ordinii și siguranței publice, a vieții și integrității persoanelor;

 • b) organizează, conduce, coordonează și evaluează activitățiile de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat prin întocmirea planurilor comune de acțiune cu structurile teritoriale ale Poliției și Jandarmeriei Române;

 • c) întocmește planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii și ține evidența rezultatelor obținute;

 • d) asigură cunoașterea armamentului din dotare, condițiile de păstrare și întreținere a acestuia și instruiește personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

 • e) sesizează de îndată șefii ierarhici și structurile Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;

 • f) asigură întocmirea zilnică a raportului sinteză cu principalele evenimente și o prezintă șefului Poliției locale;

 • g) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurare a ordinii și siguranței publice, regulile de conviețuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curățenia și comerțul stradal și a normelor de protecție a muncii;

 • h) constată contravențiile date în competență, aplică sancțiunile potrivit legii și ține evidența acestora;

 • i) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • j) stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției, portul și folosirea acestora în timpul serviciului, precum și întreținerea și asigurarea deplinei lor securități când nu se află asupra personalului;

 • k) informează de îndată conducerea Poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și apărare a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • 1) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • m) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau sancțiuni corespunzătoare;

 • n) respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă;

 • o) organizează serviciul polițiștilor locali desemnați pentru supravegherea activităților corespunzătoare prestării muncii în folosul comunității efectuată de asistați! social și/sau de persoanele condamnate de instanțe de judecată să execute astfel de activități;

 • p) îndeplinește diverse activități administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborare ale instituției pe linie socială și antidrog.

 • q) organizează echipajele de intervenție și ia măsuri de dispunere a acestora în locuri de unde să poată interveni, în timp optim, la oricare din obiectivele monitorizate;

 • B. In domeniul Activității Comerciale:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției locale cu atribuții în verificarea activității comerciale;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea Poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului Poliției locale.

C în domeniul Evidenței Persoanelor:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din Poliția locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

 • c) asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din Poliția locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d) participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • f) urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din Poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • g) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • h) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului Poliției locale

 • i) întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le directorului executiv spre vizare.

Art. 32. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică au următoarele atribuții:

 • a) mențin ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică, aprobat în condițiile legii;

 • b) mențin ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistența socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenta acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii si liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • i) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • j) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranța publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalitații stradale;

 • k) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • 1) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite; m) acordă, pe teritoriul municipiului, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

n) asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 340/189/2012 privind reglementarea activității de identificare, ridicare, depozitare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Rm. Vâlcea;

o) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea

Art. 33. In cadrul Compartimentului Ordine publică - Activitate comercială, polițiștii locali, pe lângă atribuțiile de ordine publică stabilite prin fișa postului, au și următoarele sarcini:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale si locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 1) asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Dispoziției nr. 564/2013 a primarului municipiului Rm Vâlcea privind stabilirea unor măsuri referitoare la procedura de înmânare/afișare a citațiilor sau a oricărui act de procedural din procesul civil;

 • m) constata contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)—j), stabilite în sarcina Consiliului Local;

n) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea

Art. 34. Personalul din cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor are următoarele atribuții principale '.

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • e) comunică din oficiu, organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat cu plângere în termenul legal;

 • f) îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea.

Art 35. (1) Serviciul Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului se subordonează Directorului executiv și este structurat organizatoric în două compartimente: Compartiment Disciplina în Construcții și Compartiment Afișaj Stradal -Protecția Mediului.

 • (2) Șeful serviciului are următoarele atribuții specifice:

 • A. In domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

 • e) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • f) informează de îndată conducerea Poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • i) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 • B. în domeniul protecției mediului:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal sa execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului Poliției locale.

 • k) întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le Directorului executiv spre vizare.

Art. 36. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții au următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă Ia aceste operațiuni specifice;

 • d) efectuează verificări ale locațiilor pe care există mijloace de publicitate ale căror lucrări de amplasare au fost executate fără autorizație de construire și iau măsurile necesare pentru intrarea în legalitate, prin desființare sau obținere autorizație de construire, după caz;

 • e) efectuează verificări ale locațiilor pe care există mijloace de publicitate ale căror lucrări de amplasare au fost executate cu nerespectarea autorizației de construire și iau măsurile necesare pentru intrarea în legalitate, prin încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

 • f) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului direcției de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, primarului municipiului sau persoanei împuternicite de acesta;

 • g) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea.

