Hotărârea nr. 77/2015

Hotarirea 77 - 29 aprilie 2015 - apobare Plan Ordine Publica pe anul 2015

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.77

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.2185 din 23.04.2015, întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de avizul Comisiei Locale de Ordine Publică care, în conformitate cu prevederile stipulate în regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, a elaborate proiectul planului mai sus menționat;

în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și ale art.3 din Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranța publica al politiei locale;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă «Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea» pe anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Poliției Locale a municipiului;

 • - Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea;

 • - Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU ĂEGALITĂTE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2015

iaMunicipiul Râmnicu Vâl/i Poliția Locală


Județul Vâlcea. Rm.Vâlcea^trada Calea lui Trai tel: +40-250-7l.l4.01. fax +40-250-71.14.01 Operator de date cu caracter personal nr. 15467 email: poliUalocalafolprimariavl.ro^NSIUULUI LOCAL \


082/C/2008 CERTIFICAT DE MRC-OCS


N r./.2015

PLANUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUIRM. VALCEA

- 2015 -

în conformitate cu Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.92/05.05.2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale, având în vedere dispozițiile art.6 lit.a din Legea 155/2010 precum și prevederile art.24 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare al Poliției Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului 1332/2010, în considerarea atribuțiilor în domeniul ordinii și siguranței publice, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr.30/2007, a prevederilor Strategiei Naționale de Ordine Publică, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, a dispozițiilor ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.60/2010, modificat si completat prin Ordinul nr.26/01.04.2015 pentru organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, la nivelul Municipiului Rm.Valcea, se elaborează “Planul de Ordine și Siguranță Publica al Municipiului Rm.Vâlcea pe anul 2015”.

CAPITOLUL I

Analiza situației operative

Teritoriul

 • a. Așezarea geografică

Municipiul Rm.Vâlcea este reședința județului Vâlcea fiind situat în zona de NORD a Olteniei la poalele munților Meridionali de-a lungul râului Olt, unul din principalei cursuri de apă ale României și în marginea unei artere de circulație de mare importanță pentru întreaga țară.

 • - DN 7 (E 81) - București - Pitești - Rm.Vâlcea ~ Sibiu - Sebeș - Deva - Arad - Nădlac -Frontiera cu Ungaria.

Municipiul Rm.Vâlcea - se află în centrai unei zone de stațiuni balneoclimaterice renumite - Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora și este situat în Subcarpații Getici, la 18 km. de defileul Oltului, în lunca acestuia și formează la confluența cu râul Olănești o zonă cârlig cu orientarea NORD-SUD.

Municipiul Rm.Vâlcea se învecinează cu următoarele localități:

 • - NORD - Comuna Bujoreni;

 • - NORD - EST - Comunele Dăești și Golești;

 • - EST        - Comuna Budești;

 • - VEST       - Orașul Ocnele Mari;

 • - SUD-VEST  - Comuna Mihăieștl;

 • - NORD-VEST - Comuna Vlădești.

 • b. Suprafața și configurația terenului

Suprafața Municipiului Rm.Vâlcea este de 6.221 ha. împreună cu zona Goranu se ridică la suprafața de 8.952 ha.,cu un P.O.T,(procent de ocupare al terenului) de 21 %.

Orașul este amplasat pe terasele albiei majore ale râului Olt care sunt evidențiate mai mult în partea de VEST deoarece în zona estică dealurile coboară până aproape de firul apei.

După amenajarea hidroelectrică a râului Olt, aria de locuit s-a extins de pe terasa inferioară, pericolul inundațiilor fiind înlăturat. Partea vestică a orașului se întinde de-a lungul râului Olănești, majoritatea clădirilor fiind amplasate pe ambele maluri ale râului.

Cele 8.952 ha. Sunt repartizate astfel:

 • - construcții și infrastructură -1.558 ha.;

 • - terenuri arabile -1.667 ha.;

 • - plantații viticole și pomicole- 590 ha.;

 • - pajiști (pășuni și fânețe) - 1,208 ha.;

 • - terenuri forestiere - 3.254 ha.;

 • - ape și bălți                  - 675 ha.;

 • c. Regimul climateric

Condițiile climatice sunLcaracteristice climatului temperat-continental cu medii anuale ale temperaturii între 10uC și 10,6^0, cu precipitații normale a căror medie anuală este cuprinsă între 500 și 900 mm (caracteristică depresiunilor subcarpatice) și vânturi de mică intensitate cu viteze moderate.

Aceste caracteristici, precum și umiditatea relativă a aerului ce variază între 71 și 78 %, precum și numărul mare de zile cu insolație maximă favorizează răspândirea viței de vie, a nucului și a altor pomi fructiferi. Toamnele sunt lungi, iar numărul zilelor cu ceață este în medie de 52 zile pe an.

 • d. Rețele hidrografice

Resursele municipiului, necesare funcționării și îndeplinirii cerințelor minimale de viata și muncă a locuitorilor săi, sunt asigurate atât de capitalul natural existent în zonă, cât și de capitalul construit și realizat de agenții economici care ființează pe teritoriul acestui centru urban..

Municipiul Râmnicu Vâlcea este situat la confluența a două cursuri importante de apă: râul Olt, unul din cele mai importante cursuri de apă din țară, ce traversează județul de la nord la sud și râul Olănești, afluent vestic ce se varsă în Olt pe teritoriul acestui oraș. Râul Olt asigura necesarul de apa pentru consum industrial,

e.Căi de comunicație

Municipiul Rm,Vâlcea este străbătut de un număr de 384 artere de circulație (căii, bulevarde, străzi, alei, intrări) care străbat orașul de la NORD la SUD, de la EST la VEST, care au o lungime totală de 212 km. din care 160 km, străzi modernizate.si 52 km. străzi nemodernizate.

Pe lângă drumul European DN 7 (E 81), Municipiul Rm.Vâlcea mai este traversat de alte două drumuri naționale de importanță deosebită și anume:

 • - DN 64 - Caracal - Drăgășani - Rm.Valcea - Băile Olănești;

 • - DN 67 - Drobeta Tumu Severin - Târgu Jiu - Rm.Vâlcea - DN 7 (E81).

în zona centrală, unde se află majoritatea instituțiilor publice și administrative, principalele bănci și magazine, ca și în cartierele rezidențiale sau zonele industriale, rețeaua stradală este proiectată și realizată pentru a face față cerințelor actuale, arterele rutiere încadrându-se în categoriile II și III, fiind în ultimii ani modernizate prin lărgirea benzilor de circulație și prin refacerea îmbrăcăminții asfaltice.

Cu toate acestea, lipsa locurilor de parcare din municipiu se răsfrânge asupra fluidizării circulației, cu consecințe negative pentru traficul!auto..

Transportul în municipiul Râmnicj Vâlcea este organizat în așa fel încât să asigure atât circulația mărfurilor, cât și a călătorilor spre diverse destinații, intra-urbane sau periurbane. Transportul în comun se realizează pe cistanță medie și lungă și este asigurat de societăți de transport autorizate. în prima categorie intră mijloacele de transport în comun, care asigură legătura cu localitățile situate in imediata vqcinastate a municipiului,spre stațiunile balneoclimaterice Băile Olănești, Băile Govora, Călimănești-Căciulata și Băbeni, iar în a doua categorie, mijloacele auto ce asigură comunicațiile municipiului cu alte orașe. în interiorul municipiului transportul în comun este asigurat cu au'obuze maxitaxi și de taxi-uri particulare, ce acoperă în suficientă măsură cerințele de transport, ale locuitorilor.

 • f. Zone de agrement st baze sportive

Pe raza Municipiului Rm.Vâlcea există amenajate circa 12,3 ha. de parcuri și 33,08 ha. de lacuri.

Pentru recreere Municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de câteva zone atractive, situate la distanțe relativ mici de centrul orașului și de cartierele de locuit, la care accesul se poate face pietonal, fără prea mari dificultăți, respectiv: Parcul Zăvoi, Dealul Capela, parte componenta a domeniului public, Parcul Mircea cel Bătrân, Gradina Zoologică, toate aparținând municipalității; Baza de agrement și recreere Ostroveni; Baza de agrement Hidroelectrica, de la barajul lacului de acumulare din nordul municipiului.