Art. 37. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Afișaj Stradal - Protecția Mediului au următoarele atribuții:

 • a) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afîșajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • b) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • c) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • d) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • e) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • f) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • g) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • h) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • i) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • j) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)—j) stabilite în sarcina Consiliului Local;

 • 1) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Rm. Vâlcea.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE POLIȚISTULUI LOCAL

Art. 38. (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul Politiei locale persoanele a căror prezență este necesara pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • e) sa circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectarii dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) sa conducă la sediul Poliției locale sau al unitățiior/structurilor teritoriale ale Poliției Române, după caz, pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale ocrotite de lege, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire, In acest scop, Poliția Locală și/sau Primăria municipiului Rm. Vâlcea, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 39. (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 • a) să respecte drepturile și libertățile fimdamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • b) să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c) să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) sa respecte normele de conduită profesională și civica, prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției, ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și sa declare funcția și instituția din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul Poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

(2) Polițiștilor locali și funcționarilor publici din cadrul poliției locale le este interzis:

 • a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

 • b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

 • c) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; d) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege; e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;

 • f) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea funcționarului public/polițistului local sau a instituției;

 • g) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;

 • h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

 • i) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

 • j) să primească, să solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori să facă, să i se promită pentru sine sau pentru alții, în considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje; k) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, in scopurile prevăzute la tit.j);

 • 1) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 • m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 • (3) Funcționarul public cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. El este obligat sa verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de aducere la îndeplinire.

 • (4) Funcționarul public cu funcție de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității desfășurate în cadrul Poliției locale, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor,

 • (5) Funcționarul public și polițistul local răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea de către funcționarul public și polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

 • (6) Funcționarul public și polițistul local are obligația să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului Poliției locale și/sau autorităților publice locale.

CAPITOLUL VI

FOLOSIREA MIJLOACELOR DIN DOTARE ȘI UZUL DE ARMĂ

Art 40. (1) Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, polițiștii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-Iacrimogene și paralizante, cătușe, câini de serviciu, precum și alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.

 • (2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care: a) întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane fizice și/sau juridice;

 • b) blochează, în afara condițiilor legii, căile publice de circulație, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităților publice, ale partidelor politice, ale instituțiilor și organizațiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbură desfășurarea normală a activității;

 • c) ultragiază persoanele cu funcții ce implică exercițiul autorității publice;

 • d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale polițiștilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viața polițiștilor locali.

 • (3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participanților la acțiunile agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițiștilor locali. Orice acțiune în public se face prin anunțare: „Poliția!”

 • (4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie sa depășească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.

Art. 41. (I) Polițistul local, dotat cu arme letale de apărare și paza, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 • (2) Personalul contractual care desfășoară activități de pază, dotat cu arme letale de apărare și pază, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate potrivit legii.

 • (3) în sensul prezentei legi, prin uz de armă se înțelege tragerea cu arma letală de apărare și pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

 • (4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, polițistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în următoarele situații :

 • a) pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violențe iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă, ori care constituie amenințare gravă asupra vieții sau integrității corporale a unei persoane;

 • b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infracțiuni prin violență, se opune sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a a altor persoane.

 • (5) Uzul de armă se face numai după somația „Poliția, stai!”. în caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: „Stai, că trag!”. Dacă cel in cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

 • (6) în cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. (5), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

 • (7) Uzul de armă, în condițiile și în situațiile prevăzute de alin. (4)-(6), se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgând u-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

 • (8) în cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare și pază, fără somație, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta.

Art 42. Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art. 43. (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 42 și 43 din prezentul Regulament:

 • a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepția cazurilor în care aceștia săvârșesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei;

 • b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

 • (2) Folosirea mijloacelor, prevăzute la art. 42 și 43 pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în condițiile și în situațiile prevăzute în prezentul Regulament, înlătură caracterul penal al faptei.

 • (3) Persoanelor rănite li se acordă primul ajutor și se iau imediat măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale.

CAPITOLUL VII

DOTAREA ȘI FINANȚAREA POLIȚIEI LOCALE

Art. 44. (1) Poliția locală deține, administrează sau folosește, după caz, în condițiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate și dotate cu dispozitive de avertizare sonore și luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor și valorilor, dotate potrivit legii, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

 • (2) Proprietatea, asupra oricăror bunuri materiale din dotarea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, aparține unității administrati v-teritoriale, cu excepția celor închiriate, luate în administrare sau în folosință de la alte entități publice sau private, după caz,

 • (3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor și a însemnelor distinctive ale Poliției locale cuprinde obligatoriu denumirea municipiului Rm. Vâlcea.

 • (4) Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea are înființat dispecerat propriu pentru coordonarea activității personalului și intervenția la obiectivele asigurate cu paza aflate în proprietatea Consiliului Local și Primăriei municipiului Rm. Vâlcea.

Art. 45. (1) Polițiștii locali și personalul contractual din Poliția locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local sunt dotați cu uniformă, însemne distinctive și, după caz, cu:

 • a) arme letale de apărare și pază sau arme neletale destinate autoapărării;

 • b) mijloace individuale de apărare, intervenție și imobilizare prevăzute de lege.

 • (2) Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea este autorizată să procure și să dețină arme letale de apărare și pază, precum și arme neletale destinate pentru autoapărare, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 (r2) privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Polițiștii locali care au obținut certificatul de absolvire a programului de formare inițială, precum și personalul contractual care desfășoară activități de pază și care a fost

atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 295/2004 (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 46. (1) Polițiștii locali și personalul contractual din Poliția locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu și echipament de protecție specifice locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare existente, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, au dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

 • (2) Articolele din care se compune uniforma și durata maximă de uzură sunt prevăzute în ANEXAI.

 • (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor _ distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în ANEXA II.

 • (4) Normele de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în ANEXA III.

 • (5) Uniforma și însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, dar acestea pot fi purtate și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau la reședință, după caz.

 • (6) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul prevăzut la alin. (1) are obligația de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamemntul de protecție și documentele de legitimare.

Art. 47. Prevederile art. 45 și art. 46, cu excepția celor referitoare la documentele de legitimare, nu se aplică funcționarilor publici care ocupă funcții publice generale și personalului contractual - conducători auto precum și funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local în cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, Afișaj ~ Stradal și Protecția Mediului.

Art. 48. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, ca instituție publică cu personalitate juridică, se asigură de la bugetul local.

CAPITOLUL VIII

DREPTURILE ȘI RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE

Art. 49. Drepturile salariate ale personalului Poliției locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 50. In afara drepturilor salariate prevăzute la art. 49, personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea mai are dreptul și lai

 • a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • b) încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii, prin acordarea unui spor de 15% din salariul de bază;

 • c) acordarea a 3 clase de salarizare succesive, conform Legii nr. 284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, funcționarilor publici, polițiștilor locali și personalului contractual, pentru activități specifice;

 • d) acordarea normei de hrană.

Valoarea financiară a normei de hrană, precum și modul de acordare a acesteia, se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 171/2015.

Art. 51. (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local beneficiază de protecție specială, în condițiile legii.

 • (2) Polițistul local și membrii familiei sale au dreptul la protecție, în condițiile legii, din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

Art 52. (1) Recompensarea personalului din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea se realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază în îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sau pe timpul acțiunilor organizate în zona de competență a Poliției locale.

 • (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

 • (3) Recompensarea trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor.

Art. 53. La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 • a) comportamentul funcționarului public și/sau personalului contractual;

 • b) prestația profesională generală a funcționarului public și/sau personalului contractual și modul de îndeplinire a atribuțiilor/misiunilor;

 • c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra personalului Poliției locale;

 • d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine efîcientizarea activității personalului Poliției locale.

Art. 54. Recompensele care se pot acorda personalului Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea sunt următoarele:

 • a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancțiunea își produce efectele și determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancțiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. în situația în care funcționarul public și/sau personalul contractual a fost mutat, ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară;

 • b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;

 • c) titlurile de onoare - se conferă funcționarului public și/sau personalul contractual pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

 • d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, și diplomele de merit - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale, cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni;

 • e) recompensele materiale - se acordă personalului Poliției locale care s-a evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice,

Art. 55. (1) Personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea beneficiază de asistență juridică din partea instituției, cu suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, conform prevederilor legale.

 • (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt acordate pentru polițiștii împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârșite în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

 • (3) în cadrul instituției se constituie, prin decizie a Directorului executiv, o comisie formată din șeful nemijlocit al salariatului, președinte de comisie, și câte un funcționar public din cadrul structurilor financiare, juridice și de resurse umane, în calitate de membri, precum și un secretar desemnat din cadrul instituției, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fișei postului, a dispozițiilor legale, a cererii și a actelor doveditoare privind demersurile legale împotriva salariatului, precum și a datelor deținute cu privire la împrejurările comiterii faptei, dacă la data săvârșirii faptei salariatul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Pentru lămurirea cauzei, comisia poate audia și salariatul respectiv.

 • (4) Personalul Poliției locale îndreptățit să beneficieze de asistența juridică solicită, prin cerere scrisă, șefului instituției asigurarea acestor sume.

 • (5) In situația în care salariatul este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de unul dintre membrii familiei sau de reprezentantul sau legal.

 • (6) Cererea scrisă se înregistrează la instituție și este însoțită de documentele care fac dovada că împotriva salariatului sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori pârât, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • (7) La momentul solicitării, salariatul completează un angajament, prin care se obligă să restituie sumele suportate de instituție pentru asigurarea asistenței juridice, în cazul în care printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă s-a stabilit vinovăția sa ori că fapta nu a fost săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

 • (8) In cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite vor fi recuperate de instituție de la salariat, potrivit dreptului comun în cazul personalului contractual, potrivit Legii nr.

188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 56. în cazul decesului unui salariat al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de bază avute la data decesului.