Municipiul Rm. Valcea dispune de o buna baza materiala prin existenta următoarelor baze sportive si terenuri de sport;

 • - Stadionul Municipal;

 • - Stadionul Oltchim;

 • - Stadionul Hidroelectrica;

 • - Stadionul Electra;

 • - Stadionul Copacelu;

 • - Sala Sporturilor Traian;

 • - Sala de Sport - Colegiul Mircea cel Batran ;

 • - Sala de Sport - Colegiul Alexandru Lahovari;

 • - Sala de Sport - Colegiul de Silvicultura si Protecția Mediului;;

 • - Sala de Sport - Colegiul Tehnic Energetic;

 • - Sala de sport - Colegiul National de Informatica Matei Basarab;

 • - Sala de sport - Liceul Tehnologic Henri Coanda;

 • - Sala de sport - Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu;

 • - Sala de sport - Liceul Tehnologic Ferdinand I;

 • - Sala de Sport - Școala Tache lonescu;

 • - Sala de sport - Școala I.Gh. Duca

 • - Sala de Sport - Școala Anton Pann;

 • - Sala de sport - Școala Gimnaziala nr.5;

 • - Sala de Sport - Școala Gimnaziala nr.10;

 • - Piscina Enigma;

 • g. Obiectivele turistice, economice, instituțiile de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice:

 • 1 .Obiective turistice

Situat la intersecția paralelei 45°07' latitudine nordică cu meridianul 24*22’21” longitudine estică, la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, în plină zonă temperată( cu cele mai favorabile condiții de dezvoltare a vieții, Municipiul Râmnicu Vâlcea este așezat pe una din principalele rute internaționale ce leagă Europa Centrală de Peninsula Balcanică (E 81; DN 7).

La numai 180 km de București, capitala României, 105 km față de Sibiu și 40 km față de Curtea de Argeș, orașe cu un bogat trecut istoric, Râmnicu Vâlcea deține importante vestigii istorice care au fost puse în valoare doar parțial

Cadrul natural, condițiile noi create prin amenajările hidroenergetice de pe râul Olt care au „înzestrat" orașul cu două mari lacuri de acumulare cât și apropierea, la numai 18-20 km, de stațiunile balneoclimaterice Olănești, Govora, Călimănești - Căciulata - Cozia, avantaje la care se adaugă accesul deosebit de comod către zona Voineasa - Vidra, stațiuni montane în plin proces de afirmare, fac din municipiul Râmnicu Vâlcea una din localitățile României în care turismul poate să devină, în perspectivă, principala activitate economică.

în acest context trebuie regândită și nedefinită oferta turistică a orașului, care trebuie sa permită dezvoltarea dotării materiale, a serviciilor complexe și atractive pentru turiștii din țară și din afara ei, și nu ?n ultimul rând atragerea investitorilorstrăini.

Evaluând stadiul actual și concluzionând că activitatea turistică reprezintă una din opțiunile cele mai favorabile dezvoltării durabile a orașului, se impune ca autoritatea locală să acționeze mai susținut, ca un conducător al proceselor de dezvoltare, structurând în acest sens eforturile sectoarelor public și privat ale comunității, pe baza strategiei și politicilor aferente pentru valorificarea diverselor categorii de potențial.

Elaborarea unor programe pentru promovarea turismului valcean: a harților turistice, pliantelor, traseelor turistice in municipiu si faptul ca rețeaua hoteliera este suficient de bogata .astfel;

 • - hotelul - Grand Hotel Sofianu ;

 • - hotelul ~ Alutus;

 • - hotelul - Gemina;

 • - hotelul - Casa Tineretului;

 • - hotelul - Valentina;

 • - hotelul - Maria;

 • - hotelul-Supca;

 • - hotelul-Queen;

 • - motelul-Capela;

 • - motelul - Riviera;

 • - motelul - Malia;

 • - motelul-VFM.

2.0biective economice

Industria orașului a cunoscut in ultimii ani un proces de restructurare . Totodată s-au constituit noi operatori economici cu capital privat care au compesat in parte urmările negative generate de inconsecventele din acest interval al tranziție la economia de piața .

Cele mai importante instituții care gestionează și administrează domeniile social, cultural, de sănătate și de educație, ca de altfel și cele ale administrației publice locale sau cele bancar financiare, sunt concentrate în zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea. Fiecare cartier dispune însă de un acces minim la unități de învățământ sau sanitare, de genul școlilor generale sau dispensarelor medicale, cu excepția unor localități periurbane ( Copăcel, Stolniceni, Râureni și Aranghel-Buda) unde dispersarea locuitorilor pe distanțe mari face dificil accesul acestora la serviciile menționate.

Serviciile care au cunoscut cea mai mare amploare și diversificare în ultimii 10 ani sunt cele comerciale, volumul mărfurilor alimentare și nealimentare crescând foarte mult. Această dezvoltare a cunoscut și cunoaște diverse forme, începând cu comerțul stradal (neorganizat sau la tonetă) și până la comerțul organizat în magazine sau centre comerciale en-gros, Disciplinarea acestei activități și atingerea unui nivel minim de comerț civilizat, a presupus un efort substanțial din partea edililor urbei, care au trebuit să facă față multiplelor probleme legate, în primul rând, de găsirea unor spații adecvate desfășurării acestor activități și de amenajare a lor, și nu în ultimul rând, celor de natură socială.

 • 3. Instituții de interes public

 • - Instituția Prefectului Vâlcea;

 • - Consiliul Județean Vâlcea ;

 • - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea;

 • - Judecătoria Vâlcea;

 • - Tribunalul Valcea;

 • - Parchetul de pe lângă Tribunalul Județului Vâlcea;

 • - Parchetul de pe langa Judecătoria Valcea;

 • - Inspectoratul Teritorial de Muncă;

 • - Camera de Conturi;

 • - Administrația Județeană a Finanțelor Publice - Valcea ;

 • - D.G.A.S.P.O. Rm.Vâlcea;

 • - Casa Județeană de Sănătate Vâlcea;

 • - Casa de Pensii Vâlcea.;

 • - Direcția Județeană de Cultura Valcea .

 • 4. Obiective religioase $i de cult:
 • - Episcopia Râmnicului;

 • - Biserica Sf.Paraschiva;

 • - Biserica Maica Domnului;

 • - Biserica Sf. Ion;

 • - Biserica Sf. Gheorghe;

 • - Biserica Toți Sfinții;

 • - Biserica Sf. Dumitru;

 • - Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavei;

 • - Biserica Buna Vestire;

 • - Biserica Catolica Sf. Anton;

 • - Biserica Constantin si Elena;

 • - Catedrala Ortodoxa Ostroveni;-

 • 5. Obiective de cultură, muzee:
 • - Teatrul de Stat “Anton Pann”;

 • - Teatrul Municipal “Ariei”;

 • - Filarmonica “Ion Dumitrescu”;

 • - Galeriile de Arta

 • - Biblioteca Județeană “Antim Ivireanu";

 • - Muzeul de Istorie;

 • - Muzeul de Artă;

 • - Școala de Artă.;

 • - Cinematograful Geo Saizescu.

 • 6. Unitatiile de invatamant din Municipiul Rm. Valcea se împart astfef:
 • - licee-14

 • - scoli primare si gimnaziale -11

 • - grădinițe - 30

 • - crese - 5

 • - facultati - 3

 • 7. Unitatiile sanitare din Municipiul Rm. Valcea sunt repartizate astfel:
 • - policlinici-5;

 • - spitale - 3;

 • - dispensare - 4;

 • - statii de ambulanta-1;

 • B. Populația

Populația Municipiului Rm.Vâlcea la data de 01.07.2014 a fost de 119.269 locuitori din care 56.838 bărbați - 47,7% - si 62.431 femei - 52,3% ,

Conviețuirea etniilor.

Omogenitatea structurii etnice a populatei municipiului Râmnicu Vâlcea, peste 93,55% din locuitori fiind de naționalitate română;

- romani - 111.434 ;

-maghiari - 130;

 • - germani - 43;

 • - rromi - 1.269;

 • - ucrainieni -

  4;

  32;

  7;

  12;


-turci

-greci

 • - italieni -nedeclarati -6338; a determinat un climat de conviețuire pașnică și stabilă, normala într-o comunitate liberă. Prin urmare, nu au existat tensiuni interetnice sau confesionale datorate populației minoritare. Practicarea religiei și tradițiilor individuale de grup, indiferent de mărimea lui, a fost considerată de populația majoritar-ortodoxă, un drept inalienabil al fiecărei etnii, respectându-se apartenența declarată la comuniunea de idei, cutume și cult religios al acestora.