Art 57, (1) Polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • (2) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al municipiului Rm, Vâlcea, pentru următoarele categorii de riscuri:

 • a) rănirea polițistului local sau personalului contractual cu atribuții de pază;

 • b) invaliditate de gradul I;

 • c) invaliditate de gradul II;

 • d) invaliditate de gradul III;

 • e) deces;

 • f) prejudicii aduse bunurilor.

 • (3) în sensul alin. (2), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) polițist local/personal contractual rănit - persoana supusă în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința sa, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;

 • b) polițist local/personal contractual invalid - persoana rănită, clasată inapt pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă;

 • c) polițist local/personal contractual decedat - persoana care și-a pierdut viața în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) bun - construcții cu destinația de locuit pentru salariat și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința salariatului.

Art. 58. (1) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 57 alin. 1, lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea , toate cheltuielile legate de:

 • a) tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară;

 • b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din străinătate;

 • c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau din străinătate;

 • d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițistul local/personalul contractual, cât și pentru însoțitor, când situația o impune.

(2) In situația producerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 57 alin. 1, lit. b)-d), polițistului local/personalului contractual i se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea, și despăgubiri în sumă de până Ia:

 • a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul I;

 • b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al II-lea;

 • c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al III-lea.

 • (3) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 57 alin. (1), lit, e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plății, și se plătește familiei polițistului local/personalului contractual decedat.

 • (4) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 57, alin. (1), lit. f) nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 59. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie forme de sprijin cu destinație specială.

 • (2) Despăgubirile prevăzute la art. 58 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

 • (3) Despăgubirile prevăzute la art. 58 alin. 4 nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 57, alin. (1), lit. f) este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat.

 • (4) De prevederile art. 57 și 58 beneficiază și personalul contractual cu atribuții de pază.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 60. Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea s-a înființat în anul 2011 și s-a organizat prin preluarea personalului Poliției Comunitare Rm. Vâlcea, precum și prin preluarea de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 61. (1) Organizarea și funcționarea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea se face prin adoptarea unui sistem de control managerial intern, integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a instituției, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Toate structurile de lucru din cadrul aparatului propriu al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea întocmesc, pentru fiecare post existent și pentru fiecare activitate desfășurată, procedurile operaționale și fișa postului.

 • (3) Atribuțiile, sarcinile, competențele, responsabilitățile și drepturile prevăzute în Regulament nu sunt limitate, ele urmând a fi completate pe parcurs cu cele rezultate, în mod expres sau implicit, din legi, decrete, ordonanțe, hotărâri și alte acte normative locale (dispoziții și hotărâri).

Art. 62. (1) Atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fișa postului.

 • (2) Obligativitatea întocmirii fișelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care aceștia le conduc sau le coordonează.

 • (3) Fișele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

 • Art. 63. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

Art. 64. Personalul de conducere din cadrul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea este obligat să asigure cunoașterea și însușirea de către întregul personal din subordine a prezentului Regulament.

Art. 65. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare sau, după caz, de Legea nr. 53/2003 -Codul muncii.

Art. 66. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea a fost redactat în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii nr. 155/2010 (r) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare, precum și a altor prevederi legale specifice activităților de administrație publică locală.

Art 67. Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale celorlalte acte normative în vigoare referitoare la funcționarii publici și personalul contractual, se aplică în mod corespunzător salariaților din Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea, în măsura în care Legea nr. 155/2010 (r) a poliției locale nu dispune altfel.

Art 68. Personalul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea poate înființa și se poate asocia în organizații sindicale sau alte organizații, în condițiile legii.

Art. 69. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 70. ANEXELE I, II, III și IV fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 71. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea nr./2015.

p. DIRECTOR EXECUTIV AL POLIȚIEI Șef Serviciu Ordine Publică i Nicolae SÂLAs^* '

EXAI

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local și durata maximă de uzură

1                        1

...... I....................   1

| Durata maximă de |

(      uzura        |

|        - an -        |

1                                                                                       1

|Nr.

|crt.

| Denumirea articolului

1

1

1 1

1

|Costum de vară

1

1                                                                          1

1               2                              1

| .............|

1 2

1

]Costum de iarnă

1

1                                                                                       1

1               3                             1

|                                   .................1

1 3

1

|Șapcă pentru costum de vară

1                                                         1

I 2                             l

I                                                                                                        I

1 4

1

|Șapcă pentru costum de iarnă i

I                                                                                                        I

I 3                             I

1 5

t

| Basc

1

I                                                                                       I

I 2                             I

|                                                                                       |

1 6

1

]Șepcuță cu cozoroc

1

I                                                                                                        I

l 2                             I

1 7

1

(Pălărie (femei)

|

t                                                         1

1               2                             !

| 8

1

(Căciulă

I

F                                                                          1

|              3                           ]

1                                                                                       |

1 9

1

|Cravată

|

1                                                                                       1