Formarea resursei umane

întârzierea aplicării unor reforme reale pe piața muncii, în consens cu cele de restructurare economică operate la nivelul întregii țări, au creat dezechilibre majore pe piața forței de muncă, ponderea șomerilor în totalul populației în vârstă de muncă atingând în Rm.Vâlcea, ia sfârșitul anului 2014, valoarea de 1,78%. Aceasta reflectă mutațiile economiei locale, dar și incapacitatea ei de a absorbi și utiliza întreaga resursă umană de care dispune, în același timp, valoarea înregistrată a ponderii șomerilor în totalul populației în vârstă de muncă , situează orașul Rm. Vâlcea sub rata șomajului pe județ și sub rata șomajului pe țară,

Numărul șomerilor înregistrat, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, la sfârșitul lunii decembrie 2014, era de 1822, din care, barbati 327 persoane si femei 995 persoane.

Cauzele ce stau Ia baza evoluției șomajului pe categorii de vârstă, sexe și profesii sunt, în principal:

 • - disponibilizările colective;

 • - lipsa locurilor de muncă pentru încadrarea absolvenților de învățământ profesional,preuniversitar și universitar;

 • - neconcordanța dintre structura cererii și cea a ofertei de muncă ;

 • - categoriile de vârstă 30-39 și 40 de ani;

 • - ponderea mare a femeilor în totalui șomerilor.

 • C. Evenimente social-economice, politice sau religioase.

Pe teritoriul Municipiului Rm.Vâlceaau au loc o seria de manifestări publice, cu caracter social, economic, politic, cultural și rleigioas. De asemenea sunt organizate manifestări tradiționale periodice, toate acestea fiind organizate de către administrația publica.

Cele mai importante și semnificative evenimente pentru Municipiul Rm.Vâlcea sunt cele organizate în:

 • - Ora Pământului;

 • - Târgul Apicultorilor;

 • - Procesiunea de Sf. Florii;

 • - 9 Mai - Ziua Europei

 • - 22 Mai - Ziua Râmnicului;

 • - 13.iunie - Ziua Eroilor;

 • - 26 iunie - Ziua Drapelului;

 • - 29 Iulie-Ziua Imnului Național.;

 • - Procesiunea de Antim Ivireanul ;

 • - Ziua Recoltei ;

 • - 25 octombrie - Ziua Armatei;

 • - 1 decembrie - Ziua naționala a României.

 • - Târgul de iama ;

Cu ocazia sărbătorilor importante la nivel național, au loc manifestări organizate de autoritățile locale prin depunerea de coroane de flori.

Ca și evenimente sportive pe raza Municipiului Rm.Vâlcea, Poliția Locală participă la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță public cu ocazia desfășurării diferitelor meciuri sau manifestări sportive organizate pe următoarele baze sportive:

 • - Stadionul Municipal de fotbal-1 Mai;

 • - Sala Sporturilor Rm. Valcea ;

 • - Baza de Agrement “Hidroelectrica”.

De asemenea se au în vedere pentru asigurarea ordinii și liniștii publice manifestările cultural ce au loc în următoarele locații din Municipiul Rm.Vâlcea:

 • - Parcul Zăvoi;

 • - Parcul Mircea cel Bătrân;

 • - Parcul Antonio Capetti;

 • - baza de Agrement Ostroveni.

 • D. Starea infracțională și contravențională

Obiectivele strategice pe care Politia Locala a Municipiului Rm, Valcea le va urmări in cursul anului 2015, sunt următoarele:

 • - creșterea nivelului de siguranța a cetățeanului prin creșterea eficientei activîtatîîlor desfășurate in domeniul siguranței publice ;

 • - combaterea infractionalitatii contra persoanei si contra patrimoniului public si privat al localității;

 • - securitatea rutiera;

 • - sporirea transparentei si creșterea gradului de încredere a populației in politie.

Prezenta in strada a polițiștilor a fost un obiectiv prioritar al Politiei Locale,unnarindu-se crearea unui sentiment de siguranța publica in rândul cetățenilor si castigarea încrederii acestora in serviciile politiei .

Un alt obiectiv a fost acela de realizare a unui dispozitiv de ordine publica eficient . in acest context dispozitivele de asigurare a ordinii si liniștii publice au fost repartizate in zonele,locurile si mediile de interes operativ fiind realizate in sistem integrat acțiuni comune cu Politia si Jandarmeria Romana .

Scopul acestor acțiuni este unul bivalent,mai exactde reprîmare-descurajare a infractionalitatii de orice gen si in mod deosebit ,a infractionalitatii stradale Jar pe de alta parte ,desfasurarea acestor activitati contribuie la creșterea gradului de vizibilitate a acti vi tatii desfășurate de Politia Locala în sprijinul membrilor comunității .

Conform datelor statistice,starea de infractionalitate se prezintă astfel:

 • - tâlharii prin smulgere - 22

 • - tâlharii comise pe strada - 20;

 • - infracțiuni contra ordinii si liniștii publice -10;

 • - tulburarea ordinii si liniștii publice - 4;

Au fost aplicat sancțiuni contravenționale la un număr de 1.280 persoane, care au săvârșit contravenții, din care: 653 avertismente și 627 amenzi contravenționale, cuantumul acestora fiind de 129.100 RON , după cum urmeaza;

 • - la Legea 61/1991 «republicata,privind ordinea si liniștea publica = 332 sancțiuni;

 • - la H.C,L.50/2006, privind măsurile de salubrizare în Mun.Rm.Vâlcea = 401 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 154/2001, privind norme specifice pentru reglementarea unor activități desfășurate în Municipiul Rm. Vâlcea , altele decât cele din sectorul Comercial și al serviciilor de piață - 12 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 248/135/2004 - privind procedura de avizare a programului de funcționare a agentilor economici, cu modificările ulterioare - 50 sancțiune ;

 • - la H.C.L. 125/2009 - privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a Mun. R.Vâlcea -355 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 104/2003- privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice -44 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 132/19/2004 - privind stabilirea taxei or,autori zarea si desfășurarea activitati de transport greu si aprovizionare in municipiu - 3 sancțiuni ;

 • - la H.C.L. 165/2011- privind Regulamentul de organizare si funcționare a piețelor agroalimentare - 36 sancțiuni ;

 • - Ia H.C.L 191/2011 - privind interzicerea accesului circulației vehiculelor cu tracțiune animala in municipiu - 30 sancțiuni;

 • - H.C.L. 137/2014 ~ privind aprobarea Regulamentului de amplasare a mijloacelor de publicitate in municipiu - 11 sancțiuni;

 • - Legea 290/2005 ~ privind evidenta, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani - 6 sancțiuni;

Cauzele si condițiile obiective s-au subiective care au favorizat aceste fenomene sunt:
 • - parcările si aleile sunt slab iluminate;

 • - lipsa sistemelor de alarma ale autoturismelor;

 • - parcarea autovehiculelor in locuri dosnice,necirculate pietonal;

 • - lipsa supravegherii societarilor comerciale cu agenti de paza ;

 • - asigurarea necorespunzatoare a bunurilor in gospodarii;

 • - nivelul ridicat al șomajului;

 • - consumul frecvent de alcool;

 • - lipsa reacției publice in cazul comiterii unor astfel de fapte in strada

 • - disfunctionalitati in realizarea dispozitivului de ordine publica in sistem integrat cu reprezentantii politiei romane, jandarmeriei ,societati de paza si alte instituții.

Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional si contravențional pe raza Municipiului Rm. Valcea se vor lua următoarele masuri :
 • - in funcție de situația creata va exista un schimb rapid de date si informatii intre forțele care au atribuții in acest sens;

-a-

 • - instituirea unor patrule mixte din care sa faca parte ageti ai Politiei Romana,Jandarmerie si Politiei Locale;

 • - pregătirea antiinfractionala a cetățenilor din relationarea cu publicul in activitatiile curente;

 • - dispunerea dispozitivului de siguranța publica,atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte in zonele unde exista date si informatii cu privire la faptul ca acestea sunt considerate zone cu risc crescut al infractionalitatii ;

 • - menținerea legăturii permanente cu toate structurile operaționale din cadrul Politiei Romane si Jandarmeriei cu privire la situația infracționala .