1               1                             1

| 10

1—

|Fular

t                                                                 1

1               3                             1

11

4---------------------------------H-

|Cămașă                                             |

-1-..............i

---------------------------------------------------------------------------1

1/2             |

L

12

l

|Cămașă-bluză

|

1

1 |

1

]

13

1

|Scurtă de vânt

L

1

1

t

2

[

14

r

j Pulover

1

1

1

1

2

[

15

[Costum de intervenții de vară

|

1

1

t

2

|

l

16

1

|Costum de intervenții de iarnă |

1

1

1

2

|

17

1

)Pelerină de ploaie

|

1

1

3

_______________________________________I

L

18

1

|Geacă/Scurtă îmblănită

1

1

1

3

1

1

19

1

[Mănuși din piele

1

1

1

1

3

20

1

[Pantofi de vară de culoare neagră

i . .

1

1

1

1

|

21

r

[Pantofi de iarnă de culoare neagră

1

1

!

2

1

________________________________________1

22

|Ghete/Eocanci din piele de culoare

1

1 neagră|

i

2

1

23

1

[Centura din piele

-1

1

1

i

6

________________________________________|

24

1

|Curea din piele

|

1

1

1

6

1

1

25

1

]Portcarnet

1

1

6

1

26

(portbaston din piele

I

-4—

1

1

6                     ]

27

1

(Emblema pentru șapcă, basc, căciulă,

1—

1

(pălărie și șepcuță i

1

1

1 |

28

1

|Ecuson

1                                                                                                                                              -

1

1 [

1                         1

29

1

(insignă pentru piept

1

1

1

I

1 |

30

(Epoleți

1

I

1

1

31

1

(portcătușe din piele

1

1

1

6 [

32

j Fes

i

1

1

1

1 (

L

33

1

|Vestă

i

1

1

1

1                       1

r

34

1

(Tricou

H--------------------------------

1

1

—1-

1/2             |

NOTĂ:

 • 1. însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de serviciu/muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

^NEXA II

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în variantă vară-iamă și se compune din:

 • 1, 2,3. Haina/Sacoul se confecționează din stofa/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, fără șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți. Haina/Sacoul se poartă cu cămașă de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră, cu vipușcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă și nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

 • 4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

 • 5. Bascul se confecționează din stofa tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

 • 6. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

în față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

 • 7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

 • & Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofa tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplica emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

 • 9. Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

 • 11. Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

 • 12. Cămașa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fî purtată și sub haină, cu cravată.

 • 13. Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fî purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

In partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100-120 mm.

 • 14. Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lâna, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplica ecusonul "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 15, 16. Costumul de intervenție vară/iarnă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. în regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

 • 17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și închisă.

Se încheie în față la un rând cu 4 nasturi ascunși, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare așezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime și de 40 mm lățime) sub guler și se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagra și se confecționează din material textil impermeabil.

In partea stângă sus are o bentiță cusută în exterior (lungă de 100 mm și lată de 30 mm) și prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

 • 18. Scurta îmblănită se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, ușor matlasată, cu mesada detașabilă, de culoare asortată cu fața scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior și cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu șnur ascuns.

In talie și în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. în partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiță (100 mm lungime și 30 mm lățime) cusută în partea dinspre umăr și prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleți.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabilește în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

 • 19. Mânușile sunt din piele de culoare neagră,

 • 20. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, fără ornamentație, și se încheie cu șireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

 • 21. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, au talpă și tocuri din cauciuc și se încheie cu șireturi sau cu fermoar.

 • 22. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lățimea de 50 mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lățimea de 50 de mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

 • 25. Cureaua este din piele de culoare neagră.

 • 24. Portcarnetul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, și se compune din două fețe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac și se încheie în față printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

 • 25. Portbaston din piele

 • 26. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliției locale cu drept de a purta uniformă. Se confecționează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru șeful poliției locale, adjunctul și șefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, și are imprimată în relief, în partea superioară, inscripția de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 27. Ecusonul pentru mânecă se confecționează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut “RÂMNICU VÂLCEA”, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe brațul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă și se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

 • 28. Insigna pentru piept se confecționează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut "RÂMNICU VÂLCEA", la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol și inscripția "ROMÂNIA".

 • 29. Epoleții sunt confecționați din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

 • 30. Portcătușe din piele.

 • 31. Fesul se confecționează din fire acrilice de culoare neagră.

 • 32. Vesta multifuncțională se confecționează din material textil de culoare neagră.

55. Tricoul se confecționează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă și este prevăzut pe umeri cu epoleți din material fond.