CAPITOLUL II

A. Dispozitivele de ordine, siguranță publică,misiunile și zonele de responsabilitate.

în conformitate cu planificarea activității de menținere a ordinii și siguranței publice de către Poliția Locală a Municipiului Rm.Vâlcea, ca responsabilă, în virtutea atribuțiilor rezultate din Legea nr. 155/2010, în acest domeniu, polițiștii locali participă la activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice în dispozitivul organizat și coordonat de către această instituție, în patrule proprii sau alcătuind patrule mixte împreună cu agenți ai Poliției Municipiului Rm. Valcea și Inspectoratului Județean de Jandarmi Valcea.

Atentie deosebita se acorda zonelor municipiului cu un număr mare de locuitori si in care se constata incalcari ale prevederilor legale in ce privește distrugeri de mobilier urban.distrugeri de material dendrologic,aruncarea de deșeuri pe alei sau spatii verzi.in punctele in care sunt organizate diverse activitati tradiționale,religioase,culturale sau sportive ,

In timpul zilei participarea Politiei Locale la activitatea de menținere a liniștii si ordinii publice este completata de al doilea echipaj auto care desfasoara efectiv activitati de menținere a ordinii si liniștii publice si activitati! comerciale, .Acest echipaj efectuează patrulări auto pe diferite zone,conform buletinului postului jndeplineste o serie de sarcini stabilite de către șefii ierarhici si este gata sa intervină la solicitările celorlalți agenti din teren sau la dispoziția ofițerului de serviciu.in diferite alte zone ale municipiului,pentru rezolvarea situațiilor constatate sau reclamate.

Dimensiunea efectivelor trimise in teren dar si intervalul orar in care sunt dispuse schimburile de lucru ,sunt stabilite in funcție de situația operativa ,in care se tine cont de frecventa faptelor de natura sa tulbure ordinea si liniștea publica care au loc pe raza teritoriala de competenta.

Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Rm.Valcea isi desfășoară activitatea in schimburi -1 - II - III , a cate 8 h/schimb iar in funcție de situația operativa sau de necesitați programul poate fi si de 12h/schimb, executând activități de patrulare pe întreag teritoriul Municipiului Rm.Valcea, pe cele 4 (patru) zone de responsabilitate .astfel;

 • - Zona Nord - Zona Goranu;

 • - Zona Centru - Zăvoi;

 • - Zona 1 Mai - Morilor - Petrisor;

 • - Zona Ostroveni + Copacelu.Cazanesti.Stolniceni,Raureni;

în contextual Legii 155/2010, a H.G. nr.1332/2010, Poliția Locală cooperează cu structurile teritoriale ale Politiei si Jandarmeriei Romane pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracțiocalității stradale pe raza Municipiului Rm.Vâlcea .

Serviciul de Ordine public din cadrul Poliției Locale a Municipiului Rm.Valcea este asigurat după cum urmează:

 • - Șef serviciu;

 • - Compartimentul Ordine Publica;

 • - Compartimentul Ordine Publica Activitate Comerciala;

 • - Compartimentul Evidenta Persoanei;

în conformitate cu Ordinul M.A.I nr.60/2006, modificat si completat prin Ordinul nr.26/01.04.2015 pentru organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice precum și a Ordinului nr.92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine si siguranța publica al Politiei Locale, pentru o mai buna gestionare a situației operative, teritoriul Municipiului Rm.Vâlcea este împărțit în 6(sase) zone de siguranță public, după cum urmează:

 • a. Delimitarea sectoarelor de siguranța publica.

 • 1. Zona Nord-Zona Goranu

Limite:

 • - NORD - limită administrativă - Com.Bujoreni;

 • - SUD - B-dul Nicolae Bălcescu - Agenția Națională de Mediu;

 • - EST - râul Olt;

 • - VEST - Dealul Capela, limita administrativă - Com.Vlădești,

Toată zona Goranu delimitată astfel:

 • - NORD - limită administrativă - Com.Dăești - Barajul Hidroelectrica Rm.Vâlcea;

 • - SUD - Limită administrativă - Com.Budești;

 • - EST - limita administrativă - Com.Golești;

 • - VEST-râul OLT

 • 2. Zona Centru - Zăvoi

Limite:

 • - NORD - pana la B-dul. N. Bălcescu;

 • - SUD- râul Olanesti-malul stâng;

 • - EST - calea ferată;

 • - VEST - Dealul Capela - strada Știrbei Vodă - limita administrativă Com.Vlădești;

 • 3. Zona 1 Mai - Morilor - Petrisor

Limite:

 • - NORD - râulOlanesti-maluldrept;

 • - SUD - sensul giratoriu Boromir;

 • - EST - calea ferată;

 • - VEST - Dealul Petrisor - strada Arinilor - strada Buda - limita administrativă Com.Vlădești:

 • 4. Zona Ostroveni + localități componente, Copăcelu, Căzănești, Stolniceni , Râu reni si Colonia Nuci

Limite;

 • - NORD - B-dul Nicolae Bălcescu;

 • - SUD - Colonia Nuci - limită administrativă Com.Mihăiești.

 • - EST - râul Olt;

 • - VEST - Calea ferată - limită administrativă Municipiul Rm. Valcea

Prin intermediul echipajelor repartizate pe cele patru zone de acțiune, se va asigura intervenția la evenimentele semnalate prin dispeceratul si ofițerul de serviciu al Politiei Locale precum si la obiectivele monitorizate. Se va acționa, pe principiul - cea mai apropiata patrula de locul evenimentului intervine, astfel: - din oficiu;

- la solicitarea cetățenilor.

 • 5. Echipajul - activitate comerciala - ca limita de competenta va acționa pe toata raza Municipiului Rm, Valcea si isi va desfasura activitatea cu 6 polițiști locali cu un program de 24h/24h de luni pana duminica .

 • 6. Biroul de ordine publica - Colonie Nuci - ca limita de competenta va acționa pe toata zona Colonie Nuci si isi desfasoara activitatea cu un politest local si un agent din cadrul Politiei Municipiului, pe un program de 8h, de luni pana vineri;

 • b. Amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea si controlul traficului rutier.

Agenții Poliției Locale a Municipiului Rm.Vâcea, care își îndeplinesc atribuțiile în cadail compartimentului siguranța circulației pe drumurile publice, participă la asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea unor norme legale prevăzute de legislația rutieră așa cum sunt ele consemnate în Legea nr.155/2010.

Polițiștii locali asigura si supravegherea modului in care sunt respectate reglementările cuprinse in O.G.195/2002 si in actele normative adoptate de Consiliul Local al Mun.Rm.Valcea.

In baza Protocolului încheiat cu Politia Mun.Rm.Valcea - Biroul Rutier, aceștia participa la acțiuni de patrulare auto alaturi de agentii Biroului de Politie Rutiera pentru supravegherea si disciplinizarea traficului pe arterele de circulație ale municipiului.

Zonele pe care se actioneaza cu precădere sunt reprezentate de arterele rutiere importante din interiorul localității, precum pe tronsoanele de drum naționale situate in zona administrativ teritoriala a Mun.Rm.Valcea, pe caile traficul rutier este mai intens.

La nivelul municipiului cu o populație de 110.415 locuitori, climatul de încredere si siguranța in care trebuie sa traiasca si sa locuiască cetățenii oricărei comunități este asigurat de agentii de ordine publica si circulației pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale in colaborare cu agenti din cadrul Politiei Romane .

Urmare a activitatilor specifice întreprinse in colaborare cu agenti ai Politiei Romanei sau amplificat acțiunile cu caracter preventiv.

Politicii locali asigura fluenta circulației pe drumurile publice, mențin ordinea publica in imediata apropriere a unitatiilor de invatamanț, spjpravegheaza traficul rutier pe principalele artere de circulație din municipiu, acțiuni in colaborare cu efective ale Politiei Romane , toate in scopul prevenirii infracțiunilor stradale, a celor comise du violenta si pentru apararea patrimoniului public si privat al localității.                                     |

 • B. MISIUNILE SPECIFICE.
 • (1) Poliția locală funcționează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal:

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

In domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:
 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționaîe, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • I) cooperează cu centrele militare zonale in vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • o) asigura identificarea .ridicarea .depozitarea si valorificarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Rm. Valcea ;

 • p) asigura activitatea de inmanare /afișare a citațiilor sau a altor acte de procedura din cadrul procesului civil;

în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locala are următoarele atribuții:
 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale pro moționale, manifestări cultura l-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap:

 • I) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m) cooperează cu unitațile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:
 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajui publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază de comoetență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

în domeniul protecției mediului, poliția locîlă are următoarele atribuții:
 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv tonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii adm in istrativ-terito riale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes loca! și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

în domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare:

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • I) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

în domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:
 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr, &ZZ2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate aie cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • C. ACTIVITATI SI MISIUNI EXECUTATE IN COMUN

In realizarea atribuțiilor, conform legii Politia Locala a Mun.Rm.Valcea desfasoara activitati in colaborare cu structura teritoriala a Politiei si Jandarmeriei Romane. Colaborarea este materializata in special prin acțiuni de patrulare in echipaje mixte, pedestru sau auto . In cadrul acestor activitati polițiștii locali participa si la acțiunile organizate si coordonate de către Politia Municipiului Rm.Valcea pe diferite probleme , acțiuni la care se considera oportun si aportul Politiei Locale.