 • B. Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:

 • a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

 • b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea țării - JUDEȚUL VÂLCEA;

 • c) rândul al treilea - MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA;

 • d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIȚIA LOCALĂ;

 • e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAȚIE;

 • f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

 • g) rândul al șaselea aliniat stânga - numărul legitimației;

 • h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele și prenumele deținătorului, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătura șefului poliției locale din care face parte deținătorul și ștampila structurii;

 • i) în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

 • j) în partea inferioară a legitimației se alocă 6 spații orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către șeful poliției locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ținută decentă, pentru persoanele încadrate în poliția locală care nu poartă uniformă).

 • C. însemnele distinctive de ierarhizare

în raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și mărimi:

 • a) șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • b) șeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

 • c) șeful de birou - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • d) funcționarul public studii superioare - două trese din metal sau textil drepte, de culoare gri-argintiu, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • e) funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • f) funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

 • g) funcționarul public asistent - epolet fără tresă.

Norme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

Nr.

Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare și mod de repartizare

1

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domuniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

' 2

Pistol cu muniție neletală

Cpl.

Câte unul pentru 40-60% din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de paza, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

3

Cartuș pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol

4

Cartuș pentru pistol cu gaze

Buc.

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5

Baston pentru autoapărare

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

6

Baston cu șoc electric

Buc.

Câte unul pentru 40-60% din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de paza, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

7

Portbaston

Buc.

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8

Cătușă pentru mâini

Buc.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții în domuniul asigurării ordinii și liniștii publice

9

Portcătușe

Buc.

Câte unul pentru fiecare cătușă

10

Pulverizator de mână cu substanță iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

11

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

Buc.

Câte una (unul) pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

12

Costum (bluză + pantaloni) de protecție împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

13

Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasată și pantaloni)

CpL

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

14

Costum de protecție pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

15

Mănuși albe

Per.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

16

Scurtă reflectorizantă

Buc.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

17

Vestă pentru protecție împotriva frigului

Buc.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice care execută misiuni în teren

18

Fular

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, al circulației pe drumurile publice, precum și în domeniul pazei bunurilor care execută misiuni în teren

19

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, al circulației pe drumurile publice/personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local care execută misiuni în teren

20

Portcarnet

Buc.

Cîte unul pentru fiecare polițist local/personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local care execută misiuni în teren

21

Uniformă de serviciu

Cpl.

Câte una pentru fiecare polițist local/personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local

ANEXA IV

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentului Regulament, anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea, reglementează modul de organizare și funcționare a Dispeceratului de monitorizare al Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

Art. 2. Pentru coordonarea activității personalului propriu și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului, Poliția locală poate înființa dispecerate proprii.

Art. 3. Dispeceratul de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, a fost preluat prin reorganizarea Poliției Comunitare Rm. Vâlcea și funcționează în municipiul Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 94,1a sediul Politiei Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

Art 4. Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea a preluat tehnica necesară recepționării semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene și naționale în vigoare, personalul angajat și avizat, echipamentele de comunicații pentru alertarea de echipaje mobile de intervenție.

Art 5. Dispeceratul de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției asigură intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea Primăriei municipiului Rm. Vâlcea sau a altor servicii/instituții publice de interes local.

Art 6. Dispeceratul realizează monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției ale abonați!or din municipiul Rm. Vâlcea prin intermediul legăturilor telefonice ale operatorilor, astfel:

 • - servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare ale abonaților pe linie telefonică fixă; - servicii de intervenție în caz de recepție a semnalelor de alarmare prin telefonie mobilă.

Art 7. Dispeceratul de monitorizare al Poliției locale asigură preluarea directă a semnalelor de către sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de ordine publică se face astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ArL 8. Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire se subordonează Directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Rm, Vâlcea.

Art. 9. (1) Operatorii dispeceri sunt coordonați de șeful Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire.

 • (2) Compartimentele Dispecerat - Monitorizare și Operatori Sisteme de Supraveghere sunt compuse din persoane calificate, care își desfășoară serviciul în ture/schimburi, având ca responsabilitate principală supravegherea permanentă a aparaturii centrului de monitorizare și transmiterea stărilor de alarmare la echipajele mobile de ordine publică.

Art. 10. Dispeceratul de monitorizare, din punct de vedere tehnic, este asigurat pe baza unui contract cu o societate licențiată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, în condițiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor având ca principală responsabilitate conectarea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a echipamentelor centrului de monitorizare al sistemelor abonaților.

ArL 11. Echipajele care intervin sunt organizate în cadrul Serviciului Ordine Publică, își desfășoară serviciul în ture/schimburi, având ca responsabilitate deplasarea la obiectivele alarmate, la solicitarea operatorului dispeceratului.