In activitatea zilnica in funcție de problemele care necesita rezolvare, Politia Locala a Mun.Rm.Valcea,colaborează cu Politia Romana.Jandarmeria Romana,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,Agenția Naționala Sanitar Veterinara si pentru Protecția Alimentelor,Agenția Județeană de Protecția Mediului Valcea, Direcția de Sanatate Publica, desfasurand acțiuni de control.pe domeniile specifice,astfel:

Funcția principal a Politiei Romane, Jandarmeriei si Politiei Locale este de protecție a cetățeanului si a stataului si se realizează prin participarea la prevenirea si combaterea fenomenului infracțional, garantarea si apararea drepturilor si libertăților constituționale, a siguranței cetățeanului, a proprietății publice si private, asigurarea climatului necesar, funcționarii instituțiilor statului, in conformitate cu prevederile legii.

Scopul cooperararli presupune eliminarea suprapunerii forțelor si activitatilor specific de ordine publica in aceleași zone de siguranța publica si obiective de interes operativ, delimitarea clara și repartizarea in responsabilitatea fiecărei structuri a zonelor in special a locurilor cu potențial criminogen precum si stabilirea distinct a caracterului misiunilor permanente sau temporare.

De asemenea intre Politia Mun.Rm.Vaicea si Politia Locala au fost stabilite activitati ce urmeaza a fi desfășurate in colaborare de către cele doua structure in vederea contracarării cu fermitate a fenomenului infracțional.

In cazul producerii unor evenimente deosebite polițiștii, jandarmii, polițiștii locali si alte forte complementare vor lua de indata următoarele masuri:

 • - salvarea victimelor si bunurilor asigurând paza acestora;

 • - asigurarea ordinii si pazei locului producerii evenimentelor si dirijarea circulației in zona;

 • - mobilizarea cetățenilor in vederea lichidării sau limitării consecințelor si prevenirii extinderii acestora;

 • - identificarea persoanelor care pot da reiatii cu privire la locul si modul producerii evenimentului, conservarea urmelor;

 • - raportarea imediata a evenimentelor constatate, la unitatea de politie in vederea dispunerii de masuri pentru intervenție si cercetare;

 • - colaborarea cu forțele specializate sau echipele de cercetare la fata locului, in cazul producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc;

 • - in baza Planului de cooperare, politia si jandarmeria vor asigura si executa activitati punctuale (filtre, razii, acțiuni, etc.), pentru prevenirea si descurajarea fenomenului infractonal si contravențional

 • - în cazul executării în comun a unor misiuni în domeniul asigurării ordinii publice efectivele Poliției Locale vor acționa sub directa coordonare a Politiei Romane sau Jandarmeriei Române;

 • - acțiunile comune se vor desfășura la solicitarea uneia dintre părți pe baza unor programe sau planuri de acțiune elaborate în comun de reprezentanții tortelor participante;

 • - în cadrul programelor respective se vor stabili obiectivele acțiunilor, modalitățile de acțiune, structura și atribuțiile efectivelor precum și alte detaluii necesare bunei desfășurării ale activităților ce se vor desfasura;

 • - intensificarea activităților de identificare a minorilor delicvenți a stărilor conflictuale existente între elevi, elevi și profesori, între elev'- și alte persoane care nu au legătură cu unitățile de învățământ și organizarea de activități ferme concrete și legale pentru combaterea acestor feneomene încă din faza incipientă, astfel încât să nu genereze fapte mai grave;

 • - prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor cu caracter ilicit care afectează desfășurarea normală a procesului de învățământ sau aduc atingere integrității și demnității persoanei sau avutului public și privat;

 • - prevenirea faptelor cu violență și a actelor de indisciplină comise de elevii problemă și a persoanelor care pătrund în incinta școlilor sau sunt predispuse la comiterea de acte cu violență în care de regulă sunt victime elevii;

 • - Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea, Pclitia Romana si Poliția Locală vor desfășura în comun activități de informare și educare a cetățenilor pe linia prevenirii și combateriii faptelor de natură contravențională și infracțională prin mass media sau prin editarea și difuzarea de pliante cu tematică specifică, astfel încât aceste activități să constituie un factor descurajator față de persoanele predispuse la violență, furturi, acte de dezordine, etc.

CAPITOLULUI.

Efectivele aflate la dispoziție si suportul logistic;

Efectivul de care dispune si cu care actioneaza Politia Locala a Mun.Rm.Valcea in toate misiunile specifice este de 92 polițiști locali si personal contractual, astfel;

 • - Serviciul Ordine Publica -1 sef serviciu + 44 polițiști locali;

 • - Serviciul Dispecerat Monitorizare -1 sef serviciu + 28 polițiști locali si 7 personal contractual

 • - Serviciul Disciplina in Construcții -1 sef serviciu +8 polițiști locali;

 • - Biroul financiar contabilitate administrativ si SSM - 1 sef birou + 4 funcționari publici si 2 personal contractual;

 • - Compartimentul Siguranța Circulației -13 polițiști locali ;

 • - Compartimentul Juridic 2 funcționari publici;

 • - Compartimentul Resurse Umane 2 funcționari publici

Suportul logistic aflat in dotarea Politiei Locale a Mun.Rm.Valcea cuprinde :

 • - autovehicule - 3 - Dacia Logan - echipate cu instalatii acustice si luminoase de culoare alb-aîbastra.

 • - 1 Renault Coleos - echipat cu instalație acustica si luminoasa de culoare alb-aibastra;.

 • - 1 Peugeot Partner -dotat corespunzător pentru efectuarea transportului de valori;

 • - 1 Wolkswagen Polo - echipat cu instalație acustica si luminoasa de culoare alb-albastra;

 • - 1 Wolkswagen Transportor - echipat cu instalație acustica si luminoasa de culoare alb-albastra ;

 • - 2 Dacia 1307

 • - 1 Matiz Daewoo

 • - 2-Nubira II

Dotarea cu alte materiale specifice
 • - armament cu muniție letala, marca GLOCK17;

 • - statie de emisie recepție - Tetra

 • - pulverizatoare irritant-lacrimogene;

 • - baston cauciuc;

 • - cătușe;

 • - tomfe;

 • - scuturi.

Pentru o mai buna asigurare a Serviciului de menținere a ordinii si liniștii publice prin grija Consiliului local al Mun.Rm.Valcea, a fost implementat un sistem de supraveghere video monitorizat prin dispeceratul Politiei Locale. Acest sistem de supraveghere cuprinde un număr de 125 camera, conform anexei si este funcțional in locurile publice, la intrarea in instituțiile de invatamant cat si pe principalele artere de circulație din Mun.Rm.Valcea si in punctele principale ale orașului .fiind dispuse conform anexei ,care face parte integranta din prezentul Plan de Ordine Publica.

Prin intermediul Dispeceratului Politiei Locale se asigura coordonarea activitatii personalului propriu si intervenția la obiectivele monitorizate, verificarea in baza de date a Ministerului Administrației si Internelor a persoanelor si autovehiculelor oprite pentru verificar in condițiile legii si ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului.

Se asigura intervenția la obiectivele asigurate cu paza aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea autoritatiilor publice locale sau a altor servicii publice de interes local.

Principalele mîsiuni/direcții de acțiune sunt:
 • - îmbunătățirea modului de constatare/aplicare și executare a măsurilor contravenționale, privind ordinea publică, siguranța traficului rutier, paza bunurilor și persoanelor;

 • - . creșterea capacității instituționale prin exploatarea rețelei de comunicații și suport video ale Primăriei Mun. Rm. Vâlcea;

 • - consolidarea managementului integrat al situației operative, prin; apărarea tuturor valorilor garantate de Constituție, prin prevenirea și combaterea comiterii de fapte antisociale, iar, când acestea au fost săvârșite, identificarea autorilor și tragerea la răspundere a acestora;

 • - derularea activităților de menținere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracționalității, menținerea ordinii și liniștii publice, asigurarea unui climat de securitate și creșterea siguranței civice;

 • - extinderea sistemului de analiză pentru monitorizarea prin camere video si evaluarea situației operative, precum și pentru planificarea activități'or de menținere a ordinii publice;

 • - modernizarea și eficientizarea serviciilor polițienești specializate pentru intervenție;

 • - asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfășurării unor activități cu public numeros;

 • - promovarea unei culturi de siguranță publică în comunitate, prin intermediul polițiștilor celor două instituții, pentru creșterea gradului de conștientizare și identificare a amenințărilor comunității locale;

 • - aplicarea unei proceduri unice de acțiune aplicabile tuturor structurilor participante la realizarea sistemului integrat de ordine publică;

 • - asigurarea unui climat de ordine si siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor și unităților care au atribuții în domeniu;

 • - informarea corectă și oportună, cu evoluția situației operative;

 • - asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor și informațiilor, care să respecte drepturile și libertățile cetățenești, în special protecția datelor cu caracter personal;

 • - simplificarea procedurilor de lucru, prin informatizarea activităților;

O altă importantă misiune, datorită impactului direct asupra cetățeanului, este îmbunătățirea calității serviciilor publice, ce necesită acțiuni conjugate pe două domenii principale de intervenție:

 • 1. creșterea transparenței și a celerității în prestarea serviciilor publice polițienești;

 • 2. optimizarea resurselor instituționale, în vederea debirocratizării, descentralizării și îmbunătățirii performanțelor profesionale ale angajaților.

Combaterea micii criminalități,(furturi din magazine, din buzunare, din mașini, etc.) ca misiune, constituie domeniul cel mai sensibil și cu impact direct asupra cetățenilor ce sunt afectați de frecvența cu care sunt săvârșite astfel de fapte, fiind necesară concentrarea forțelor din sistemul de ordine publică pe componența activității polițienești, revigorarea politicilor de prevenire a criminalității și concentrarea eforturilor în stradă, în funcție de intervalele și zonele critice determinate.

Pentru a fi in măsură sa intervină in mod operativ si profesionist in rezolvarea oricărei situatii ivite pe timpul efectuării serviciului, polițiștii locali sunt dotati cu armament cu muniție letala, bastoane de cauciuc, cătușe, spray irritant lacrimogen, aparat foto, telefoane mobile.

Instruirea efectivelor pentru executarea activitatilor si controlul dispozitivelor.

In scopul pregătirii profesionale a personalului si a aigurarii însușirii cunoștințelor si formarea deprinderilor specifice, precum si antrenarea agentilor pentru a acționa izolat sau in cadrul formațiunilor de politie in condițiile legii si in deplina siguranța, formarea unei conduite demne, ferme si respectuoase, întărirea spiritului de ordine si disciplina in concordanta cu legile si Regulamentul Intern, Politia Locala Rm.Valcea asigura pregătirea profesionala lunara, după Planul tematic aprobat de către Directorul instituției.

Instruirea polițiștilor locali care intra in serviciu se realizează zilnic, înainte de intrarea in serviciu , de către șefii structurilor din cadrul Politiei Locale prelucrandu-se situația operativa cu toata problematica activitatii.

Pregătirea este cu precădere orientata spre cunoașterea legislației in viguare, formarea deprinderilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specific si rezolvării eficiente a situațiilor periculoase si complexe.

Polițiștii locali din cadrul serviciului de ondine publica, compartimentul siguranța circulației si serviciul dispecerat -monitorizare se pregătesc permanent in raport cu evoluția situațiilor din teren, pentru dezvoltarea capacitatii operative, perfecționarea cooperării intre structurile de ordine publica si circulație rutiera apartinand altor structuri si realizarea efortului generalizat necesar asigurării ordinii publice pe raza Municipiului Rm Valcea.

Instruirea premergătoare intrării in serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii si siguranței publice, are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din activitatea zimica, informațiile deținute din zonele de patrulare.

Instruirea efectivelor are armatoarele obiective:
 • - verificarea prezentei, daca polițiștii locali sunt apti fizic si psihic pentru executarea serviciului;

 • - daca au tinuta corespunzătoare si toate materialele din dotae asupra lor;

 • - prezentarea situației operative a evenimentelor care a avut loc si acțiunilor in curs de desfășurare pe raza municipiului, precum si a forțelor cu care conlucrează;

 • - prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfasurata de aceștia in schimbul respectiv;

 • - indicarea persoanelor, a obiectivelor ce urmeaza sa fie urmărite;

 • - alte activitati de ordin organizatoric.

Controlul Dispozitivelor.

Controlul polițiștilor locali se face de către funcționarii publici de conducere .ocazie cu care se vor verifica următoarele;

 • - prezenta agențiilor in zonele de siguranța publica ;

 • - modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin si eficienta masurilor luate;

 • - activitatile desfășurate si legalitatea masurilor luate ;

 • - comportamentul fata de cetateni precum si modul de reacție fata de problemele ridicate de aceștia;

 • - tinuta,modul de întreținere si folosire s mijloacelor din dotare;

 • - sprijinirea si îndrumarea celor aflati in serviciu,pentru executarea in bune condiții a sarcinilor specifice si luarea de masun pentru remedierea deficientelor constatate ;

Polițiștii locali cu funcții de conducere,aflati in control,sprijină si indruma personalul din serviciul de zi si de noapte pentru executarea in bune condiții a sarcinilor specifice si iau masuri imediate de remediere a deficientelor constatate.

Dispoziții finale.

Pentru cunoașterea permanenta a evoluției situației operative,Politia Locala a municipiului Rm. Valcea va acționa in următoarele directii:

 • - informarea reciproca si oportuna cu date si informatii cu privire la evoluția situației operative intre structurile de politie si celelalte instituții participante la activitatiile de menținere a climatului de ordine si siguranța publica deținute de una din parti.care sunt necesare si celeilalte pentru indeplinirea atribuțiilor ce decurg din lege;

 • - intarirea colaboram si conlucrării intre structurile de politie si celelalte instituții cu atribuții in acest sens in vederea cunoașterii situației operative,identificarea unor stări de fapt,medii sau zone cu potențial criminogen.care pot sa afecteze ordinea si siguranța cetățenilor .precum si pentru fluidizarea traficului rutier;

 • - supravegherea locurilor si zonelor comerciale si de agrement, in parcuri,piețe, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea sau administrarea unitatii administrativ teritoriale sau a altor servicii sau instituții publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranța publica;

 • - utilizarea mai eficienta a bazelor de date si punerea acestora la dispoziția personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții in menținerea si pastrarea ordinii si liniștii publice, fluidizării traficului rutier, in vederea indeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu ;

 • - asigurarea funcționării întregii structuri componente a Poliției Locale, având în vedere competențele legale în vigoare;

 • - perfecționarea continuă a pregătirii efectivelor sub aspectul cunoașterii actelor normative, prin efectuarea de cursuri de formare inițiala in centrele de instruire ale MAI, în conformitate cu prevederile Legii 155/2010;

 • - controlul respectării normelor legale în ceea ce privește domeniile: circulația rutieră, disciplina în construcții, legalitatea activităților comerciale, respectarea normelor de salubrizare în municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - creșterea autorității poliției locale și apropierea față de membrii comunității prin asigurarea climatului de ordine și disciplină, receptivitate față de nevoile cetățenilor;

 • - soluționarea cu operativitate a cererilor și sesizărilor, transparență și cooperare cu reprezentanții mass-mediei;

 • - îmbunătățirea stării și practicii disciplinare în rândul efectivelor Poliției Locale Râmnicu Vâlcea.

p.DIRECTOR, Sef Serviciu Ordine Public

TABEL NOMINAL

Cu persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Politiei Locale

1.


- Director Executiv -


 • 2. Saia Nicolae - Sef Serviciu Ordine Publica - 0728286663

 • 3. Bulgarii Marian - Sef Serviciu Dispecerat- Monitorizare - 0728978050

 • 4. Păun Mihaela - Sef Birou Financiar Contabilitate - 0728978051

 • 5. Hodina Octavian - Sef Serviciu Disciplina in Construcții - 0735701612


ANEXA I.