Art. 12. Dispozitivul de intervenție este organizat pe zone, iar intervenția la obiectivele conectate sistemului de monitorizare/alarmare a abonaților se asigură de către echipajele mobile de ordine publică ale Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

CAPITOLUL III DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR FOLOSITE, MODUL DE TRANSMITERE A ALARMELOR ȘI COMFIRMAREA TIMPULUI DE INTERVENȚIE

ArL 13. (1). Pentru activitatea de monitorizare sunt folosite următoarele echipamente:

 • - Receptor semnale tip Surgard GS-SYSTEM III, Producător: DSC Canada, cu următoare le caracteri stici:

 • - Dispecerat modular Surgard expandabil până la maximum 24 linii, acceptând comunicații pe linie telefonică i IP (LAN/WAN și/sau Internet.)

 • - Expandabil până la maximum 24 de linii folosind module SG-DRL3 IP și SG-DRL3 STD

 • - Include un modul de linie telefonică SG-DRL3 STD

 • - Ecran LCD format QVGA

 • - Capacități DNIS și ANI

 • - Opțiuni de redundanță

 • - Tehnologie handshake automat

 • - Ieșiri de automatizare seriale (RS-232) și TCP/1P

 • - Programabil de la consolă sau prin software (SG-Sy stern III Console software)

 • - Facilități integrate de testare a modulelor de recepție la orare predefînite

 • - Posibilitate de blocare a comunicațiilor nedorite

 • - Memorie flash actualizabilă

 • - calculator tip PC ASUS-DC XLINE AM3

 • - imprimantă laser HP LJ 1006

 • (2) Echipamentul de rezervă este compus din sistem recepție tip XGUARD DPC 08 și asigură preluarea automată a rolului receptorului principal în caz de defectare a acestuia.

 • (3) Autonomia energetică a echipamentelor este asigurată pe timp de 24 ore, astfel:

~ - UPS, APC Smart-UPS XL 2200VA / 230V

 • - Grup electrogen Benza 4200-Generator monofazat (benzină).

Art. 14. Monitorizarea sistemelor de alarmare se realizează prin recepționarea a cel puțin 5 tipuri de semnale: armare/dezarmare, efracție, hold-up, cădere rețea tensiune, cădere tensiune acumulator etc.

Art. 15. Conectarea abonaților se realizează prin legătură telefonică fixă.

Art. 16. Echipamentul dispeceratului va realiza confirmarea electronica a timpului de sosire a polițiștilor locali la obiectiv, pentru determinarea exactă a duratei de intervenție la evenimentul înregistrat, iar principiul realizat va avea ca referință ceasul receptorului semnalelor de alarmă.

CAPITOLUL IV ATRIBUȚIILE, PREGĂTIREA ȘI DOTAREA PERSONALULUI

Art. 17. Atribuțiile Șefului Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire:

 • - conduce și răspunde de întreaga activitate a dispeceratului;

 • - introduce datele noilor abonați în baza de date a centrului de monitorizare (adresa, tipul centralei de alarmă, telefonul obiectivului, persoanele de contact, descrierea zonelor protejate, ora testului periodic etc.) și actualizează permanent baza de date;

 • - răspunde de stabilirea codurilor (parolelor) de recunoaștere a persoanelor beneficiare, de eventuala schimbare a acestora, precum și de instruirea personalului;

 • ~ răspunde de întocmirea fișelor de intervenție și a hărților cu repartizarea pe echipaje a abonaților;

 • - controlează modul de efectuare a serviciului de personalul angrenat;

 • - efectuează recunoașteri la noile obiective și stabilește itinerarii de deplasare, de bază și de rezervă, precum și timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea;

 • - verifică consemnarea în documente de către operatorii dispeceri;

 • - ia măsuri privind limitarea accesului în incinta dispeceratului a persoanelor neautorizate;

 • - urmărește disciplina de utilizare a rețelei radio și ia măsuri de respectare de către toți participanții a deontologiei traficului radio;

 • - verifică exploatarea corectă a echipamentelor centrului de personalul calificat;

 • - analizează rapoartele detaliate a activității de monitorizare la obiectivele care au solicitat acest lucru (armări, dezarmări, teste, alarme, probleme tehnice);

 • - participă, la solicitarea organele abilitate, la elucidarea condițiilor în care au fost comise efracțiile;

 • - întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului executiv al Poliției locale;

 • - arhivează convorbirile ofițerilor de serviciu înregistrate pe o perioadă de 30 zile;

 • - răspunde de planificarea serviciilor;

 • - răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • - conduce pregătirea de specialitate a personalului din cadrul Poliției locale, pe linia executării tragerilor cu armamentul din dotare, în poligoanele autorizate de pe raza municipiului Rm, Vâlcea;

 • - execută și îndeplinește alte sarcini încredințate de Directorul executiv al Poliției locale;

 • - întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le Directorului executiv spre vizare.

Art. 18. Atribuțiile societății care asigură funcționarea dispeceratului din punct de vedere tehnic:

 • - asigură conectarea sistemelor locale la dispeceratul de monitorizare;

 • - înainte de conectare verifică dacă echipamentele componente ale sistemului local sunt funcționale și bine orientate pentru a supraveghea corespunzător zonele protejate; - verifică dacă pentru sistemul local există proiect avizat de poliție (pentru obiectivele unde există această obligație) și solicită beneficiarului să facă demersuri în acest sens.

Art. 19. Atribuțiile echipajelor de ordine publică:

 • - să nu părăsească autovehiculul pentru a putea recepționa comunicările operatorului dispecer, iar în cazul în care îl părăsesc să poată fi oricând contactați pe telefonul mobil din dotarea echipajului;

 • - să cunoască traseele de deplasare la obiective și căile de acces, în conformitate cu fișele de intervenție;

 • - să acționeze rapid la sesizarea stării de alarmă transmisă de dispecer și să se deplaseze în cel mai scurt timp posibil pe itinerariul stabilit la obiectiv cu mijloacele auto din dotare;

 • - să cunoască și să verifice căile de acces în obiectiv (uși, ferestre);

 • - să oprească și să imobilizeze, persoanele care au comis spargerea ori alte fapte antisociale asupra obiectivului și să le predea de îndată unității de Poliție Română, competente, pe bază de proces verbal;

 • - să asigure locul faptei și conservarea urmelor până la sosirea echipelor de cerecetare, în cazul producerii efracției la obiectivele monitorizate;

 • - să mențină permanent legătura cu operatorul dispecer, comunicând orice situație observată în teren și acțiunile pe care le întreprind;

 • - în cazul în care observă urme de efracție ia măsuri pentru protejarea acestora, comunică dispecerului de serviciu cele constatate în vederea anunțării unității de Poliție Română pe raza căreia se află obiectivul;

 • - pe timpul staționării supraveghează zona respectivă și în cazul observării comiterii unor infracțiuni sau alte încălcări ale legii, anunță operatorul dispecer pentru sesizarea Poliției Române, comunicând datele despre faptă și autori;

 • - încheie un proces-verbal cu beneficiarul, la terminarea acțiunii, în care se va consemna cauza acțiunii și modul de soluționare a acesteia;

 • - să păstreze secretul activității proprii;

 • - să efectueze schimbarea în serviciu la orele și în punctele stabilite ;

 • - să colaboreze cu autoritățile competente în cazul acțiunilor comune ;

 • - să nu folosească dotările sale sau ale dispeceratului în scopuri proprii;

 • - să fie echipat în ținuta regulamentară.

Art. 20. Constatările activităților de control a personalului aflat în serviciu sunt consemnate în caietul postului.

Art. 21. (1) Dotarea echipajelor mobile de ordine publică:

 • a) Polițiștii locali sunt echipați cu ținuta aprobată și mijloacele de autoapărare permise de lege, care vor fi folosite numai în timpul serviciului.

 • b) în dotarea polițiștilor locali se află:

 • - pistol cu muniție letală, GLOCK 17, cal. 9 mm.;

 • - stații de emisie-recepție portabile;

 • - spray-uri iritant-lacrimogene;

 • - bastoane de cauciuc sau tomfe;

 • - cătușe metalice cu vârtej;

 • - vestă multifuncțională;

 • - cască de protecție, dacă este cazul;

 • - scut de protecție, dacă este cazul.

 • (2) Este interzis ca polițiștii locali să dețină ori să folosească arme cu aer comprimat ori alte mijloace nepermise de lege.

Art. 22. (1) Polițiștii locali care formează echipele mobile de ordine publică la intrarea în tură/schimb, vor fi instruiți și vor semna în registrul special constituit, care va conține ca rubricație: numărul de înmatriculare al autovehiculului, zona de acțiune (post staționare), numele polițiștilor locali (și șoferii), ora intrării și ieșirii din schimb, semnăturile.

 • (2) Registrul se înregistrează la secretariatul Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea și are regimul documentelor de lucru.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 23. Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin Hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale, aplicabile în materie.

Art. 24, în cazul producerii efracției în obiectivele monitorizate se va asigura locul faptei și conservarea urmelor până la sosirea echipelor de cercetare ale Poliției Române.

Art. 25. Evenimentele recepționate la centrul de monitorizare vor fi consemnate, în registrul special destinat, de operatorul dispecer în ordine cronologică. Registrul va avea ca rubricație: ora recepționării, tipul alarmei, echipaj alarmat, ora sosirii la obiectiv, cauzele alarmei, soluționare.

Art. 26. Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea va asigura echipaje mobile necesare pentru a realiza o intervenție operativă la obiectivul alarmat.

Art. 27. Arhivarea registrelor de consemnare a evenimentelor, de intrare în dispozitivul de intervenție, a rapoartelor și a proceselor verbale întocmite de echipajele de intervenție, se va face pe timp de doi ani.

Art. 28. Prezentul Regulament este anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

p. DIRECTOR EXECUTIV AL POLIȚIEI LOCALE

Șef Serviciu Ordine Publică Nicolae SMA

qmăv