Tabel conținând locațiile camerelor de supraveghere video:

Nr. crt.

Localizare

Amplasament

1

River Plazza Mall

Stâlpul de iluminat public din fata Grup Sofianu, la intersecția Calea lui Traian cu str. G-r Magheru

2

Banca Naționala

Coltul fostei clădiri BNR, sau pe stâlpul de iluminat din fata acestui imobil

3

Centru - McDonald’s-Cozia

Stâlpul de iluminat public de pe Calea lui Traian, intersecție cu str. Regina Maria (partea dreapta în direcția Nord)

4

Școala Generala Nr. 1 Take lonescu

Stâlpul de iluminat public amplasat vis-a-vîs, de pe str. Calea lui Traian

5

Colegiul National Alexandru

Lahovari

Stâlpul de iluminat public ce se afla situat in fata statuii Traian de pe Str. Calea lui Traian

6

Universitatea Spiru Haret

Pe clădirea C.N. Alexandru Lahovari, str. G-ral Praporgescu

7

Știrbei Vodă - Luxor

Stâlpul de iluminat public ce se afla in fala clădirii FEDERALCOOP

8

Scuarul Revoluție - Tribunal

Strada Carol 1, pe stâlpul de iluminat public amplasat in apropierea sediului Judecătoriei 1

Valcea

9

Piața Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu, stâlp de iluminat public, situat la intersecția cu str. Matei Basarab

10

Piața Rușilor

Stâlpul de iluminat public amplasat la intersecția B-dului Tineretului cu str. I. C. Brătianu

11

Posta - 24 Trepte

Str. N. Balcescu, stâlp de iluminat public, situate vis-s-vis de statia E.T.A.

12

Grupul Școlar OLTCHIM

Pe corpul principal al clădirii, pe peretele exterior nordic, la intrarea Gr. Sc. Oltchim

13

Str. Rapsodiei - Complex Cati si Sile

Str. Rapsodiei - colt bl.HI

14

Parcare Spital Urgențe

Pe peretele clădirii/colt construcție S.C. OVER S.R.L.

15

Intersecție Str. Radu de la

Afumati cu Calea lui Traian

Str. Calea lui Traian, Bl. 15 ~ pe stâlpul aferent

16

ELEGANT - intersecție Calea lui Traian cu Danii lonescu

Str. Calea lui Traian stâlpul de iluminat public situat in fata blocului 9, sc. B

17

Zona Teatrului Anton Pann

Stâlpul de iluminat stradal din b-dul Tudor Vladimirescu

18

Podul Vinerii Mari

Pe stâlpul semaforului amplasat la intrsecția str. Calea Iui Traian cu str. Gen. Gh. Magher

19

Pod Morilor

Stâlpul iluminat stradal

20

Complex Comercial CINA-Platforma

Pe blocul nr., la el. 4

21

Școala General a Nr. 10, str. Luceafărului

Pe stâlpul de iluminat public stradal amplasat în fața Bl. A20, Sc. E

22

Complex Comercial

HERMES, B-dul Tineretului

Pe stâlpul de iluminat public amplasat în fața Bl. A 12, sc. E, B-dul Tineretului

23

Complex Comercial TIC-TAC, str. Mihai Eminescu

Pe stâlpul de iluminat public stradal de lângă blocul Bl. Bl4, str. Mihai Eminescu

24

CASA ST1INTEI, Parc Joaca pentru copii

Pe stâlpul de iluminat public de lângă Bl.AI 7-1, sc.D

25

Posta Ostroveni, Intrersectia Mihai Eminescu cu B-ldul Tineretului

Pe stâlpul de iluminat public de lângă Bl. B5, sc. A

26

Zona Colegiului Economic

Str, Calea lui Traian, pe peretele sudic albI.S9, sc. E, et.2

27

Zona Complex Petrisor

Str. Petrisor, BI.P2, Sc. C, et.2

28

Str. G-ral Magheru, Restaurant Interclub, Restaurant Zimbru

Stâlp iluminat public situat in fata magazinului Zimbru de pe str. G-ral Magheru

29

Piața Ostroveni

Pe tumul de fum al fostului Punct Termic de lângă Bl. Al 1/2, sc. A

30

McDonalds (1TM)

Prindere pe zid restaurant McDonalds/lTM

31

Giratoriu Dacia

Stâlpul de iluminat public situat in apropierea sensului giratoriu

32

Giratoriu Complex Nord

Stâlpul de iluminat public situat in vecinătatea sensului giratoriu, la parcarea aferentă a complexului

33

Giratoriu str. Republicii

Stâlpul de iluminat public situat in apropierea sensului giratoriu

34

Gara Rm. Va!cea

Peron- pe suportul metalic amplast pe peretele clădirii impiegatului de mișcare

35

Gara Rm. Valcea

Peron- pe suportul metalic amplast pe peretele clădirii impiegatului de mișcare

36

Spital Județean de Urgenta Rm. Valcea

Pe peretele estic al clădirii la intrarea UPU

37

Calea lui Trai an - pasarela Sud - ieșire spre Raureni

Stâlpul de iluminat public situat vîs-a-vis de Fabrica de Panificație Boromir

38

Calea lui Traian - pasarela Sud - iesire spre Raureni

Stâlpul de iluminat public situat vis-a-vis de Fabrica de Panificație Boromir

39

Calea Iui Traian - pasarela Sud - iesire spre Raureni

Stâlpul de iluminat public situat vis-a-vis de Fabrica de Panificație Boromir

40

Calea lui Traian - IJJ Vaicea -Gr. Sc. hid. General Magheru

Stâlpul de iluminat public situat in Fata Gr. Sc. lud. General Magheru

41

Intersecție str. Calea lui Traian - Strada Posada

Stâlpul de iluminat public situat vis-a-vis de intersecția Dragasani - Horezu

42

Intersecție B-dul Tineretului -

Aleea Narciselor (zona bL A9)

Stâlpul de iluminat public situat in fata Blocului A9, str. Lucian Blaga

43

Intersecție str. Inatesti - str.

Morilor-str. Antim Jvireanu

Stâlp de iluminat public situat la intersecția str. Inatesti - str. Morilor - str. Antim Ivirean

44

Intersecție str. Petrisor - str. 1

Mai

Stâlpul de iluminat public situat la intersecția str. Zambilelor - str, Petrisor - str. Inatesti

45

Intersecție str. Nicolae

Balcescu - str. Ferdinand

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Auto Service S.R.L.

46

Str. Nicolae Balcescu -bariera CFR. - trotuarul pietonal Nicolae Balcescu

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Inspectoratului Școlar la inters. str. N. Titulescu < B-dul N. Bălcescu

47

Intersecție str. Știrbei Vodă -str. Splaiul Independentei -ieșire spre Vladesti

Stâlpul de iluminat public situat vis-a-vîs de S.C, AUTOSERVIL S.A., la inters. str. Știrb Vodă cu Splaiul Independenței

48

Intersecție str. Știrbei Vodă-str. Splaiul Independentei

Stâlpul de iluminat public situat vis-a-vis de S.C. AUTOSERVIL S.A., la inters. str. Știrb Vodă cu Splaiul Independenței

49

Intrare Școala Generala Spiru Ha ret

Stâlpul de iluminat public situat in fata Scolii cu clasele 1 - VIII “Spiru Haret”

50

Parcul Zăvoi - parcare publica

Stâlpul de iluminat public situat in fata parcării publice

51

Parcul Zăvoi

Stâlpul de iluminat public situat la intrarea in Parcul Zavoi/splai

52

Parcul Zăvoi

Stâlpul de iluminat public situat la intrarea in Parcul Zăvoi/ St. Vodă

53

Intrare Sc, Generala nr. 5 si

Gradinitalndependental

Stâlpul de iluminat public situat in fata Scolii cu clasele I - VIII Nr. 5

54

Zona pietonala Str. Nicolae

Balcescu si parcarea publica

Stâlpul de iluminat public din fata Blocului 12, str. Nicolae Balcescu

55

Intrare Liceul Ferdinand I -

Aleea Teilor

Stâlpul de iluminat public situat in fata Liceului Ferdinand 1

56

Zona pietonal str. Remus

Bellu si parcare publica -

Stâlpul de iluminat public situat in fata Spitalului de Obstretica si Ginecologie, Rm. Valc<

57

Zona pietonala str, Liviu Rebreanu -

Stâlpul de iluminat public, situat in fata intrării Centrului de Plasament Nr. 5

58

Calea lui Traian - pasarela Nord - ieșire spre Bujoreni, str. Barajului

Stâlpul de iluminat public situat in fata Statiei de Carburanți Petrom

59

Calea lui Traian - pasarela Nord - ieșire spre Bujoreni, str. Barajului

Stâlpul de iluminat public situat in fata Statiei de Carburanți Petrom

60

Calea lui Traian - pasarela Nord - ieșire spre Bujoreni, str. Barajului

Stâlpul de iluminat public situat in fata Statiei de Carburanți Petrom

61

Calea lui Traian in zona Interex

Stâlp de iluminat public situat in fata Supemiarket-ului Interex

62

Intersecție str. General Magheru - Intrare Piața Centrala

Stâlpul de iluminat public situat in fata Blocului G, str. General Magheru

63

Intrarea la Stadionul Zăvoi

Pe zid, la intrarea pe Stadion Municipal

64

Splaiul Independentei -Stadion Municipal

Stâlpul de iluminat public situat la intrarea pe Stadionul Municipal

65

Splaiul Independentei-Stadion Municipal

Stâlpul de iluminat public situat la intrarea pe Stadionul Municipal

66

Splaiul Independentei-Stadion Municipal

Stâlp de iluminat public situat la intrarea pe Stadionul Municipal

67

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Pe clădire, in interiorul Stadionului Municipal

68

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Pe clădire, in interiorul Stadionului Municipal

69

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

70

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

71

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

72

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

73

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat în interiorul Stadionului Municipal

-U.-

74

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

75

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

76

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

77

Interior Stadion Municipal

Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

78

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

Stâlp de sonorizare situat in interiorul Stadionului Municipal

79

Intrare Gr. Sc. Antim Ivireanu

-CIO

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Grupului Școlar Sanitar Antim Ivireanu

80

Str. Decebal Colegiul National Energetic

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta G-ral Magheru

81

Intrarea Gr. Sc. Henri Coanda si Liceul Teoretic Matei Basarab

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Grupului Școlar Henri Coanda

82

Intrare Școala Generala nr. 2

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Scolii Generale Nr. 2

83

Intrare Școala Generala nr. 13

Stâlpul de iluminat public situat in fata Scolii cu clasele 1 - VIU Nr. 13

84

Intrare Școala Generala nr. 9

Stâlpul de iluminat public situat in fata Scolii Generale Nr. 9

85

Strada Mr. V. Popescu-scuarul gării

Stâlpul de iluminat public situat pe scuarul gării

86

Intersecție str. G-ral Praporgescu — Grădiniță Școala Generala Take lonescu

Stâlpul de iluminat public situat langa sensul giratoriu din fala Bisericii Sf. Dumitru

87

Intrarea si trotuarul din fata Gr. Sc. Forestier - str. Calea lui Traîan

Stâlpul de iluminat public situat in fata Grupului Școlar Forestier

88

Bd. Nicolae Balcescu — Grup

Școlar Oltchim

Stâlpul de iluminat public, situat in fata Grupului Școlar Oltchim

89

Intersecție Bd. N. Balcescu -str, Mihai Viteazu

Stâlpul de iluminat public, situat in fata S.C. M1NERVA S.R.L.

90

Zona pietonala str. Antîm Ivireanu

Pe clădirea sediului Politiei Municipiului Ramnicu Valcea

91

Intersecție str. Ion Referendaru - str. Gib Mihaescu

Stâlpul de iluminat public situat peste strada de Regia Autonoma Județeană Drumuri si Poduri Valcea

92

Intersecție str. Gib Mihaescu -str. Mr. V. Popescu

Stâlpul de iluminat public situat langa intrarea in Piața Simian

93

Intersecție str. G-ral Magheru - str. Gib Mihaescu - Parc Mircea cel Batran -

Stâlpul de iluminat public situat langa sensul giratoriu din fata Supermarket-uhii Billa

94

Intersecție str. Calea lui Trai an

- Episcopiei - Sf. Cai inie

Stâlpul de iluminat public din fata Blocului 6, B-dul Calea Iui Traian

95

Intersecție str. Grîgore

Procopiu - Aleea Cocorilor

Stâlpul de iluminat public din fata Blocului 22, str. George Procopiu

96

Intersecție str. Tudor

Vladimirescu - Calea

București

Stâlpul de iluminat public de pe Calea București, intersecție cu B-dul Tudor Vladimiret (partea stanga in direcția Nord)

97

Intersecție str. Tudor Vladimirescu - Calea București

Stâlpul de iluminat public de pe Calea București, iniersectie cu B-dul Tudor Vladimires (partea dreapta in direcția Sud)

98

Intersecție str. Straubing-str. Lespezi

Stâlpul de iluminat public situat la intersecția str. Straubing-str. Lespezi

99

Str. Ostroveni - DN 67A

Stâlpul de iluminat public situat in Parcul Industrial, langa Ambient S.A,

100

Str. Ostroveni - spațiu de agrement Ștrand, str. Ștrandului

Stâlp metalic amplasat la intrarea in Baza de Agrement Ostroveni

101

Bulevardul Dem Radulescu

Stâlpul de iluminat public situat pe scuarul Bulevardului Dem Radulescu

102

Bulevardul Dem Radulescu

Stâlpul de iluminat public situat pe scuarul Bulevardului Dem Radulescu

103

Bulevardul Dem Radulescu

Stâlpul de iluminat public situat pe scuarul Bulevardului Dem Radulescu

104

Bulevardul Dem Radulescu

Stâlpul de iluminat public situat pe scuarul Bulevardului Dem Radulescu

105

Bulevardul Dem Radulescu -sens giratoriu, str. Patriarh J. Marina

Stâlpul de iluminat public situat in giratoriul de pe Bulevardului Dem Radulescu

106

Bulevardul Dein Radulescu -sens giratoriu, str. Patriarh J. Marina

Stâlpul de iluminat public situat in sensul giratoriu de pe Bulevardului Dem Radulescu

107

Bulevardul Dem Radulescu -sens gir. str. Patriarh J. Marina

Stâlpul de iluminat public situat in sensul giratoriu de pe Bulevardului Dem Radulescu

108

Str Luceafărului - sens giratoriu - Bd Pandurilor

Stâlpul de iluminat public situat în fata Blocului A4, str. Luceafărului

109

Zona sportiva Dacia

Stâlpul de iluminat public situat langa terenul de sport

1 10

Intersecție Calea lui Traian cu

Bulevardul Tudor

Vladimirescu

Stâlpul de iluminat public situat lin fata sediului ROMTELECOM S,A.

11 1

Intersecție str. Dacia - str, George Cosbuc

Stâlpul de iluminat public situat in Supermarket-ului Lidl Discount S.R.L.

112

Intersecție str. George Cosbuc - Str. Mihai Eminescu

Stâlpul de iluminat public situat la intersecția str. Mîhaî Eminescu - str, lonescu Cheiam

113

Intersecție B-dul Pandurilor -str. 1. C. Bratianu

Stâlpul de iluminat public situat pe scuarul din fata Blocului A8/II, B-dul Pandurilor

114

Liceul Mircea cel Batran

Stâlpul de iluminat public situat in fata Liceului Mircea cel Batran

115

Str, Caro! 1 - Str, Popa Șapca

Stâlpul de iluminat public situat la intersecția str. Carol 1 - str. Popa Șapca

116

Școala de Arte Str. Popa Șapca

Stâlpul de iluminat public situat in fata Liceului de Arta

117

Calea lui Traian 94

La Politia Locala

118

Piața Ostroveni

Coltul fațadei Sud- Estice a Pieței Ostroveni

119

Piața Centru

Coltul fațadei Sud- Estice a Pieței Centrale

120

Piața Nord

Fațada vestica rotonda pieței

121

Colonie Nuci

Stâlpul de iluminat public situat aleea de lângă locuințele sociale

122

Giratoriu Casa Stiintei

Stâlpul de iluminat public situat in Giratoriul din fata Casei Stiintei

123

Str. Someș

Stâlpul de iluminat public situat pe strada Someș, la inters. cu str. Carpați

124

Str. Timiș

Stâlpul de iluminat public situat pe strada Timiș la inters. cu str. Carpați

125

Strada Petrișor

Pe blocul P8, la et. 2